Інститут гуманітарних І соціальних наук icon

Інститут гуманітарних І соціальних наук
Скачати 197.76 Kb.
НазваІнститут гуманітарних І соціальних наук
Дата14.09.2012
Розмір197.76 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК
Кафедра української мови
«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Голова Науково-методичної ради ІГСН

кандидат філологічних наук, доцент


____________________ З.Й.Куньч


« _______» ______________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Ділова українська мова»


для базового напряму СО – 030101; СР – 130102


Вид роботи

Денна форма


Заочна форма


Семестр І
Лекційні заняття, год.


Лабораторні заняття, год.


Практичні заняття, год.

48
Модульний контроль, год.

4
Всього аудиторних годин

48
Самостійна робота, год.

60
Загальний обсяг, год.

108
КП/КР


Контрольні роботи, шт.

3
Екзамен

1
Залік
Львів – 2009
Робочу навчальну програму уклали: доц. Вознюк Г.Л., доц. Куньч З.Й.,

доц. Наконечна Г.В., доц. Микитюк О.Р., доц. Фаріон І.Д., доц. Литвин О.Г. та ін.


Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри

української мови


Протокол № 1 від “ 27 серпня 2009 р.


Завідувач кафедри_______________________________Вознюк Г.Л._

(підпис - прізвище, ініціали)


Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні Науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук НУ “Львівська політехніка”


Протокол № ____від “ “ _________________ 2009 р.


Предмет, мета вивчення і завдання дисципліни.

Результати засвоєння матеріалу

^

Предмет вивченняСтилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби ділового мовлення; культура усного та писемного мовлення; основи діловодства та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту.


^ 1.1. Мета вивчення

Спрямування студентів на вдосконалення шкільних мовно-стилістичних знань, вироблення навичок культури мовлення й оволодіння нормами літературної мови, ознайомлення з науковими основами орфографії та пунктуації, підвищення рівня грамотності, опрацювання ділових паперів і засобів ділового мовлення.


^ 1.2. Завдання вивчення

1.2.1. Допомогти у виробленні навичок правильного усного й писемного мовлення.

1.2.2. Вдосконалити шкільні мовно-стилістичні знання.

1.2.3. Прищепити уміння ясно і точно висловлювати думки, правильно вимовляти слова, вживати нормативні наголоси, здійснювати ділове спілкування.

1.2.4. Ознайомити з принципами і засобами ділового мовлення.

1.2.5. Оволодіти основами ведення службової документації.

1.2.6. Опрацювати основні зразки ділових паперів.


^ 1.3. Результати вивчення

Поглиблення знань та засвоєння практичних навиків і методів, передбачених завданнями вивчення.


У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні знати:

 1. Принципи і засоби ділового мовлення.

 2. Основи ведення ділової документації українською мовою.

 3. Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції.

 4. Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови.

 5. Основні принципи професійного спілкування українською мовою.

 6. Основи соціологічної термінології.


У результаті набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти повинні вміти:

 1. Як реалізувати вимоги Конституції України та іншиех державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у професійному спілкуванні.

 2. Володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови.

 3. Ясно і точно висловлювати думки.

 4. Правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси.

 5. Володіти принципами і засобами професійного спілкування.

 6. Використовуючи засоби службово-ділового мовлення, підготувати належно оформленні основні зразки ділових паперів.

 7. Використосувати отриману інформацію для забезпечення службово-ділового спілкування з прикладною метою.^ 2. Зміст дисципліни.

2.1. Практичні заняття – 48 год.


№№

п/п

Назва розділів, тем, їх зміст


К-сть год.


1

2

3

1. Вступ. Предмет і основні завдання курсу ділової

української мови. 3


Короткі відомості з історії української літературної

мови. Мова як суспільне явище. Літературна мова і

загальнонаціональна мова. Писемна й усна форми

української літературної мови. Поняття норми на

різних рівнях мови (фонетичному, морфологічному,

синтаксичному, лексичному, фразеологічному,

стилістичному тощо). Стабільність і змінюваність

норми. Поняття культури мовлення та ділової етики.

Написання автобіографії.


2. Стилі та стильові різновиди сучасної української 2

літературної мови (сфери вживання, призначення,

ознаки, мовні засоби).

Діловий стиль як один зі стилів літературної мови.

Характеристика мовних засобів ділового мовлення.

Критерії оцінки службово-ділових паперів: доціль-

ність, нормативність і традиційність використання

мовних засобів у службово-ділових паперах.

Соціальна функція писемного ділового мовлення.

Спільне та відмінне між діловим, публіцистичним

і науковим стилями. Порівняльний аналіз художньо-

го та ділового стилів.


3. Поняття про ділові папери та етикет ділових 3

паперів. Службова документація як важливий

елемент процесу управління.

Принципи оформлення та композиція ділових

паперів (документів). Назва документа (акт, наказ,

протокол та ін.) як його обов’язковий реквізит.

Інші реквізити: адресат, адресант, адреса, датування,

погодження, підпис, засвідчення, печатка. Зовнішнє

оформлення сторінки.

Загальні вимоги до ділового мовлення: точність,

послідовність, логічність викладу, використання

усталених конструкцій, абревіатурних термінів тощо.

Традиції українського ділового мовлення.

Написання заяви.


4. Лексичні засоби ділового мовлення. 2

Слово і його лексичне значення. Пряме і пере-

носне значення слів. Багатозначність. Омонімія.

Синоніми, антоніми, пароніми та їх функції в

діловому мовленні.

Лексикографія. Ознайомлення з різними типами

словників: енциклопедичні, тлумачні, перекладні,

термінологічні, етимологічні, діалектологічні,

іншомовних слів, мови окремих письменників тощо.

Найважливіші (етапні) праці в історії української

лексикографії.

Написання пояснювальної записки.

5. Лексика сучасної української літературної мови з 2

погляду її походження та вживання. Шляхи форму-

вання лексичного багатства української мови. Старо-

слов’янізми. Чужомовні запозичення. Інтернаціона-

лізми. Варваризми. Фонетичне і граматичне засвоєння

запозичених слів та принципи їх правопису. Активна і

пасивна лексика.

Написання оголошення.


6. Склад української лексики зі стилістичного погляду. 2

Загальновживана і стилістично забарвлена лексика.

Евфемізми. Табу.

Діалектизми і жаргонізми. Боротьба із засміченням

мовлення лайкою та брутальними виразами.

Архаїзми, історизми та неологізми. Їх роль у

стилістичному оформленні тексту.

Фразеологія української мови. Стилістичне вико-

ристання фразем, особливості їх перекладу.

Критерії добору лексики ділових паперів.

Написання доручення.


7. Мова і професія. Терміни та їх місце в діловому 3

мовленні. Термінологічна лексика (загальнонаукова

і спеціальна). Історія формування та шляхи попов-

нення української науково-технічної термінології.

Поняття про термінологічний стандарт.

Практична ономастика. Правопис імен, по батькові,

особливості їх відмінювання, правопис географічних

назв. Правопис присвійних і відносних прикметників,

утворених від власних назв. Оніми в офіційно-ділових

документах.

Написання службового листа (подання).

8. Фонетичні засоби усного ділового мовлення. 2

Характеристика звукового складу української мови.

Творення звуків. Графіка української мови. Співвід-

ношення між буквами і звуками. Принципи україн-

ського правопису. Орфоепічні норми української мови.

Випадки порушення орфоепічних норм.

Акцентологічні норми. Слово- і форморозрізнюваль-

на функція наголосу в українській мові. Слова з двома

наголосами.

Практичні вправи на вимову.


9. Фонетичні засоби милозвучності української мови. 2

Позиційні чергування у-в, і-й. Використання фоне-

тичних варіантів типу з-із-зі, над-наді, під-піді тощо.

Історичні чергування голосних і приголосних звуків.

Спрощення в групах приголосних.

Практичні вправи на вимову та милозвучність.


10. Загальні вимоги до усного ділового мовлення. Культура 2

управління. Спілкування з колегами. Прийом відвідувачів.

Телефонна розмова. Ділові засідання (наради).

Словесні формули ввічливості в системі українського

мовного етикету: звертання, вітання, прощання, вибачення,

прохання, подяка, побажання.

Тональність спілкування: висока, нейтральна, звичайна,

фамільярна, вульгарна.

Ділові ігри: прийом відвідувачів; службова телефонна

розмова.


11. Публічний виступ. Жанри публічних виступів (доповідь, 2

промова, лекція, бесіда тощо). Підготовка до публічного

виступу. План, тези, конспект, композиція. Інтонація, жести,

міміка. Вимова.

Ділова гра: виробнича нарада.


12. Реалізація граматичних категорій іменника в офіційно-діло- 2

вому стилі.

Поняття про семантичні ряди та лексико-граматичні ка-

тегорії. Стилістичне навантаження категорії роду. Іменни-

ки спільного роду; дублетні родові форми іменників. Визна-

чення роду та відмінка незмінюваних іменників іншомовно-

го походження. Визначення роду абревіатур.

Стилістична функція категорії числа. Іменники, що

вживаються тільки в однині (молодь, реалізм); іменники,

що вживаються тільки в множині (сани, окуляри, гордощі).

Особливості їх відмінювання.

Написання офіційного привітання (вітальна листівка,

телеграма).


13. Словозміна іменників. Поділ іменників на відміни та групи. 3

Форми іменників другої відміни (родовий однини, даваль-

ний і місцевий однини; орудний однини; родовий множини).

Особливості змінювання іменників третьої відміни

(орудний однини, родовий множини). Відмінювання імен-

ника “мати”.

Стилістичні функції і вживання кличного відмінка.

Граматична форма іменників в офіційно-діловому стилі.

Написання розписки.


14. Лексико-граматичні категорії прикметника в діловому 2

мовленні. Стилістичні властивості повних (стягнених і

нестягнених) і коротких форм прикметників.

Якісні прикметники та їх ступенювання. Особливості

творення й уживання форм ступенів порівняння.

Творення і правопис відносних та присвійних прикмет-

ників. Правопис складних прикметників.

Написання офіційного привітання (вітальний адрес).

15. Функціонування числівника в діловій документації. 2

Розряди. Відмінювання. Зв’язок числівників з іменниками.

Правопис.

Ділова гра: самопрезентація.


16. Дієслово в діловому мовленні. 2

Стилістичне використання форм способу.

Уживання форм на –но, -то. Стилістичне використан-

ня і правопис форм пасивного дієприкметника.

Чергування приголосних і зміни голосних у дієсловах.

Творення та використання дієприкметників і

дієприслівників у діловому мовленні.

Специфіка дієслівного керування.

Ділова гра: працевлаштування (розмова з керівником).


17. Синтаксичні особливості ділових паперів. 2

Характер синтаксичних зв’язків між словами. Слово-

сполучення й речення, роль у мовленні та принципи

побудови. Узгодження присудка з підметом. Творення

словосполучення зв’язком керування.

Порядок слів у реченні та його стилістична функція.

Логічний наголос.

Найтиповіші синтаксичні помилки як результат інтер-

ференції російської та української мов.

Ділова гра: мій робочий день (прибуття на роботу;

ранкова нарада; стосунки з підлеглими, співпрацівни-

ками; виклик до керівництва; зустріч із діловими

партнерами тощо).


18. Функції простого речення в офіційно-діловому стилі. 2

Однорідні члени речення, різні способи їх поєднання

і розділові знаки між ними. Узагальнювальні слова і роз-

ділові знаки при них.

Відокремлені члени речення. Порівняльні звороти.

Слова, синтаксично не пов’язані з членами речення

(внесення): звертання; вставні слова і речення; вставле-

ні слова і речення; слова-речення.

Ділова гра: мій робочий день (продовження, див. п. 17).


19. Роль складного речення в системі граматичних засобів 2 ділового мовлення.

Використання складних речень у різних типах доку-

ментації та зауваги щодо пунктуації.

Явище синтаксичної синонімії та інші засоби

увиразнення офіційно-ділового мовлення. Синтаксичні

синонімічні конструкції: речення з дієприкметниковими

зворотами та підрядні означальні речення; речення з

дієприслівниковими зворотами та підрядні обставинні

речення. Речення з прямою мовою та з непрямою мовою.

Написання листа діловому партнерові.


20. Складні випадки правопису документації. 2

Уживання великої літери. Подвоєння приголосних в

іншомовних словах. Написання складних слів. Складно-

скорочені слова й абревіатури в українському діловод-

стві. Правила вживання лапок.

Оформлення бібліографії.


21. Пунктуація в ділових паперах (кома, тире, двокрапка, 2

крапка з комою).

Завдання на пунктуацію.


22. Основні принципи стилістичного редагування тексту. 2

Проблеми перекладу російськомовної документації

українською мовою.

Завдання на стилістичну правку. Підготовка до під-

сумкового контролю

_________________________________________

Всього 48 год.


^ 2.2. Самостійна робота - 60 год.


№№

пп

Зміст роботи

Кількість

годин

1.

Виконання індивідуальних домашніх завдань

26 год.

2.

Підготовка до практичних і контрольних занять та ділових ігор

28 год.

3.

Підготовка до складання заліку

6 год.Перелік індивідуальних домашніх завдань:

1. Написання автобіографії 1 год.

2. Порівняльний аналіз уривків з різних стилів 2 год.

3. Написання заяви 0,5 год.

4. Написання пояснювальної записки 1 год.

5. Написання оголошення 0,5 год.

6. Написання доручення 1 год.

7. Написання службового листа (подання) 2 год.

8. Виконання практичних вправ на вимову 1 год.

9. Виконання практичних вправ на милозвучність 1 год.

10. Написання розписки 1 год.

11. Написання офіційного привітання (вітальна листівка,

телеграма) 1 год.

12. Написання офіційного привітання (вітальний адрес) 2 год.

13. Написання листа діловому партнерові 3 год.

14. Виконання завдань на пунктуацію 3 год.

15. Виконання завдань на стилістичну правку 3 год.

16. Оформлення бібліографії 3 год.

_______________________

26 год.  1. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменівРозподіл балів модульних контролів (МК)


Модуль-ний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль-ний захід (КЗ)

Модуль-на оцінка

(ПК+КЗ)

Лабора-торні заняття

Практич-ні

заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього


40
40


60


100

1-й МК
2020

30

50

2-й МК
2020

30

50


Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту


Дата _________________________

Підпис_______________________


^ 3. Навчально-методичні матеріали


3.1. Основна рекомендована література


1. Антисуржик. За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990.

4. Богдан С.К. Мовний єтикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

5. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. - К., 1984.

6. Ділова українська мова: Навчальний посібник /За ред. проф. О.Д.Горбула.– К., 2000.

7. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій. –

Харків, 1998.

8. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної

мови.- К., 1961 (1972).

9. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

10. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів, 2001; 2007.

11. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне ”я”. – К., 2001.

12. Караванський С. Секрети української мови. - К., 1994.

13. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

14. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.- К., 1982.

15. Коваль А.П. Культура української мови. - К., 1966.

16. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - К., 1987.

17. Коваль А.П. Слово про слово. - К., 1986.

18. Культура мови і культура в мові. – К., 1991.

19. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

20. Масенко Л. Мова і політика.– К., 1989.

21. Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. –

К., 1995.

22. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. - К., 1993; 1998.

23. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К., 1997.

24. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. - Львів, 1994.

25. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К., 1976.

26. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К., 1999.

27. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

28. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкуваня. – Львів, 2001.

29. Сучасна українська мова /За ред. О.Д.Пономарева. - К., 1997.

30. Український правопис. - К., 1993.

31. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

32. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К., 2000.


^ 3.2. Кафедральні посібники


1. Практичні завдання зі стилістики української мови для слухачів курсів української мови і підготовчого відділення. - Львів: ЛПІ, 1991.

2. Методичні вказівки та практичні завдання з фонетики української мови. - Львів: ЛПІ, 1992.

3. Методичні рекомендації до оформлення ділових паперів для слухачів курсу “Практична стилістика української мови”. - Львів: ЛПІ, 1992.

4. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Лексичні засоби стилістики” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: ЛПІ, 1993.

5. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Синтаксична стилістика” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: ЛПІ, 1993.

6. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Словозміна іменників” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

7. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Прикметник” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

8. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Числівник” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

9. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Дієслово” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1995.

10. Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. Частина 1. Львів: Львівська політехніка, 1996.

11. Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. Частина ІІ. - Львів: Львівська політехніка, 1996.

12. 100 диктантів: Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови. Навч. посібник. – Львів: ДУЛП–ЦПО, 1998.

13. 120 диктантів: Збірник диктантів та навчально-методичних завдань з української мови. Навч.-метод. посібник. – Львів: Львівська політех- ніка, 2000.

14. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення ділових паперів. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Львів: ДУЛП–ІППТ, 2000.

15. Практикум та контрольні завдання з ділової української мови. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Львів, 2001.

 1. Програма та практичні завдання з ділової української мови для студентів екстернату. – Львів, 2001.

 2. Ділова українська мова. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання (дистанційне навчання). – Львів, 2003.

 3. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з української мови професійного спілкування. Посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. – Львів, 2003.


^ 3.3. Додаткова література


1. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К., 2000.

2. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.,1995.

3. Головащук С. І. Правописний словник. – К., 1999.

4. Голоскевич Г. Правописний словник. - Нью-Йорк, 1962 (Нью-Йорк - Париж-Сидней-Торонто-Львів, 1994).

5. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Слоовник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

6. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К., 1986.

7. Жайворонюк В.В., Фрещенко М.М. Словник скорочень в українській мові. - К., 1988.

8. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. - К., 1993.

9. Коваль А.П. Життя і пригоди імен. - К., 1988.

10. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. - К., 1975.

11. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів. – К., 1996.

12. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерськоої та економічної сфери: Близько 85 тис. слів. – К., 1998.

13. Орфоепічний словник. - К., 1984.

14. Парандовський Я. Алхімія слова. - К., 1991.

15. Погрібний М.І. Словник наголосів. - К., 1959 (1964).

16. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. - К., 1999.

17. Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – К., 2001.

18. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ: Словник і коментар. – К., 1997.

19. Російсько-український словник. Т. 1-3. - К., 1969 (1970).

20. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Укл. В.Підмогильний, Є.Плужник. - К., 1993.

21. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник // 2-ге вид. випр. й доп. – К., 1996.

22. Словник іншомовних слів. - К., 1973.

23. Словник іншомовних слів: 23 тис. слів та термінологічних словосполучень/ Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. – К., 2000.

24. Словник українських ідіом. - К., 1968.

25. Словник української мови: В 11-ти томах. - К., 1970-1980.

26. Словник труднощів української мови. - К., 1989.

27. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: У 2-х томах. - К., 1984.

28. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К., 1997.

29. Українсько-російський словник / за ред. В.С.Ільїна. - К., 1976.

30. Чак Є.Д. Барви нашого слова. - К., 1989.

31. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - К., 1984.

32. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.


Схожі:

Інститут гуманітарних І соціальних наук iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра історії, теорії та практики культури Рада молодих вчених Інституту гуманітарних І соціальних наук
Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І соціальних наук» / Укладач І....
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconІнститут соціальних наук загальний опис Інституту соціальних наук
Кондратик Леонід Йосипович – завідувач кафедри соціології, доктор філософських наук, професор, декан Інституту соціальних наук
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconІнститут гуманітарних І соціальних наук
МТ: мп – 050501; ім – 050502; мб – 050503; зв – 050504; тт – 070101; ат – 070106
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconІнститут соціальних наук загальний опис Інституту соціальних наук
move to 0-16521320
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconКорпус Миру США в Україні Національний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра іноземних мов
«Development of Communication Skills» – семінар-тренінг для викладачів Інституту економіки та менеджменту й Інституту комп’ютерних...
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconІнститут гуманітарних І соціальних наук
Робочу навчальну програму склали: доц. Вознюк Г. Л., доц. Наконечна Г. В., доц. Микитюк О. Р
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconТези першої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І суспільнознавчих наук» Львів 2008 удк 303+009] (063) ббк 60+72] я 43 а 437
...
Інститут гуманітарних І соціальних наук icon«Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук
Випускники спеціальності «міжнародні відносини» можуть працювати у консульській, дипломатичній, митній, зовнішньоторговельній, валютно-фінансовій,...
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconМіністерство освіти І науки україни тернопільська міська рада тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій інститут регіональних досліджень
Академії економічних наук України, ректор Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій
Інститут гуманітарних І соціальних наук iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи