Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с icon

Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с
Скачати 234.28 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с
Дата26.06.2013
Розмір234.28 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Кафедра зоології, анатомії та фізіології, людини і тварин


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

____________ М. М. Більченко

“____”_______________ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.1.15. Гістологія з основами цитології та ембріології


напрям підготовки: 6.040102 Біологія

спеціалізація: біологія і хімія, біологія і психологія

факультет: природничо-географічний


^ Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Суми – 2011

Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 6.040102–Біологія. – 2011. – 13 с.


Розробник: Дмитрук Сергій Миколайович, викладач.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології, анатомії та фізіології, людини і тварин


Протокол № ___ від “___” __________ 2011 р.


Завідувач кафедри кафедра зоології,

анатомії та фізіології, людини і тварин

_______________________ Лебідь Є. О.

(підпис)

“___” __________ 2011 р.


Схвалено методичною радою природничо-георгафічного факультету


Протокол № ___ від “___” __________ 2011 р.


“___” __________ 2011 р. Голова _______________ Г. Я. Касьяненко

(підпис)


Дмитрук С. М., 2011

СумДПУ, 2011
 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість

кредитів – 3,0

Галузь знань

0401 Природничі науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.040102 Біологія

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

вчитель біології


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

не планується

Семестр

Загальна кількість годин - 108

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


30 год.

^ Практичні, семінарські
Лабораторні

36 год.

Самостійна робота

42 год.

Індивідуальні завдання:


Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 66 год. аудиторних занять

42 год. – самостійна робота

 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: теоретична та практична підготовка студентів з гістології, цитології та ембріології з урахуванням сучасних тенденцій розвитку біології з метою забезпечення розв’язань випускником завдань майбутньої професійної діяльності.


Завданням навчальної дисципліни є вивчення:

 • сучасних уявлень про рівні організації живої матерії, клітину, як структурно-функціональну одиницю живого, особливостей будови та функцій клітинних органел, пластичного та енергетичного забезпечення життєдіяльності клітин;

 • особливостей будови статевих залоз, морфології та розвитку статевих клітин, запліднення, утворення зиготи та її поділ, ембріонального розвитку людини та тварин;

 • закономірностей утворення гістологічних структур, класифікації, будови та функцій тканин тваринного організму.


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • предмет, мету та завдання сучасної гістології, цитології та ембріології;

 • основні поняття, положення, термінологію сучасної гістології, цитології та ембріології;

 • особливості організації живої матерії;

 • особливості будови прокаріотних та еукаріотних клітин;

 • основні відмінності між тваринними та рослинними клітинами;

 • основні аспекти хімічної організації клітин;

 • будову та функції клітинних мембран, специфіку мембранних процесів;

 • будову та функції структурних компонентів цитоплазми;

 • будову та функції ядра;

 • послідовність подій клітинного циклу;

 • сутність основних способів поділу клітин;

 • особливості та напрямки диференціації клітин;

 • основні особливості фізіології клітин;

 • форми розмноження організмів;

 • будову та функції статевих залоз;

 • утворення та розвиток статевих клітин;

 • основні етапи ембріогенезу;

 • ембріогенез різних представників типу хордових (ланцетник, риби, земноводні, рептилії, птахи, ссавці);

 • загальну характеристику і класифікацію тканин;

 • класифікацію, будову, функції, розвиток та регенерацію епітеліальних тканин;

 • класифікацію, будову та функції тканин внутрішнього середовища;

 • класифікацію, будову, функції та регенерацію м’язових тканин;

 • класифікацію, будову, функції, розвиток та регенерацію нервової тканини.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • працювати з мікроскопом;

 • застосовувати на практиці методи фарбування цитологічних та гістологічних препаратів;

 • виконувати дослідження будови клітин і тканин методом світлової мікроскопії;

 • аналізувати літературу з основних питань гістології, цитології та ембріології
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Клітина як жива система. Будова та функції клітинних органел.

Тема 1. Клітина – основна одиниця живого.

Поняття та сутність живого. Рівні організації живої матерії, характеристика клітинного та тканинного рівнів. Клітинна теорія. Методи дослідження в цитології, гістології, ембріології. Клітинний гомеостаз. Прокаріотні та еукаріотні клітини. Джерела енергії для клітини,гетеротрофи, автотрофи.

^ Тема 2. Будова клітинної мембрани. Міжклітинні контакти та взаємодії.

Структура клітинної мембрани, рідинно-мозаїчна модель. Особливості будови та функції мембранних білків та ліпідів. Функції клітинної мембрани, трансмембранний транспорт. Види клітинних контактів, склад міжклітинного простору. Механізми міжклітинних взаємодій.

^ Тема 3. Енергетичне забезпечення функціонування клітин.

Дво- та три мембранні компоненти клітини. Будова та функції мітохондрій та пластид. Сутність та роль процесу окислювального фосфорилювання. Схема фотосинтезу. Зв’язок між процесами фотосинтезу та окислювального фосфорилювання.

^ Тема 4. Мембранні компоненти цитоплазми. Потоки речовин та енергії.

Будова та функції ендоплазматичного ретикулуму, комплексу Гольджі, лізосом, пероксисом, вукуолей. Виникнення та потік клітинних мембран. Утворення та перетворення органічних сполук та енергії.

^ Тема 5. Цитоскелет та органоїди руху клітин.

Будова та функції мікротрубочок, мікрофіламентів, джгутиків, війок. Роль білків у внутрішньоклітинному русі. Особливості будови та функції актину, міозину, тропоніну, тропоміозину. Регуляторна роль іонів кальцію. Особливості будови та функції тубуліну, денеїну. Поняття про клітинний центр, його будова та функції. Будова та функції центріолей у різні періоди клітинного циклу.

^ Тема 6. Клітинне ядро та його структури.

Будова та функції ядерної оболонки. Особливості будови, форма та розміри ядра. Склад та функції нуклеоплазми. Особливості будови та стану хроматину у різні періоди клітинної активності. Поняття та функції гетеро- та еухроматину. Інтерфаза та її періоди. Сутність та періоди мітозу та мейозу.

Змістовий модуль 2. Розмноження організмів. Ембріогенез хордових.

^ Тема 7. Статеві клітини. Мейоз.

Поняття спеціалізованих клітин, багатоклітинності, багатоклітинного організму. Диференціація клітин за функціями. Будова гонад, гаметогенез. Класифікація яйцеклітин за кількістю та розміщенням жовтку. Запліднення, синкаріон, кортикальна реакція. Дробіння, особливості початкових стадій, види дробіння. Будова бластули. Гаструляція, будова гаструли. Ектодерма, ентодерма, мезодерма. Виникнення ентодерми. Способи утворення мезодерми.

^ Тема 8. Розвиток тварин з різною кількістю жовтку в яйцеклітинах.

Розвиток ланцетника, оліголецитальний тип яйцеклітини. Закладка зародкових листків. Розвиток хорди, утворення нервової трубки. Розвиток амфібій, мезолецитальний тип яйцеклітини. Закладка мезодерми у випадку полярного розміщення жовтку. Розвиток рептилій, птахів, полілецитальний тип яйцеклітини. Утворення зародкових листків у випадку поверхневого дробіння. Поняття провізорних органів, їх будова та функції. Амніон, жовтковий мішок, алантойс. Будова та функції серозної оболонки. Хоріон та плацента.

^ Тема 9. Ембріональний розвиток людини.

Поняття лінії статевих клітин. Розвиток статевих клітин. Особливості мейозу у людини. Партеногенез та його можливість у людини. Овуляція та запліднення. Особливості дробіння зиготи людини. Ранні зародкові тканини людини. Гіпобласт, епібласт, амніон, хоріон людини. Аномалії розвитку людського ембріону. Критичні періоди розвитку ембріону людини.

^ Тема 10. Основні закони та закономірності ембріонального розвитку.

Закон про тир зародкові листки та його значення у системі еволюційного погляду на світ. Роботи Бера, Ковалевського, Мечникова, Геккеля. Біогенетичний закон Дарвіна, Мюллера, Геккеля. Преформізм та епігенез. Основна догма молекулярної біології. Цитоплазматична сегрегація та ембріональна індукція. Мозаїчний тип диференціації. Регуляційний розвиток. Досліди Шабрі, Дріша, Шпемана. Первинна ембріональна індукція. Поняття організатора. Компетенція та вторинна індукція. Утворення ока як модель індукційного розвитку.


Змістовий модуль 3. Розвиток будова та функції тканин.

^ Тема 11. Епітеліальні тканини.

Поняття тканини. Загальна характеристика та класифікація тканин. Характеристика та класифікація епітеліїв. Покривні епітелії, залозистий епітелій, особливості клітинного складу. Розвиток і регенерація епітеліальних тканин.

^ Тема 12. Тканини внутрішнього середовища.

Характеристика та класифікація сполучних тканин. Склад міжклітинної речовини. Мезенхіма. Хрящова тканина, класифікація хрящів за будовою та функціями. Особливості будови та функції кісткової тканини. Ретикулярна тканина.

^ Тема 13. Кров і лімфа.

Особливості складу крові та лімфи. Плазма та формені елементи крові. Гемопоез. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів. Класифікація лейкоцитів, лейкоцитарна формула.

^ Тема 14. М’язові тканини.

Характеристика та класифікація м’язових тканин. Функції м’язової тканини, різні прояви діяльності. Походження м’язової тканини в онтогенезі. Особливості будови та механізму скорочення гладкої та посмугованої м’язової тканини. Гістологічна структура міокарду. Регенерація м’язових тканин.

^ Тема 15. Нервова тканина.

Характеристика та класифікація нервової тканини. Нервові клітини, нейроглія, нервові волокна, нерви. Синапси і нервові закінчення. Поняття рефлексу, рефлекторна дуга. Розвиток і регенерація нервової тканини. 1. ^ Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

лекц.

лаб.

пр.

інд.

с.р.

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Клітина як жива система. Будова та функції клітинних органел.

1. Клітина – основна одиниця живого

6

2

22

2. Будова клітинної мембрани. Міжклітинні контакти та взаємодії

6

2

23

3. Енергетичне забезпечення функціонування клітин.

6

2

22

4. Мембранні компоненти цитоплазми. Потоки речовин та енергії.

6

2

23

5. Цитоскелет та органоїди руху клітин.

6

2

21

6. Клітинне ядро та його структури.

6

2

23

^ Разом за змістовим модулем 1

36

12

1214

Змістовий модуль 2. Розмноження організмів. Ембріогенез хордових.

7. Статеві клітини. Мейоз.

6

2

23

8. Розвиток тварин з різною кількістю жовтку в яйцеклітинах.

12

2

86

9. Ембріональний розвиток людини.

6

2

23

10. Основні закони та закономірності ембріонального розвитку.

6

2

21

^ Разом за змістовим модулем 2

30

8

1413

Змістовий модуль 3. Розвиток будова та функції тканин.

11. Епітеліальні тканини.

6

2

23

12. Тканини внутрішнього середовища.

6

2

23

13. Кров і лімфа.

6

2

23

14. М’язові тканини.

6

2

23

15. Нервова тканина.

6

2

23

^ Разом за змістовим модулем 3

30

10

1015

^ Усього годин:

108

30

3642

ІНДЗ^ Усього годин:

108

30

3642
 1. ^ Теми лабораторних занять
№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Клітина як жива система. Методи досліджень в цитології, гістології, ембріології.

2

2

Будова та функції клітинних мембран. Міжклітинні контакти.

2

3

Будова та функції мітохондрій, пластид. Фотосинтез та окислювальне фосфорилювання.

2

4

Будова та функції ендоплазматичного ретикулуму, комплексу Гольджі, лізосом, пероксисом, вукуолей. Елементи цитоскелету та органоїди руху клітин.

2

5

Будова та функції клітинного ядра.

2

6

Клітинний цикл. Поділ клітини.

2

7

Будова статевих залоз. Гаметогенез. Статеві клітини. Утворення та дробіння зиготи.

2

8

Ембріональний розвиток ланцетника та риб.

2

9

Ембріональний розвиток амфібій.

2

10

Ембріональний розвиток рептилій та птахів.

2

11

Ембріональний розвиток ссавців.

2

12

Ембріональний розвиток людини.

2

13

Основні закономірності ембріонального розвитку

2

14

Епітеліальні тканини

2

15

Тканини внутрішнього середовища

2

16

Кров і лімфа

2

17

М’язові тканини

2

18

Нервова тканина

2
Разом:

36
 1. Самостійна робота
№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Походження еукаріотних клітин. Формування цитоскелету

2

2

Взаємозв’язки між мембранними органоїдами клітини

3

3

Взаємозв’язок обміну речовин та енергії на клітинному рівні

3

4

Взаємозв’язки між мембранними органоїдами клітини

3

5

Характеристика стану клітини під час різних фаз клітинного циклу

3

6

Ембріональний розвиток ланцетника та риб

2

7

Ембріональний розвиток амфібій

2

8

Ембріональний розвиток рептилій та птахів

3

9

Ембріональний розвиток ссавців

3

10

Етапи формування людського зародка, подальший розвиток та імплантація.

3

11

Епітеліальні тканини

3

12

Тканини внутрішнього середовища

3

13

Кров і лімфа

3

14

М’язові тканини

3

15

Нервова тканина

3
Разом:

42


^ 7. Методи навчання

Читання лекцій з даної навчальної дисципліни рекомендується проводити з використанням мультимедійних презентацій.

Мультимедійна презентація дозволяє чітко структурувати матеріал лекції, заощаджувати час, витрачуваний на зображення з використанням крейди і дошки схем, малюнків об'єктів, що дає можливість збільшити об'єм матеріалу, що викладається. Крім того, презентація дозволяє дуже добре ілюструвати лекцію не тільки схемами та малюнками, які є в навчальних посібниках, але й кольоровими фотографіями, малюнками, портретами вчених і т.д. Мультимедійна презентація дозволяє значно поліпшити сприйняття матеріалу студентами. Студентам надається можливість копіювання презентацій для виконання самостійної роботи, підготовки до поточного, проміжного і підсумкового контролю.

При проведенні лабораторного практикуму створюються умови для максимально самостійного виконання студентами лабораторних робіт. При проведенні лабораторного заняття викладачем здійснюється:

1. Проведення експрес-опитування (в усній формі) по теоретичному матеріалу, необхідному для виконання роботи (з оцінкою).

2. Перевірка планів виконання лабораторних робіт, підготовлених студентом у рамках самостійної підготовки (з оцінкою).

3. Оцінка роботи студента в лабораторії та отриманих ним результатів (з оцінкою).

4. Перевірка звіту про виконану лабораторну роботу (альбом) (з оцінкою).

Лабораторні заняття контролюють знання, уміння й навички. Будь-яка лабораторна робота повинна передбачати глибоке самостійне пророблення теоретичного матеріалу, вивчення методик проведення і планування досліду, освоєння відповідних засобів та обладнання.

Самостійна робота є найбільш важливим шляхом освоєння студентами нових знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни. Навчальна мета самостійної роботи – опанування студентами додаткової наукової літератури. Виховна мета – формування рис особистості студента, працьовитості, наполегливості, товариської взаємодопомоги. Розвиваюча мета – розвиток самостійності, інтелектуальних умінь, уміння аналізувати явища та робити висновки. Самостійна робота може бути джерелом знань, способом їх перевірки, удосконалення і закріплення знань, умінь і навичок. Цей вид діяльності студентів формується під контролем викладача.


 1. ^ Методи контролюПоточний контроль успішності студентів проводиться у вигляді контрольних робіт. Нижче наведені приклади варіантів завдань по змістових модулях навчальної дисципліни.


Зразок завдання контрольної роботи за змістовим модулем 1:


Варіант 1.3.

 1. Назвіть основні положення клітинної теорії. Поясніть причини морфологічного та функціонального різноманіття клітин у багатоклітинному організмі.

 2. Дайте характеристику структури ядерної оболонки у зв’язку з виконуваними нею функціями.

 3. Дайте характеристику будови цитоскелету клітини у зв’язку з виконуваними функціями.


Зразок завдання контрольної роботи за змістовим модулем 2:


Варіант 2.1.

 1. Назвіть типи яйцеклітин, дайте стислу характеристику кожного типу.

 2. Дайте характеристику основних етапів сперматогенезу у людини.

 3. Назвіть критичні періоди розвитку ембріону людини. Обґрунтуйте їх виділення.


Зразок завдання контрольної роботи за змістовим модулем 3:


Варіант 3.5.

 1. Охарактеризуйте основні етапи еритропоезу. Поясніть будову та функції зрілих еритроцитів людини.

 2. Дайте порівняльну характеристику будови гладкої та посмугованої м’язових тканин.

 3. Поясніть будову синапса та особливості функціонування різних видів синапсів.


^ Підсумкова атестація за результатами опанування програми навчальної дисципліни проводиться у вигляді підсумкового усного або письмового іспиту з максимальною оцінкою 100 балів.


Зразок завдання для підсумкового контролю:


Екзаменаційний білет № 1

 1. Поясніть будову клітинної мембрани на прикладі її рідинно-мозаїчної моделі. Охарактеризуйте функції клітинної мембрани.

 2. Дайте стислу характеристику основних етапів ембріонального розвитку рептилій.

 3. Охарактеризуйте будову нервової тканини. Поясніть будову та функції нейроглії.
 1. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

100

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

6

7

6

6

6

7

7

7

7

6

7

7

7

7

7

Т1, Т2 … Т15 – теми змістових модулів


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

A

відмінно

85 – 89

B

добре

75 – 84

C

65 – 74

D

задовільно

60 – 64

E

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 10. Методичне забезпечення


 1. Методичні рекомендації до лабораторних занять із загальної цитології для студентів природничо-географічного факультету / Укл. Басанець Л. М. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПІ, 1999. – 19 с.
 1. Методичні рекомендації для практичних занять з цитології. для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” педагогічних університетів / Укл. Єжова О. О., Мороз Л. В. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 28 с.


^ 11. Рекомендована література


Базова

 1. Трускавецький Є. С. Цитологія: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 254 с.

 2. Трускавецький Є. С., Мельниченко Р. К. Гістологія з основами ембріології: Підручник. – К.: Вища шк., 2005. – 327 с.

 3. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии / Под ред. Н. А. Юриной, А. И. Радостиной: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во УДН, 1989. – 253 с.


Допоміжна

 1. Луцик О. Д. Гістологія людини / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак та ін. – Київ, “Книга плюс”, 2003. – 592 с.

 2. Цитологія, загальна гістологія та ембріологія: Практикум: Навчальний посібник / В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна та ін.; За ред. В. К. Напханюка. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2002. – 218 с.

 3. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – 495 с.

 4. Антипчук Ю. П. Гистология с основами эмбриологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по биол. спец. – М.: Просвещение, 1983. – 240 с.

 5. Юшканцева С. И., Быков В. Л. Гистология, цитология и эмбриология. Краткий атлас: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство “П-2”, 2007. – 120 с.


Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма навчальної дисципліни протозоологія для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія, 2011, 35 с

Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма навчальної дисципліни ентомологія для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія, 2011, 35 с

Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма навчальної дисципліни Зоологія безхребетних для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія, 2011, 35 с

Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма навчальної дисципліни Фізіологія людини і тварин для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с
Робоча програма навчальної дисципліни Фізіологія людини і тварин для студентів за напрямом підготовки 040102–Біологія. – 2011. –...
Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconПротокол № від р навчальна програма гістологія з основами ембріології для студентів галузі знань: 0401. Природничі науки напряму підготовки: 040102. Біологія*
Основою будови, функціонування, розвитку І відтворення всього живого є клітина – крихітна грудочка організованої живої речовини,...
Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма з дисципліни "Ботаніка" для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія
Робоча програма з дисципліни “Ботаніка” для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія
Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма з дисципліни "Гістогенез та морфогенез у вищих рослин" для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія
Робоча програма з дисципліни “Гістогенез та морфогенез у вищих рослин” для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія
Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Мамчур З.І. “ ” 2012 р. Робоча програма навчальної дисципліни ботаніка
Робоча програма навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів напряму підготовки 040102 – Біологія. – Львів: Львівський національний...
Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма з гістології з основами ембріології
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з гістології з основами ембріології 1986 р
Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с iconРобоча програма з гістології з основами ембріології
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з гістології з основами ембріології 1986 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи