Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» icon

Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Скачати 428.99 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Сторінка1/3
Дата13.05.2013
Розмір428.99 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ГЕОГРАФІЇ

ДЛЯ ВСТУПУ НА перший курс НАВЧАННЯ

ДО нАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «лЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

2013 рік


Програму вступного випробування з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа). Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників.

^ Метою вступного випробування вступників до Національного університету “Львівська політехніка” з географії – оцінити ступінь підготовленості вступників до навчання.

^ Завдання вступного випробування вступників до Національного університету “Львівська політехніка” з географії:

  • визначити рівень набутих знань і умінь;

  • оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;

  • перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;

  • встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВНазва розділу, теми

Знання

^ Предметні вміння та способи навчальної діяльності

І. Загальна географія

1.1

Географія як наука, розвиток географічних досліджень


Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.

^ Знати об'єкт та предмет вивчення географії, місце географічних дисциплін у системі наук, видатних дослідників території України.

Розрізняти методи географічних досліджень

Порівнювати та виділяти відмінності між джерелами географічних знань.

Аналізувати зміни в уявленнях про форму, розміри та рухи Землі, географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи

Оцінювати значення географічних відкриттів і досліджень у минулому і та на сучасному етапі розвитку

1.2

Способи зображення Землі

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта», «азимут». Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення напрямків географічних координат об'єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах. Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Значення карт у житті людини.

^ Знати елементи градусної сітки карти, класифікацію карт, способи орієнтування на місцевості.

Розрізняти зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, картографічні проекції та види спотвореннь.

Користуватися легендою карт, різними видами масштабу.

Визначати на картах напрямки, прямокуті і географічні координати об'єктів, абсолютну та відносну висоту місцевості.

Вимірювати відстані на картах за допомогою масштабу та градусної сітки.

Оцінювати значення карт у житті і господарській діяльності людини

1.3

Літосфера та рельєф

Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера», «літосферна плита», «тектонічні структури», будова та типи земної кори, породи та мінерали що її складають. Геологічне літопис-лення, геологічний вік, геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси в літосфері. Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні форми земної поверхні: гори і рівнини. Рельєф дна Світо-вого океану. Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф.

Знати внутрішню будову Землі, особливості руху літосферних плит, будову материкової та океанічної земної кори, види корисних копали за походженням, розташування основних форм рельєфу

Мати просторове уявлення про сейсмічні пояси, різні форми поверхні суходолу та океанічного дна, їх географічне положення, та геологічний вік за загальногеографічними та тематичними картами .

Пояснювати вплив внутрішніх і зовнішніх процесів літосфери на формування рельєфу, закономірності розміщення основних форм рельєфу та родовищ корисних копалин.

Оцінювати значення надр і рельєфу в житті та господарській діяльності людини, вплив на їхні зміни

1.4

Атмосфера та клімат

Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. Теплові пояси та їх межі (тропіки і полярні кола).Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Атмосферний тиск його вимірювання. Основні пояси атмосфер-ного тиску Землі. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість по-вітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Кліматична карта Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів. Спосте-реження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльність

Знати будову і склад атмосфери, компоненти погоди їх характеристику, кліматотвірні чинники, просторове розташування кліматичних поясів та областей за кліматичною картою.

Уміти розв’язувати задачі на визначення висоти Сонця над горизонтом, зміни температури та атмосферного тиску з висотою, абсолютної і відносної вологості повітря, читати графічні зображення(моделі) показників погоди

Визначати типи клімату за кліматичними діаграмами

Пояснювати причини та наслідки змін компонентів погоди та клімату, закономірності розподілу температури, атмосферного тиску й опадів на Землі; особливості атмосферної циркуляції та умови формування циклонів й антициклонів, постійні та сезонні вітри. дію кліматотвірних чинників на формування типів клімату

Аналізувати взаємозв'язки між компонентами погоди та клімату та причини їхніх добових і річних змін, наслідки цих змін для природи і людини в різних кліматичних поясах та областях.

Прогнозувати погоду за описом місцевих ознак та синоптичною картою.

Оцінювати вплив господарської діяльності людини на атмосферу та наслідки зміни клімату

1.5

Гідросфера

Поняття «гідросфера» та її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в океані. Властивості вод Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води. Джерела. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини

Знати частини Світового океану та вод суходолу, просторове розмі-щення найважливіших гідрографічних об’єктів за картою,властивості вод.

Визначати за картою географічне положення водних об'єктів, падіння, похил, витрати води в річці.

Розрізняти способи зображення вод суходолу на пані місцевості і на карті водні маси за їхніми характеристиками.

Аналізувати схему світового кругообігу води, роль Світового океану в географічній оболонці; причини та наслідки рухів води в океані, річці, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, особливості живлення і режиму вод суходолу.

Оцінювати роль води в природі та господарській діяльності людини, її вплив на зміни, що відбуваються в гідросфері

1.6

Біосфера

Поняття «біосфера», її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери.

^ Знати поняття «біосфера», «ґрунт», рослинність, тваринний світ, межі та складові біосфери.

Порівнювати закономірності поширення ґрунтів і живих організмів на Землі.

Оцінювати вплив біосфери на інші оболонки, роль людини в біосфері.

1.7

Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі

Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини.

^ Знати суттєві ознаки понять «географічна оболонка», «природний комплекс», «географічний пояс», «природна зона».

Розрізняти характеристики просторової організації географічної оболонки, компонентний склад природного комплексу.

Виділяти особливості географічних поясів і природних зон, висотних поясів.

Пояснювати загальні закономірності географічної оболонки: зміну часу, поширення стійких і рухомих ділянок земної кори та відповідних їм форм рельєфу, кругообігу речовин і енергії, цілісності, ритмічності.

Аналізувати взаємодію компонентів природи у природному комплексі на суходолі та океані, наслідки взаємодії оболонок Землі.

Оцінювати вплив загальних географічних закономірностей на життєдіяльність людини та людини на географічну оболонку

^ 2. Географія материків і океанів

2.1

Предмет вивчення географії материків і океанів

Значення та завдання курсу «Географія материків і океанів». Поняття «материк» і «частина світу». Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату, географічних поясів та природних зон. Формування зональних та азональних природних комплексів на материках

^ Знати значення та завдання курсу географії материків і океанів.

Визначати за тематичними картами закономірності формування рельєфу, клімату, природних комплексів.

Пояснювати зміни природних комплексів на рівнинах та в горах.

2.2

Океани: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан.

План характеристики природного комплексу океану. Особливості фізико-географічного положення океанів. Історичні відомості про освоєння та дослідження різних частин Світового океану. Геологічна будова та рельєф дна океанів. Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні течії. Своєрідність органічного світу океанів. Природні ресурси океанів та їх використання. Проблема забруднення океанічних вод

^ Знати послідовність характеристики природного комплексу океану, основні етапи освоєння та дослідження океанів.

Визначати особливості фізико-географічного положення океанів, геологічної будови та рельєфу дна океанів.

Пояснювати кліматичні умови, властивості водних мас.

Аналізувати рухи води в океані та схему океанічних течій.

Порівнювати органічний світ різних частин Світового океану.

Оцінювати природні ресурси океанів, види господарської діяльності в океанах та їх наслідки.

2.3 Материки

2.3.1

Африка

План географічної характеристики материка. Особливості фізико-географічного положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Основні форми рельєфу материка. Корисні копалини та закономірності їх розміщення на материку. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи, озера, басейни підземних вод, їх гідрологічні особливості. Природні зони та закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу. Найбільші національні парки. Населення.

^ Знати алгоритм характеристики материка за типовим планом, дослідників природи.

Визначати особливості фізико-географічного положення .

Розрізняти основні елементи берегової лінії материка та форми рельєфу.

Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на материку.

Пояснювати загальні особливості кліматичних умов та розподілу внутрішніх вод.

Порівнювати природні зони материка за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та типових представників тваринного світу.

2.3.2

Австралія

Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу. Природні зони. Своєрідність і унікальність органічного світу материка. Населення, його склад та розміщення.

Знати особливості фізико-географічного положення, історію відкриття та дослідження, основні форми рельєфу та корисні копалини материка.

Розрізняти кліматичні умови в різних кліматичних поясах Аналізувати води суходолу та природні зони материка.

Пояснювати унікальність видового складу представників органічного світу.

Оцінювати расовий склад та розміщення населення в межах материка.

2.3.3

Південна Америка

Особливості фізико-географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Геологічна будова. Основні форми рельєфу. Закономір-ності поширення родовищ корисних копалин. Своєрідність клімату материка. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Найбільші річки та озера. Природні зони. Ґрунти, рослинний покрив та тваринний світ. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів люди-ною. Походження та формування сучасного населення, його расовий склад та розміщення.

^ Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження та освоєння.

Розрізняти основні елементи берегової лінії та форми рельєфу материка.

Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на материку.

Пояснювати особливості кліматичних умов та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.

Порівнювати природні зони материка та висотну поясність в Андах за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.

Оцінювати формування сучасного населення.

2.3.4

Антарктида

Своєрідність географічного положення материка. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у дослідженні природних умов і природних ресурсів. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Географічна будова та рельєф поверхні. Кліматичні умови. Рослинний і тваринний світ. Природні ресурси та їх охорона.

^ Знати особливості географічного положення, відкриття та дослідження материка.

Пояснювати своєрідність природних умов та природних ресурсів.

Визначати роль України у сучасних дослідженнях природи материка.

Оцінювати значення міжнародного співробітництва у наукових дослідженнях.

2.3.5

Північна Америка

Фізико-географічне положення материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Геологічна будова та основні форми рельєфу материка. Роль давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Основні річкові системи. Найбільші озера, їх походження. Особливості розміщення природних зон. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ. Висотна поясність Кордильєр. Природоохоронні території. Найвідоміші національні парки. Особливості заселення Північної Америки. Населення, його расовий і етнічний склад.

^ Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження та освоєння Північної Америки.

Розрізняти елементи берегової лінії та основні форми рельєфу материка.

Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на території материка.

Пояснювати загальні особливості кліматичних умов та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.

Порівнювати природні зони материка та висотну поясність в Кордильєрах за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.

Оцінювати расовий і етнічний склад населення.

2.3.6

Євразія

Фізико-географічне положення материка. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих територій материка. Геологічна будова. Давні матери-кові зледеніння. Сейсмічно активні області. Основні форми рельєфу материка. Найбільші рівнини і гори. Корисні копалини, закономір-ності їх походження. Особливості формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату. Внутрішні води. Найбільші річки та озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ природних зон. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.

^ Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження окремих частин.

Розрізняти основні елементи берегової лінії та форми рельєфу материка.

Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на території материка.

Визначати вплив давнього материкового зледеніння на форми рельєфу материка.

Пояснювати особливості формування кліматичних умов у різних кліматичних поясах та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.

Порівнювати природні зони материка за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.

Оцінювати расовий і етнічний склад населення.

2.4

Земля – наш спільний дім

Взаємодія людини і природи. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів. Проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи

Знати класифікацію природних ресурсів, сучасні екологічні проблеми взаємодії суспільства й природи, міжнародні організації з охорони природи.

Визначати райони порушення рівноваги на материках та в океанах.

Розрізняти різні за статусом природоохоронні території.

Аналізувати види забруднення навколишнього середовища та основні джерела їх надходження.

Оцінювати можливі наслідки екологічних проблем для природи Землі.

ІІІ. Фізична географія України

^ 3.1 Україна та її географічні дослідження

3.1.1

Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну.

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення

Знати розміри держави, країни з якими Україна має кордони, як формувалася територія України, причини територіальних змін України в минулому та сучасний адміністративно-територіальний устрій.

Аналізувати фізико-географічне та економіко-географічне положення території України, його особливості в Європі та світі.

Вміти визначати координати крайніх точок, місцевий час у різних регіонах України, характеризувати поясний та літній час, узгоджувати київський час із часом в інших годинних поясах
  1   2   3

Схожі:

Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограма вступного випробування з історії україни для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Метою вступного випробування з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення...
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограма вступного випробування з біології для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Програму вступного випробування з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія,...
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограма вступного випробування з всесвітньої історії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Програму вступного випробування з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених...
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограма вступного випробування з математики для вступу на перший курс навчання
Мета вступного випробування з математики оцінити ступінь пiдготовленостi абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для...
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограма вступного випробування з фізики для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
К.; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої мон: лист від 23. 12. 2004 №1/11-6611) та для 10-11 класів (К., 2010, затвердженої мон: наказ...
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconРозклад проведення вступних випробувань на і-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році
ДН. Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету «Львівська політехніка»
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограм и вступних випробувань (творчих конкурсів) з рисунку архітектурної деталі, рисунку голови натурника, креслення, композиції та живопису для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» за напрямами підготовки «архітектура»,
Вміння передати форму та фактуру за допомогою штрихування та домогтися тональної завершеності
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» iconПрограм и вступних випробувань (творчих конкурсів) з рисунку архітектурної деталі, рисунку голови натурника, креслення, композиції та живопису для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» за напрямами підготовки «архітектура»,
Вміння передати форму та фактуру за допомогою штрихування та домогтися тональної завершеності
Програма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка» icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи