Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення icon

Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення
Скачати 146.11 Kb.
НазваПоложення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення
Дата24.06.2013
Розмір146.11 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ

(ОКР «бакалавр», «спеціаліст»)

1. Загальні положення

  1. Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст».

  2. Дипломна робота є науково-практичною працею студента-випускника, яка містить актуальні науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати та наукові положення і свідчить про спроможність дипломника самостійно проводити наукові дослідження в обраній галузі знань.

  3. До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану освітньо-професійної програми «бакалавр» або «спеціаліст», успішно пройшли попередній захист у встановленому порядку.

  4. Дипломна робота виконується державною мовою, або мовою, що вивчається у відповідності до напряму підготовки (спеціальності), індивідуально кожним студентом без граматичних та стилістичних помилок і повинна містити титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину, загальні висновки, додатки (за необхідності), список використаних джерел.

  5. У дипломній роботі необхідно стисло, логічно, точно, послідовно і аргументовано викладати зміст і отримані результати досліджень, уникати повторень, обов’язково посилатися на праці авторів і джерела, з яких запозичино матеріали або окремі результати. У разі відсутності таких посилань дипломна робота знімається з розгляду без права повторного захисту. За достовірність відомостей, фактичного матеріалу, висновків безпосередню відповідальність несе студент-випускник.

  6. Оформлену відповідно до вимог дипломну роботу подають до деканату факультету (дирекції інституту) у вигляді спеціально підготовленого рукопису в м’якому або твердому переплетенні у 2-х примірниках не пізніше 3-10-ти днів до її захисту.

  7. Після захисту дипломні роботи протягом двох тижнів передаються секретарем ДЕК на зберігання до бібліотеки університету за актом, де зберігаються протягом 5 років. Дипломні роботи для ознайомлення, слухачі мають можливість отримати в читальному залі за дозволом проректора з наукової роботи або директора інституту (декана факультету).


2. Організація виконання дипломної роботи

  1. Тема дипломної роботи повинна відповідати обраному напряму підготовки (спеціальності), навчально-виробничим інтересам, схиль­ностям студента і бути схваленою випускаючою кафедрою, вченою радою факультету (інституту) та затвердженою наказом ректора університету разом з прізвищем наукового керівника до 1 жовтня.

  2. Науковий керівник дипломної роботи призначається з числа провідних фахівців у певній галузі знань, який у межах виділених навчальних годин систематично консультує студента, перевіряє роботу, допомагає у підготовці до захисту та по закінченню надає письмовий відгук.

  3. Виконання дипломної роботи проводиться за індивідуальним планом, схваленим відповідною кафедрою і затвердженого вченою радою факультету (інституту). Плани-проспекти дипломних робіт подаються у жовтні поточного навчального року і розглядаються на засіданнях випускаючих кафедр та затверджуються на вченій раді факультету (інституту) не пізніше 1 листопада поточного навчального року.

  4. Студент-дипломник протягом двох тижнів після затвердження теми повинен погодити з науковим керівником індивідуальний план виконання кваліфікаційної роботи, неухильно його дотримуватись, самостійно опрацювати та систематизувати бібліографічні джерела з досліджуваної проблеми; організувати та виконати експериментальну частину роботи, звітувати про хід виконання роботи на випускаючий кафедрі, своєчасно подати на розгляд кафедри якісно оформлену дипломну роботу.

  5. Індивідуальний план підготовки дипломної роботи погоджується з науковим керівником і затверджується на відповідній кафедрі і включає прізвище виконавця, тему роботи (номер протокол і дату її затвердження), дату затвердження індивідуального плану, термін подання студентом роботи на кафедру, завдання по виконанню роботи (аналіз спеціальної і науково-методичної літератури, написання розділів, загальне редагування тексту роботи тощо), звітність по роботі (терміни попереднього захисту, здача остаточного варіанту роботи).

  6. Попередній захист дипломної роботи відбувається на засіданні відповідної кафедри не пізніше ніж за місяць до початку державних екзаменів, за результатами якого вирішується питання про допуск виконавця до захисту наукової роботи перед Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) та призначається один рецензент (відповідно до фаху та запланованих навчальних годин).

  7. Для рецензування дипломної роботи з числа викладачів кафедр факультетів (інститутів), або інших навчальних закладів, наукових установ тощо, залучаються провідні фахівці або досвідчені фахівці у певній галузі виробництва/господарства, державні чиновники високого рангу, учителі-методисти, які після детального аналізу наукової роботи не пізніше ніж за 10 днів до захисту надають письмову рецензію (у 2-х примірниках) завірену у встановленому порядку.

  8. За умов не допуску до захисту дипломної роботи, студент-випускник має права складати державні екзамени на загальних умовах.

  9. За умов отримання студентом незадовільної оцінки, або відсутності студента під час захисту (на державних екзаменах) без поважних причин, він відраховується з університету і йому видається академічна довідка. За умови його поновлення, ДЕК визначає форму державної атестації: державні екзамени; повторний захист (не раніше ніж на наступний рік і не пізніше трьох років після відрахування) дипломної роботи з доопрацюванням, або дипломної роботи за новою темою, визначеною у встановленому порядку.

  10. За умов відсутності студента під час захисту з поважних причин ДЕК може перенести дату захисту дипломної роботи протягом поточного календарного року, але не пізніше нового календарного року. 1. ^

  Структура дипломної роботи


  1. Титульний аркуш магістерської роботи повинен містити найменування відповідного міністерства, вищого навчального закладу, кафедри, де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву роботи; шифр і найменування напряму підготовки (спеціальності); освітньо-кваліфікаційний рівень; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік.

  2. Зміст подається на початку дипломної роботи, у якому зазначаються найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

  3. Вступ дипломної роботи розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, формулювання суперечностей, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Основні компоненти вступу викладаються у такій послідовності: актуальність теми, мета, завдання, методи дослідження, наукова новизна, теоретичне і практичне значення одержаних результатів, апробація результатів роботи, загальні відомості про структуру та обсяг роботи.

  4. Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

  5. У розділах основної частини подають аналіз літератури за темою і вибір напрямків досліджень, виклад загальної методики і основних методів досліджень, експериментальну частину, відомості про проведені теоретичні і/або експериментальні дослідження, аналіз і узагальнення результатів досліджень.

  6. Під час аналізу літератури дослідник окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, дипломник повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними, і визначити особистий внесок у розв’язання проблеми. Закінчують цей розділ коротким резюме щодо необхідності продовження досліджень у даній галузі.

  7. У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень. У другому розділі може бути представлена авторська експериментальна методика, або модель, або технологія тощо.

  8. У наступних розділах викладаються результати аналізу отриманих даних, підтверджується достовірність одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами.

  9. У загальних висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, обґрунтовують їх достовірність. Висновки складаються відповідно до завдань.

  10. До додатків (за необхідності) доцільно включати допоміжний матеріал: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних, протоколи, акти впровадження, інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, допоміжні ілюстрації (анкети, рисунки, фотографії, таблиці, протоколи).

  11. Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

  12. Вступ складає 5-10% від загального обсягу дипломної роботи; розділи (підрозділів), що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи складають 25-35% – аналітичний огляд літератури з проблеми, 10-15% – організація і методи дослідження, 25-35% – результати досліджень та їх обговорення; висновки – 5-7%.
^

4. Обсяг і правила оформлення дипломної роботи


  1. Дипломну роботу друкують на комп’ютері за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210297 мм) через 1,5 інтервали комп’ютерного набору до 29-30 рядків на сторінці 14 кеглем. Допускається подання таблиць та ілюстрацій на аркушах формату АЗ.

  2. Обсяг основного тексту дипломної роботи має становити для гуманітарного напряму 60-75 сторінок, природничо-математичного – 40-55 сторінок. Поля виставляють таких розмірів: ліве – 25-30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту повинна бути однаковою. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

  3. Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

  4. До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Однак всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації.

  5. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (діаграм), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.. Першою сторінкою дипломної роботи є титульна, яка включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

  6. Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі сторінки, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

  7. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

  8. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розмішують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

  9. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

  10. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо в розділі дипломної роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовж, табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж, табл. 1.2».

  11. Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

  12. При написанні дипломної роботи студент повинен посилатися на джерела, включені у бібліографію за текстом, після згадування про них у квадратних дужках вказують номер, під яким вони зазначені в переліку, наприклад, [13] або [15, с. 9]. Якщо ж посилання приводяться на кількох джерелах, між ними ставиться крапка з комою, наприклад, [6; 12] або [1-7]. При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери (зокрема: «у розділі 2», «відповідно до 2.3.4», «рис. 1.3.», «за формулою (3.1)», «у рівнянні (1.12)», «у додатку Б», «у табл.1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись» (див.).

  13. Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А.

  14. Список використаних джерел містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після додатків. До бібліографічного опису вносять закони України, Укази Президента України, постанови виконавчих і розпорядчих органів, статті, монографії, матеріали Інтернет сайтів тощо. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно подавати з обов’язковим наведенням назв праць відповідно до вимог.


5. Порядок захисту дипломної роботи

  1. Порядок захисту дипломних робіт встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії» і відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії згідно списків студентів, допущених до захисту, оприлюднених не пізніше як за 5днів до дати захисту.

  2. Дата захисту визначається графіком навчального процесу і засідань Державних екзаменаційних комісій, що затверджується ректором, і доводиться секретарем ДЕК до відома голови, членів ДЕК, студентів.

  3. До державної екзаменаційної комісії перед початком захисту дипломних робіт подаються такі документи: зведена відомість про виконання навчального плану і про отримані ними оцінки, дипломна робота з відгуком наукового керівника та рецензією фахівця відповідної кваліфікації, індивідуальні навчальні плани студентів. Можуть бути представлені інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи.

  4. Захист дипломної роботи відбувається за участю не менш як половини складу ДЕК з обов’язковою присутністю голови комісії. Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Процедура захисту складається з представлення головою ДЕК дипломника та теми його дослідження, доповіді студента, відповідей на запитання голови і членів ДЕК, інших осіб, які присутні на захисті, оголошення головою ДЕК змісту рецензії, відповідей на зауваження рецензента, оголошення головою ДЕК змісту відгуку (або виступу наукового керівника). Загальний час захисту не повинен перевищувати у середньому 25 хв на одного студента.

  5. Час виступу дипломника щодо представлення результатів роботи на засіданні ДЕК не повинен перевищувати 10 хв. Виступ має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу – мультимедійних слайдів, плакатів, додаткового матеріалу (таблиці, фотографії, графіки, схеми). У доповіді студент має розкрити актуальність теми, мету та завдання, методи дослідження, структуру роботи, основні положення змісту, отримані результати дослідження, висновки роботи. У доповіді має бути підкреслено, що саме є самостійним доробком дипломника.

  6. Оцінка дипломних робіт проводиться за чотирибальною шкалою на підставі результатів захисту роботи, рецензії та відгуку наукового керівника. Оцінка за наукову роботу не перескладається. У процесі визначення оцінки враховується: змістові аспекти роботи (актуальність, реальні практичні рекомендації, ступінь самостійності, якість оформлення тощо), якість захисту роботи (уміння стисло й чітко викласти результати дослідження, захищати свої думки, погляди, загальний рівень підготовки студента та представлення презентації). Державна екзаменаційна комісія приймає мотивоване рішення по кожному студенту про присвоєння кваліфікації.

  7. Рішення ДЕК щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті дипломної роботи, а також присвоєння випускникові кваліфікації та видачі йому диплома про освіту державного зразка приймається ДЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, що брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. Результати захисту дипломних робіт оголошуються у день проведення державного іспиту після оформлення протоколів ДЕК.


6.Зміст відгуку наукового керівника, рецензії і реферату

дипломної роботи

  1. У відгуку наукового керівника повинні бути відображені обґрунтування актуальності теми та її наукове і практичне значення; ставлення студента до роботи в процесі її виконання, його акуратність, сумлінність, ступінь самостійності, творчості та ініціативності студента при вирішенні завдань, пов’язаних з виконанням дипломної роботи, вміння студента працювати з науковою літературою, його здатність до узагальнення отриманих результатів та робити логічно обґрунтовані висновки, можливість рекомендувати дипломну роботу до захисту.

  2. У рецензії висвітлюються питання щодо актуальності теми, відповідності її профілю підготовки випускника, вказується на відповідність змісту дипломної роботи темі дослідження, повнота та глибина розробки запланованих завдань, ступінь теоретичної та практичної підготовленості студента, грамотність та логічна послідовність викладення матеріалу, обґрунтованість висновків, якість оформлення роботи. У кінці рецензії наводиться загальна оцінка роботи, яку рекомендує рецензент за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 1. ^

  Критерії оцінювання дипломної роботиОцінка «Відмінно» (90-100 А). Дипломна робота містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь дипломника логічна і стисла, проголошена вільно, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і повні. На можливі зауваження рецензента відповіді обґрунтовані.

^ Оцінка «Добре» (89-85 В, 84-75 С). Тема дипломної роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки: структура не повністю відображає зміст та є невідповідність завдань та висновків, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь дипломника логічна, проголошена вільно. Відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, але не досить повні, оформлення роботи в межах вимог. Відповіді на можливі зауваження рецензента недостатньо обґрунтовані.

^ Оцінка «Задовільно» (74-65 D, 64-60 Е). Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, зміст має виражені неточності, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди доцільний, заходи і пропозиції обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження, на які студент недостатньо чітко відповідає, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Мають місце зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Оцінка «Незадовільно» (59-35 Fx, 34-1 F). Нечітко сформульована мета дипломної роботи. Основні завдання не відповідають меті. Розділи не пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, безсистемно. Оформлення роботи не відповідає встановленим вимогам. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні, неповні або взагалі відсутні.

Схожі:

Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про дипломну роботу в івано-франківському національному медичному університеті івано-Франківськ 2012 Методичні вказівки підготували
Положення про дипломну роботу в іфнму розроблено згідно «Положення про дипломну роботу для вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівня...
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
Положення про дипломну роботу в іфнму розроблено згідно «Положення про дипломну роботу для вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівня...
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про магістерську роботу загальні положення
Магістерська робота виконується протягом навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогіної освіти імені к. Д. Ушинського
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення
Херсонському державному університеті (надалі – навчальний процес) – це система організаційних І дидактичних заходів, спрямованих...
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи