Національний університет “Львівська політехніка” icon

Національний університет “Львівська політехніка”
Скачати 115.46 Kb.
НазваНаціональний університет “Львівська політехніка”
Дата14.09.2012
Розмір115.46 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”
Кафедра української мови
„ЗАТВЕРДЖУЮ”


Голова Науково-методичної ради ІГСН

кандидат філологічних наук, доцент

_______________________ З.Й.Куньч

„_______” _____________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни “Культура спілкування”для базового напряму 000305 “ФІЛОЛОГІЯ”

спеціальності(стей) ПРЛ


^ Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

Семестр ІІ

Семестр ІІ


лекційні заняття, год.

16

4

лабораторні заняття, год.

практичні заняття, год.

16

6

модульний контроль, год.

Всього аудиторних год.

32

10

Самостійна робота, год.

22

44

Загальний обсяг, год.

54

54

КП/КР

Контрольні роботи

6Екзамени

Заліки

1

1Львів – 2009 р.


Робочу навчальну програму склала канд.філол.наук, доц. Фаріон І.Д.


Робочу навчальну програму розроблено для напряму^ 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено на засіданні кафедри української мови Національного університету „Львівська політехніка”

Протокол № ^ 1 від 27 серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ____________________ Г.Л.ВОЗНЮК


Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні Науково-методичної ради Інституту гуманітарних і соціальних наук НУ “Львівська політехніка”.

Протокол № _______ від ________________ 2009 р.


Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


  1. Мета викладення дисципліни:

подати основи культури спілкування як системний курс, покликаний сформувати у студента потребу володіти не лише засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальности, але й виробити чуття естетики та постійного вдосконалення у спілкуванні.

  1. Завдання вивчення дисципліни:

 • з’ясувати та засвоїти основні поняття курсу, подати курс крізь призму онтологічної природи мови;

 • з’ясувати різницю між прескриптивним та дескриптивним у спілкуванні;

 • практично засвоїти ортоепічні, словотвірні, лексичні, граматичні, синтаксичні та правописні засоби культури спілкування;

опанувати етикетний вербальний та невербальний аспекти культури спілкування.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: норми культури спілкування на всіх мовних рівнях, вербальний та невербальний етикет культури спілкування.

Підготовлений фахівець повинен вміти: застосовувати набуті знання в усному спілкуванні; не допускати поширеної російсько-української інтерференції на всіх мовних зрізах; використовувати набутий практичний матеріял у перекладацькій діяльності; послуговуватись вербальним і невербальним етикетом як засобом власної реалізації і засобом творення висококультурного суспільства; сприймати спілкування як креативно-естетичну категорію.


1.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентові для вивчення курсу.п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1.

Сучасна українська мова

 1. Формування української лексики.

 2. Порівняльна характеристика звукової системи української та инших мов світу.

 3. Мовна норма та її значення для суспільства.2.Зміст дисципліни

2.1.Лекції - 16 год.п/п
^

Найменування розділів, тем


К-сть

годин1


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.ІІ семестр


Предмет і основні завдання курсу “Основи культури спілкування”.

Культурно-семіотичний аспект спілкування. Роль культурно-національних орієнтацій у сучасних проблемах нормалізації та кодифікації української мови. Перегляд кодифікованих норм.Романтичний та праґматичний підходи трактування культури мовлення.


^ Функціонально-комунікативний аспект спілкування. Розуміння прескриптивного і дескриптивного в мові. Історія творення мовної норми і мовного стандарту.


Ортоепічні засоби культури спілкування: прескриптивний та дескриптивний аспекти. Фонетична нормативність: мовна гармонія чи дискомфорт від правил? Виразність мовлення й структурно-інтонаційна організація тексту. Етноіденти­­­­­фікаціний аспект звукового поля мови.Фонетична сторона етикетного спілкування, неканонічні звукові знаки.


Словотвірні засоби культури спілкування. Історично-нормативний аспект: суфіксальна, префіксальна та пре­фіксально-суфіксальна інтерференція. Стилістичний аспект словотвірних засобів культури спілкування


Лексичні засоби культури спілкування, нормування лексики у контексті історичного розвитку української літературної мови XXст. Зреалізованість цих категорій у спілкуванні.

Практичний аспект лексичних засобів культури спілкування. Поняття про тавтологію і плеоназм. Полісемія, омонімія, паронімія в інтерферентному аспекті. Синонімне поле мови як джерело невичерпної реалізації людини. Універсальне й унікальне у сфері фразеології.

Особливості архаїзації та актуальність неологізації тезауруса. Пуристичні тенденції.


Ономастичний простір (антропонімія, топонімія, тощо) суспільства як етнічний знак і межимовна універсалія. Креативно-когнітивний та ідентифікаційний аспект антропонімійної лексики. Практична ономастика.


Лексичні засоби культури мовлення з погляду їхнього походження. Субстратні та суперстратні явища. Англомовний та російськомовний наступ в українській дійсності. Поняття про асиміляцію та адаптацію в контексті чужомовної лексики.

Соціолінґвістичний аспект жаргонної та суржикової лексики. Інвективна лексика і фраземіка. Табу й евфемізми. Поняття про антиетикет у спілкуванні.


Граматичні засоби культури спілкування. Нормативність у категоріях іменних частин мови (проблемні і варіянтні форми у категоріях роду, числа, відмінка, ступенювання). Поняття про дієслівне керування, пасивні та активні дієприкметникові форми, безособові форми та їхнє місце в усній та писемній культурі спілкування.


Дискурсивні слова (частки, сполучники, модальні слова) як етносвоєрідні ідентифікатори у культури спілкування. Поняття про синтаксичні норми як гігієну мислення (порядок слів у реченні; координація підмета з присудком; узгодження означення; підрядні обставинні конструкції та дієприслівникові звороти). Стійкі синтаксичні формули як елемент мовного етикету. Вставні слова, словосполучення і речення як засіб етикетної модуляції мовлення.


Ортографічні норми як засіб самоідентифікації етносу. Принципи правопису й ортографічна проблема вибору. Досвід инших країн. Правопис як форма і сутність нормативности мови.


^ Етикетний аспект вербального і невербального спілкування. Усне публічне спілкування, усне ділове приватне спілкування. Стилістичний аспект індивідуального спілкування. Універсальне й унікальне у невербальних засобах мовлення.1


1


1


1


2


1


2


2


2


1


22.2. Практичні /семінарські заняття 16 год.
п/п

Зміст /теми/ занять.

К-сть

годин


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Розкрити взаємозв’язок мови і спілкування, мови і культури, мови і суспільства. Романтичний і прагматичний підходи у тлумаченні мови.


Функціонально-комунікативний аспект спілкування. Визначе­ння мовної норми та мовного стандарту.


Ортоепічні засоби культури спілкування. Етикетний аспект ортоепічних засобів.


Історичний і нормативний аспект словотворчих засобів культури спілкування.Cловотвірні моделі як окремішні маркери мовної системи.


Лексичні засоби культури спілкування. Динаміка лексичної норми.

Українська фразеологія як вираження національного менталітету.


Онтологічна та ідентифікаційна природа ономастичної лексики. Практична ономастика.


Граматичні засоби культури спілкування. Морфологічні ознаки-маркери­ української мови.


Синтаксис ­– гігієна думання і матеріялізація спілкування. Дискурсивні слова як етносвоєрідні ідентифікатори культури спілкування.2


2


2


2


2


2


2


2
  1. Самостійна робота 22 год.п/п

Зміст роботи.

Кількість

годин1.

2.

3.


ІІ семестр


Підготовка до практичних занять.

Підготовка до контрольних занять

Виконання індивідуального домашнього завдання8

8

6


^ Перелік індивідуальних домашніх завдань:

1. Опрацювання додаткової теоретичної літератури – 2 год.

2. Підготовка художніх, технічних, публіцистичних текстів до лексико-граматичного аналізу – 2 год.

3. Моделювання вербальних і невербальних ситуацій у конспекті культури спілкування.

– 2 год.


Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту

Дата _______________________

Підпис _____________________


3. Навчально-методичні матеріали

  1. Література до теоретичного курсу.

1. Антисуржик. За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

 2. Богдан С.К. Мовний єтикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 3. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне ”я”. – К., 2001.

 4. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. - К., 1993.

 5. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики.

 6. Караванський С. Секрети української мови. - К., 1994.

 7. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

 8. Коваль А.П. Культура української мови. - К., 1966.

 9. Культура мови і культура в мові. – К., 1991.

 10. Культура мови на щодень/ Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н.С. Дужик, С.Я.Єрмоленко  К., 2000.

 11. Мазурик Д. Нове в українській лексиці. Львів, 2002

 12. Масенко Л. Мова і політика.– К., 1989.

 13. Масенко Л. Суржик як соціальний феномен// Дивослово. 2002.№3. С.11-14.

 14. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К., 1976.

 15. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб- ник. – К., 1999.

 16. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкуваня. – Львів, 2001.

 17. Ставицька Леся. Проблеми вивчення жаргонної лексики: Соціолінґвістичний аспект// Українська мова. 2001. №1. С.55-69.

 18. Струганець Любов. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХст.Тернопіль, 2002.

 19. Чабаненко В. Основи мовної експресії. К.,1984

 20. Яворська Г. Прескриптивна лінґвістика як дискурс. Мова. Культура. Влада.  К.,2002

.

.

3.1.Література до практичних /семінарських/ занять.

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990

 2. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововжи- вання. – К., 2000.

 3. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.– К.,1995.

 4. Голоскевич Г. Правописний словник. - Нью-Йорк, 1962 (Нью-Йорк - Париж-Сидней-Торонто-Львів, 1994).

 5. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Слоовник-довід- ник з культури української мови. – Львів, 1996.

 6. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К., 1986

 7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови.  Львів, 1996.

 8. Орфографічний словник. К., 1984.

 9. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - К., 1984.

 10. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.4. Узгодження з іншими дисциплінами
п/п

Назва дисципліни, з

якою проводиться

узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1.

Сучасна українська літературна мова

доц. Микитюк О. Р.,
2.

Сучасна укрїнська літературна мова

доц. Наконечна Г. В.
Схожі:

Національний університет “Львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет “Львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет “Львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет “Львівська політехніка” iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет “Львівська політехніка” iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет “Львівська політехніка” iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет “Львівська політехніка” iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет “Львівська політехніка” iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет “Львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи