А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма icon

А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин " затверджую " Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко " " 20 р. Робоча програма
Скачати 237.36 Kb.
НазваА. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин " затверджую " Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко " " 20 р. Робоча програма
А.С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії і фізіології людини т
Дата26.06.2013
Розмір237.36 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С. Макаренка

Кафедра зоології, анатомії і фізіології людини та тварин


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


______________ М.М. Більченко

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


3.1.4 Зоологія хребетних


напрям підготовки 6.040102 біологія

спеціалізація біологія-хімія, біологія-психологія

факультет природничо-географічний


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012


Робоча програма ^ Зоологія хребетних для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.010102 – Біологія. - 2011. - 14 с.


Розробник: Мерзлікін Ігор Романович кандидат біологічних наук, доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології, анатомії і фізіології людини і тварин ____________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедри зоології, анатомії і

фізіології людини і тварин


______________ Лебідь Є.О.

(підпис)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною радою природничо-географічного факультету


Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________ Г.Я.Касьяненко

(підпис) (прізвище та ініціали)


Мерзлікін І.Р., 2011

 СумДПУ, 2011


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 Природничі науки

Нормативна


Напрям підготовки

6.040102 Біологія

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

вчитель біології

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Біологія хребетних тварин


Семестр


3-й

Загальна кількість годин - 108

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


30 год.

Практичні
Лабораторні

36 год.

^ Самостійна робота

42 год.

Індивідуальні завдання


Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 66 год. аудиторних занять

42 год. – самостійна робота (ІНДЗ 12 год. входить сюди чи окремо) 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: теоретична та практична підготовка студентів із зоології хребетних із урахуванням сучасних тенденцій розвитку зоологічної науки, що забезпечує рішення випускником завдань майбутньої професійної діяльності.

Завдання: познайомити майбутніх учителів біології з основами уявлень про тип хордових, його класифікацію, специфіку організації, походження та філогенії окремих його гілок, екологією його представників, їх практичне значення та проблеми охорони.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен


знати: .

- специфіку типу хордових, його класифікацію;

- основи порівняльної анатомії Хордових;

- екологічні особливості класів хордових тварин та окремих їх представників;

- походження та еволюцію окремих класів;

- практичне значення, проблеми охорони хордових;

вміти:

- аналізувати літературу з проблем зоології хребетних;

- виконувати розтини тварин з метою їх подальшого вивчення;

- визначати представників різних класів;

- проводити дослідження тварин в природі та лабораторії; 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Нижчі хордові


Тема 1. 1. Вступ. Зоологія хребетних як заключний розділ зоології. Зна­чення матеріалів курсу. Загальна характеристика типу Хордових. Специфічні риси організації. Система типу. Значення в природі і господарстві людини.

Нижчі хордові. Підтип Безчерепні: особливості будови і біології на прикладі ланцетника. Підтип личинковохордові: короткий огляд будови і онтогенетичного розвитку на прикладі асцидії.

Тема 2. Підтип хребетні. Класифікація підтипу. Основні риси організації хребетних. Класифі­кація хребетних. Надклас Безщелепові. Клас Круглороті: анатомо-морфологічна і біологічна характеристика круглоротих як найбільш примітивних сучасних хребетних, спеціалізованих у зв'язку з напівпаразитичним способом життя.

Тема 3. Надклас Риби: характеристика. Клас Хрящові риби: загальна характеристика, класифікація, основні риси будови і екології пластинчатозябрових і суцільноголових. Еволюційні зміни в будові скелета і систем внутрішніх органів. Значення хрящових риб.

^ Тема 4. Клас Кісткові риби: загальна характеристика. Анатомо-морфологічні і біологічні особливості.

Тема 5. Систематика класу Кісткових риб. Огляд основних рядів і родин. Підклас Хрящекісткові, Променепері, Дводишні, Кистепері.

Тема 6. Філогенія нижчих хордових і проблема походження наземних хребетних. Надклас Четвероногі. Клас Земноводні: загальна характеристика, систематика.

Тема 7. Клас Земноводні: основні риси організації (будова і функціонування систем органів) у зв'язку з земноводним способом життя. Розмноження і розвиток. Неотенія.

Змістовий модуль 2. Вищі хордові

Тема 8. Анамнії і амніоти. Клас Плазуни: характеристика як нижчих амніот. Особливості розвитку, поява яйцевих і зародкових оболонок як результат пристосування до розмноження на суші. Походження, еволюція і систематика плазунів.

Тема 9. Клас Плазуни: основні риси будови (шкірні покриви, скелет, нервова система внутрішні органи) як результат пристосування до наземного існування.

Тема 10. Клас Птахи: загальна характеристика, походження і філогенія. Огляд основних таксономічних груп птахів.

Тема 11. Клас Птахи: огляд організації і основних рис життєдіяльності птахів: шкірні покриви, скелет, органи дихання, кровообігу, травлення, виділення. Нервова система і органи чуття, особливості пристосувальної поведінки. Терморегуляція.

Тема 12. Особливості біології птахів. Основні типи руху. Плавання, пірнання, політ. Розмноження птахів, турбота про потомство. Гніздові цикли. Міграції. Поширення і роль у біоценозах. Значення птахів для людини

Тема 13. Клас Ссавці: загальна характеристика як вищих хребетних тва­рин. Походження і еволюція. Огляд основних систематичних груп.

Тема 14. Клас Ссавці. Огляд організації основних рис життєдіяльності. Шкірні покриви і їх похідні. Характер терморегуляції. Внутрішні системи органів. Скелет. Прогресивні риси ЦНС, пристосувальні форми поведінки. Основні риси ембріонального розвитку. Плацента.

Тема 15. Особливості біології ссавців. Загальні особливості поведінки. Популяційна організація та спосіб життя. Значення ссавців у біоценозах та для людини.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

сам.р

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Нижчі хордові

Тема 1. Вступ. Зоологія хребетних як заключний розділ зоології. Зна­чення матеріалів курсу. Загальна характеристика типу Хордових. Специфічні риси організації. Система типу. Загальна характеристика типу хордових

Історія досліджень хребетних тварин. Видатні російські та українські дослідники. Значення в природі і господарстві людини.

Нижчі хордові. Підтип Безчерепні: особливості будови і біології на прикладі ланцетника. Підтип личинковохордові: короткий огляд будови і онтогенетичного розвитку на прикладі асцидії.

6

2
2
2

Тема 2. Підтип хребетні. Класифікація підтипу. Основні риси організації хребетних. Класифі­кація хребетних. Надклас Безщелепові. Клас Круглороті: анатомо-морфологічна і біологічна характеристика круглоротих як найбільш примітивних сучасних хребетних, спеціалізованих у зв'язку з напівпаразитичним способом життя.

7

2
2
3

Тема 3. Надклас Риби: характеристика. Клас Хрящові риби: загальна характеристика, класифікація, основні риси будови і екології пластинчатозябрових і суцільноголових. Еволюційні зміни в будові скелета і систем внутрішніх органів. Значення хрящових риб.

7

2
2
3

Тема 4. Клас Кісткові риби: загальна характеристика. Анатомо-морфологічні і біологічні особливості.

4

2
2Тема 5. Систематика класу Кісткових риб. Огляд основних рядів і родин. Підклас Хрящекісткові, Променепері, Дводишні, Кистепері.

9

2
4
3

Тема 6. Філогенія нижчих хордових і проблема походження наземних хребетних. Надклас Четвероногі. Клас Земноводні: загальна характеристика, систематика.
2
2
1

Тема 7. Клас Земноводні: основні риси організації (будова і функціонування систем органів) у зв'язку з земноводним способом життя. Розмноження і розвиток. Неотенія.
2
2
2

^ Разом за змістовим модулем 1
14
16
14

Змістовий модуль 2. Вищі хордові

Тема 8. Анамнії і амніоти. Клас Плазуни: характеристика як нижчих амніот. Особливості розвитку, поява яйцевих і зародкових оболонок як результат пристосування до розмноження на суші. Походження, еволюція і систематика плазунів.
2
2
3

Тема 9. Клас Плазуни: основні риси будови (шкірні покриви, скелет, нервова система внутрішні органи) як результат пристосування до наземного існування.
2


3

Тема 10. Клас Птахи: загальна характеристика, походження і філогенія. Огляд основних таксономічних груп птахів.
2
6
2

Тема 11. Клас Птахи: огляд організації і основних рис життєдіяльності птахів: шкірні покриви, скелет, органи дихання, кровообігу, травлення, виділення. Нервова система і органи чуття, особливості пристосувальної поведінки. Терморегуляція.
2
4
2

Тема 12. Особливості біології птахів. Основні типи руху. Плавання, пірнання, політ. Розмноження птахів, турбота про потомство. Гніздові цикли. Міграції. Поширення і роль у біоценозах. Значення птахів для людини
2


1

Тема 13. Клас Ссавці: загальна характеристика як вищих хребетних тва­рин. Походження і еволюція. Огляд основних систематичних груп.
2
4
2

Тема 14. Клас Ссавці. Огляд організації основних рис життєдіяльності. Шкірні покриви і їх похідні. Характер терморегуляції. Внутрішні системи органів. Скелет. Прогресивні риси ЦНС, пристосувальні форми поведінки. Основні риси ембріонального розвитку. Плацента.
2
4
2

Тема 15. Особливості біології ссавців. Загальні особливості поведінки. Популяційна організація та спосіб життя. Значення ссавців у біоценозах та для людини.
2


1

^ Разом за змістовим модулем 2
16
20
16
^

Усього годин

30


30

Модуль 2

ІНДЗ^

Усього годин


108

30
36
42


^ 5. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Будова ланцетника і асцидії як представників нижчих хордових.

2

2

Будова міноги як представника класу Круглоротих.

2

3

Будова акули як представника Хрящових риб.

2

4

Кісткові риби: зовнішня будова, скелет, системи внутрішніх органів (на прикладі окуня або коропа).

2

5

Систематика і визначення риб.

2

6

Екологічні і промислові групи риб

2

7

Будова жаби як представника класу Земноводних

2

8

Систематика і визначення Земноводних

2

9

Систематика і визначення Плазунів

2

10

Будова птахів на прикладі голуба

2

11

Будова скелета птахів

2

12

Систематика птахів і їх визначення

2

13

Систематика птахів і їх визначення

2

14

Систематичні та екологічні групи птахів та їх визначення

2

15

Будова ссавців на прикладі пацюка

2

16

Будова скелета ссавців

2

17

Систематика ссавців і їх визначення

2

18

Систематичні та екологічні групи ссавців та їх визначення

2
Разом:

36

2

^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ. Зоологія хребетних як заключний розділ зоології. Загальна характеристика типу хордових

Історія досліджень хребетних тварин. Видатні російські та українські дослідники.

2

2

Клас Круглороті. Поширення, систематика і екологія круглоротих. Значення у біоценозах і у народному господарстві.

3

3

Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Поширення, систематика і екологія хрящових риб. Значення у біоценозах і у народному господарстві.

3

5

Клас Кісткові риби. Поширення, екологія і поведінка кісткових риб. Значення у біоценозах і народному господарстві.

3

6

Клас Земноводні. Поширення, систематика і екологія земноводних. Значення земноводних у біоценозах і у народному господарстві.

3

7

Анамнії і амніоти. Клас Плазуни. Походження і еволюція плазунів. Систематика. Внутрішня і зовнішня будова. Поширення, екологія і поведінка плазунів. Значення у біоценозах і народному господарстві.

6

8

Клас Птахи. Походження і еволюція птахів. Екологія і поведінка птахів. Значення у біоценозах і народному господарстві.

5

9

Клас Ссавці. Походження і еволюція ссавців. Екологія і поведінка ссавців. Значення у біоценозах і народному господарстві.

5

Разом

30^ 9. Методи навчання

Лекції з цієї дисципліни проводяться із використанням наглядного матеріалу у вигляді таблиць. Під час лекцій використовуються елементи бесіди для активізації студентів і покращення засвоювання нового матеріалу.

При проведенні лабораторних робіт створюються умови для максимально самостійного виконання студентами поставлених задач. Тому при проведенні лабораторного заняття викладачем здійснюється:


^ Лабораторні заняття – це заняття, що контролюють знання, уміння й навички. Будь-яка лабораторна робота повинна передбачити глибоке самостійне пророблення теоретичного матеріалу і вивчення методик проведення лабораторних досліджень.

1. Проведення опитування (в усній або письмовій формі) по теоретичному матеріалу, необхідному для виконання роботи (з оцінкою).

2. Перевірка виконання самостійних робіт (з оцінкою).

3. Оцінка роботи студента в лабораторії та отриманих ним результатів (з оцінкою).

Виконання лабораторних робіт студентами повинне задовольняти наступним вимогам:

студенти повинні розуміти суть роботи і знати послідовність виконання окремих операцій;

вміти виконувати розтини тварин з метою їх подальшого вивчення;

вміти виявляти морфо-фізіологічні особливості у зв’язку із способом існування;

вміти робити замальовки у альбом по ходу виконання лабораторної роботи;

вміти визначати представників різних класів;

вміти грамотно оформляти звіт про проведену роботу.


^ Самостійна робота – це найбільш важливий шлях освоєння студентами нових знань, умінь і навичок в освоєнні даної дисципліни.

Навчальна мета самостійної роботи - освоєння методів, вмінь і навичок працювати з навчальною і науковою літературою.

Виховна мета – формування рис особистості студента, працьовитості і наполегливості.

Розвиваюча мета – розвиток самостійності, інтелектуальних умінь, уміння аналізувати явища та робити висновки. Самостійна робота може бути джерелом знань, способом їх перевірки, удосконалення і закріплення знань, умінь і навичок. Цей вид діяльності студентів формується під контролем викладача.


^ 10. Методи контролю


Поточний контроль успішності студентів проводиться у формі контрольних робіт. Нижче наведені приклади варіантів завдань по деяких розділах дисципліни.


Зразок завдання контрольної роботи

Варіант 1/2


1. Особливості будови хрящекостних риб. Назвати представників, їх поширення та значення у природі і житті людини.

2. Промислові види риб. Їх поширення та особливості біології.


Підсумкова атестація за результатами опанування програмою дисципліни проводиться у вигляді підсумкового усного іспиту (максимум 100 балів).


^ ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.


Екзаменаційний білет №1

 1. Акліматизація та реакліматизація тварин.

 2. Річний цикл життя ссавців. Пристосування до переживання несприятливих умов (сплячка, міграції, запасання кормів, ожиріння, линяння).

 3. Штучне розведення риб. Ставкове рибне господарство.


^ 12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумк. екзамен

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

100

100

6

6

6

6

6

7

7

7

78

7

7

7

7

7

7

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів


Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 10

до 60

до 30

100


^ Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 13. Методичне забезпечення


 1. Адольф Т.А. и др.. Руководство к лабораторным занятиям по зоологии позвоночных. – М.: Просвещение, 1977. – 126 с.

 2. Волчанецкий И.Б., Ларина Н.И. Пособие по зоологии позвоночных. Изд-во Саратов. ун-та, 1973. – 149 с.

 3. Корнєєв О.П. та ін. Практикум із зоології хордових. – К.: Вид-во Київського ун-та, 1967. – 222с.

 4. Кныш Н.П. Методические указания к изучению позвоночных животных Сумской области. – Сумы, 1990. – 47 с.

 5. Матвіснко М.С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з зоології. – Суми: СумДПУ, 2002. – 12 с.

 6. Матвієнко М.С. Лабораторні заняття з зоології хордових. - Суми.: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – 72 с.


^ 14. Рекомендована література


Базова


 1. Бобринський Н.А., Матвеев В.С. Банников А.Г. и др. Курс зоологи. – Т. 2. 3оология позвоночных. – М.: Высшая школа, 1966. – 483 с.

 2. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. – М.: Высшая школа, 1969. – 372 с.

 3. Корнєєв О.П. та інші. Практикум із зоології хордових. – К.: Вид-во Київського ун-та, 1967. – 222 с.

 4. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. Часть 1, 2. – М.: Высшая школа, 1979. –272 с.

 5. Наумов С.П. Зоология позвоночных. – М: Просвещение, 1982. – 464 с.

 6. Самарський С.Л. Зоологія хребетних. – Київ: Вища школа, 1976. – 456 с.


Допоміжна


 1. Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г. и др. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. – М.: Просвещение, 1977. – 238 с.

 2. Бобринський Н.А., Кузнецов Б.Д., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих СССР. - М.: Просвещение, 1965.- 382 с.

 3. Вакалівщина: До 30-річчя бiостацiонару Сумського педiнстiтуту. Зб. наук. праць. – Суми, 1998. – 241 с.

 4. Вакалівщина: До 40-річчя бiостацiонару Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренко. Зб. наук. праць. – Суми, 2008. – 160 с.

 5. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1977. - 238 с.

 6. Воїнствєнський М,А., Кістяківський О.Б. Визначник птахів УРСР. - Київ: Радянська школа, 1962. - 371с.

 7. Волчанецкий И.Б., Ларина Н.И. Пособие по зоологии позвоночных. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1973.

 8. Голованова Э.Н. Птицы и сельское хозяйство. – Лениздат, 1975, - 167 с.

 9. Голованова Э.Н. Мир птиц. – Ленинград: Гидрометиздат, 1985. – 176 с.

 10. Голованова Э.Н. Птицы над полями. Современные вопросы сельскохозяйственной орнитологии. – Ленинград: Гидрометиздат, 1987. – 232 с.

 11. Жизнь животных. Т. 1-6. - М.: Просвещение, 1969-1971.

 12. Книш М.П., Грищенко В.М. Розуміючи – оберігай: тваринний світ Сумщини : навчально-методичний посібник. - Суми: Університетська книга, 2010. – 236 с.

 13. Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР . - Київ: Рад. школа, 1965. - 235с.

 14. Марисова І.В., Талпош В.С. Птахи України. Польовий визначник. – Київ: Вища школа, 1984. – 183 с.

 15. Матвиенко М. Е. Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы ХХ ст.): монография. – Сумы: Университетская книга, 2009. – 210 с.

 16. Михеев А.В. Определитель птичьих гнезд. – М.: Просвещение, 1975. – 175 с.

 17. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Учеб. Пособие для студентов биол. специальностей пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1997. – 415 с.

 18. Писанець Є. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та суміжних країн). – Київ: Видавництво Раєвського, 2007. – 192 с.

 19. Рыбы СССР. Под ред. Г.В. Никольского и В.А. Григораш. – М.: Мысль, 1969. – 447 с. (Справочники-определители географа и путешественника).

 20. Сокур І.Т. Ссавці України і їх господарське значення. – Київ: Держучпедвидав, 1960. – 211 с.

 21. Фесенко Г.В., Бокатей А.А. Птахи фауни України (Польовий визначник). – Київ: Українське т-во охорони птахів, 2002. – 416 с.

 22. Червона книга України. Тваринний світ. За редакцією чл.-кор. НАН України І. Акімова. – Київ: «Глобалконсалтінг», 2009. – 600 с.

 23. Формозов А.Н. Супутник следопыта. Изд. 5-е. – Москва: Детская література, 1974. – 320 с.

 24. Формозов А.Н. Спутник следопыта. – Москва: МГУ, 1989. – 320 с.


Схожі:

А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин " затверджую " Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма Орнітологія для студентів за напрямом підготовки 010102 – Біологія. 2011. 11 с
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії та фізіології людини І тварин " затверджую " Проректор з навчальної роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни «Біоенергетика» для магістрантів за напрямом підготовки 0101 педагогічна освіта, спеціальністю...
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconДержавний педагогічний університет імені а. С. Макаренка
...
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Робоча програма з Основи раціонального природокористування та охорона природних ресурсів
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Географія* додатковою спеціальністю 040102 Біологія* Спеціалізацією: краєзнавчо-туристична робота
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Географія* додатковою спеціальністю 040102 Біологія* Спеціалізацією: краєзнавчо-туристична робота
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Географія* додатковою спеціальністю 040102 Біологія* Спеціалізацією: краєзнавчо-туристична робота
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Географія* додатковою спеціальністю 040102 Біологія* Спеціалізацією: краєзнавчо-туристична робота
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Географія* додатковою спеціальністю 040102 Біологія* Спеціалізацією: краєзнавчо-туристична робота
А. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин \" затверджую \" Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко \" \" 20 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та регіональної географії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи