Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки icon

Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки
Скачати 48.02 Kb.
НазваІнформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки
Дата25.06.2013
Розмір48.02 Kb.
ТипДокументи


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць «Природничі науки».

У збірнику планується створення наступних тематичних розділів: «Вивчення та охорона біорізноманітності», «Експериментальна біологія», «Теоретична біологія», «Палеонтологія», «Географія», «Хімія довкілля», «Біоорганічна хімія та хімія ВМС», «Хімія йонних розплавів», «Історія науки», «Методика викладання та навчання природничих дисциплін». Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів.


Вимоги до змісту і структури статей:

 • рукопис подають до редколегії у вигляді комп’ютерного файлу та одної твердої копії, без обмеження кількості сторінок (включаючи таблиці і рисунки);

 • статті подаються українською або російською мовами в одному екземплярі; вони мають бути оригінальними, не опублікованими раніше і відповідати темам розділів наукового збірника;

 • стаття повинна мати визначену структуру: УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, анотація (обсягом до 50 слів тією ж мовою, що і стаття), ключові слова кількістю 8-10, основний текст, список використаних джерел, резюме (до 50 слів) та ключові слова англійською мовою та російською (або українською) мовами;

 • відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; формулювання мети статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: вступ, мета статті, матеріали та методи досліджень, результати та їх обговорення, висновки.


Вимоги до оформлення рукопису і електронного варіанту:

 • матеріал друкують на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14pt, інтервал 1,5, без переносів; поля з усіх боків по 20 мм; резюме до статті друкується шрифтом Times New Roman – розмір 12pt, інтервал 1,0, без переносів; бібліографічний список складається через 1 інтервал, кегль 12, і подається після тексту статті під заголовком: «список використаних джерел»;

 • електронні версії подаються у вигляді текстових файлів із розширеннями *.doc або *.docx;

 • допускається використання таблиць та рисунків у форматах JPEG, TIFF, ВМР, а також рисунків Microsoft Graph або Excel; при використанні графічних можливостей програми Excel необхідно видалити з файла всю супутню інформацію та всі аркуші, що не мають відношення до діаграми; ілюстрації слід включати в текст або подавати у вигляді окремих файлів з роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка; бажано уникати напівтонових рисунків;

 • назви файлів подаються латиною і відповідають прізвищу першого автора (наприклад: petrenko.doc, petrenko.jpeg);

 • основний текст оформляють без використання оригінальних стилів, бажано уникати підтекстових зносок; рукопис має бути ретельно вичитаний, не містити прихованого тексту, тексту розміченого кольорами і повністю співпадати з комп’ютерним файлом;

 • бібліографічні посилання подають в цифровому вигляді у квадратних дужках відповідно до списку використаних джерел, уникаючи автонумерації та автоматично генерованих кінцевих посилань; список використаних джерел просимо оформляти відповідно до нового стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, з яким детальніше можна ознайомитись на сайті Книжкової палати України: www.ukrbook.net

 • ілюстрації слід включати у текст та подавати в окремих файлах з роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка; бажано уникати напівтонових рисунків; допускається оформлення рисунків у MS-Graph або Excel; при використанні графічних можливостей програми Excel необхідно видалити з файла всю супутню інформацію та всі аркуші, що не мають відношення до діаграми;

 • сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки.

Зразок оформлення статті


УДК 576.12+577.4:100.7

В. В. Петренко (14 pt)

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ (14 pt)


Анотація (12 pt).

Ключові слова (12 pt).


Вступ. Текст текст текст (14 pt)

Мета статті. Текст текст текст (14 pt)

Матеріали та методи досліджень. Текст текст текст (14 pt)

Результати та їх обговорення. Текст текст текст (14 pt)

Висновки. Текст текст текст (14 pt)


Список використаних джерел (12 pt)

 1. Брик М. Т. Енциклопедія мембран [Текст] : У 2–х т. = Encyclopedia of Membranes: in two volumes. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – Т.1. – 700 с.

 2. Вакал А.П. Фітоіндикаційна характеристика природних умов околиць міста Суми [Текст] / А.П. Вакал, Я.П. Дідух // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 5. – С. 57-61.

 3. Нарис з історії природознавства і техніки [Текст]: респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 31. – 195 с.


РЕЗЮМЕ (12 pt)

В.В. Петренко. Название статьи (12 pt).

Текст текст текст (12 pt).

Ключевые слова (12 pt).


SUMMARY (12 pt)

V.V. Petrenko. Title of Article.

Text text text (12 pt).

Key words (12 pt).


Супровідні документи:

 • до статей додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;

 • аспірантам обов’язково додавати рецензію наукового керівника;

 • статті студентів та магістрантів подаються у співавторстві з науковим керівником;

 • для часткової компенсації витрат друку видання автори вносять кошти (^ 12 гривень за сторінку);


Термін подачі готових до друку статей, з урахуванням вимог, до 15 березня 2012 року. Матеріали та кошти (поштовим переказом) слід надсилати на ім’я Трофименко Яни Віталіївни за адресою: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ ім. А.С.Макаренка, природничо-географічний факультет, або подавати особисто до деканату природничо-географічного факультету. Електронний варіант матеріалів також просимо надсилати на e-mail: prirodnauky@gmail.com

Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають тематиці збірника або вимогам ВАК України до оформлення статей.

Довідкова інформація та листування з редколегією за електронною адресою: prirodnauky@gmail.com

Схожі:

Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconНаукових записок Сумського державного педагогічного університету. Серія географічні науки
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка і Сумський відділ Українського географічного товариства готують...
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconІнформаційний лист
Повідомляємо, що у вересні 2012 р планується видання тематичного збірника наукових праць “Обладнання та технології харчових виробництв”...
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №19 Назва розробки
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Наумкіна Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент...
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconПриродничі науки
До 80-річчя створення природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки icon2007–2009 рр. До 85-річчя заснування Сумдпу ім. А. С. Макаренка
Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Інформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи