Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі icon

Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі
НазваМетодичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі
Сторінка1/8
Дата24.06.2013
Розмір1.73 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

ім. А.С. МАКАРЕНКА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ

З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ


Суми 2008


Ухвалено на засіданні методичної ради СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Протокол № 2 від 5.11.2008р.

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

1.1. Загальні положення

Навчальний план згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" – це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Навчальний план розробляється завідувачами випускових кафедр, провідними викладачами на чолі з деканом факультету.

Особливістю складання навчального плану за вимогами кредитно-модульної системи є визначення навчального навантаження студента у національних та європейських кредитах (один європейський кредит дорівнює 36 академічним годинам загального навантаження). Такі ж кредити присвоюються дисциплінам (модулям). Кількість годин, що виділяються на дисципліну, повинна бути кратна 18. Загальний навчальний час підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з чотирьохрічним терміном навчання: складає 8640 академічних годин або 240 кредитів ECTS. Відповідно для ОКР спеціаліста (магістра) з річним терміном навчання (на базі ОКР бакалавр) загальний навчальний час підготовки становить 2160 академічних годин або 60 кредитів. Загальна сума кредитів, які визначають навчальне навантаження студента за рік становить 60 кредитів ECTS. Загальний навчальний час підготовки складається з навчального часу засвоєння нормативної та вибіркової частин змісту ОПП (змісту навчання). Навантаження включає: лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття, консультації, навчальну і виробничу практику, курсове проектування, самостійну роботу як в університеті, так і дома, різні форми проміжного та підсумкового контролю тощо і не враховує канікули та час, передбачений на державну атестацію. У навчальному плані вказується загальний обсяг кожної дисципліни у академічних годинах і кредитах згідно з ОПП відповідно до Положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим. Збільшення обсягів годин на нормативні навчальні дисципліни може відбуватися лише за рахунок годин відведених на цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ. Навчальний час, що передбачений на засвоєння нормативної частини змісту ОПП (змісту навчання), повинен становити 65-70% від загального навчального часу підготовки студента.

Нормативні навчальні дисципліни і практики групуються за циклами підготовки, назви яких подано в таблиці 1. Практики та дипломне проектування (виконання дипломної роботи) як правило, входять до циклу професійної та практичної підготовки.

Рекомендований розподіл навчального часу за циклами підго­товки представлено у відповідності з розпорядженням МОНУ № 28-р від 05.03.2000 р. "Про зміни та доповнення додатків 1, 2, 3 до наказу Міністерства освіти України від 31 липня 1998 року № 285" (таблиця 1).

Таблиця 1
^

Загальний навчальний час за програмами підготовки фахівців

різних ОКР та його розподіл за циклами підготовки


№ п/п

Цикл дисципліни

Загальний час навчання ,

академічні години/ кре­дити

1.

^ Гуманітарна та соціально-економічна підготовка


Не менше 1836/51 ± 378/10,5

2.

^ Природничо-наукова підготовка

Не менше 2322/64,5 ± 378/10,5

3.

^ Професійна та практична підготовка

4482/124,5 ± 378/10,5

Разом навчальний час за ОКР "Бакалавр"

8640/240

1.

^ Професійна і практична підготовка

2160/60

1.1

Нормативна частина2052/57

1.2

Вибіркова частина (за вибором факультету, студентів)

1.3

Вибіркова частина (за вибором університету)

108/3

^ Разом ОКР "Спеціаліста"

2160/60

Примітки. Співвідношення загального навчального часу за цик­лами, крім гуманітарної та соціально-економічної підготовки, для різних спе­ціальностей може змінюватись відповідно до ОПП ГСВОУ.

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються вищим нав­чальним закладом і складаються з циклів самостійного вибору ВНЗ та вільного вибору студента та вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студента, за умови ефективного використання можливостей і традицій університету, регіональних потреб тощо. Навчальний час, передбачений для засвоєння змісту навчання самостійного вибору навчального закладу, не повинен перевищувати 70% навчального часу засвоєння вибіркової частини змісту навчання.

Для реалізації дійсно вільного вибору студентів деканат (директорат) повинен запропонувати такий перелік дисциплін та практик, загальний навчальний час засвоєння яких перевищує навчальний час, передбачений ОПП для цієї частини підготовки.

З метою уніфікації структури робочого навчального плану та полегшення процесу складання структурно-логічної схеми спеціальності необхідно використовувати умовні позначення циклів дисциплін, передбачених галузевими стандартами освіти для вивчення:

ГС - цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

ПН - цикл дисциплін природничо-наукової підготовки;

ПП - цикл дисциплін професійної та практичної підготовки;

СВ – цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ;

ВВ - цикл дисциплін вільного вибору студента;

ППС (ППМ) - цикл дисциплін професійно-практичної підго­товки спеціаліста (магістра);

ВППС (ВППМ) - цикл вибіркових дисциплін професійно-практичної підготовки спеціаліста (магістра).

Навчальний план може складатися за такими схемами ступеневої підготовки: бакалавр; спеціаліст; магістр; бакалавр-спеціаліст; бакалавр-магістр; бакалавр-спеціаліст-магістр.

Термін навчання та кваліфікація для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра визначаються відповідними ОПП ГСВО.

Навчальний план підписується розробниками – деканом фа­культету або директором інституту, завідувачем випускової кафедри, проректором з науково-педагогічної (навчальної) роботи, погоджується з завідувачами кафедр, які забезпечують викладання дисциплін навчального плану. Затверджується навчальний план ректором, або першим проректором університету, його підпис скріплюється печаткою.

Перший примірник навчального плану зберігається у навчальному відділі, другий та третій – відповідно у деканаті за підпорядкуванням та випусковій кафедрі.

^ 1.2. Складання навчального плану

Особливістю розробки навчального плану є складання на рівні університету, факультету (інституту) уніфікованої, спільної для всіх спеціальностей одного або кількох напрямів, частини, яка включає блоки нормативних та варіативних дисциплін (змістових модулів). Варіативна частина навчального плану складається для кожної спеціальності відповідно до пропозицій випускової кафедри та деканату. У структуру навчального плану входить: графік навчального процесу зі зведеним бюджетом часу, план навчального процесу, плани проведення практик та державної атестації. Зразок навчального плану наведено у додатку 1.

Графік навчального процесу оформляється у вигляді таблиці, в якій навчальний рік розподілено на два семестри; відзначаються встановленими позначками терміни основних видів роботи відповідно до курсів: теоретичне навчання, екзаменаційна сесія, канікули, практика, державна атестація тощо.

Графік навчального процесу формується у вигляді таблиці, в якій зазначено тижні року з 1 вересня до 31 серпня. Умовленими позначками зазначаються терміни основних видів роботи відповідно до курсів: теоретичне навчання, підсумковий контроль, канікули, практика, державна атестація тощо.

Зведені дані бюджету часу подаються у вигляді окремої таблиці, в якій відображені й кількісно узагальнені з кожного курсу та в цілому за увесь період навчання з відповідної спеціальності основні види роботи, зазначені у графіку навчального процесу.

Для компактності подачі інформації до графіка навчального процесу можна додати з правої сторони таблицю зведеного бюджету часу.

Форма таблиці зведеного бюджету часу залежить від ОКР підготовки фахівців. У таблиці 2 наведено зведений бюджет часу підготовки за ОКР "бакалавр" (з терміном навчання 4 роки), за ОКР "спеціаліст" або "магістр" – табл. 3.

Таблиця 2

^ Зведений бюджет часу (у тижнях) при підготовці фахівців за ОКР бакалавра (4 роки)

Курс

Теоретичне навчання

Контрольні

заходи

Практика

Державна атестація

Канікули

Всього

І

36

4

2
10

52

П

36

4

2
10

52

III

36

4

4
8

52

IV

28

4

8

2

2

44

Разом

136

16

16

2

32

Таблиця 3


^ Зведений бюджет часу (у тижнях) при підготовці фахівців за ОКР спеціаліст або магістр (1 рік)


Курс

Теоретичне навчання

Контрольні

заходи

Практика

Державна атестація

Канікули

Всього

V

16

4

4

16

2

42

Разом

16

4

4

16

2

42

Примітка. Наведені числа в таблицях 2 і 3 є орієнтовними і повинні розглядатися як приклади.

При складанні навчального плану підготовки магістрів (1 рік навчання) у таблиці 3 заповнюється рядок для VІ курсу.

У плані навчального процесу конкретизується така інформація з кожної дисципліни:

  • загальна кількість годин навчальних занять: всього; в т. ч. аудиторні, з них лекції, лабораторні заняття, практичні (семінари); індивідуальна робота; самостійна робота студентів;

  • кількість контрольних заходів (екзамен, залік, контрольні роботи, курсові роботи) в семестрі.

Порядок проведення практик подається у вигляді таблиці. В ній наводяться назви практик (навчальна, виробнича, технологічна тощо), вказується семестр та тривалість її проведення у тижнях.

^ Державна атестація відображається у таблиці, де вказується вид атестації (державний іспит, та його назва; кваліфікаційна робота, дипломна робота, магістерська робота, семестр, на який запланована державна атестація) з зазначенням семестру, на який вона запланована.

В навчальному плані на підсумковий контроль необхідно передбачити не більше 14 заліків та екзаменів у семестрі.

Перелік іспитів, які виносяться на підсумковий контроль, затверджується вченою радою факультету за поданням випускової кафедри. При цьому остання керується ГСВОУ.

Тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, повинна становити не менше 10 тижнів.

Тижневе аудиторне навантаження при підготовці фахівців ОКР бакалавр становить не більше 30, спеціаліст та магістр –- відповідно 24 та 18 годин .

При складанні навчальних планів спеціальностей рекомендується зменшувати кількість навчальних дисциплін та практик професійної та практичної підготовки шляхом поєднання їх змісту, який має спільну предметну спрямованість. При складанні навчальних планів у межах одного факультету і споріднених спеціальностей слід планувати вивчення однієї і тієї ж дисципліни в одному і тому ж семестрі з метою об’єднання лекційних потоків.

При складанні переліку навчальних дисциплін циклів гуманітарної, та соціально-економічної, природничо-наукової і професійно-орієнтованої та практичної підготовки рекомендується керуватись додатком № 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 17.06.2002 р № 1/9-304.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011
Дане Положення розроблене з урахуванням вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою з метою
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України від 23 січня 2004 р. №48 Вступ
Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Ш, М, бс, ттр гірничо-геологічного факультету, спеціальностей тм, мвс, мех механічного факультету, спеціальностей мчм, омт, то, пм,...
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно модульній системі підготовки фахівців // Освіта. 2004. 11 лютого. С. 4 Гамзюк М
Про проведення педагогічного експерименту з кредитно модульної системи організації навчального процесу: Наказ №48, 23. 01. 04 р.//...
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення
Мон україни від 30. 12. 2005 №774, а також «Методичні рекомендації щодо запровадження кредитно-трансферної системи та її ключових...
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка Розробник: навчально-методичний відділ суми 2006 Вступ
України реалізуються ідеї Болонського процесу. Органічне поєднання модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових...
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconМетодичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації...
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Форми контролю І система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної...
Методичні рекомендації щодо розробки основних документів з організації навчального процесу у кредитно-модульній системі iconПоложення про порядок оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Херсонському державному університеті
України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» та від 16. 10. 2009 №943 «Про запровадження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи