І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» icon

І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України»
Скачати 248.94 Kb.
НазваІ. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України»
Дата18.07.2013
Розмір248.94 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

для абітурієнтів напряму підготовки:

6.030509 «Облік і аудит»


Бучач 2013


І. Пояснювальна записка


Вступне випробування з курсу «Історія України» в Бучацькому інституті менеджменту і аудиту проводиться для абітурієнтів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» і є профільним. Не викликає сумніву, що майбутній спеціаліст будь-якого профілю: економіст,обліковець, інженер, технолог, дизайнер повинен глибоко знати вітчизняну історію, вільно володіти історичними методами дослідження. Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни , абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями шкільної програми з курсу «Історія України».

Програма вступних іспитів з «Історії України» охоплює всі розділи шкільної програми з курсу «Історія України».

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти випускник. Також наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступні випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при підготовці до вступного екзамену з курсу «Історія України».


ІІ. Опис основних розділів та їх короткий зміст
^ Розділ програми

Зміст програми.
Вступ

Предмет історії України, її періодизація.Джерела.

Історія України від найдавніших часів до 1914 року

1

^ Стародавня історія України

Зміст програми. Поява і розселення людей на території України. Кам’яний вік. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Форми суспільної організації у кам’яному віці. Енеоліт. Трипільська культура (етнічна приналежність; поселення; господарство; релігія та культура). Бронзовий вік. Племена раннього залізного віку на території України: кіммерійці, скіфи, сармати (суспільний устрій, релігія, господарство, військова справа). Античні міста-держави на території України (причини грецької колонізації, господарство; господарство; політичний устрій; культура і релігія; найбільші міста). Боспорське царство. Велике переселення народів. Давні слов’яни (походження; господарство; розселення). Східні слов’яни. Племена східних слов’ян ( заняття, вірування, побут та звичаї ).

2

^ Виникнення та розквіт Київської Русі

Зміст програми. Заснування Києва. Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Розселення східнослов’янських племінних союзів. Куявія. Аскольд. Славія. Рюрик. Утворення Київської Русі. Походження назв «Русь», «Україна». Внутрішньополітична та зовнішньополітична діяльність князів: Олега (882-912 рр.), Ігоря (912-945 рр.), Ольги (945-964 рр.). Стосунки княгині Ольги з Германією. Місія єпископа Адальберта до Києва. Правління Святослава (964-972 рр.). Правління Володимира Великого (980-1015 рр.). Запровадження християнства як державної релігії. Реформи князя Володимира. Князювання Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.).. Правління Ярославичів (1054-1093 рр.) Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Любецький князівський з’їзд (1097 р.). Князювання Володимира Мономаха (1113-1125 рр.). Правління Мстислава Володимировича (1125-1132 рр.).

3

^ Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі

Зміст програми. Причини роздробленості Київської Русі. Наслідки розпаду Київської Русі. Розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського князівств. Боротьба за київський стіл. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Правління князя Романа Мстиславовича (1199-1205 рр.). Князювання Данила Галицького (1238-1264 рр.). Доля Галицько-Волинського князівства після смерті Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Похід Батия на Київ (1240 р.) Наслідки золотоординського ярма для українських земель.

4

^ Політичний устрій, соціально-економічний,

культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у IX- XIVст.

Зміст програми. Суспільно-політичне та господарське життя Київської Русі. Соціальний устрій Русі. Суспільно-політичне та господарське життя Галицько-Волинської держави. Соціальний устрій Галицько-Волинського князівства. Розвиток освіти та культури Київської Русі. Будівництво Софійського собору та Золотих Воріт в Києві. Створення Остромирового Євангелія (1056-1057 рр.). «Повість минулих літ». «Слово о полку Ігоревім». Розвиток освіти та культури Галицько-Волинської держави. Поширення писемності. Походження назви «Україна» та національної символіки.


5

^ Українські землі у складі Великогокнязівства Литовського та іншихдержав (у другій половині

XIV– першій половині XVIст.)

Зміст програми. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави. Розгром татар на річці Сині Води (1362 р.). Кревська унія (1385 р.). Політичне становище українських земель після унії. Правління князя Вітовта (1392-1430 рр.). Городельська унія (1413 р.) Князювання Свидригайла Ольгердовича (1430-1440 рр.). Відновлення та остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства та його перехід у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. Господарське життя України. Розвиток ремесел та торгівлі. Магдебурзьке право. Соціальний устрій. Литовські статути(1529, 1566, 1588 рр.). Антифеодальний рух. Розвиток культури та освіти.

6

^ Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу

Зміст програми. Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Д. Вишневецький. Козацькі повстання 90-х років XVIст. Люблінська унія (1569 р.)та її вплив на українські землі. Реєстрове козацтво. Участь українського козацтва в Хотинській війні. П. Конашевич-Сагайдачний (1577-1622 рр). Козацькі повстання 20-х – 30-х років XVIIст.


7

^ Національно-культур­ний рух в Україні в другій половині XVI - першій половині XVII ст.

Зміст програми. Православна церква в другій половині XVI ст. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Братський рух. Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 рр.). Берестейська церковна унія (1596 р.) та її вплив на церковне життя. Утворення греко-католицької церкви. Православна церква в першій половині ХVII ст.. Петро Могила (1596-1647 рр.). Розвиток освіти та культури. Острозька академія. Києво-Могилянський колегіум. Друкарство (ШвайпольтФіоль, Франциск Скорина, Іван Федоров).

8

^ Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVIIст.


Зміст програми. Причини, характер та рушійні сили національно-визвольної війни українського народу. Її періодизація. Воєнні дії 1648-1649 рр. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення Української козацької держави – Війська Запорозького. Зборівський мирний договір (1649 р.). Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Білоцерківський договір (1651 р.). Україно-московські відносини. Переяславська рада. Березневі статті (1654 р.) та їх значення. Завершення війни. Діяльність Богдана Хмельницького (1596-1657 рр.).

9

^ Українські землі в другій половиніXVII ст. Поділ Українитаборотьба за незалежність


Зміст програми. Становище Української держави після смерті Богдана Хмельницького. Гетьманування І.Виговського (1657-1659 рр.). Умови Гадяцького договору (1658 р.). Московсько-українська війна 1658-1659 рр. та її наслідки. Гетьманування Юрія Хмельницького (1659-1663 р.). Початок поділу України. Гетьманування П. Тетері (1663-1665 рр.), І.Брюховецького (1663-1668 рр.), П. Дорошенка (1665-1676 рр.), Д. Многогрішного (1669-1672 рр.). Андрусівське перемир’я (1667 р.). Гетьманування І. Самойловича (1672-1687 рр.). Останнє гетьманування Ю. Хмельницького (1677-1681 рр.). Чигиринські походи турецько-татарського війська.Умови та значення для України Бахчисарайського мирного договору та «Вічного миру». Роль і місце Запорозької Січі під час національно-визвольної війнита Руїни.Іван Сірко. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Слобідська Україна.

10

^ Українські землі наприкінці XVII – першій половині XVIIIст.


Зміст програми. Гетьманування І. Мазепи (1687-1709 рр.). Коломацькі статті (1687 р.).Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Причини, перебіг та наслідки національно-визвольного повстання на Правобережжі у 1700-1704 рр. Семен Палій. Північна війна та роль українських полків в ній.Повстання І. Мазепи. Переговори Мазепи зі шведською стороною і перехід на бік Швеції. Воєнно-політичні акції Петра І проти українців. Полтавська битва (1709 р.) та її наслідки для України. Гетьманування П. Орлика (1710-1742 рр.). Конституція П. Орлика та її історичне значення. Гетьманування І. Скоропадського (1708-1722 рр.). Решетилівські статті. Обмеження автономії Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія (1722-1729 рр.). Гетьманування П. Полуботка (1722-1723 рр.). Гетьманування Д. Апостола (1727-1734 рр.). Правління гетьманського уряду (1734-1750 рр.).

11

^ Культура України другої половини XVII - першої половини XVIII ст.

Зміст програми. Історичні умови та особливості розвитку культури України. Стан освіти та книгодрукування. Наука. Розвиток літератури: Л. Баранович, І. Гізель, літописи Г.Граб’янки та С. Величка, «Літопис самовидця». Архітектура, графіка та малярство. Видатні українські композитори: А. Ведель, Д. Бортнянський, М.Березовський.

12

^ Українські землі у другій половині XVIII ст.

Зміст програми. Гетьманування К. Розумовського (1750-1764 рр.). Остаточна ліквідація гетьманства (1764 р.). Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії (1764-1786 рр.). Ліквідація Запорозької Січі (1775 р.). Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. Гайдамацький та опришківський рухи. Коліївщина. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів Речі Посполитої. Приєднання Кримського ханства до Росії.

13

^ Культура України другої половини XVIIIст.

Зміст програми. Розвиток освіти, науки. Книгодрукування. Література. Музичне та театральне мистецтво. Архітектура та образотворче мистецтво.

14

^ Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Зміст програми. Адміністративно-територіальний устрій українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Військові поселення (1817-1857 рр.). Україна у вітчизняній війні 1812 р. Національне відродження в Україні. Декабристський рух в Україні. Південне товариство. «Руська правда» П. Пестеля. Розвиток національного руху. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Г. Шевченко (1814 – 1861 рр.). Російські та польські суспільні рухи. Антифеодальний рух на українських землях. Виступи під проводом Устима Кармелюка. Київська козаччина.

15

^ Західноукраїнські землі наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Зміст програми. Включення західноукраїнських земель до Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний поділ. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ. Національне та соціальне становище українців в Східній Галичині, Закарпатті та Північній Буковині. Соціально-економічний розвиток Західної України. Антифеодальна боротьба на західноукраїнських землях. Повстання під проводом Л. Кобилиці (1843 – 1844 рр.). «Холерні бунти» в Закарпатті (1831 р.). Початок національного відродження в Західній Україні. «Руська трійця». Революція 1848 – 1849 рр. на західноукраїнських землях. Діяльність Головної руської ради. Національно-визвольний рух 1848 р. у Галичині.

16

^ Культура України кінця XVIII - першої половини XIX ст.

Зміст програми. Розвиток освіти, науки. Література. Культурно-освітній рух. «Історія Русів». Архітектура. Образотворче мистецтво. Театр. Музика.


17

^ Наддніпрянська Україна в другій половині XIXст.

Зміст програми. Селянська реформа 1861р.: цілі, зміст, та наслідки. Реформи 1860-1870-х рр. Політика російського царизму щодо України. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України: сільське господарство, промисловість, торгівля, фінанси. Соціальні зміни в Україні. Суспільно-політичне життя в Україні. Валуєвський циркуляр (1863 р.). Емський указ (1876 р.). Російський визвольний рух в Україні. Польський визвольний рух в Україні. Хлопомани. Український визвольний рух. Діяльність громад. М. Драгоманов (1841 – 1895 рр.). Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Діяльність народників в Україні. Діяльність «тарасівців».

18

^ Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині XIX ст.

Зміст програми. Адміністративні зміни в Австрійській імперії (1867 р.). Західноукраїнські землі в Австро-Угорській імперії. Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Соціально-економічний розвиток Галичини, Буковини та Закарпаття. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Суспільно-політичні рухи в Західній Україні. Народовці (українофіли). Радикали. Москвофіли. Утворення політичних партій. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».

19

^ Культура України у другій половині XIX ст.

Зміст програми. Становлення та консолідація української нації. Освіта та наука. Розвиток літератури, архітектури, скульптури та живопису. Театр і музика. Підприємці-меценати.

20

^ Наддніпрянська Україна на початку XXст.

Зміст програми. Соціально-економічний розвиток українських земель. Економічна криза 1900-1903 рр. та її наслідки. Передвоєнне економічне піднесення. Створення політичних партій Наддніпрянщини. М. Міхновський. Україна в роки російської революції 1905-1907 рр. Українські парламентські громади в І та ІІ Державних Думах. Земельна реформа П.Столипіна (1906-1911 рр.) та її наслідки для України. Столипінська політична реакція. Національна політика російського царизму в Україні у 1905-1914 рр.

21

^ Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Зміст програми. Соціально-економічний розвиток. Розвиток кооперативного руху. Радикалізація українського політичного руху. Вплив греко-католицької церкви на політичне життя Західної України. Діяльність політичних партій Західної України.

22

^ Культура України на початку XXст.

Зміст програми. Розвиток освіти та науки. Архітектура. Образотворче мистецтво. Театр і музика.

Історія України. Новітній період (1914-1939 рр.)

23

^ Україна в роки Першої світової війни

Зміст програми. Геополітичні плани і наміри Антанти і Троїстого союзу щодо України. Ставлення українських політичних партій до війни. Перебіг бойових дій на території України в 1914-1916 рр. Легіон Українських січових стрільців. Діяльність російської адміністрації в Галичині. Національний рух на західноукраїнських землях. Діяльність Головної Української Ради., Союзу визволення України, Загальної Української Ради.

24

^ Українська національно-демократична революція

Зміст програми. Причини, передумови, характер Української революції. Утворення Української Центральної Ради, формування адміністративних, представницьких органів місцевої влади, українських і загальноросійських партій. В. Винниченко. М. Грушевський. С. Петлюра. ВзаємовідносиниУкраїнської Центральної Ради з Тимчасовим урядом. Основні положення І, IIУніверсалів Української Центральної Ради. Вплив корніловськогозаколоту на події в Україні.Причини, перебіг та результати боротьби за владу у Києві у жовтні - листопаді 1917 р. Проголошення УНР 7(20) листопада 1917 р. Діяльність Генерального Секретаріату. Роль Всеукраїнських з'їздів рад у Києві і Харкові,ультиматуму Раднаркому в політиці більшовиків по усуненню Української Центральної Ради.Причини, перебіг та наслідки першої війни радянської Росії з УНР. IV Універсал Центральної Ради 9(22) січня 1918 р. Здобутки і прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі, у внутрішній і зовнішній політиці.

25

^ Україна в боротьбі за збереженнядержавної незалежності (1918-1920 рр.)

Зміст програми. Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу. Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Зовнішня та внутрішня політика УНР у березні-квітні 1918 р. Державний переворот 29 квітня 1918 р. та утворення Української Держави. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана Павла Скоропадського. Утворення та діяльність Директорії УНР. Зовнішня та внутрішня політика Директорії, причини її поразки. Утворення ЗУНР. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. Воєнно-політичні події в Україні в 1919 р. Суспільне, економічне життя на початку 1920 р. Причини, умови, наслідки Варшавської угоди між УНР і Польщею, перебіг радянсько-польської війни та їїнаслідки. Умови та наслідки Ризького миру. Перебіг розгрому військ Врангеля та махновського руху. Чинники, які спричинили поразку національно-визвольних змагань та наслідки цієї поразки для подальшої долі України. Здобутки українського суспільства в царині культури в 1917-1920 рр., основні тенденції релігійного життя України.

26

^ Українська СРРв умовах нової економічної політики(1921-1928 рр.)

Зміст програми. Процес входження УСРР до складу СРСР. Причини, масштаби та наслідки голоду 1921-1923 рр. Роль радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим. Причини, цілі, заходи, особливості впровадження непу в Україні та його наслідки.Спільні та відмінні риси «воєнного комунізму» та непу в УСРР. Протиріччя непу.Статус України у складі Союзу, ставлення керівництва та населення до членства в Союзі. Політика «коренізації».Розвиток освіти, літератури і мистецтва, релігійне життя в 1920-х рр.

27

^ Радянська модернізація України (1929-1938 рр.)

Зміст програми. Причини, цілі, характер, джерела та результати індустріалізації.Причини, цілі, характер, етапи, методи здійснення та результати колективізації.Причини, масштаби, наслідки Голодомору 1932-1933 рр.Причини, цілі, методи здійснення, масштаби танаслідки репресій в Україні.Підсумки «культурної революції». Релігійна політика радянської влади, її наслідки.

28

^ Західноукраїнські землі(1921-1938 рр.)

Зміст програми. Становище українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Політика Польщі, Румунії та Чехословаччини на українських землях. Українські політичні партії в Польщі, Румунії та Чехословаччині, їхні цілі, ідеологічні засади, соціальна база, методи діяльності;причини та наслідки Татарбунарського повстання. Перебіг визвольної боротьби в Закарпатті. Причини та наслідки поразки українців Закарпаття у боротьбі за збереження державності.

Історія України. Новітній період (1939 р. - початок XXIст.)

29

^ Україна в роки Другоїсвітової та ВеликоїВітчизняної війн(1939-1945 рр.)

Зміст програми. Суть радянсько-німецьких договорів 1939 р. та їх вплив на долю західноукраїнських земель. Процес включення Західної України, частини Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР та їх приєднання до УРСР.Історичне значення возз'єднання українських земель в єдиній національній державі. Політика «радянізації» західних областей України.Плани Німеччини по розгрому СРСР та загарбання України. Перебіг подій в Україні на радянсько-німецькому фронті у 1941-1942 рр. Причини поразок радянських військ у перші місяці війни, мобілізаційні заходи, особливості проведення евакуації. Нацистський «новий порядок» в Україні.Причини розгортання, джерела формування, час існування, течії, організаційні та координуючі структури руху Опору, його цілі, форми та методи боротьби. Партизанські з’єднання. С. Ковпак. Прийняття у Львові «Акту проголошення відновлення Української держави» 30 червня 1941 р. Діяльність ОУН і УПА. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1943 р. та на завершальному етапі війни, діяльність різних течій руху Опору. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками.Результати й наслідки війни для України та її народу.

30

Післявоєннавідбудова і розвитокУкраїни у 1945 р. – напочатку 50-х років

Зміст програми. Зовнішньополітична діяльність УРСР, її політичне та економічне становище. Встановлення кордону з Польщею, Чехословаччиною і Румунією. Адміністративно-територіальні зміни в Україні, особливості, результати та наслідки відбудови промисловості та сільського господарства.Причини, масштаби, наслідки голоду 1946-1947 рр.Матеріально-побутове становище населення. «Радянізація» західних областей.Протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України.Операція «Вісла».Розвиток системи освіти, науки, літератури і мистецтва. Причини, цілі, заходи, результати і наслідки політико-ідеологічного тиску на культуру.

31

^ Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Зміст програми. Суспільно-політичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х рр. Причини десталінізації та складові цього процесу.Зміни в адміністративно-територіальному устрої УРСР. XXз'їзд КПРС та його вплив на українське суспільство. Причини впровадження раднаргоспів, здобутки та проблеми розвитку промисловості і сільського господарства наприкінці 50-х - у першій половині 60-х рр. Історичні умови розвитку української культури. Процес ідеологізації культурного життя. Розвиток освіти, наукові здобутки українських учених. Вплив десталінізації на літературно-мистецьке життя та прояви його пожвавлення. Державна політика щодо церкви. «Шістдесятники». Передумови, причини, особливості зародження дисидентського руху, його вимоги. Різні точки зору щодо оцінки періоду «відлиги».

32

^ Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х років)

Зміст програми. Суспільно-політичне та соціально-економічне становище України у другій половині 60-х - першій половині 80-х рр. Період застою. Сутність Конституції УРСР 1978 р. та політико-правовий статус України у складі СРСР. Здобутки, проблеми та особливості індустріального розвитку УРСР, її місце в загальносоюзному комплексі. Становище в сільському господарстві, процеси, які відбувалися в українському селі. Здобутки і проблеми розвитку соціальної та національної сфер, фактори, які впливали на них.Дисидентських рух, його значення. Форми і методи боротьби влади проти опозиційного руху. Позитивні й негативні явища в розвитку освіти, тенденції та умови розвитку науки, літератури та мистецтва.

33

^ Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Зміст програми. Суспільно-політичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х – на початку 90-х рр. Причини здійснення суспільних перетворень, напрямки «перебудови», її особливості в Україні. Наслідки Чорнобильської катастрофи. Прояви поглиблення економічної кризи, погіршення життєвого рівня населення. Причини провалу кампанії «прискорення» та невдач реформаторських зусиль у галузі економіки. Прояви громадської активності суспільства в умовах перебудови та причини поступової втрати КПУ провідних позицій та впливу в суспільстві. Причини релігійного відродження та розгортання робітничого руху. Складові реформи політичної системи СРСР, роль гласності та її вплив на суспільні настрої, етапи формування багатопартійної системи в Україні. Декларація про державний суверенітет 16 липня 1990 р. Причини та вплив спроби державного перевороту 19 серпня 1991 р. на процес державотворення. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Історичне значення референдуму 1 грудня 1991 р. та виборів Президента України. Причини розпаду СРСР та наслідки.

34

^ Україна в умовах незалежності


Зміст програми. Процес державотворення та його здобутки й проблеми. Основні етапи конституційного процесу в Україні та його значення. Конституція України. Конституційна реформа. Суспільно-політичне життя України.Економічний розвиток України: здобутки та проблеми. Економічні реформи. Складові соціальних процесів та їх вплив на суспільство. Стан міжнаціональних відносин. Процес національного відродження. Релігійне життя України. Стан, проблеми та перспективи освітньої та наукової сфер, розвиток української літератури та мистецтва. Співробітництво України з іноземними державами. Основні напрямки зовнішньої політики. Україна і СНД. Україна і Росія. Євроінтеграція України. Вибори Президента України в 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 рр.
ІІІ. Орієнтований перелік питань, що виносяться на вступне випробування


1.Коли була створена держава східних слов’ян - Київська Русь?

2. Хто з київських князів розгромив Волзьку Болгарію і Хозарський каганат?

3. Коли Київська Русь прийняла християнство?

4. Хто з київських князів запровадив християнство в Київській Русі?

5. Кревська унія.

6. Кому належить визначне місце у створенні Запорозької Січі?

7. Коли була ухвалена Люблінська унія?

8. Який акт був укладений у 1596 р.?

9. Діяльність греко-католицької (уніатської) церкви.

10. Коли відбулася Переяславська Рада?

11. Діяльність гетьмана Івана Мазепи.

12. Коли остаточно було ліквідовано автономію України?

13. Хто очолили Коліївщину в 1768 – 1769 рр.?

14. Згідно якого поділу Польщі Правобережна Україна ввійшла до складу Російської імперії?

15. Коли вперше згадується термін «Україна»?

16. Коли було утворено Кирило-Мефодіївське братство?

17. Як звалася перша у Східній Україні політична партія?

18. Хто був автором гасла «Україна для українців»?

19. Коли було створено Центральну Раду?

20. Коли було утворено Українську Народну Республіку, проголошено її незалежність?

21. Коли було підписано Брестську мирну угоду для України?

22. Коли проголошено владу гетьмана П. Скоропадського?

23. Коли створено Директорію?

24. Назвіть членів Директорії.

25. Коли проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки?

26. На які роки припадає згортання непу?

27. Коли відбувається активізація репресій проти діячів української культури?

28. Коли почалася Друга світова війна?

29. Коли був підписаний радянсько-німецький договір про ненапад (пакт Молотова – Ріббентропа)?

30. Коли розпочався похід Червоної Армії в Західну Україну?

31. Коли Народні Збори проголосили встановлення Радянської влади в Західній Україні і прийняли Декларацію про входження її до складу УРСР?

32. Коли почалася Велика Вітчизняна війна радянського народу проти німецько-фашистських загарбників?

33. Коли ОУН прийняла «Акт проголошення української держави»?

34. Який населений пункт України був першим визволений від німецько-фашистських загарбників?

35. Коли відбувся Карпатський рейд з’єднання партизанських загонів під командуванням С.А.Ковпака?

36. Коли почала діяти ОУН-УПА?

37. Коли було звільнено столицю України – Київ?

38. Коли радянські війська завершили повне визволення України від німецько-фашистських загарбників?

39. Коли перший з’їзд делегатів народних комітетів Закарпатської України прийняв маніфест про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною?

40. Коли було остаточно встановлено кордони між Радянською Україною та Румунією?

41. В якому році було підписано радянсько-чехословацький договір про возз’єднання Закарпатської України з УРСР?

42. Коли завершився процес формування сучасної території України?

43. Який період охоплює хрущовська «відлига»?

44.З чиєї ініціативи почалась перебудова?

45. Коли прийнята Декларація про державний суверенітет України?

46. Коли прийнято Акт проголошення незалежності України?

47. Кого було обрано Президентом України 1 грудня 1991 року?

48. Коли в Україні запроваджено власну грошову одиницю – гривню?

49. Коли ухвалено Конституцію України?

50. Коли було затверджено національну символіку України як державну?

51. Установіть відповідність між іменами князів та їх правління.

52. Установіть відповідність між терміном та його визначенням.

53. Установіть відповідність між битвою та роком, коли вона відбулася.

54. Установіть відповідність між гетьманом та роками його правління.

55. Установіть відповідність між українськими партіями початку ХХ ст. та їх лідерами.

56. Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості.

57. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

58. Установіть хронологічну послідовність укладання документів.

59. Розташуйте події в хронологічній послідовності.


IV. Структура екзаменаційного білету (тесту)


1.Держава східних слов’ян Київська Русь була створена у:

а) ІІІ ст.;

б) VІ ст.;

в) ІХ ст.; - Х

г) ХІІІ ст.

2. Войовничим князем, який розгромив Волзьку Болгарію і Хозарський каганат, був:

а) Олег;

б) Ігор;

в) Святослав; - Х

г) Ярослав.

3. Коли Київська Русь прийняла християнство?

а) 860 р.;

б) 988 р.; - Х

д) 1019 р.;


21. Установіть відповідність між іменами князів та їх правлінням

А) Ольга; 1. 980 – 1015 рр.;

Б) Володимир; 2. 1078 – 1093 рр.;

В) Олег; 3. 945 – 964 рр.;

Г) Ярослав; 4. 882 – 912 рр.;

Д) Володимир Мономах. 5. 1019 – 1054 рр.;

6. 1113 – 1125 рр.

А

Б

В

Г

Д

3

1

4

5

6


22. Установіть відповідність між іменами та роками їх правління:

А) Ярослав Осмомисл; 1. 1238 – 1264 рр.;

Б) Роман Мстиславич; 2. 1152 – 1187 рр.;

В) Юрій І; 3. 1199 – 1205 рр.;

Г) Данило Галицький. 4. 1301 – 1308 рр.;

5. 1264 – 1301 рр.


А

Б

В

Г

2

3

4

1


1. Установіть хронологічну послідовність подій визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького.

А) Зборівська битва;

Б) битва під Збаражем;

В) розгром польсько-шляхетьських військ під Пилявцями;

Г) битва на Жовтих Водах.

1

2

3

4

Г

В

Б

А


^ Літературні джерела

Бойко О.Д. ІсторіяУкраїни: Навч. Посібник. /3-тє вид., вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.

Буштрук О.В. Історія України: Навч. Посібник. 7-8 кл. – Х.: Країна мрій, 2003. – 248 с.

Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загально освіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.

Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загально освіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

Греченко В.А., Ярмиш О.Н. Історія України. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Довідник для абітурієнта. – Х.: Торсінг, 2003. – 336 с.

Гупан Н.М., Пометун О.І. Новітня історія України: 1914-1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – 352 с.

Гупан Н.М., Пометун О.І., Фрейман Г.О. Новітня історія України: 11 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2007. – 384 с.

Гусак С.В. Історія України. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Довідник старшокласника та абітурієнта. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 368 с.

Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Практичний довідник. Історія України. – Харків: Весна, 2008. – 448с.

Історія. Комплексний довідник / В.А. Греченко, Ю.Г. Лебедєва, С.Л. Губіна. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

Історія України ХХ ст.: Для тих, хто готується до іспитів / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко. – К.: Ніка-Центр, 1999. – 160 с.

Історія України. Комплексне видання: Довідник. Репетитор. Тренувальні тести / О.П. Мокрогуз, А.О. Ермоленко, О.В. Гісем, О.О. Мартинюк – Х.: «Літера» ЛТД, 2009. – 224 с.

Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 360 с.

Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України. З найдавніших часів до середини XIV ст.: Підруч. Для 7-го кл. серед. шк. – К.: Генеза, 1995. – 119 с.

Сарбей В.Г. Історія України (XIX – початок XXст.): Підручник для 9 класу середньої школи – К.: Генеза, 1996. – 248 с.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. (1917-1945 рр.).: Підручник для 10-го класу середньої школи – К.: Генеза, 1994. – 344 с.

Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С.М. Новітня історія України. Частина друга (1945 – 1995 рр.): Підручник для 11-го класу середньої школи). – К.: Генеза, 1995.– 311 с.

Швидько Г.К. Історія України (XIV – XVIII ст.) (проб. підруч. для 8 кл. середн. Шк.). – К.: Генеза, 1996. – 304 с.

Голова предметної комісії

з курсу «Історія України»

Схожі:

І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconДокументи
1. /Programa/Вступне випробування з _ноземнох мови/Вимоги до проведення вступного _спиту_1.doc
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програму розроблено на підставі Програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом "Історія"
І. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету Історія України для вступників 2013 року
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи