Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) icon

Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія)
НазваПитання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія)
Дата26.06.2013
Розмір58.1 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ (до курсу «Юридична термінологія)


Що таке термін?

Звідки і коли прийшла назва термін в українську мову?

Хто з українських учених вивчав питання терміна і терміно­логії?

Назвіть основні особливості слова-терміна порівняно із загаль­но­вживаним словом.

Які тлумачення має термін у сучасній мовознавчій літературі?

Як розглядається проблема однозначності терміна у сучасному термінознавстві?

Як Ви розумієте конвенціональність терміна?

Що являє собою значення або дефініція терміна?

Синонімія – позитивне чи негативне явище у термінології?

Що розуміють сьогодні під термінологією?

У чому полягає системність термінології? Якими ознаками ха­рактеризується термінологічна система?

Що вивчає термінознавство?

Які існують типи терміноло­гічних словосполучень?

Яку функцію виконують залежні компоненти терміноспо­лу­чень?

Що являє собою юридичний термін?

Як співвідносяться правове явище (денотат) – термін права (мов­ний знак) – правове по­няття (сигніфікат)?

Дайте визначення юридичній термінології з точки зору інфор­ма­тивності та її функцій у нормативних текстах?

Яким вимогам повинен відповідати юридичний термін?

Чим пояснюється відкритий характер терміносистеми права?

У яких випадках йдеться про відносну однозначність юридич­них тер­мінів?

Що Ви знаєте про використання багатозначних термінів у зако­нодавчих текстах?

У яких сферах побутують кодифіковані і некодифіковані юри­дичні поняття?

У чому сутність синхронічного і діахронічного підходу до тер­мі­нології права?

Розкрийте зміст понять «генезис», «еволюція», «історія» термі­нологічної лексики.

Яку інформацію про термін містять етимологічні словники?

Назвіть основні етимологічні й історико-лексикологічні розвід­ки у галузі української юридичної термінології.

Розкрийте зміст понять «питомий термін» і «запозичення».

Назвіть найважливіші словники, що фіксують давню юридичну термінологію і номенклатуру.

Наведіть приклади ключових термінів права, успадкованих українською мовою з періоду спільнослов’янської мовної єдності.

Які пам’ятки української мови містять багатий матеріал для ре­конструкції найдавніших пластів питомої юридичної лексики?

Що ми розуміємо під терміном «власне українська лексика»?

Запозичення з яких мов поповнили український юридичний словник?

Що являють собою кальки і напівкальки? Охарактеризуйте кальки лексичні, семантичні, фразеологічні. Наведіть приклади.

Яку роль у формуванні термінологічної лексики українського пра­ва відіграють запозичення з класичних мов?

Що Ви можете розповісти про запозичені зі старогрецької мови слова і терміноелементи?

Які фонетичні і морфологічні особливості властиві юридич­ним термінам латинського походження?

Назвіть латинські за походженням словотворчі елементи (су­фік­си, префікси), які виявилися продуктивними в українській юри­дич­ній термінології.

Назвіть фонетичні і словотвірні особливості термінів старосло­в’янського походження.

Які мови серед слов’янських найбільше впливали на форму­ван­ня українського юридичного словника? Чим це пояснюється?

Що Ви можете розповісти про засвоєння українською юридич­ною мовою термінологічних одиниць із російської та білоруської мов? У які історичні періоди і під впливом яких екстралінгвістич­них чинників взаємовплив східнослов’янських мов у галузі юри­дич­ної термінолексики значно посилювався?

Коли активізувались в українській юри­дичній мові німецькі лек­сичні запозичення? Наведіть приклади за­своєних українською мовою німецьких слів-термінів. Чи зберігають вони специфічні фоне­тичні або морфологічні ознаки?

Вкажіть характерні для юридичних термінів англійського по­хо­дження звуки, звукосполучення, словотворчі елементи. Яку роль віді­грають англіцизми в сучасній українській терміносистемі права?

У яких підгалузях права спостерігаємо значну кількість запо­зи­чень з італійської мови? Назвіть мовні особливості таких запози­чень.

Наведіть приклади термінів, запозичених з інших мов. Якими ознаками вони характеризуються?

Які компоненти в сучасних терміносистемах є інтернаціональ­ними? На базі яких мов вони утворилися і чому?

Національною чи інтернаціональною має бути основа сучасної юридичної термінології в українській мові? Розкажіть про вис­віт­лен­­ня цієї проблеми в українському термінознавстві.

Як диференціюються поняття «етимологія» і «термінотворен­ня»?

Що являє собою словотвірна структура терміна?

Назвіть способи українського словотвору, які виявилися про­дук­тивними у процесі формування національної термінології права.

Корені яких найдавніших термінів права дали значну кіль­кість похідних лексем і утворили розгалужені словотвірні гнізда пра­вової термінолексики?

Що ми розуміємо під стратифікацією термінологічної лексики?

У чому полягає різниця між термінологією і професійною лек­си­­кою?

Як визначають термін «професіоналізм» мовознавці?

Що являють собою терміноїди?

Що таке номенклатура? У чому специфіка номенклатурних оди­ниць правової сфери?

Чим займається лексикографія?

У чому полягає різниця в інтерпретації юридичних термінів у енцикло­педичних і лінгвістичних словниках?

Яку інформацію про юридичні терміни можна одержати з різ­них типів лінгвістичних словників?

Що таке термінографія?

Які загальноюридичні словники Ви знаєте?

Назвіть типи юридичних словників.

Які терміни права вважаються ключовими? Яку роль вони вико­нують у процесі формування юридичної термінології?

Що являє собою лексико-семантичний аспект дослідження тер­мінів?

Назвіть основні компоненти семантичної структури терміна.

Як ви розумієте термін «лексико-семантичний варіант значен­ня»?

Охарактеризуйте типи парадигматичних зв’язків у юридичній термі­но­сис­темі.

Які типи семантичних опозицій термінів частіше реалізуються у межах терміносистеми права?

Визначте основні тематичні і лексико-семантичні групи у термі­носистемі права.

У чому полягають синтагматичні зв’язки термінів?

Які існують види термінологічної синонімії? Наведіть прикла­ди.

Які функції виконує термінологічна лексика у юридичному мов­ленні?

Мотивуйте необхідність використання питомих / іншомовних слів у тексті зако­ну.

Як Ви розумієте поняття «правильність», «нормативність», «сти­лістична доречність» щодо терміновживання?

Назвіть основні граматичні типи термінів.

Чи існують оцінні поняття у праві? Чи можуть бути юридичні терміни емоційно або експресивно забарвленими?

Що таке кліше? Яку функцію вони виконують в офі­ційно-діло­вій мові?

Чим відрізняється юридичне кліше від мовного штампа? Чому в правовій сфері спілкування важливо розмежовувати ці понят­тя?

Яку функцію виконують терміни у юридичних кліше і форму­лах?

Назвіть основні методи лінгвістичного дослідження юридичної термінології.

Які методи лінгвістичного аналізу юридичної термінолексики є традиційними?

Що являє собою статистичний метод дослідження?

У чому полягає етимологічний аналіз юридичних термінів?

На які питання дає відповідь словотвірний аналіз термінів?

З якою метою використовується у термінознавстві порівняль­ний ме­тод?

На чому ґрунтується історико-порівняльний аналіз термінів і тер­міно­систем?

У чому полягає суть контекстуального аналізу правничих тек­стів?

Які можливості має дистрибутивний аналіз у галузі юридичної термінології?

З якою метою застосовується термінологами метод транс­фор­мації?

Назвіть найбільш поширений метод семантичного аналізу тер­мі­но­логічної лексики. У чому його суть?

Що являє собою моделювання у термінології?

Що таке юридичний тезаурус?

Які можливості методу семантичного моделювання у галузі юри­­дичної термінології?

Назвіть перспективні напрями використання комп’ютерів у мов­­но-правових дослідженнях.

Які термінознавчі і термінографічні завдання можна виконати за допомогою комп’ютерів?

Які недоліки й помилки трапляються в професійному мовленні юристів?

Визначте основні типи помилок в усному мовленні студентів-одно­курсників.

Схожі:

Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconТеми курсових робіт (до курсу Юридична термінологія)
Юридична термінологія в українському кодексі «Права, за яки­ми судиться малоросійський народ»
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconПрограма курсу «Юридична термінологія» Тема 1
Україні. Курс «Юридична термінологія» в системі вищої правничої освіти. Пред­мет, мета і завдання курсу. Знання національної і міжна­род­ної...
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconТеми рефератів (до курсу Юридична термінологія)1
Питання розвитку української юридичної термінології у пра­цях Наукового товариства імені Тараса Шевченка
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) icon1. Клінічна анатомія І фізіологія органів сечостатевої системи Матеріали для самоконтролю Питання для самоконтролю
Яким чином забезпечується рівновага процесів фільтрації та канальцевої реабсорбції?
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconВаріанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія»
Які фун­к­ції ви­ко­нує тер­мі­но­ло­гі­ч­на ле­к­си­ка у юри­ди­ч­но­му мов­лен­ні?
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconЗразок (до курсу Юридична термінологія)
Сіс-85 — Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука; вид. 2-ге, випр. І доп. — К.: Уре, 1985
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconТеми, винесені на самостійне опрацювання (до курсу «Юридична термінологія»)
Тема Відображення генезису й історії розвитку української юридич­ної термінології у лексикографічній і науковій літературі
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconЗаконодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу
Мсу, програми “Адміністративне право” І містить навчальну програму, методичні вказівки І плани семінарських занять, перелік законодавчих...
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconПитання для самоконтролю з дисципліни «історія української літератури х-хvш ст.» Для студентів І курсу
Побудова І зміст «Велесової книги», її ідейне спрямування та художні особливості
Питання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія) iconЗразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія»
Верховний Суд України, арбітражний суд, районний суд та ін. (1) «державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи