А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення icon

А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення
НазваА. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення
Сторінка1/14
А.С.Макаренка<><><><>еКОЛОГІЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Дата26.06.2013
Розмір2.34 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка


еКОЛОГІЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Збірник наукових праць

Видається щорічно


Суми

СумДПУ ім. А.С. Макаренка

2007

УДК 50(08)

ББК 20я43

Е 45

Друкується згідно з рішенням вченої ради

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка


Редакційна колегія:

Б.М. Нешатаєв, доктор географічних наук, проф. (гол. редактор); В.О. Цикін, доктор філософських наук, проф.; Н.Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, проф.; І.П. Мозговий, доктор філософських наук, проф.; В.В. Купина, доктор медичних наук, проф.; П.Г. Шищенко, доктор географічних наук, проф.; А.О. Корнус, кандидат географічних наук, доц. (відп. секретар); В.Ю. Некос, доктор географічних наук, проф.; О.П. Ковальов, доктор географічних наук; С.І. Сюткін (відп. редактор), кандидат географічних наук, доц.; Л.М. Нємець, доктор географічних наук; М.І. Ромась, доктор географічних наук, проф.


Е 45 ^ Екологія і раціональне природокористування: Збірник наукових праць. – Суми: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.  Макаренка, 2007. – 159 с.


ISBN 966-698-086-Х


РЕЦЕЗЕНТИ:

І.П. Ковальчук – доктор географічних наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

^ В.М. Гуцуляк – доктор географічних наук, професор (Чернівецький національний уніеврситет ім. Ю. Федьковича)


У збірнику опубліковані статті, які містять результати наукових досліджень з екології, геоекології, географії, раціонального природокористування, біорізноманіття, екологічної освіти і туризму. До нього увійшли матеріали, підготовлені вченими провідних наукових центрів України, Росії та Білорусі.

Для фахівців у галузі географії та геоекології, екології, біології, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами взаємодії природи і суспільства.


ISBN 966-698-086-Х


УДК 50(08)

ББК 20я43

 Колектив авторів, 2007

 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007

І. ГЕОЕКОЛОГІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ


УДК 911.2:502.72

О.А. Данілова

^ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Оптимізація існуючої, специфічної для кожного регіону системи природокористування, потребує науково обґрунтованих підходів. Останнім часом дана проблематика привертає все більшу увагу науковців, зокрема зростає значення регіональних досліджень. Дослідження етапів формування сучасної структури природокористування та шляхів її оптимізації потребує певного алгоритму, один із можливих варіантів запропонований в даній статті.

^ Постановка проблеми. Оптимізація існуючих систем природокористування є нагальною проблемою сьогодення. Традиційне природокористування, орієнтоване на максимальне задоволення потреб суспільства без врахування причинно-наслідкових зв’язків для оточуючого середовища, призвело до виникнення ряду геоекологічних проблем. Під раціональним природокористуванням ми розуміємо систему діяльності, спрямовану на забезпечення економної експлуатації природних ресурсів і умов та найбільш ефективний режим їх відтворення з врахуванням перспективних інтересів розвитку господарства і збереження здоров'я людей [14].

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення структури і оптимізації природокористування мають тривалу історію дослідження. До фундаментальних належать праці М.Ф. Мількова [11, 12], А.Г. Ісаченка [5], І.П. Герасимова [13], П.Г. Шищенка [15]. Необхідність комплексних досліджень території з метою раціонального природокористування розкрита в працях О.М. Маринича [8, 9]. Останнім часом дана проблематика привертає все більшу увагу науковців, зокрема зростає значення регіональних досліджень – Г.І. Денисик [3], І.П. Ковальчук [7], А.В. Мельник [10], О.М. Адаменко, М.М. Приходько, В.Л. Казаков [6], О.П.Гавриленко [2] та інші.

^ Викладення основного матеріалу. Кожен тип природокористування характеризується специфічним, притаманним лише йому, переліком природних (ландшафтна структура території) та антропогенних (структура природокористування) складових. В свою чергу, кожен ландшафт, як правило, характеризується поєднанням декількох функцій, і, відповідно, бере участь у різних напрямках природокористування.

Природокористування певного регіону відзначається тривалістю. Тому доцільним є вивчення структури природокористування за допомогою історико-географічного методу. Даний підхід дозволяє з'ясувати тривалість певного типу природокористування для даної території, що дає змогу з'ясувати ступінь антропогенної змінності території.

Оптимізація існуючої, специфічної для кожного регіону, системи природокористування потребує науково обґрунтованих підходів. Дослідження етапів формування сучасної структури природокористування та шляхів її оптимізації потребує певного алгоритму. Нами запропонований один із можливих варіантів дослідження (рис. 1).


Природно-ресурсний потенціал території:

 • фізико-географічні умови;

 • мінеральні ресурси;

 • водні ресурси;

 • ґрунтові ресурси;

 • біологічні ресурсиТипи природокористування:

 • гірничовидобувне;

 • промислове;

 • сільськогосподарське;

 • селитебне;

 • рекреаційнеФормування сучасної природно-господарської структури території

Оцінка (покомпонентна) антропогенної трансформації геосистемІнтегральна антропоцентрична оцінка територіїНапрямки оптимізації сучасної структури природокористування

Рис. 1. Схема формування сучасної структури природокористування

та шляхи її оптимізації


Висновки. До основних напрямків визначення наукового обґрунтованих шляхів раціонального природокористування слід віднести:

 • оцінку природно-ресурсного потенціалу території як передумову становлення і розвитку певної системи природокористування;

 • визначення основних напрямів і суб’єктів природокористування, як традиційних для даного регіону, так і новітніх.

 • оцінку (покомпонентну) антропогенної трансформації геосистем за допомогою найбільш інформаційних критеріїв (кількісних та якісних);

 • інтегральну антропоцентричну оцінку території шляхом порівняльного аналізу сучасної геоекологічної ситуації та стану здоров'я населення певного регіону;

 • визначення шляхів оптимізації існуючої системи природокористування: обґрунтування оптимальної структури природокористування для даної території; визначення сприятливих для розвитку даної території суб’єкт (природокористувачі) – об'єктних (природно-ресурсний потенціал) взаємовідносин тощо.

Література

1. Адаменко О.М., Приходько М.М. Регіональна екологія і природні ресурси. – Івано-Франківськ, 2000. – 275 с. 2. Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов природопользования. Монография. – К.: Фитосоциоцентр, 2003. – 188 с. 3. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с. 4. Денисик Г.І. Лісополе України. – Вінниця: Тезис, 2001. – 284 с. 5. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – Л.: ЛГУ, 1976. – 152 с. 6. Казаков В.Л. Антропогенні ландшафти Кривбасу // Проблеми ландшафтного різноманіття України: Збірник наукових праць. – К., 2000. – с. 108-112. 7. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: Вид-во ін-ту українознавства, 1997. – 440 с. 8. Маринич А.М., Паламарчук М.М., Гриневецький В.Т. и др. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССр. Киевское Приднепровье. – К.: Наук. думка, 1988. – 176 с. 9. Маринич А.М., Пащенко В.М. Географические аспекты природопользования в условиях научно-технического прогресса // Конструктивно-географические основы регионального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методологические исследования. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 9-15. 10. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтне дослідження. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 286 с. 11. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. – М.: Мысль, 1973. – 224 с. 12. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. – М.: Высш. шк., 1990. – 335 с. 13. Основы конструктивной географии / Под ред. И.П. Герасимова, В.С.Преображенского. – М.: Просвещение, 1986. – 287 с. 14. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Слов.-справ. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с. 15. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Вища школа, 1988. – 192 с.

Summary

O.A. Danilova. Geoecologycal Approaches to Optimization of Systems of Natureused.

Optimization of the existent, specific for every region system of natureused, needs the scientifically grounded approaches. Lately this problems comes into all greater notice of researches workers, the value of regional researches grows in particular. Research of stages of forming of modern structure of natureused and ways of its optimization needs certain algorithm, one of possible variants is offered in this article.

УДК (910+551):574

Г.В. Ридевский

^ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

КАК ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ


Природно-общественные системы как трёхкомпонентные территориальные образования в составе природной среды, хозяйства и населения рассматриваются в качестве основных объектов устойчивого развития. Подобные территориальные системы рекомендуется называть социально-эколого-экономическими системами (СЭЭС). В таком названии перечисляются все основные компоненты этих гетерогенных образований и акцентируется внимание исследователя на антропоцентрической сущности устойчивого развития. Выявление посредством социально-эколого-экономического районирования СЭЭС и делимитация их границ позволяют рассматривать СЭЭС в качестве социально-эколого-экономических районов (СЭЭР). Общественно организованые СЭЭР должны быть не только объектами государственной региональной политики, но и субъектами устойчивого развития, т.е. в их границах могут и должны разрабатываться и реализовываться собственные стратегии перехода к устойчивому развитию.


^ Постановка проблемы. Понятие «социально-эколого-экономическая система», её структура и ресурсный потенциал. Процесс самоорганизации трёх важнейших элементов любой освоенной обществом территории получил название территориально-системной организации общества и среды [14]. Территориально-системная организация общества и среды – процесс взаимодействия природы, хозяйства и населения, протекающий на определённой территории. Этот процесс может быть разделён на две составные части: антропогенизацию и экологизацию территории [9].

Антропогенизация территории рассматривается как включения в природную среду общественных элементов (техногенных объектов и населения). Экологизация – процесс качественного изменения состояния природных систем в результате антропогенного воздействия [9].

Итог территориально-системной организации природы и общества – социально-эколого-экономические системы (СЭЭС). Основной целью настоящего исследования является обоснование СЭЭС как основных объектов устойчивого развития.

В качестве синонимов СЭЭС можно рассматривать такие понятия: «природно-хозяйственная», «интегральная», «эколого-экономическая», «природно-экономическая» и другие подобные системы. Понятие СЭЭС является более приемлемым в силу того, что в нём отражены основные компоненты любой освоенной человеком территориальной системы, и акцентируется внимание на человеке, как основной цели и важнейшем критерии развития подобных сложных гетерогенных образований.

^ Анализ последних исследований и публикаций. Наличие и объективность существования интегральных (природно-общественных) систем являются практически общепризнанными. Окончательному признанию подобных сложных географических объектов на постсоветском пространстве способствовала серия совместных программных статей, опубликованных в конце 90-годов XX в. видными физико- и экономико-географами Москвы, Казани и Санкт-Петербурга: В.М. Котляковым, А.М. Трофимовым, Ю.П. Селиверстовым и др. [4, 11, 12, 13]. Одним из наиболее авторитетных географов, который сомневается в их наличии, является А.Г. Исаченко. Выделение интегральных территориальных систем, по его мнению, является «своеобразным социально-экономическим детерминизмом и подменой гипотетической интегральной территориальной системы экономическим районом» [2, c. 14], тенденция исследовать и умножать число подобных «квазиинтегральных природно-общественных систем не представляется перспективной» [2, c. 15]. Тем не менее, настаивая на отсутствии природно-общественных систем, А.Г. Исаченко ратует за комплексные региональные исследования, но любой освоенный человеком регион – это не что иное, как СЭЭС определённого иерархического уровня.

^ Формирование цели исследования. СЭЭС – наиболее сложно организованные системы в составе географической оболочки. Структурно каждая СЭЭC состоит из трёх компонентов: природы, населения, хозяйства. Развитие СЭЭС – особый антропогенный уровень географической формы движения материи, под которым понимается сочетание взаимодействующих в них неорганических, биологической и социальной форм движения материи [9]. Каждому геопространственному уровню в пределах земной поверхности сооответствует определённая СЭЭС. СЭЭС разного иерархического уровня можно рассматривать в качестве объектов устойчивого развития.

Каждая СЭЭС обладает определённым природно-ресурсным, экономическим, демографическим и социальным потенциалом. Природно-ресурсный, демографический и экономический потенциал формируют совокупный ресурсный потенциал СЭЭС. Социальный или человеческий потенциал (потенциал социального развития) – это возможности для развития населения, которые формируются за счёт использования ресурсов территории его проживания, т.е. состояние природно-ресурсного, демографического и экономического потенциалов СЭЭС, необходимых для удовлетворения потребностей населения.

^ Изложение основного материала. Основные составляющие устойчивого развития социально-эколого-экономических систем.

Социальная ориентация устойчивого развития предполагает оценку количественных параметров экономической, демографической и экологической ситуации в СЭЭС глобального, национального, регионального или локального уровней с позиций их воздействия на условия жизни населения и, прежде всего, на качество и уровень жизни. Воспроизводство всего комплекса условий жизни населения составляет суть устойчивого развития. Условия жизни населения, в свою очередь, оказывают влияние на образ жизни людей и их здоровье, т.е. формируют качество населения и потенциал социального развития. Поскольку условия жизни населения определяются экономическим, демографическим и экологическим развитием СЭЭС и формируют её человеческий (социальный) потенциал, то устойчивое развитие территории можно разделить на четыре основные составляющие [10]:

 1. Устойчивое социальное развитиекомплексный процесс воспроизводства качества населения, развития человеческого капитала и обеспечения социальной справедливости.

 2. Устойчивое экономическое развитие – воспроизводство экономического потенциала территории, достаточного для решения наиболее острых социальных и экологических проблем.

 3. Устойчивое демографическое развитие – воспроизводство демографического потенциала территории, достаточного для решения наиболее острых экологических и экономических проблем.

 4. Устойчивое экологическое развитие – сохранение и поддержание условий для воспроизводства природно-ресурсного потенциала территории в процессе использования природных ресурсов, достаточного для решения наиболее острых социальных и экономических проблем.

Поскольку устойчивое социальное развитие возможно, прежде всего, на основе устойчивого экономического развития и тесно с ним связано, можно говорить об устойчивом социально-экономическом развитии территории. Кроме того, понятие «социальное развитие» иногда объединяется с понятием «демографическое развитие» [16].

^ Дефиниция понятия «устойчивое развитие». Учитывая структуру СЭЭС, концепция устойчивого развития любой территории – это стратегия гармоничного (бесконфликтного) согласования противоречий в развитии природы, населения и хозяйства территории и сохранения условий для воспроизводства её ресурсного потенциала в режиме сбалансированности и социальной ориентации посредством революционных преобразований производительных сил (энергетическая и технологическая революции), социальных отношений и процессов управления ими.

В контексте вышесказанного отражены основные принципы устойчивого развития (управляемость, сбалансированность и социальная ориентация развития), основные его составные части (устойчивость социального, экономического, демографического и экологического развития), цель устойчивого развития (гармонизация социального, экономического, демографического и экологического развития) и основные механизмы её осуществления.

Подобное понимание концепции устойчивого развития находит широкое отражение в определениях устойчивого развития, данных в последние годы:

 • Устойчивое развитие – длительное сохранение условий для воспроизводства потенциала территории в режиме сбалансированности и социальной ориентации [5, С. 27].

 • Устойчивое развитие – «многоуровнево-иерархический управляемый процесс коэволюционного развития природы и общества (при массовом и осознанном участии населения), цель которого – обеспечить здоровую, производительную жизнь в гармонии с природой ныне живущим и будущим поколениям на основе охраны и обогащения культурного и природного наследия» [7, С. 18].

Устойчивость, сбалансированность и социальная ориентация системы, по мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова, «не умозрительные категории, а вполне осязаемые качественно и выражаемые количественно взаимосвязанные характеристики состояния территории» [5, с. 27].

Устойчивость развития территории характеризует комплекс её экономических, демографических, экологических и социальных проблем. Причём, социальную ориентацию устойчивого развития отражают проблемы социального развития (качества и уровня жизни населения). Сбалансированность территориальной системы – соотношение экономического и демографического, демографического и трудоресурсного, социально-экономического и природно-ресурсного потенциалов территории.

^ Необходимость и возможность устойчивого развития социально-эколого-экономических систем. Природа и население как подсистемы СЭЭР, способные к саморазвитию, имеют свои «интересы» и функции, которые не совпадают [4]. Развитие человечества проявилось в подавлении регенеративных функций природных компонентов. Несовпадение траекторий развития природы и общества приводит к возрастанию напряжённости в СЭЭС («перегреву» систем). Самоорганизация природы и общества при современных масштабах природопользования – главная причина экологических кризисов. Территориальное развитие СЭЭС не может осуществляться в форме стихийного саморазвития, самонастройки на устойчивость [5, c. 31].

Избежать нежелательного будущего цивилизации возможно лишь при условии регулирования общественного развития. Причём процесс регулирования общественного развития не может быть суммой несвязанных регулятивных действий в сфере экономики, охраны окружающей среды, поддержки местных традиций и т.п. Такие разрозненные действия не в состоянии привести к сбалансированному и социально ориентированному развитию территорий.

Любая СЭЭС характеризуется не одной, а комплексом проблем развития, т.е. может рассматриваться как полипроблемная территория. Поэтому для того, чтобы сделать вывод о возможности комплексной оценки устойчивости развития всей системы, необходимо решить вопрос: возможно ли компенсировать существование одной проблемы благоприятной ситуацией в другой области устойчивого развития?

Наука сегодня позволяет утвердительно ответить на этот вопрос. Согласно закону компенсации факторов (эффекту компенсации факторов, закону взаимозаменяемости факторов, закону Э. Рюбеля (1930 г.)) – отсутствие или недостаток некоторых экологических факторов может быть компенсирован какими-либо другими факторами [1, с. 103]. По отношению к человеку закон Э. Рюбеля сформулирован Н.Ф. Реймерсом как правило социально-экологического замещения [8, c. 392], согласно которому потребности человека могут быть замещены более полным удовлетворением других потребностей. Частично замещаются (подавляются) даже основные потребности человека – в пище, свежем воздухе и чистой воде. Высокая продолжительность жизни как индикатор устойчивого развития наблюдается в ряде стран с критической экологической обстановкой. Следовательно, страны (регионы) с ярко выраженными проблемами экологического развития могут быть устойчивы по комплексу направлений устойчивого развития. Естественно, это возможно до пределов экологической катастрофы. Согласно закону Ю. Либиха, жизненные возможности лимитируются экологическими факторами, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму, дальнейшее их снижение ведёт к гибели организма или деструкции экосистемы [8, с. 148]. К сожалению, диапазон возможного замещения экологических параметров среды социально-экономическими факторами не определён.

В силу множественности проблем развития каждая СЭЭС, независимо от её пространственного уровня, должна иметь собственную стратегию устойчивого развития, направленную на комплексное решение проблем территории.

Попытку определить возможность устойчивого развития на различных иерархических уровнях организации географического пространства впервые предпринял Н.Ф. Глазовский [7, c. 11-12]. Устойчивое развитие биосферы, по его мнению, возможно при целенаправленной реализации концепции устойчивого развития и отсутствии глобальных катастроф.

Устойчивое развитие на национальном уровне также возможно, и об этом свидетельствует пример многих развитых стран. Хотя, для многих из них устойчивое развитие стало реальностью только в результате действия правила социально-экологического замещения, т.е. при продолжающейся экономической и экологической эксплуатации ресурсов стран развивающегося мира. Именно поэтому, по мнению Н.Ф. Глазовского, развитие развитых стран Запада, Тайваня и Японии является устойчивым [7, с.12]. Естественно, такие страны не могут быть эталоном устойчивого развития [15, c. 5], но они могут эффективно решать свои социальные и экологические проблемы и могут и, очевидно, должны содействовать решению проблем в других странах.

Устойчивое развитие на уровне региона в большинстве случаев также возможно, при благоприятном действии ряда факторов [7, c. 12] и, прежде всего, в том случае, если регион не стал жертвой экологической катастрофы.

Итак, устойчивое развитие возможно и необходимо на всех иерархических уровнях организации географической оболочки. Необходима только политическая воля и желание широких слоёв общественности изменить мир к лучшему.

Выявление СЭЭС посредством социально-эколого-экономического районирования и делимитация их границ позволяет рассматривать СЭЭС в качестве социально-эколого-экономических районов (СЭЭР). Сбалансирован­ность ресурсного потенциала как важнейшее условие устойчивого развития – основной конфигуратор СЭЭР. Сбалансированность ресурсного потенциала СЭЭР – основа протекания регионального воспроизводственного процесса. СЭЭР, в общественно признанных границах, могут рассматриваться не только как объекты государственной региональной политики, но и как субъекты устойчивого развития. В каждом СЭЭР должна разрабатываться и реализовываться собственная региональная стратегия перехода к устойчивому развитию.

^ Концепция устойчивого развития как целостная система представлений о развитии социально-эколого-экономических систем. Можно, безусловно, согласиться с В.П. Максаковским [6], считающим, что несмотря на своё скромное название «концепция», устойчивое развитие – это активно развивающаяся научная теория и даже новая цивилизационная парадигма развития общества и природы, которая органично включает в себя концепции мониторинга окружающей среды, географической экспертизы, поляризованного ландшафта, устойчивости и изменчивости геосистем, природно-ресурсного потенциала, опорного каркаса территории, «полюсов и центров роста», качества населения и качества его жизни и пытается реализоваться в глобальной, национальных, региональных и локальных стратегиях устойчивого развития.

Поскольку «концепция устойчивого развития» активно поглощает или использует ряд общенаучных и географических теорий: географического детерминизма и её модернизированных разновидностей (инвайроментализм, поссибилизм), районной планировки, прогнозирования, регионального развития, размещения производительных сил, расселения населения, районирования и др., её можно назвать формирующимся общенаучным учением, понимая под последним «совокупность теоретических положений в какой-либо области научных знаний, которое может включать в себя ряд теорий, концепций» [6, c. 51].

Система теоретических положений концепции устойчивого развития приведена в таблице 1.

Таблица 1.

^ Основные теоретические положения концепции устойчивого развития [10]

Структурные элементы концепции устойчивого развития

Сущность структурных элементов

концепции устойчивого развития

Определение

Устойчивое развитие – комплексное решение проблем социального, экономического, демографического и экологического развития территории и сохранение условий для воспроизводства её ресурсного потенциала в режиме сбалансированности и социальной ориентации.
^

Основная цель


Гармонизация социально-экономических и экологических отношений (процессов).

Объект


Социально-эколого-экономические cистемы.

Основные задачи реализации

1. Решение проблем развития.

2. Рациональное использование ресурсов.

3. Улучшение качества и уровня жизни населения.

Механизмы реализации

Революционные преобразования производительных сил (энергетическая и технологическая революции), социальных отношений и процессов управления ими.

^ Фундаментальные идеи

Устойчивость, развитие, антропоцентризм.

Структурные элементы концепции устойчивого развития

Сущность структурных элементов

концепции устойчивого развития

Ключевые идеи

Устойчивость, развитие, антропоцентризм, сбалансированность, комплексность, гармонич­ность.

^ Методологические подходы

Структурно-иерархический, системный, экологичес­кий, проблемный, конструктивно-преобразователь­ный.

^ Принципы устойчивого развития

Социальная ориентация; социальная справедли­вость; учёт потребностей последующих поколений; сбалансированное социально-экономическое, демо­графическое и экологическое развитие.

^ Важнейшие черты

Социальная ориентация, сбалансированность, управляемость.

Основные составляющие устойчивого развития

Социальное развитие, экономическое развитие, демографическое развитие, экологическое развитие.

^ Условия (факторы)

реализации

 • Мирное сосуществование и сотрудничество всех стран мира в достижении целей устойчивого развития.

 • Богатство ресурсами (ресурсообеспеченность) и структура ресурсного потенциала.

 • Экономический рост при минимизации негативного воздействия на окружающую природную среду.

 • Технический и технологический потенциал экономики.

 • Динамика демографических процессов и их направленность.

 • Географические факторы устойчивого развития: географическое положение и совокупность природных условий, циркуляция воздушных и водных масс.

 • Внешняя торговля как фактор экономического роста и процесс удовлетворения потребностей территории в тех видах ресурсов, которые отсутствуют или дефицитны.

 • Информационно-аналитическое обеспечение.

 • Морально-этические и цивилизационные ценности.

 • Активное участие широких слоёв общественности в процессе разработки и реализации концепций устойчивого развития.

 • Институциональный потенциал.

 • Учёт специфики стран и регионов в решении проблем их развития.

 • Природные катаклизмы и техногенные катастрофы.

Комплексные индикаторы устойчивого развития

1. Уровень социального благополучия как комплексный показатель условий жизни и качества населения.

2. Качество населения.

3. Человеческий капитал.

4. ИРЧП как комплексный показатель развития человеческого (социального) потенциала.

Структурные элементы концепции устойчивого развития

Сущность структурных элементов

концепции устойчивого развития

Основные законы развития социально-эколого-экономических систем

1. Закон соответствия между уровнем развития производительных сил и природно-ресурсным потенциалом (закон Н.Ф. Реймерса).

2. Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил (закон К. Маркса и Ф. Энгельса).

3. Закон компенсации факторов развития (закон Э. Рюбеля, сформулированный Н.Ф. Реймерсом в качестве правила социально-экологического замещения).

4. Закон лимитирования жизненных факторов (закон Ю. Либиха).

5. Закон системного сепаратизма.

6. Закон оптимальности.

7. Закон баланса консервативности и изменчивости (системно-динамической комплиментарности).

8. Закон ноосферы В.И. Вернадского.


Выводы. 1. Поскольку на любой освоенной человеком территории в процессе природопользования осуществляется тесное взаимодействие природы, хозяйства и населения, можно говорить об объективности существования интегральных природно-общественных систем.

2. Учитывая антропоцентрический характер концепции устойчивого развития для интегральных природно-общественных систем, наиболее приемлемым выступает именование их социально-эколого-экономическими системами (СЭЭС). В этом названии перечисляются все основные структурные компоненты взаимодействующих подсистем и указывается на приоритет социальной подсистемы как главной цели устойчивого развития. Повышение качества и уровня жизни населения – главные индикаторы устойчивого развития. Именно во имя этих гуманистических ценностей должны решаться не только социальные, но и экономические, и экологические проблемы, поскольку антропоцентризм концепции устойчивого развития – квинтэссенция биоцентризма.

3. Развитие СЭЭС не может протекать как процесс самоорганизации входящих в неё подсистем: природы, хозяйства и населения. Стихийное развитие трёх вышеназванных подсистем, в силу несовпадения траекторий развития природы и общества, – путь к социально-экономическому и экологическому кризису всей системы. В силу этого, СЭЭС можно рассматривать как объект устойчивого развития, в пространственных рамках которого возможно решение как социально-экономических, так и экологических проблем данной территориальной системы.

4. Управление СЭЭС должно рассматриваться как управление общественными компонентами в их составе, путём осуществления социально-экономической, демографической, экологической и иных видов государственной региональной политики.

5. Выявление посредством социально-эколого-экономического районирования СЭЭС и делимитаций их границ позволяют рассматривать СЭЭС в качестве социально-эколого-экономических районов (СЭЭР). Общественно организованные СЭЭР могут рассматриваться не только как объекты государственной региональной политики, но и как субъекты устойчивого развития, т.е. они должны иметь собственную стратегию перехода к устойчивому развитию.

6. Концепция устойчивого развития – формирующееся общенаучное учение об методологических подходах к исследованию, развитию и управлению СЭЭС.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconА. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2006 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення
А. О. Корнус, кандидат географічних наук, доц. (відп секретар); В. Ю. Некос, доктор географічних наук, проф.; О. П. Ковальов, доктор...
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconНових надходжень до бібліотеки вересень
Екологія І раціональне природокористування [Текст] : збірник наукових праць / [Нешатаєв Б. М., Цикін В. О., Н. Н. Чайченко та ін.]....
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки жовтень
А. С. Макаренка [Текст] : [збірник наукових праць]. Вип. 2 : Географічні науки / м-во освіти І науки, молоді та спорту України, Сумдпу...
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення icon2007–2009 рр. До 85-річчя заснування Сумдпу ім. А. С. Макаренка
Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconА. С. Макаренка філософія науки: традиції та інновації
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (протокол №5 від 24....
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconУдк 316. 647: 291. 7 В. П. Павленко
Опубліковано: Філософія науки: традиції та інновації.№1(2). Суми, Сумдпу ім. А. С. Макаренка. 2010. с. 149-157
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки
Текст] / м-во освіти та науки, молоді та спорту України, Сумськ держ пед ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географіч факультет;...
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconУдк 316. 346. 2 – 055. 2(477. 52) Костенко А. М., Світайло Н. Д
Опубліковано: Філософія науки: традиції та інновації.№1(2). Суми, Сумдпу ім. А. С. Макаренка. 2010. с. 158- 167
А. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення iconІнформаційний лист шановні колеги!
А. С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології", який затверджено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи