Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді icon

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
НазваБібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
Сторінка1/6
Дата25.06.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2009


УДК 159.923.2 – 057.87

ББК 88.837+88.372

С17


Укладачі:


Директор бібліотеки З.М.Горова,


Зав. науково-бібліографічним та інформаційним відділом
В.В. Косенко;


Відповід. за випуск проректор з наукової роботи,

доктор педагогічних наук, професор А.А. Сбруєва


Самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.:
З.М. Горова, В.В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка,
2009. – с.99.


Науково-теоретичні, методичні та практичні питання, стосовно особистісного розвитку й організації, творчої самореалізації, знайшли своє відображення у матеріалах даного покажчика, актуальні для сьогодення.

На ряду з іншими питаннями значна увага приділена психології особистості та ролі соціуму в житті учнівської та студентської молоді.

Джерельна база видання може використовуватися у науково-дослідній, науково-методичній і практичній діяльності освітян.

Покажчик розраховано на широке коло педагогічних та науково-педагогічних кадрів, бібліотечних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, фахівців у галузі практичної психології та психологічної служби, викладачів, студентів психологічних факультетів педагогічних університетів, всіх, хто цікавиться, психологією особистості та питаннями саморозвитку й самоорганізації людини взагалі.


УДК 159.923.2 -057.87

ББК 88.837+88.372

Передмова


Тільки особистість може творити особистість,

тільки характером можна утворити характер.


К. Ушинський


Головною метою розвитку освіти України ХХІ століття визнано створення умов для особистісного розвитку й творчої самореалізації кожного громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом всього життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтегрування України в європейський і світовий простір як конкурентноспроможної й процвітаючої держави.

Виховання культури як особистісного самоствердження має бути цілісною педагогічною системою, структура якої визначає зміст, види і форми особистісно-орієнтованих технологій, спрямованих на формування власної внутрішньої позиції підростаючої особистості щодо життєвого самовизначення й самовиховання, на розвиток стійкої позитивної морально-вольової мотивації, реалізації своїх індивідуальних задатків, здібностей, нахилів та інтелектуального творчого потенціалу. В основу побудови цієї системи покладено єдність категоріальних складових: «індивід – індивідуальність – суб’єкт – особистість», філософсько-культурологічні та психолого-педагогічні концептуальні підходи.

З погляду психології особистість – це форма існування психіки людини, яка є цілісністю, здатною до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності й саморегуляції, та має свій унікальний й неповторний внутрішній світ.

У психолого-педагогічній теорії та практиці орієнтирами особистісного та суб’єктивного розвитку стають такі характеристики, як упевненість у собі, активна життєва позиція, прагнення до самовдосконалення, реалізація власних здібностей та самоствердження.

Підвищення життєвої компетентності, звичайно, неможливе без постійного самовдосконалення особистості.

Уявлення людини – «Я-концепція» породжується у взаємодії з іншими людьми і є, значною мірою, самооцінкою.

Вищою потребою особистості є потреба в самоактуалізації.

Формування здібностей особистості до культурної самореалізації, життєвого самовизначення – найважливіші складові саморозвитку особистості.

Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки процесу формування принципово нової системи загальної та вищої освіти, яка поступово замінюватиме традиційну.

Особливість сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання: традиційної та інноваційної, орієнтація освіти й виховання на підвищення мотивації саморозвитку і самореалізації учнівської та студентської молоді.

Педагогам та вчителям потрібно спонукати особистість до включення у різноманітні види пізнавальної, трудової, творчої діяльності в міру своїх здібностей для опанування різних сторін суспільного досвіду. Виявляти в цій діяльності високу активність, набувати при цьому умінь і навичок, розвивати творчі задатки, виробляти соціальне й духовне ставлення до навколишньої дійсності, що, зрештою, й визначає її рівень вихованості, саморозвитку та самоорганізації.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді» – це результат комплексного дослідження укладачами теми.

Струнка продумана будова та тематичний спектр видання заслуговує уваги читачів.

Структура покажчика – 14 розділів. Записи групуються за системою розділів та підрозділів, а в їх межах – за алфавітом прізвищ авторів та назв. Спочатку подано книги, потім – статті.

Представлено книги, монографії, автореферати дисертацій, науково-методичні посібники, статті та інші матеріали з неперіодичних видань і видань, що продовжуються, публікації в періодичній пресі.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник налічує 1046 джерел.

Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні державними стандартами.

Видання адресовано широкому колу читачів: науковцям, докторантам, аспірантам, працівникам соціально-педагогічних служб, психологам (як теоретикам, так і практикам), педагогам, викладачам, студентам, та всім, хто цікавиться, психологією особистості та теоретико-методичними проблемами саморозвитку й самоорганізації людини взагалі; сприяє освіті, фаховому зростанню.


^ 1. Індивідуальність: потенціал, підтримка та мотивація прояву


Гавришко, С.Г. Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих дітей 4–6 років [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту / С.Г. Гавришко. – Львів, 2004. – 20 с.


Кузьменко, В.У. Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років [Текст] : автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / В.У. Кузьменко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 41 с.


Орлов, Ю.М. Восхождение к индивидуальности [Текст] : книга для учителя / Ю.М. Орлов. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.


Сергєєнкова, О.П. Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / О.П. Сергєєнкова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 41 с.


***


Алфімов, В. Розробка і реалізація програми індивідуального розвитку і саморозвитку творчої особистості ліцеїста [Текст] / В. Алфімов // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 26-29.


Большунова, И.Я. Психогенетическое исследование индивидуальных особенностей речи в младшем школьном возрасте [Текст] / И.Я. Большунова // Начальная школа. – 1992. – № 12. – С. 7-9.


Бурса, Г. Учитывать индивидуальные особенности трудных подростков [Текст] / Г. Бурса // Воспитание школьников. – 1976. – № 3. –
С. 27-28.


Верещак, Є.П Розвиток індивідуальності школярів [Текст]
/ Є.П. Верещак // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 1. – С. 46-50.


Виноградова, М.Д. Развитие творческой индивидуальности подростка в коллективе как условие успешного формирования активной жизненной позиции личности [Текст] / М.Д. Виноградова, В.И. Максакова // Советская педагогика. – 1977. – № 6. – С. 38-45.


Вільш, І. Знати індивідуальні якості кожного учня, усвідомлювати свої [Текст] : про один із шляхів запобігання конфліктам / І. Вільш
// Педагогіка толерантності. – 1999. – № 3/4. – С. 100-102.

Вяткин, Б.А. Интегральная индивидуальность человека и её развитие в специфических условиях спортивной деятельности [Текст] / Б.А. Вяткин
// Психологический журнал. – 1993. – № 2. – С. 73-84.


Вяткин, Б.А. Некоторые направления и перспективы исследования природных основ индивидуальных различий [Текст] / Б.А. Вяткин // Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – С. 70-78.


Галузинский, В.М. Индивидуализация воспитания личности в школьном коллективе [Текст] / В.М. Галузинский // Советская педагогика. – 1979. – № 3. – С. 68-73.


Голубева, Э.А. Некоторые направления и перспективы исследования природных основ индивидуальных различий [Текст] / Э.А. Голубева
// Вопросы психологии. – 1983. – № 3. – С. 16-28.


Доротюк, В.І. Індивідуальна своєрідність обдарованої дитини [Текст]
/ В.І. Доротюк // Обдарована дитина. – 2000. – № 1. – С. 15-18.


Зубченко, В.В. Психологическая методика развимтия механизмов рефлексивных актуализации индивидуальности [Текст] / В.В. Зубченко
// Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 9. – С. 46-51.


Іванов, В. Індивідуалізм і соборність віри : [свідомість і саморозвиток] [Текст] / В. Іванов // Зарубіжна література. – 2004. – № 20, травень. –
С. 19-20.


Індивідуальний розвиток особистості. Загальна психологічна характеристика особистості. Індивідуально-психологічні властивості особистості [Текст] // Психолог. – 2002. – № 25/28. – С. 27-48.


Коноплева, Н. Легко ли быть вундеркиндом? [Текст] / Н. Коноплева
// Директор школи. Україна. – 2004. – № 3. – С. 64-69.


Максакова, В.И. Проблема развития индивидуальных возможностей школьника в коллективе [Текст] / В.И. Максакова // Советская педагогика. – 1980. – № 12. – С. 23-28.


Малыхина, Н.И. Учет индивидуальных и психологических особенностей младших школьников [Текст] / Н.И. Малыхина // Начальная школа. – 1984. – № 2. – С. 21-23.


Маценко, В. Методи дослідження індивідуальних особливостей характеру учня [Текст] / В. Маценко // Психолог. – 2005. – № 45, грудень. – С. 8-16.

Маценко, В. Психобіологічні чинники становлення та розвитку індивідуальності [Текст] : психологічний інструментарій дослідження
/ В. Маценко // Психолог. – 2005. – № 43, листопад. – С. 3-12.


Маценко, В.Ф. Психологія душі індивіда: синергія теорії та практики [Текст] / В.Ф. Маценко // Психологічна газета. – 2006. – № 23, грудень. –
С. 23-29.


Медведєва, Л. Розвиток індивідуальності в колективній творчій діяльності [Текст] / Л. Медведєва // Трудове навчання в школі. – 2009. –
№ 2. – С. 2-6.


Медяник, Л.Ю. Становлення творчої індивідуальності школярів [Текст] : школа педагогіки / Л.Ю. Медяник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 16/18. – С. 16-24.


Наумов, Н. Проблема развития индивидуальных возможностей школьника в коллективе [Текст] / Н. Наумов // Народное образование. –
1987. – № 4. – С. 52-54.


Равич-Щербо, И.В. Психогенетическое исследование индивидуальных особенностей речи в младшем школьном возрасте [Текст]
/ И.В. Равич-Щербо, Д.Н. Чернов // Журнал прикладной психологии. – 2005. – № 1. – С. 21-29.


Саламан, Т. Учнівське самоврядування [Текст] : [соціалізація, індивідуалізація, самопізнання] / Т. Саламан // Директор школи. – 2001. –
№ 20, травень. – С. 5-6 ; № 38, жовтень. – С. 7-10.


Скуратівський, Л. Методика розвитку і саморозвитку індивідуальності у вченні Ісуса Христа [Текст] / Л. Скуратівський // Українська мова та література в школі. – 2000. – № 2. – С. 69-71.


Хохліна, О. Розвиток дитини [Текст] : [формування індивідуального стилю діяльності] / О. Хохліна // Освіта і управління. – 1999 (2001). – Т. 3,
№ 4. – С. 69-74.


Федотчев, А.И. Возрастные изменения и стабильность индивидуальных мнемических характеристик школьников [Текст]
/ А.И. Федотчев, С.И. Соболева // Вопросы психологии. – 1988. – № 5. –
С. 145-150.

Шадриков, В.Д. Проблема развития индивидуальных возможностей школьника в коллективе [Текст] / В.Д. Шадриков, Е.Б. Старовойтенко
// Советская педагогика. – 1987. – № 10. – С. 61-66.


Шуман, С. С учетом индивидуально-типологических особенностей детей [Текст] / С. Шуман // Воспитание школьников. – 1991. – № 6. – С. 35-37.


Яковлева, Є. Розвиток індивідуальності школярів [Текст]
/ Є. Яковлева // Завуч. – 2003. – № 35, грудень. – С. 15-17.


2. Особистість та її психологічні властивості


Абрамова, Г.С. Возрастная психология [Текст] : учебное пособие для вузов / Г.С. Абрамова. – М.: Академ. проект, 2001. – 703 с. – (Учебник для высшей школы).


Аверин, В.А. Психология личности [Текст] : учебное пособие
/ В.А. Аверин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 89 с.


Антонова, Л.Г. Педагогический дневник и личность учителя [Текст] : пособие для учителя / Л.Г. Антонова. – М.: Флинта, 1998. – 88 с.


Богданов, В.А. Социально-психологические свойства личности [Текст] : учебное пособие / В.А. Богданов. – Ленинград, 1983. – 87 с.


Бодалев, А.А. Психология о личности [Текст] / А.А. Бодалев. – М.: МГУ, 1988. – 187 с.


Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика личности [Текст]
/ Л.Ф. Бурлачук. – К. : Здоровья, 1989. – 168 с.


Вознюк, Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / Н.М. Вознюк ; Нац. агр. ун-т. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 193 с.


Вопросы психологии личности [Текст] : сборник статей / под ред.
Е.И. Игнатьева. – М.: Учпедгиз, 1960. – 214 с.


Вопросы психологии личности [Текст] : сборник статей / под ред.
В.И. Селиванова. – Рязань, 1975. – 153 с.


Вопросы психологии личности [Текст] : сборник статей / под ред.
В.И. Селиванова. – Рязань, 1973. – 161 с.


Гинзбург, М.Р. Путь к себе [Текст] : доп. главы – 2-е изд.
/ М.Р. Гинзбург. – М.: Педагогика, 1991. – 160 с. – (Познай себя)
( Психология школьнику).


Джампольский, Д. Как обрести внутреннее равновесие и оздоровить свои отношения окружающими : мини-курс [Текст] : разговор с учителем
/ Д. Джампольский. – М.: Просвещение, 1990. – 48 с.


Диагностические методики как основа индивидуального подхода к развитию и воспитанию личности [Текст] : метод. рекомендации / отв. ред.: Б.С. Кобзарь [и др.]. – Сумы : Мрія, 1991. – 275 с.


Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности [Текст]
/ О.П. Елисеев. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с. – ("Практикум по психологии").


Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности [Текст]
/ О.П. Елисеев. – СПб. : Питер, 2001. – 554 с. – (Практикум по психологии).


Життєві домагання особистості [Текст] : колективна монографія / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології, лабораторія соціальної психології особистості ; [за ред. Ю.П. Мирончик]. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 452 с.


Зелінська, Т.М. Амбівалентність особистості: шлях до гармонії чи душевного болю [Текст] / Т.М. Зелінська ; МОН України, Нац. пед. ун-т
ім. М.П. Драгоманова. – К.: Сан, 2005. – 200 с.


Зуев-Инсаров, Д.М. Почерк и личность [Текст] / Д.М. Зуев-Инсаров. – К., 1992. – 95 с.


Козлов, Н.И. Формула личности [Текст] / Н.И. Козлов. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с. – (Серия "Мастера психологии").


Ковалев, А.Г. Психология личности [Текст]. – 3-е изд., перераб. и доп. / А.Г. Ковалев. – М.: Просвещение, 1970. – 391 с. – Библиогр.: с. 387-388.


Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности [Текст]
/ В.Н. Колесников. – М.: Ин-т психологии РАН, 1996. – 224 с.


Коссов, Б.Б. Личность и педагогическая одаренность [Текст] : новый метод / Б.Б. Коссов. – М.: Ин-т практ. психологии, 1998. – 128 с. – (Библиотека педагога-практика).


Лебедев, В.И. Личность в экстримальных условиях [Текст]
/ В.И. Лебедев. – М.: Политиздат, 1989. – 303 с.


Леви, В.Л. Искусство быть собой [Текст] : индивидуальная психотехника . – Издание обновленное / В.Л. Леви ; гл. ред. Н.А. Леви. – М.: Знание, 1991. – 256 с.


Ліфарєва, Н.В. Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник для студ. вузів / Н.В. Ліфарєва. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 237 с.


Макмахон, Г. Тренинг уверенности в себе [Текст] : как стать хозяином своей жизни : пер. с англ. / Г. Макмахон. – М.: ЭКСМО, 2003. –
208 с. – (Психология успеха).


Мистецтво життєтворчості особистості : у 2-х ч. Ч. 1 : Теорія і технологія життєтворчості [Текст] : науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 391 с.


Москаленко, А.Т. Личность как предмет философского познания [Текст] : философская теория личности и ее психологические и биологические основания / А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов. –
Новосибирск : Наука, 1984. – 318 с.


Некрасов, А.И. Социология [Текст] / А.И. Некрасов. – Харьков : Одиссей, 2004. – 303 с.


Первин, Л.А. Психология личности [Текст] : теория и исследования учебное изд. для вузов : пер. с англ. / Л.А. Первин, О.П. Джон. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 606 с.


Проблема особистості вчителя та його фахової підготовки [Текст] : зб. наук. пр. – К.: ІСДО, 1994. – 115 с.


Прутченков, А.С. "Наедине с собой" [Текст] : психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников
/ А.С. Прутченков. – М.: Рос. пед. агенство, 1996. – 174 с.


Прутченков, А.С. Трудное восхождение к себе [Текст] : метод. разработки и сценарии занятий социально-психологических тренингов
/ А.С. Прутченков. – М.: [б. и.], 1995. – 140 с.

Психология личности : тексты [Текст] : [сборник] / под ред.:
Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 287 с.


Психология личности в трудах отечественных психологов [Текст]. – СПб.: Питер, 2000. – 480 с. – (Серия "Хрестоматия по психологии").


Рибалка, В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології [Текст] : навчальний посібник / В.В. Рибалка. – К.: ІПППО АПН України, 2006. –
529 с.


Русинка, І.І. Психологія [Текст] : навчальний посібник / І.І. Русинка. – К.: Знання, 2007. – 367 с.


Самоукина, Н.В. Психология оптимизма [Текст] / Н.В. Самоукина. – М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2001. – 224 с. – (Психология успеха).


Сарджвеладзе, Н.И. Личность и её взаимодействие с социальной средой [Текст] / Н.И. Сарджвеладзе. – Тбилисси : [б. и.], 1989. – 204 с.


Себе зрозуміти, себе змінити [Текст] / упоряд. С. Максименко. – К.: Главник, 2006. – 127 с. – (Бібліотечка соціального працівника).


Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем [Текст] / В.В. Сериков. – М.: Логос, 1999. – 272 с.


Скотна, Н.В. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії [Текст] / Н.В. Скотна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Укр. технології, 2005. – 383 с.


Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности [Текст] : учебное пособие для студ.
/ С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2001. – 303 с.


Терлецька, Л.Г. Основи психодіагностики [Текст] : навчальний посібник / Л.Г. Терлецька. – К.: Главник, 2006. – 143 с. – (Психологічний інструментарій).


Терлецька, Л.Г. Психологія дитинства: практикум [Текст] : навчальний посібник / Л.Г. Терлецька. – К.: Главник, 2006. – 143 с. – (Психологічний інструментарій).


Терлецька, Л.Г. Психологія зрілості: практикум [Текст] : навчальний посібник / Л.Г. Терлецька. – К.: Главник, 2006. – 143 с.

Ткачова, Н.І. Формування особистості учня у навчально-виховному процесі [Текст] / Н.І. Ткачова. – Х.: Вид. група «Основа», ПП «Тріада +», 2007. – 206 с. – (Библиотека журналу «Управління школою»).


Хьелл, Л. Теории личности [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2000. – 608 с. – (Серия "Мастера психологии").


***


Абульханова, К.А. Психосоциальный и субъективный подходы к исследованию личности в условиях социальных изменений [Текст]
/ К.А. Абульханова, М.И. Воловикова // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28, № 5. – С. 5-14.


Айер, А.Д. Человек как предмет научного исследования : [статья англ. философа] / [публ., пер. с англ. и предисл. Е.Г. Рудневой] // Философские науки. – 1991. – № 1. – С. 120-136.


Алфімов, В. Модель творчої особистості ліцеїста [Текст] / В. Алфімов // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 9-14 ; Управління освітою. – 2007. – № 8, квітень. – С. 23-28.


Альохіна, О.І. Допомогти кожному учневі стати особистістю [Текст]
/ О.І. Альохіна // Педагогіка толерантності. – 2002. – № 3. – С. 66-72.


Андрійченко, В.М. Спостереження та експеримент як засоби саморозвитку і учня [Текст] / В.М. Андрійченко // Біологія. – 2006. – № 32, листопад. – С. 9-13.


Аршава, І.Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності у парадигмі "особистість – стан" [Текст] : [складні види професійної діяльності] / І.Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 4. – С. 82-90.


Асмолов, А.Г. Познавательный эгоцентризм как механизм социального поведения личности [Текст] / А.Г. Асмолов, Н.А. Пастернак
// Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 98-102.


Бевз, О.П. Гуманістична педагогіка і психологія як основа підтримки саморозвиваючої особистості в освіті США [Текст] / О.П. Бевз // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 107-114.


Безкоровайна, О.В. Особистість: аспекти наукового осмислення [Текст] / О.В. Безкоровайна // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3/4. –
С. 77-87.


Бех, І. Цілісність особистості у виховному контексті [Текст] / І. Бех
// Освіта. – 2008. – № 15/16, 9-16 квітня. – С. 11.


Бондар, Л. Особистість: аспекти наукового осмислення [Текст]
/ Л. Бондар // Початкова школа. – 2000. – № 2. – С. 1-2.


Вайзер, Г.А. Теория учения развивающейся личности: история и современность [Текст] : к 100-летию со дня рождения Н.А. Менчинской
/ Г.А. Вайзер, О.Н. Юдина // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. –
С. 122-132.


Вайнцвайг, П. В чём заключается сила творческой личности [Текст]
/ П. Вайнцвайг // Обдарована дитина. – 2006. – № 8. – С. 50-56.


Визгина, А.В. Внутренний диалог и самоотношение : психология личности [Текст] / А.В. Визгина // Психологический журнал. – 1989. – № 6. – С. 50-57.


Ганжара, Н. Фактори розвитку особистості [Текст] / Н. Ганжара
// Директор школи. – 2009. – № 13, квітень. – С. 7-10.


Гончаренко, С. Гуманізація освіти – виховання творчої особистості [Текст] / С. Гончаренко // Педагогічна газета. – 2005. – № 12. – С. 2.


Гуменюк, О. Его-психологія в теорії особистості Еріка Еріксона [Текст] / О. Гуменюк // Психолог. – 2005. – № 46, грудень. – С. 11-16.


Гуревич, П.С. Вселенная по имени человек [Текст] / П.С. Гуревич
// Свободная мысль. – 1991. – № 14. – С. 56-66.


Гуткина, Н.И. Л.И. Божович: вехи биографии и основные понятия концепции формирования личности [Текст] : к 100-летию со дня рождения доктора психологических наук / Н.И. Гуткина // Вопросы психологии. –
2008. – № 5. – С. 130-133.


Данилова, Л.В. Формувати особистість нового типу [Текст]
/ Л.В. Данилова // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. –
С. 55-64.


Дёмин, А.Н. Особенности переживания личностью кризисов своей занятости [Текст] / А.Н. Дёмин // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. –
С. 87-96.


Дябел, Л. Проблема вивчення особистості в різних науках [Текст]
/ Л. Дябел // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 2. –
С. 27-32.


Зарецкая, Т.А. Многомерная аппроксимационная модель личности [Текст] / Т.А. Зарецкая // Журнал практического психолога. – 2005. – № 4. –
С. 57-110.


Злобіна, О. Стиль життя і соціальні типи особистості [Текст]
/ О. Злобіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. –
С. 186-187.


Іванова, Л.С. Динаміка ціннісних орієнтацій студентів педагогічного вузу [Текст] / Л.С. Іванова, В.В. Овсяннікова // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 16-19.


Іщук, А. Проблема "справжності" особистості у філософії літературного процесу ХХ століття [Текст] / А. Іщук // Вища освіта
України. – 2007. – № 2. – С. 100-104.


Карпенко, З. Предмет і метод аксіопсихології особистості [Текст]
/ З. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 35-62.


Киричук, О.В. Екологія розвитку особистості: проблеми і шляхи їх розв’язання [Текст] / О.В. Киричук // Початкова школа. – 1994. – № 3. –
С. 3-5.


Климчук, Л. Ставлення до особистості – фактор соціального самовизнання підлітків [Текст] / Л. Климчук, М. Климчук // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 5. – С. 18-22.


Корнілова, А. Ключові кваліфікації-компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини [Текст] / А. Корнілова // Шлях
освіти. – 2005. – № 3. – С. 18-21.


Костюков, О.К. Співвідношення загальнолюдської сутності та принципу самості в особі [Текст] / О.К. Костюков // Практична філософія. – 2008. – № 2. – С. 161-165.


Костяк, Т.В. Роль психодинамических индивидуальных черт в развитии личности ребенка [Текст] / Т.В. Костяк // Журнал прикладной психологии. – 2005. – № 2/3. – С. 72-80.


Кранц, И.И. Проблема становления личностной идентичности в контексте социального самоопределения [Текст] / И.И. Кранц // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 125-132.


Кремень, В.Г. Трансформація особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації [Текст] / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. –
2008. – № 2. – С. 5-14.


Куликова, Г.Б. Из истории формирования культа личности Сталина [Текст] : А. Барбюс и создание биографии «отца народов» в начале 1930-х годов / Г.Б. Куликова // Отечественная история. – 2006. – № 1, январь-февраль. – С. 98-106.


Кульчицька, О.І. Почуття та емоції в розвитку особистості [Текст]
/ О.І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 3-16.


Лаврентьева, З. Актуализация резервных возможностей личности в процессе социальной реабилитации [Текст] : [дети] / З. Лаврентьева
// Социальная педагогика. – 2005. – № 1. – С. 53-57.


Латишева, С.О. Формування успішної особистості засобами нових інформаційних технологій [Текст] / С.О. Латишева // Завучу. Усе для
роботи. – 2009. – № 1. – С. 9-25.


Ложкін, Г. Психологія впевненості особистості [Текст] / Г. Ложкін,
О. Носкова, І. Толкунова // Практична психологія та соціальна робота. –
2008. – № 8. – С. 54-59.


Максименко, С. Особистість: прогноз розвитку і життєвий шлях [Текст] / С. Максименко // Психолог. – 2006. – № 7, лютий. – С. 5-10.


Максименко, С. Розвиток особистості – розгортання чи новоутворення? [Текст] / С. Максименко // Психолог. – 2005. – № 46, грудень. – С. 4-10.


Максименко, С.Д. Поняття особистості в психології [Текст]
/ С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. –
№ 7. – С. 1-6.


Максименко, С.Д. Структура особистості [Текст] / С.Д. Максименко
// Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 1-13.


Маценко, Ж.М. Емпатійність як духовна якість особистості: теоретична модель та технології формування [Текст] / Ж.М. Маценко
// Психологічна газета. – 2006. – № 23, грудень. – С. 9-23.


Мельничук, Т. Розвиток особистісних цінностей ліцеїстів як майбутніх науковців [Текст] / Т. Мельничук // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 37-39.


Мироненко, И.А. О классификации концепций личности и имплицитных основаниях психологических теорий [Текст] / И.А. Мироненко // Вопросы психологии. – 2006. – № 4. – С. 95-105.


Моськіна, Г. Педагогіка особистості – основа гуманізації освіти [Текст] / Г. Моськіна // Управління школою. – 2008. – № 25. – С. 22-31.


Насиновская, Е.Е. Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний [Текст] / Е.Е. Насиновская, О.С. Шалина
// Вопросы психологии. – 2008. – № 1. – С. 77-88.


Омельченко, Л. Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу особистості учня [Текст] / Л. Омельченко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2009. – № 1. – С. 6-10.


Павліченко, А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості [Текст] / А. Павліченко // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 98-120.


Плахотникова, И.В. Экспресс-диагностика личностных свойств [Текст] / И.В. Плахотникова // Журнал прикладной психологии. – 2005. –
№ 2/3. – С. 27-29.


Поварницын, А.П. Ценностные представления студентов о достоинствах человека [Текст] / А.П. Поварницын // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 9. – С. 49-52.


Подтикан, І.В. Особливості формування мотиваційної сфери особистості [Текст] / І.В. Подтикан // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 9. – С. 29-36.


Рибалка, В. Теорія розвитку особистості у колективі [Текст] : [за спадщиною А.С. Макаренка] / В. Рибалка // Психолог. – 2005. – № 28. –
С. 3-17.

Рибалка, В.В. Індивід та особистість у психологічній теорії часу Б.И.Цуканова [Текст] / В.В. Рибалка // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 2. – С. 1-18.


Рибалка, В.В. О.К. Дусавицький: теорія розвитку особистості школяра в навчальній діяльності [Текст] / В.В. Рибалка // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 7. – С. 1-12.


Рибалка, В.В. Особистість у філософії, психології та педагогіці добра і культури І.А. Зязюна [Текст] : до 70-річчя з дня народження / В.В. Рибалка
// Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 3. – С. 1-12.


Рибалко, В.О. Теорія виховання творчої особистості на основі стратегіонального підходу [Текст] / В.О. Рибалко, В.О. Моляко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 6. – С. 1-16.


Романовська, Д. Регуляція творчої діяльності учня [Текст] : створення адекватних умов для розвитку творчої особистості
/ Д. Романовська // Психолог. – 2006. – № 11, березень. – С. 11-12.


Семенова, О. Самотність лідера чи Велика Самотність Особистості? [Текст] / О. Семенова // Управління освітою. – 2006. – № 22, листопад. –
С. 28-29.


Скрипкина, Т.П. Доверие к себе как условие развития личности [Текст] / Т.П. Скрипкина // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 95-103.


Субботский, Е.В. Личность. Три аспекта [психологического] исследования [Текст] / Е.В. Субботский // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. – 1987. – № 3. – С. 3-16.


Сухомлинська, О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір [Текст] / О.В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. –
С. 15-26.


Сырцова, А. Возрастная динамика временных ориентаций личности [Текст] / А. Сырцова, О.В. Митина // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. –
С. 41-54.


Тамбиев, Б.Н. Изучение целостной индивидуальности [Текст]
/ Б.Н. Тамбиев, А.А. Урусов // Педагогическое образование и наука. – 2007. –
№ 5. – С. 54-56.


Толкачева, Н. Програма изучения личности школьника [Текст]
/ Н. Толкачева, Е. Коновалова, Л. Попова // Классный руководитель. – 2005. –
№ 5. – С. 20-24.


Туріщева, Л.В. Вивчення особи учня у навчальному процесі [Текст]
/ Л.В. Туріщева // Історія та правознавство. – 2007. – № 32. – С. 6-7.


Фурман, В. Проблематика особистісної рефлексії студента в аналітичному висвітленні [Текст] / В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 116-121


Шевцов, Л. Формування особистості студента [Текст] : [психологічне тестування] / Л. Шевцов, І. Зубова // Психолог. – 2006. – № 7, лютий. –
С. 18-19.


Шрагіна, Л. Оцінка теорій особистості за критерієм "функціональність" [Текст] / Л. Шрагіна // Психолог. – 2007. – № 40, жовтень. – С. 3-5.


Штепа, О.С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура [Текст] / О.С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 10-12.


Штепа, О.С. Тренінг "Актуалізація особистісної зрілості" [Текст]
/ О.С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. –
С. 22-36.


Щоденник розвитку особистості учня початкової школи [Текст]
/ И.В. Равич-Щербо, Д.Н. Чернов // Психолог. – 2002. – № 44, листопад. – (Вкладка).

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconСамовиховання студентської молоді як проблема формування творчої особистості постановка проблеми
Усі ці фактори роблять значний, не завжди позитивний, вплив на особистості юнацького віку. Це означає, що існує необхідність у переконанні...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого. Джерела
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconТараріна Олена м. Луганськ особливості розвитку демократичної кульури студентської молоді
...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconНаказ №111 м. Севастополь Про проведення фінального етапу ІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
Т. Шевченка, Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, затвердженого...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро проведення ІV міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Тараса Григоровича Шевченка згідно з Указом Президента України від 11 квітня 2012 року №257 у 2013/2014 навчальному році відбудеться...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПерший Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка завершується
Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки відбувся фінальний етап та нагородження переможців ІІІ (ІІ) етапу Міжнародного...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconДодаток до наказу уоно від 2010р.№ Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»
Ення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» до відома керівників навчальних закладів...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconАкадемія педагогічних наук України Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати
Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти І виховання учнівської та студентської молоді напн україни тнпу імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи