Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення icon

Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення
Скачати 67.59 Kb.
НазваПоложення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення
Дата24.06.2013
Розмір67.59 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. А. С. МАКАРЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Ректор ___________ Ф.М.Лиман


"____" _______________ 2007


ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-методичну раду


СУМИ 2007


Загальні положення

 1. Навчально-методична рада Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (далі - НМР) є колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів, які забезпечують організацію навчального процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва навчально-виховним процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

 2. Навчально-методична рада університету створюється за рішенням вченої ради.

 3. Діяльність навчально-методичної ради університету спрямована на підвищення професійного рівня викладацького складу університету й забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців.

1.4. Провідною метою діяльності НМР є забезпечення організації
ефективної навчально-методичної роботи підрозділів університету, упровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання.

1.5. Головними завданнями НМР є:

 • визначення основних напрямів навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;

 • проведення навчально-методичної експертизи складових стандартів вищої освіти варіативної частини програм на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів;

 • навчально-методичне супроводження впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

1.6. Навчально-методична рада діє на підставі закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, постанов Кабінету міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету та цього Положення, затвердженого ректором.

1.7. НМР у своїй діяльності спирається на сучасні науково-методичні
досягнення національної та зарубіжної вищої школи.


2. Основні напрямки діяльності навчально-методичної ради


2.1. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення
навчально-виховного процесу, інтенсифікація навчального процесу на основі
впровадження сучасних методів навчання, передових освітніх та новітніх
інформаційних технологій.

2.2. Розробка рекомендацій стосовно вдосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями та напрямами.

 1. Розробка рекомендацій щодо структурування змісту навчальних програм за вимогами КМСОНП.

 2. Координація навчально-методичної роботи факультетів і кафедр з проблем вищої школи.

 3. Сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу університету, організація психолого-педагогічного та методичного навчання молодих викладачів університету (стаж науково-педагогічної роботи яких до трьох років).

 4. Розробка інструктивно-методичної документації з планування і організації навчально-методичної роботи.
 1. Надання консультативної допомоги факультетам і кафедрам з питань планування і організації навчально-методичної роботи.

 2. Розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання підручників, навчальних посібників та методичної літератури, експертиза і рецензування рукописів на доцільність їх видання. Проведення науково-методичної експертизи підручників, навчальних посібників та іншої запланованої до видання навчально-методичної літератури відповідно до галузевих стандартів та стандартів ВНЗ.

 3. Розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів як поточного, так і підсумкового контролю якості навчання з відповідних спеціальностей.

2.10. Розробка рекомендацій щодо організації самостійної та
індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінювання успішності навчання
студентів в умовах впровадження КМСОНП.

 1. Вивчення та розповсюдження досвіду професійної підготовки фахівців у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах.

 2. Аналіз ефективності навчально-методичної роботи факультетів і кафедр.

2.14. Надання допомоги у методичному забезпеченні навчальних
дисциплін, що викладаються в університеті, формулювання висновків про
доцільність публікації результатів досліджень за всіма напрямками навчально-методичної роботи.

 1. Участь у плануванні, організації і проведенні науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів і нарад з обговорення досвіду навчальноо-методичної роботи, ефективних технологій навчання, методів контролю знань студентів, перспективних форм навчальної діяльності з впровадження передових наукових досягнень у навчальний процес.

 2. Організація та проведення загально університетських конкурсів: «Краща кафедра», «Кращий викладач» та інших відповідно до плану роботи університету.

3. Структура і склад навчально-методичної ради

3.1. Головою навчально-методичної ради університету є проректор з
науково-педагогічної (навчальної) роботи.

3.2. Голова навчально-методичної ради має заступника і секретаря.

3.3. До роботи в НМР залучаються провідні фахівці та науковці, які
працюють на кафедрах та в інших структурних підрозділах СумДПУ ім. А.С.Макаренка.

Склад навчально-методичної ради затверджується наказом ректора і формується з:

 • найбільш досвідчених і кваліфікованих викладачів університету;

 • начальника навчального відділу;

 • директора бібліотеки;

 • завідувача редакційно-видавничим відділом.

4. Повноваження навчально-методичної ради

4.1. До компетенції навчально-методичної ради належать:

 • навчально-методичний супровід упровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес;

 • координація діяльності факультетів і кафедр щодо навчально-методичної роботи в університеті;

 • проведення за дорученням вченої ради університету незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вченого звання доцента;

 • здійснення моніторингу діяльності кафедр з питань методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання;

 • експертиза навчально-методичної літератури, підготовленої до друку викладачами і кафедрами;

 • затвердження програми семінару для викладачів з проблем вищої школи;

 • затвердження плану підготовки та проведення навчально-методичних конференцій, семінарів тощо.

4.2. Навчально-методична рада має право:

 • направляти до підрозділів університету експертів для проведення експертизи з питань навчально-методичної роботи;

 • отримувати від підрозділів університету інформацію з питань організації та проведення навчально-методичної роботи, діяльності викладачів;

 • вносити пропозиції до вченої ради щодо удосконалення навчально-методичної роботи в університеті;

 • формувати творчі (робочі) групи для організації та проведення навчально-методичних заходів в університеті та залучати до роботи в них науково-педагогічних працівників кафедр.

5. Організація роботи навчально-методичної ради

 1. НМР визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік.

 2. Планування роботи навчально-методичної ради здійснюється щорічно на основі пропозицій ректорату, вченої ради університету, кафедр і деканатів. План роботи навчально-методичної ради університету затверджується на початку навчального року.

5.3. Засідання навчально-методичної ради проводяться у строки, що
визначаються планом. При необхідності скликаються оперативні засідання
НМР.

 1. Рішення навчально-методичної ради університету приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні НМР.

 2. Матеріали засідань навчально-методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря.

Схожі:

Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую
Затвердити “Положення про науково-методичну раду факультету (інституту)”(додаток 1)
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення
Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 2011 Загальні положення
Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про науково-методичну раду з питань освіти міністерства освіти І науки україни загальні положення
Міністерства освіти І науки України (далі Науково-методична рада) є дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації...
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про огляд-конкурс студентських Рад Луганськ 2004 Загальні положення
Дане положення про огляд-конкурс студентських Рад навчально- наукових інститутів, факультетів, гуртожитків розроблено згідно з чинним...
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Положення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи