Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 icon

Робоча програма з дисципліни " Практична стилістика сучасної української мови" для студентів, що навчаються за напрямом 0305
Скачати 99.77 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни " Практична стилістика сучасної української мови" для студентів, що навчаються за напрямом 0305
Дата14.09.2012
Розмір99.77 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра української мови


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Науково-методичної ради ІГСН


кандидат філологічних наук, доцент

__________________ З.Й.Куньч

___”__________________2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ


Практична стилістика сучасної української мови”

для студентів, що навчаються за напрямом 0305

«Філологія»


^ Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

Семестр ІІ

Семестр ІІ


лекційні заняття, год.

16

4

лабораторні заняття, год.

практичні заняття, год.

16

6

модульний контроль, год.

Всього аудиторних год.

32

10

Самостійна робота, год.

22

44

Загальний обсяг, год.

54

54

КП/КР

Контрольні роботи

6Екзамени

Заліки

1

1
Львів – 2009 р.


Робочу програму склала доцент каф. української мови Фаріон І.Д.


Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедрі української мови. Протокол № ^ 1 від 27 серпн 2009 р.


Завідувач кафедри Г.Л.ВОЗНЮК


Робочу програму затверджено на засіданні Науково-методичної ради Інституту гуманітарних і соціальних наук НУ «Львівська політехніка».

Протокол №________від__________________2009 р.


^ 1. Вступні зауваги


У системі підготовки філологів курс “Практична стилістика української мови” входить до магістерської програми і читається для студентів V- курсу. Він є підсумковим курсом української мови як не лише головного засобу спілкування, а як незамінного знаряддя реалізації духовних потреб людини та сприйняття мови у її найвищих формах прояву: буттєвій, культурній та естетичній

  1. Мета курсу:

подати основи практичної стилістики української мови як системний курс, покликаний сформувати у студента потребу володіти не лише засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальности, але й виробити чуття естетики та постійного вдосконалення у писемному та усному мовленні.

  1. Основні завдання:

 • з’ясувати та засвоїти основні поняття курсу, подати курс крізь призму онтологічної природи мови;

 • з’ясувати різницю між прескриптивним та дескриптивним у стилістиці;

 • практично засвоїти ортоепічні, словотвірні, лексичні, граматичні, синтаксичні та правописні засоби практичної стилістики;

 • опанувати етикетний вербальний та невербальний аспекти культури спілкування

  1. Курс складається із таких основних розділів:

а) Поняття лінгвістики мовлення крізь призму онтологічної природи мови.

б) Культурно-семіотичний аспект спілкування.

в) Функціонально-комунікативний аспект спілкування (практичні засоби стилістики).

г) Етикет вербального і невербального спілкування.

1.4 У результаті вивчення студенти зобов’язані:

а) засвоїти основний теоретичний апарат курсу;

б) оволодіти основними лінґвістичними нормами;

в) вільно послуговуватися етикетним спілкуванням;

г) сприймати спілкування як реалізацію власного духовного світу та як високу естетичну матерію невичерпного вдосконалення. 1. Зміст дисципліни:
№ п\п

Назва розділів, тем, їхній зміст

К-сть год.

2.1. Предмет і основні завдання курсу “Практична стилістика української мови”. Культурно-семіотичний аспект стилістики. Роль культурно-національних орієнтацій у сучасних проблемах нормалізації та кодифікації української мови. Перегляд кодифікованих норм.Романтичний та праґматичний підходи трактування культури мовлення.


1

2.2.

Функціонально-комунікативний аспект стилістики. Розуміння прескриптивного і дескриптивного в мові. Історія творення мовної норми і мовного стандарту.

1

2.3.

Ортоепічні засоби практичної стилістики: прескриптивний та дескриптивний аспекти. Фонетична нормативність: мовна гармонія чи дискомфорт від правил? Виразність мовлення й структурно-інтонаційна організація тексту. Етноіденти­­­­­-фікаціний аспект звукового поля мови.Фонетична сторона етикетного спілкування, неканонічні звукові знаки.

1

2.4.

Словотвірні засоби практичної стилістики. Історично-нормативний аспект: суфіксальна, префіксальна та пре­фіксально-суфіксальна інтерференція. Стилістичний аспект словотвірних засобів культури спілкування.

1

2.5.


Лексичні засоби практичної стилістики, нормування лексики у контексті історичного розвитку української літературної мови XXст. Зреалізованість цих категорій у спілкуванні

Практичний аспект лексичних засобів культури спілкування. Поняття про тавтологію і плеоназм. Полісемія, омонімія, паронімія в інтерферентному аспекті. Синонімне поле мови як джерело невичерпної реалізації людини. Універсальне й унікальне у сфері фразеології.


2

2.6.

Особливості архаїзації та актуальність неологізації тезауруса. Пуристичні тенденції. Ономастичний простір (антропонімія, топонімія, тощо) суспільства як етнічний знак і межимовна універсалія. Креативно-когнітивний та ідентифікаційний аспект антропонімійної лексики. Практична ономастика.

1

2.7.

Лексичні засоби культури мовлення з погляду їхнього походження. Субстратні та суперстратні явища. Англомовний та російськомовний наступ в українській дійсності. Поняття про асиміляцію та адаптацію в контексті чужомовної лексики

1

2.8.

Соціолінґвістичний аспект жаргонної та суржикової лексики. Інвективна лексика і фраземіка. Табу й евфемізми. Поняття про антиетикет у спілкуванні.

1

2.9.

Граматичні засоби стилістики. Нормативність у категоріях іменних частин мови (проблемні і варіянтні форми у категоріях роду, числа, відмінка, ступенювання). Поняття про дієслівне керування, пасивні та активні дієприкметникові форми, безособові форми та їхнє місце в усній та писемній культурі спілкування.

2

2.10.

Дискурсивні слова (частки, сполучники, модальні слова) як етноспецифічні ідентифікатори у культурі спілкування. Поняття про синтаксичні норми як гігієну мислення (порядок слів у реченні, координація підмета з присудком; узгодження означення; підрядні обставинні конструкції та дієприслівникові звороти) . Стійкі синтаксичні формули як елемент мовного етикету. Вставні слова, словосполучення і речення як засіб етикетної модуляції мовлення.

2

2.11.

Ортографічні норми як засіб самоідентифікації етносу. Принципи правопису й ортографічна проблема вибору. Досвід инших країн. Правопис як форма і сутність нормативности мови.

1

2.12.

^ Етикетний аспект вербального і невербального спілкування. Усне публічне спілкування, усне ділове приватне спілкування. Стилістичний аспект індивідуального спілкування. Універсальне й унікальне у невербальних засобах мовлення.

2

Усього: 16


^ 3. Практичні заняття

№ п\п

Назва розділів, тем, їхній зміст

К-сть год.

3.1.

Розкрити взаємозв’язок мови і спілкування, мови і культури, мови і суспільства. Романтичний і прагматичний підходи у тлумаченні мови.

2

3.2.

Функціонально-комунікативний аспект стилістики. Визначе­ння мовної норми та мовного стандарту.

2

3.3.

Ортоепічні засоби практичної стилістики. Етикетний аспект ортоепічних засобів.

2

3.4.

Історичний і нормативний аспект словотворчих засобів стилістики.Cловотвірні моделі як окремішні маркери мовної системи.

2

3.5.

Лексичні засоби культури спілкування. Динаміка лексичної норми.

2

3.6.

Українська фразеологія як вираження національного менталітету. Онтологічна та ідентифікаційна природа ономастичної лексики. Практична ономастика.

2

3.7.

Граматичні засоби практичної стилістики. Морфологічні ознаки-маркери­ української мови.

2

3.8.

Синтаксис ­– гігієна думання і матеріалізація спілкування. Дискурсивні слова як етносвоєрідні ідентифікатори культури спілкування.

2


Усього: 16 год.


^ 4. Основна рекомендована література


1. Антисуржик. За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990.

4. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

5. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне ”я”. – К., 2001.

6. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. –К.,2000.

7. Караванський С. Секрети української мови. - К., 1994.

8. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

9.Коваль А.П. Культура української мови. - К., 1966.

10. Культура мови і культура в мові. – К., 1991.

11. Масенко Л. Мова і політика.– К., 1989.

12. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К., 1976.

13. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб- ник. – К., 1999.

14. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкуваня. – Львів, 2001.

15. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови.  Львів, 1996.

16. Чабаненко В. Основи мовної експресії. К.,1984.


^ 5. Додаткова література


1. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововжи- вання. – К., 2000.

2. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.– К.,1995.

3.Голоскевич Г. Правописний словник. - Нью-Йорк, 1962 (Нью-Йорк - Париж-Сидней-Торонто-Львів, 1994).

4. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Слоовник-довід- ник з культури української мови. – Львів, 1996.

5 Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К., 1986.

6. Культура мови на щодень/ Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н.С. Дужик, С.Я.Єрмоленко  К., 2000.

7. Орфографічний словник. К., 2001.

8. Чак Є.Д. Барви нашого слова. - К., 1989.

9. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - К., 1984.

10. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.

11. Масенко Л. Суржик як соціальний феномен// Дивослово. 2002.№3. С.11-14.

12. Ставицька Леся. Проблеми вивчення жаргонної лексики: Соціолінґвістичний аспект// Українська мова. 2001. №1. С.55-69.

13. Струганець Любов. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХст.Тернопіль, 2002.

14. Яворська Г. Прескриптивна лінґвістика як дискурс. Мова. Культура. Влада.  К.,2002.

15. Мазурик Д. Нове в українській лексиці. Львів, 2002.


6. Узгодження з іншими дисциплінами
п/п

Назва дисципліни, з

якою проводиться

узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1.

Сучасна українська літературна мова

доц. Микитюк О. Р.,
2.

Сучасна укрїнська літературна мова

доц. Наконечна Г. В.
Схожі:

Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconПрактична стилістика української мови (комплекс матеріалів для студентів ІІІ курсу гуманітарного факультету спеціальності “журналістика”. Частина друга)
Див.: Практична стилістика української мови (комплекс матеріалів для студентів ІІІ курсу гуманітарного факультету спеціальності “Журналістика”....
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика української мови та культура мовлення» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є грамотне користування мовними засобами в різних сферах суспільного життя, формування мовного смаку
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconПрограма державного екзамену з сучасної української літературної мови для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти напряму підготовки 0203. Гуманітарні науки, спеціальності 02030302. Мова і література (російська,...
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconРобоча програма з української мови (за професійним спрямуванням) напрям підготовки
Робоча програма з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів 2 курсу, за напрямом підготовки нефілологічні...
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconПрограма та Робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconМіського господарства програма та Робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика іі» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconМіського господарства програма та Робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика іі» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів V курсу факультету уа (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) одеса 2012
Зміст І технологія викладання дисципліни системно-комунікативним методом спрямовані на розкриття І засвоєння студентами основних...
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconМіського господарства програма та Робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма з дисципліни \" Практична стилістика сучасної української мови\" для студентів, що навчаються за напрямом 0305 iconЛекція 1 культура мовлення план Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення фахівця. Специфіка мови професійного спрямування
Бабич Н. Д. Практична стилістика І культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи