Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури icon

Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури
НазваНаціональний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури
Сторінка1/4
Дата14.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра історії, теорії та практики культури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної комісії

базового напряму

_____________ З.Й. Куньч

«____» __________ 2009 р.


Програма державного екзамену

з напряму підготовки 0.201 «Культура»

із спеціальності

6.020105«Документознавство та інформаційна діяльність»


Програму державного екзамену розглянуто та ухвалено

на засіданні методичної комісії базового напряму

Протокол від «__» __________ 2009 р. №____


м. Львів


Програма державного екзамену

з напряму підготовки 0.201 «Культура»

із спеціальності 6.020105«Документознавство та інформаційна діяльність»
^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Освітньо кваліфікаційний рівень бакалавра дає можливість одержати базову вищу освіту зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», термін навчання - 4 роки. За період навчання студент одержує теоретичні знання та практичні навички з гуманітарних та соціально-економічних, базових та професійно-орієнтованих дисциплін. За час навчання він також має оволодіти практичними навичками кваліфікованого користувача комп’ютерних систем і мереж (Інтернет). Основні напрями професійної діяльності – діловодна, кадрова, організаційна, архівна, референтська. Бакалавр зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» підготовлений займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт: документознавець, менеджер з інформації, адміністративний помічник, інспектор, референт-перекладач, помічник керівника, організатор діловодства, інженер науково-технічної інформації, організаційний секретар, архіваріус та ін.

Рівень знань майбутніх фахівців визначається оптимальним поєднанням комплексу фахових знань, вмінь, навичок та високої професійної мобільності. Вирішальне значення має комплексний державний іспит, який проводиться на основі дисциплін спеціалізованого блоку (базових і професійно-орієнтованих). Програма державного екзамену із спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» складається із шести дисциплін: «Документознавство», «Діловодство», «Науково-технічна термінологія», «Складання ділових документів», «Економіка», «Інформатика». З кожної з дисциплін подаються питання та завдання для проведення контролю знань, які відповідають затвердженій у ВНЗ навчальній програмі з дисципліни, а також вимогам чинного галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0.201 «Культура» за спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».
^

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Комплексна фахове випробування проводиться з метою виявлення випускників, які під час навчання досягли відповідного професійного рівня та отримали необхідні знання для подальшого вдосконалення чи професійної діяльності в галузі документознавства та інформаційної діяльності.

Під час випробування студент повинен

Знати:

 • поняттєво-термінологічний апарат циклу базових і професійно-орієнтованих дисциплін та циклу гуманітарної, соціально-економічної підготовки;

 • об’єкт, предмет, структуру і методи документознавства як наукової дисципліни;

 • еволюцію документа як носія інформації;

 • характеристики документа як системного об"єкта;

 • методи і способи документування;

 • форми реалізації документної комунікації;

 • системи документних комунікацій;

 • класифікацію і типологізацію документів;

 • види видань і неопублікованих документів;

 • характеристики документів на новітніх носіях інформації;

 • законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із документаційного забезпечення управління;

 • правила діловодства в установах, організаціях і підприємствах України;

 • уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів, правила складання та оформлення документів;

 • структуру, завдання, функції і посадовий склад працівників і служб документаційного забезпечення України;

 • правила та порядок складання, оформлення службових документів, організацію роботи з ними;

 • особливості лексико-семантичного складу та структурно-словотвірних засобів провідних терміносистем.

Уміти:

 • застосовувати раціональні прийоми пошуку, збору, приймання та аналітико-синтетичної опрацювання документної інформації;

 • використовувати документи різних типів і видів в документно-комунікаційних структурах;

 • використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи для документаційного забезпечення управління;

 • застосовувати раціональні прийоми складання та оформлення усіх видів службових документів: організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних, обліково-фінансових, господарсько-договірних, особових.

 • проводити термінологічне редагування документів.

Комплексний державний екзамен передбачає перевірку знань, умінь та навичок з шести дисциплін шляхом виконання тестових, теоретичних і практичних завдань.

Оцінка виставляється за стобальною шкалою оцінювання за комплексний державний екзамен, з яких:

78 балів – з дисциплін «Документознавство», «Діловодство», «Науково-технічна термінологія», «Складання ділових документів»

12 балів – «Економіка»

10 балів – «Інформатика».

Критерії оцінювання знань студентів, які отримують ОКР «бакалавр» за спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень


1.Початковий

до 49 балів


Студент не володіє основними знаннями екзаменаційних дисциплін, не знає фактичного матеріалу.

Студент виявляє дуже слабке володіння основними знаннями екзаменаційних дисциплін, не знає фактичного матеріалу. Не володіє поняттєво-термінологічним апаратом основних професійно-орієнтованих дисциплін

Студент виявляє слабке володіння основними знаннями з екзаменаційних дисциплін, не володіє поняттєво-термінологічним апаратом основних професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст дисципліни не засвоєний.

2. Середній

50-71 балів

Студент виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях класифікації документів різних типів та видів. Має деякі знання та практичні навички роботи з документами.

Студент виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях класифікації документів різних типів та видів. Має деякі знання та практичні навички роботи з документами та середні професійні дані. Відповідь на запитання недостатньо обґрунтована.

Студент виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, допускає неточності у виконанні практичних завдань. Має посередні професійні навички щодо створення службових документів, деяку схильність до професійного спілкування. Відповідь неповна. Відсутній логічний зв'язок між деякими положеннями.

3. Достатній

71-87 балів

Студент володіє практичними навичками, але допускає неточності в теоретичних знаннях та виконанні практичних завдань. Має професійні дані для складання та оформлення службових документів. Застосовує раціональні прийоми .

Студент володіє практичними навичками складання та оформлення службових документів, але допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані ведення діловодних процесів. Виявляє методичність, застосовує раціональні прийоми .

Студент добре володіє практичними навичками, але допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані для складання та оформлення службових документів. Виявляє методичність, в достатній мірі застосовує раціональні прийоми. Відповідь повна, але логічне обґрунтування непослідовне.

4. Високий

88-100 балів

Студент володіє основними теоретичними знаннями та практичними навичками складання та оформлення службових документів, має достатні професійні дані для ведення діловодних процесів. Виявляє методичність, достатньо вміло застосовує раціональні прийоми документообігу.

Студент володіє основними теоретичними знаннями та практичними навичками складання та оформлення службових документів, має достатні професійні дані для ведення діловодних процесів. Виявляє методичну досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації.

Студент блискуче володіє теоретичними знаннями та практичними навичками складання та оформлення службових документів, має професійні дані для ведення діловодних процесів. Виявляє методичну досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації. Відповідь повна, логічно обґрунтована, правильно використані наукові терміни.


Студенти, які отримали на комплексному державному фаховому іспиті менше ніж 26 балів, не вважаються такими, як ті, що отримали ОКР «бакалавр».


^ Критерії оцінювання завдань

державного іспиту з дисциплін фахового спрямування

напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”Дисципліна

Види завдань

Рівень

К-сть завдань

Бали за 1 зав-дання

К-сть балів за рівнями

К-сть балів за дисципліну

Документознавство

Тест

1

3

1

3

27
Тест

2

3

2

6
Тест

3

6

3

18

Діловодство

Тест

1

3

1

3

33
Тест

2

3

2

6
Тест

3

6

3

18
Практичне завдання
1

6

6

^ Складання ділових документів

Тест

1

3

1

3

9
Тест

2

3

2

6

^ Науково-технічна термінологія

Тест

1

3

1

3

9
Тест

2

3

2

6

Інформатика

Теоретично-практичне
4

1,2,3,4

10

10

Економіка

Тест
1

3

3

12
Теоретично-практичне
1

9

9

Загальна кількість балів
100


  1   2   3   4

Схожі:

Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра історії, теорії та практики культури Рада молодих вчених Інституту гуманітарних І соціальних наук
Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І соціальних наук» / Укладач І....
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Базами практики виступають відділ культури міської ради м. Львова, Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді...
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Музейна практика студентів філософського факультету відіграє ключову роль в їх підготовці як майбутніх музейних працівників. Базами...
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Засвоєння практичних навичок професії культуролога починається з навчальної (ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться у другому...
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи