Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» icon

Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія»
Скачати 240.9 Kb.
НазваВаріанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія»
Дата26.06.2013
Розмір240.9 Kb.
ТипДокументи

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ «ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ»


ВАРІАНТ № 1

 1. Які фун­к­ції ви­ко­нує тер­мі­но­ло­гі­ч­на ле­к­си­ка у юри­ди­ч­но­му мов­лен­ні?

 2. На­звіть ос­но­в­ні осо­б­ли­во­с­ті сло­ва-­тер­мі­на по­рі­в­ня­но із за­галь­но­­вжи­ва­ним сло­вом.

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (за­галь­но­вжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Акт, оголошувати, джерело, гарантії.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Санкція, злочин, закон, правова держава, реаліза­ція норм права, альтернат, віндикація.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них од­но­ко­ре­не­вих тер­мінiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дужках сло­ва­ми.

Банковий – банкiвський (~ опе­рацiя; ~ кре­ди­ту­ван­ня; ~ си­с­те­ма; ~ полiтика; ~ кон­т­роль; ~ пе­ре­каз; ~ слу­ж­бо­вець; ~ спра­ва; ~ вне­сок; ~ крах; ~ до­ку­мент); запитання – питання (ін­то­на­ція ~; лист до ~; ~ до ви­мо­ги; знак ~; під­ні­ма­ти ~ ; вiдповiдати на ~; за­го­с­т­рю­ва­ти ~; бо­лю­че ~; ста­ви­ти ~; ~ жит­тя i смертi; жiноче ~; звер­та­ти­ся iз ~).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Надзор, обвиняемый, лишение родительских прав, поличное, правонаруше­ние; взыскивать штраф, подвергаться санкци­ям, воз­ме­щать убытки, предпи­сывающий, возбуж­дать судебное дело.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти слово­сполучень.

Правовий режим; право власності; правове регу­лю­ван­ня ринку цінних паперів; конституційні зако­ни Укра­ї­ни; обо­в’яз­ки платників податків; кваліфіка­ційні ко­міс­ії суддів; зловживання правом; об­ста­ви­­ни, які виключають суспільну небезпечність діяння; покарання за сукупністю злочинів.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

умисел, примусовий, арешт, покарання, впізнання, володар, ро­ялті, маркетинг, користь, придбання, посланець, май­но­вий, випа­док, доповідач, завдання.

^ ВАРІАНТ № 2

 1. Тер­мі­но­ло­гі­ч­на си­с­те­ма права. Внутрішньосистемні і міжсис­тем­ні зв’язки термінів.

 2. На­звіть ос­но­в­ні ме­то­ди наукового до­слі­джен­ня юри­ди­ч­ної тер­мі­но­ло­гії.

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (за­галь­но­вжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Апарат, договір, віддавати, спостереження.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Суверенітет, ембарго, понятий, ад референдум, зґвалтування, утриманці, постліміній.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них од­но­ко­ре­не­вих тер­мінiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дужках сло­ва­ми.

Інформативний – iнформацiйний – iнформований (~ ма­терiал; ~ бю­ле­тень; до­б­ре ~; ~ ха­ра­к­тер; ~ ви­клад; ~ вiддiл; ~ слу­ж­ба; ~ агентс­т­во; ~ пе­ре­ван­та­же­ність; ~ лю­ди­на); гарантiйний – гаранто­ваний (~ опла­та; ~ пра­во; ~ кре­дит; ~ до­говiр; ~ та­лон; ~ при­бу­ток; ~ лист; ~ тер­мiн; ~ дохiд; ~ уго­да; ~ зо­бо­в`я­зан­ня; ~ сво­бо­ди; ~ па­с­порт; ~ строк).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня:

Наказание, освидетельствование, действующий закон, вменять в обязанность, оказывать сопротивление, пикетирующий, завери­тель, идентификация личности, лишать ман­дата (наследства, соб­ствен­ности, избирательных прав, гражданства).

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі терміноло­гічних словоспо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти слово­сполучень.

Правове регулювання, спадкоємець за заповітом, консти­туційні принципи правосуддя, цивільні правові від­носини, правоздатність юридичних осіб, запобіган­ня дорожньо-транспортній пригоді, пред­ставляти спір на вирішення суду, нетерпимість до проявів неоргані­зо­ваності, матеріальне забезпечен­ня в разі втрати году­валь­ника, заявляти про права.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

при­суд, кредитовий, батьківство, договірний, експерт, апостиль, ануїтет, афідевіт, вихованець, альпарі, оглядач, винагорода, витра­та, валовий, уродженець, цедент.

^ ВАРІАНТ № 3

 1. У чому полягає різниця між термінами і професіоналізмами?

 2. За­по­зи­чен­ня з яких мов по­по­в­ни­ли укра­їн­сь­кий тер­мі­но­ло­гі­ч­ний фонд пра­ва? Наведіть приклади.

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (за­галь­но­вжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Вести, звичай, відношення, перехід.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Випадок, юридична відповідальність, корупція, акти громадян­ського стану, явка з повинною, репарації.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них од­но­ко­ре­не­вих тер­мінiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­­ках сло­ва­ми.

Автономія – автономність (~ окре­мих те­ри­то­рій; по­лі­тич­на ~; пра­во ~; за­ко­ни ~); гуманний – тоталітарний – тотальний (~ мобі­лі­зація, ~ порядки, ~ війна); гуманiстичний – гуманiтарний (~ нор­ми (мо­ралі); ~ пе­ре­ко­нан­ня; ~ прин­ци­пи; ~ рiшення; ~ дiяльнiсть; ~ ста­в­лен­ня; ~ до­по­мо­га; ~ спра­ве­д­ливiсть; ~ iдеали; ~ дiї; ~ умо­ви; ~ ван­таж; ~ мiсiя; ~ спря­му­ван­ня; ~ куль­ту­ра; ~ мо­раль).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня:

Преступление, обстоятельство, воздерживаться при голосова­нии, подвергаться опасности, госбюджет, заведомо ложные пока­зания, апелляционная жалоба, доказанность основания иска, до­зна­ние, имущественный залог.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Мова судочинства, правовий обо­в’я­зок, оголо­шення по­мерлим, правоздатність іноземців і осіб без громадян­ст­ва, упередження до свідків, підмова не­повнолітнього до злочину, бути попередньо ув’я­з­не­ним, матеріальне забез­пе­чен­ня в разі по­в­ної або ча­с­т­ко­вої втра­ти працездат­но­с­ті, обернути на свою власність, занесення до про­токо­лу.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

за­хист, перевірка, перегин, подання, звичаєвий, зобов’язання, завершити, визнання, мар­кер, пли­га­ти, диспашер, делькредере, вказівний, вірнопідданський, відповідач.

^ ВАРІАНТ № 4

 1. Хто з українських учених вивчав питання терміна і терміно­логії?

 2. Назвіть основні типи юридичних словників.

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (за­галь­но­вжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Доказ, викликати, допомога, повнота.

Завдання № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Законність, правовідносини, консолідація, уси­нов­лен­ня, шлюб­ний контракт, рекламація.

Завдання № 3

Визначте, чим вiдрiзняється лексичне значення поданих термі­нiв. Утворiть словосполучення з написаними у дужках словами.

Аргументація – аргументування (переконлив... ~ поло­жень; положення підкріплені солідною ~); суб’єктивізм – суб’єктивність (~ в оцінці подій, ~ розповіді, ~ сприйняття, ~ у зображенні подій). вiддiл – вiддiлення (особливий ~; ~ зв`язку; ~ постачання; ~ освiти; ~ мiлiцiї; полiтичні ~; поліцейські ~ ; ~ Академії наук; пiдготовчi ~; ~ кадрiв; ~ охорони здо­ров`я; спеціалізовані ~).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­восполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня:

Хищение, ходатайство гражданского истца, приговор, подвер­гать­ся наказанию, возлагать ответственность, расторгнуть соглаше­ние, действующее законодательство, пикетирую­щий, предупре­ди­тельные меры, подстрекательство.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Правове виховання, правомочність володіння, підроб­лення гро­шо­вих знаків, невжиття запобіжних засобів, дати висновок у справі, припинення слід­ства, нез’явлення в строк без поважних при­чин на військову службу, пільги інвалідам Великої Вітчизня­ної війни, дати позику під заставу, угода про арбіт­ражний розгляд спо­рів, дав­ність притягнення до кримінальної відповідаль­ності.

Завдання № 6

Поставте наголос у словах і прокоментуйте:

Позивач, відповідач, захисно-профілактичний, машинопис, на­скріз­ний, обіговий, феномен, ерзац, пільговий, спо­сте­рі­гач, за­хи­с­ник, найманий (працівник), податковий, поєднання, шкода.

^ ВАРІАНТ № 5

  1. Які вимоги існують до термінів права і законодавства?

  2. Назвіть найдавніші терміни права і охарактеризуйте їх з точ­ки зору словотвірної продуктивності.

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Вимога, обставина, відкрити, вчинок.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Юрисдикція, злочин, амністія, самоврядування, право власно­сті, презумпція, превенція.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми.

Спекулятивний – спекулянтський (~ торгівля, ~ операції, ~ роз­рахунки, ~ ціни); авторитарний – авторитетний (~ ко­мі­сія; ~ ке­рі­в­ни­ц­т­во; ~ тон; ~ юрист; ~ уряд); узгодження – узгодженість (~ позицій, ~ дій, ~ думок); шовіністичний – шовіністський (~ про­па­ганда, ~ позиція, ~ твердження, ~ диктатура, ~ гасла, ~ виступ); ви­трата – витрати – видаток – затрати (незаконні ~, судові ~, бю­джет­ні ~, адміністративно-господарські ~, ~ праці, ~ електроенергії, ~ робочого часу, воєнні ~).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­спо­лучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Судебный устав, опровержение, подсудимый, внесудебное при­знание, подвергаться нападению, исковое заявле­ние, представ­лять общественную опасность, пре­дупредить преступле­ние, сохранение государственной тайны, посягательство на жизнь военнослужащего.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Правовий статус, охорона праці, матеріальна відпові­даль­ність власника, цивільна правоздат­ність, приставляти свідка на допит, заявляти про права, підготовка справи до судового розгляду, пільги щодо оплати житлових примі­щень і комуналь­них послуг, давати ві­до­мості про рух справи.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

завдання, доповідач, визнання, вразити, надбання, перепис, при­ріст, факсиміле, ультимо, рецепіса, декувер, бордеро, родовід, вина­города, витрати.

^ ВАРІАНТ № 6

 1. Як співвідносяться пра­во­вий тер­мін – пра­во­ве по­нят­тя – пра­во­ве яви­ще?

 2. Якою має бути дефініція юридичного терміна?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Захист, виносити, закінчення, продаж.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Шлюб, біженець, диспозиція, магдебурзьке право, адміністра­тив­не законодавство, аброгація, порто-франко.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми.

Показовий – показний (~ суд, ~ людина, ~ геройство, ~ змаган­ня, ~ урок); привласнювати – присвоювати (~ землю, ~ почесне зван­ня, ~ май­но, ~ чужу працю); рятувальний – рятівний – ря­тів­ничий (~ служ­ба, ~ команда, ~ круг, ~ станція, ~ експедиція); смер­тельний – смертний (~ образа, ~ крик, ~ рана, ~ доза, ~ біль, ~ за­гроза, ~ небезпека, ~ муки, ~ удар).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Обвинение, потерпевший, признание сделки недей­стви­тельной, свидетель невольный, рассмотрение иска, способствование пре­ступ­ной деятельности, неприменение наказа­ния, неприня­тие мер, хра­нение веществен­ных доказательств, отказ от ранее дан­ных показаний.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних словоспо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Державне майно, давність володіння, цивільний позов, позов про відшкодування збитків, сторона в судо­вому процесі, податок на при­буток підприємств, вето Прези­дента Укра­ї­ни, екстерито­ріаль­ність іно­земних диплома­тич­них представництв, клопотання про прийняття в громадянство, звільнення за пору­шення тру­до­вої дис­ципліни.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

заколот, покарання, виконання, трансфер, скарби, громадський, військово-адміністративний, кредит, незнання, запобіжний, девіза, кавернот, промеса, заняття, помилка.

^ ВАРІАНТ № 7

 1. Кодифіковані терміни і некодифіковані еквіваленти термінів. Наведіть приклади.

 2. Які способи термінотворення виявилися найбільш продуктив­ни­ми у процесі формування термінології права?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Конституція, виявлення, поновлювати, збір.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Держава, федерація, правовий прецедент, галузь права, закон­ний представник, сервітут, секвестр.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми.

Вимушений – змушений – примушений – примусо­вий (~ бу­ли від­сту­пи­ти; ~ зу­пин­ка; ~ си­дін­ня; ~ був пі­ти з ро­бо­ти; ~ пра­ця; ~ ру­хи; ~ пра­цю­ва­ти; ~ від­мо­ви­тись від ~; ~ не­роб­с­т­во; ~ зу­пи­ни­тись); бережливий – бережний (~ ста­в­лен­ня; ~ ке­рі­в­ник; ~ ви­тра­чан­ня (ма­те­рі­аль­них і тру­до­вих ре­сур­сів); ~ го­с­по­дар; ~ ви­ко­ри­с­тан­ня).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­восполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Произвол, обжалование, признание, вооруженный разбой, при­чи­не­ние ущерба, непрерывность судо­произ­водства, признание в со­вер­шении преступле­ния, вынуждать к даче взятки, при­част­ность к преступлению, меры пресечения.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних словоспо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Правові акти, забезпечення обвинуваченому пра­ва на захист, пре­зумпція невинності, пред’яви­ти як доказ, подавати на затвер­джен­ня, представництво за законом, підпасти під вплив, невпоряд­ко­ваність ви­трачання коштів, угода про опіку, правові акти дер­жав­ного управ­ління, незастосування загро­зи силою у міжна­род­них відносинах.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

естопель, аномія, антиномія, абандон, возз’єднання, по­свід­ка, ге­ть­ман­сь­кий, роз­ст­ріл, сільськогосподарський, відправник, ча­со­пис, ал­фа­віт, вій­сь­ко­вий, зу­бо­жін­ня, амфіболія.

^ ВАРІАНТ № 8

 1. Диференціюйте поняття: термінологія, термінознавство, термі­нографія.

 2. Термінографічно-правові розробки в Україні 1920-1930 рр.

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Операція, відбір, приховувати, утримувати.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Закон, спадщина, агреман, крадіжка, депозита­рій.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми.

Виголошувати – проголошувати – оголошувати (~ збо­ри від­кри­ти­ми; ~ рі­в­но­пра­в­ність; ~ не­вин­ним; ~ про­мо­ву; ~ по­дя­ку); зго­да – угода (~ про намiри ; па­тен­т­но-лiцензiйнi ~; кре­дитнi ~; пла­тiжнi ~; ~ на укла­ден­ня до­го­во­ру; ~ по­тер­пі­ло­го; ~ на участь у вчи­нен­ні зло­чи­ну; учи­ня­ти ~; укла­с­ти ~; пiдписати ~; дiйти ~).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Опека, неповиновение, признание, потерпевший, отказ в удо­влетво­рении ходатайства стороны, надзор за соблюдением закон­ности, находить­ся в заключении, отвод в судопроизводстве, личный обыск, пред­взя­тость при рассмотрении дела.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Призначення справи до слухання, пільги молодій родині, стадія судо­чинства, право власності господарських това­риств, одноразове грубе порушення трудових обо­в’яз­ків, окрема думка судді, макси­мальні розміри пен­сій, представництво у міжнародній ор­га­ні­за­ції, загальна заборона випробу­вань яде­р­ної зброї, кра­діжка з про­никненням в житлове приміщення, сис­тема розрахунків.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

прецедент, ухвала, артикул, арбітраж (у) (род. в.), анамнез, ре­єстро­вий, тяжкий, утвер­дже­ний, під­ри­в­ник, при­ятель­сь­кий, пе­ре­пис, пе­ре­да­ний, на вимогу, позовний, зу­бо­жі­ти.

^ ВАРІАНТ № 9

 1. Які загальнонаукові та лінгвістичні методи застосовуються для аналізу юридичної термінології?

 2. Чи існує різниця в ін­тер­пре­та­ції юри­ди­ч­них тер­мі­нів у тлумач­них словниках і ен­ци­к­ло­пе­діях?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Відводити, місце, справа, засіб.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Позов, правова культура, апатриди, чинність закону, коди­фіка­ція, делькредере, цивільно-правова відповідальність.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми.

Колоніальний – колонізаційний (~ країна, ~ питання, ~ війна, ~ рух); ліквідаторський – ліквідаційний (~ позиція, ~ борг); основа­ний – заснований (~ на праці, місто ~ , колегія ~, ~ на успіхах, ~ на гно­б­ленні); підслідчий – підслідний – піддослідний (~ заарешто­ва­ний, допитати ~, ~ камера, ~ тварини, ~ тюрма, ~ пшениця); це­ре­мо­нія – церемоніал (~ прийому посла, ~ вручення нагород, шлюбн... ~).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­восполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Оправдание, розыск, признание своей вины, от­каз в выдаче, невменяемость обвиняемого, нарушить закон, местона­хождение юридического лица, вчинять иск, закон­ный повод к возбуждению уголовного дела, обезвреженный, прокурорский надзор; поведение, причинив­шее ущерб.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Конституційні правові відносини, правоздат­ність громадян, кри­мінальна відповідальність за екологічні злочини, представ­ницт­во за законом, дати позичку під заставу, вступити у володіння, бю­ро рєєстрації актів грома­дянського стану, місцевий розшук обвину­ва­ченого, судова оцінка доказів; вирок, що не набув за­кон­ної сили.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

пе­ре­суд, угру­по­ван­ня, навідник, ненависть, оглядач, пере­пуск, переказ, приріст, відправник, скоропис, утвердження, утруднення, криптонім, кидати, ру­ко­пис.

^ ВАРІАНТ № 10

 1. В яких історико-політичних умовах формувалась українська юридична термінологія?

 2. У чо­му по­ля­гає суть кон­те­к­с­ту­аль­но­го ана­лі­зу пра­в­ни­чих те­к­стів? З якою метою він використовується?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Орган, чинити, скарга, ухилення.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Доказ, варант, абсолютна відповідальність, право, оскарження, пороскопія, насильство.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми:

засуджувати – осуджувати (~ по­га­ні вчин­ки (лег­ко­ва­ж­ність); ~ до стра­ти; ~ ле­да­чих); особистий – особовий – особли­вий (~ спра­ва; ~ речi; ~ ува­га; ~ на­зва; ~ зна­чен­ня; загiн ~ при­­зна­чен­ня; ~ упо­до­бан­ня; ~ охо­ро­на; ~ склад; ~ ра­ху­нок; ~ на­гляд; ~ посвiдчення; ~ ха­ра­к­тер).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Отчуждение, показание, мошенничество, место соверше­ния преступления, вовлечение в преступную деятельность, вступать в законную силу, меры пред­осто­рож­ности, вызы­вать в качестве сви­детеля, счетная комиссия, компенсация по суду.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Кваліфікація злочинів, правовий режим надзви­чай­но­го стану, право володіння землею, обо­в’яз­ко­ва частка в спадщині, колектив­на матеріальна відпові­дальність, замах на злочин, заборона розмі­щен­ня в космічному просто­рі будь-­якої зброї, угода з питань надан­ня юри­ди­ч­ної допо­мо­ги в цивільних і кримі­нальних справах, пору­шення законів та звичаїв війни, особа без громадянства.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

гетьманство, донесення, речовина, спри­чи­ни­ти, не­при­язнь, за­несення, про­граш, пі­зна­ний, стра­ш­ний, при­ріст, ліцензіар, псев­до­нім, утер­пі­ти, утаєний, уродженка, апоплексія.

^ ВАРІАНТ № 11

 1. Як ви­зна­ча­є­ть­ся юри­ди­ч­на тер­мі­но­ло­гія з то­ч­ки зо­ру ін­фор­ма­ти­в­но­с­ті та її фун­к­цій у нор­ма­ти­в­них те­к­с­тах?

 2. У чо­му су­т­ність си­н­х­ро­ні­ч­но­го і ді­а­х­ро­ні­ч­но­го під­хо­ду до юри­ди­ч­ної тер­мі­но­ло­гії?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Дія, особа, проводити (що), відмова.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Акредитування, відомство, нерухомість, нотаріат, мігра­ція, гер­меневтика, нострифікація, позов.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми:

конституцiйний – конститутивний – конститу­ціональний (~ по­ло­жен­ня; ~ пра­во; ~ лад; ~ дер­жа­ва; ~ суд; ~ озна­ки; ~ дер­жа­ва; ~ вла­с­ти­во­с­ті ор­га­ні­з­му); збiрка – збiрник – зiбрання – збори (зем­ські ~; ~ на­казiв i роз­по­ря­джень; ~ лі­ри­ки; ~ ро­бо­чо­го ко­ле­к­ти­ву; те­ма­тичні ~ ; ~ оповiдань; повн... ~ творiв; ~ указiв; по­е­тичні ~; ~ за­дач; дво­рянські ~; ~ працiвникiв; ~ дум; ~ ди­к­тан­тів).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Устав, суверенность государственной власти, осуждение, обви­няющий, меры поощрения, выплата на­лога, родство по боковой ли­нии; повреждение, причинившее расстройство здоровья; давать свидетельские показания; наличие состава преступления.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словоспо­лучень.

Усність судочинства, стадія судового розгляду, згода на участь у вчиненні злочину, клопотання сторони у спра­ві, незаконний пере­хід державного кордону, зацікавлена особа, сторона в договорі, за­свідчувати дійсність підпису, віддати до суду.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

автаркія, дамно, жирант, інсургент, капер, реквірент, го­с­по­дар­ст­во при­са­ди­б­не, адресний, апартаменти, квартал, кладовище, недо­лі­ток, недогляд, старшинство.

^ ВАРІАНТ № 12

 1. У яко­му єди­но­му кон­ве­н­ці­о­наль­но­му про­с­то­рі фун­к­ці­о­нує юри­ди­ч­на тер­мі­но­ло­гія?

 2. Назвіть основні етапи розвитку української юридичної термі­но­логії.

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Земля, робити, текст, вчинок.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Алібі, умисел, вексель, депортація, ексцес виконавця, правочин, суб’єкт права.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми:

особа – особистiсть (~ невiддiльна вiд суспiльства; роз­ви­ва­ти свою ~; га­р­монiйний роз­ви­ток ~; слу­ж­бо­ва ~; по­в­ноцiнна ~; посвiд­чення / по­свід­ка (до­ку­мент) ~ / про ~); обвинувальний – обвинува­чений (~ ви­рок; за­су­джен­ня ~; ~ про­мо­ва; ~ сло­во; не­осу­д­ність ~).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Обезвреживание преступника, родословная, обвинение неоснова­тельное, понуждение к преступлению, повреж­де­ние личного иму­щества, хода­тайство о дополнении предвари­тель­­но­го следствия, предупреждающий, запрети­тельные меры, предъявить претензию.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Правова держава, право власності на інформа­цію, трудові пра­во­ві відносини, правовий статус іноземців, межа малозабез­пе­че­нос­ті, наражатися на небезпеку, піддавати тюремному ув’я­з­нен­ню, ма­теріальна відпові­дальність членів колективного сільськогосподар­сь­кого під­при­єм­с­т­ва; обставини, які не залежать від волі вин­ного.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

шкода, дактилоскопія, злодій, недозволений, по­дать, ре­є­с­т­ро­вий, пе­ре­се­ле­ний, об­мір, фаховий, респіраторний, сте­регти, недо­їмковий, каперство, нотаблі, тяжкий.

^ ВАРІАНТ № 13

 1. За якими мовними ознаками диференціюються запозичені і пи­то­мі терміни права?

 2. У чо­му спе­ци­фі­ка но­мен­к­ла­ту­р­них оди­ниць пра­во­вої сфе­ри?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Мотив, подавати, папір, пояснення.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Правовідносини, суб’єкт злочину, кліринг, легі­тима­ція, неосуд­ність, прескрипції, пандекти.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми:

особистий – особовий – особливий (~ спра­ва; ~ речi; ~ ува­га; ~ на­зва; ~ зна­чен­ня; загiн ~ при­зна­чен­ня; ~ упо­до­бан­ня; ~ охо­ро­на; ~ склад; ~ ра­ху­нок; ~ на­гляд; нiчого ~; ~ посвiдчення; ~ ха­ра­к­тер; ~ за­пах); лист – листок – листівка – аркуш – папір (~ ро­с­ли­ни; свя­т­ко­ва ~; ~ па­пе­ру; па­ч­ка ~ ).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Лишать гражданства, исковая давность, повлек­ший, упраздне­ние, таможенный, стечение обстоя­тельств, стоимость вещи, меры принуждения, хода­тайство об освобождении, смертная казнь.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних словоспо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Колізія адміністративних актів, давати ви­мушені показання, правоздатність користу­ван­ня, повернути стяг­нен­ня на майно борж­ника, матеріальне забезпечення в старості, пільги при визначення пен­сії, пла­та за спеціальне викори­стання прісних водних ресурсів, припинення пере­бігу давності, клопо­тан­ня про помилу­ван­ня.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

де-юре, споглядач, упо­до­бан­ня, рин­ко­вий, камбіо, інтерцесія, апорти, брейківен, спонукач, віремент, карго, про­ві­зор, спо­тай­на, форзац, антропометрія.

^ ВАРІАНТ № 14

 1. Як Ви ро­зу­мі­є­те кон­ве­н­ці­о­наль­ність тер­мі­на?

 2. Інтернаціональні терміни і терміноелементи. Яки­ми озна­ка­ми во­ни ха­ра­к­те­ри­зу­ють­ся?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Норма, перегляд, звертатися, місце.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Арешт, санкція, матеріальна відповідальність, володіння, вето, еквітас, віндикаційний позов.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми:

парламентарний – парламентський – парламентерський (~ ви­бо­ри; ~ ре­жим; ~ ре­с­пу­б­лі­ка; ~ бо­ро­ть­ба; ~ республіка; ~ де­ба­ти); по­свiд­чення – свiдоцтво – свiдчення – посвідка (~ про од­ру­жен­ня; ~ ду­хо­в­но­го ба­гат­с­т­ва; ав­торсь­ке ~; но­тарiальне ~ («під­твер­джен­ня»); ~ про на­ро­джен­ня; пра­в­ди­ве ~; по­свід­чен­ня ~; ~ про вiд­рядження; за ~ оче­ви­д­ця; ~ про ви­нахiд; ~ на про­жи­ван­ня; ме­ди­ч­не ~; за­пи­су­ва­ти ~).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Исковой, взятка, предупредительные меры, вещест­венное дока­зательство, повлечь (вызывать что-либо как послед­ст­вие), повлечь (к плохим результа­там), хра­нить спокойствие, расчет­ные кредиты, достаточ­ность обвинений, принудительное взимание средств, предъявлять права.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних словоспо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Постанова про проведення виїмки, юридичний факт, оскаржен­ня дій і рішень при провадженні досудового слід­ства, нор­ма витра­ти матеріальних ресурсів, пільги за родин­ним станом, давність при­тягнення до кри­мі­наль­ної відпові­даль­ності, втручатися у внутрішні справи держа­ви, втягувати в злочинну діяльність, касацій­ний пе­ре­гляд судового рішення, посібник у вчиненні злочину.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

гро­ма­дя­нин, за­по­ві­дач, абандон, фузія, позика, онколь, прий­нят­тя, читання, судовий, подання, договір, дебітор, зу­стрі­ч­ний, зці­ле­ний, ко­ристь, майно­вий.

^ ВАРІАНТ № 15

 1. Чо­му ми го­во­ри­мо про від­но­с­ну од­но­зна­ч­ність юри­ди­ч­них тер­мі­нів?

 2. Термінологічна синонімія у законодавчих текстах. Позитивне чи негативне явище?

За­вдан­ня № 1

Скла­діть сло­во­спо­лу­чен­ня або ре­чен­ня, в яких на­ве­де­ні сло­ва виступали б у юри­ди­ч­них і не­ю­ри­ди­ч­них зна­чен­нях (загальновжи­ва­них, спе­ці­аль­них). До яких спе­ці­аль­них сфер ді­я­ль­но­с­ті на­ле­жать лек­се­ми у тер­мі­но­ло­гі­ч­них зна­чен­нях?

Стадія, техніка, розглядати, функція.

За­вдан­ня № 2

Роз­крий­те зна­чен­ня юри­ди­ч­них тер­мі­нів. Які во­ни за по­хо­джен­ням?

Апеляція, преамбула закону, правова поведінка, амністія, депо­зитарій, конституційний лад.

За­вдан­ня № 3

Ви­зна­ч­те, чим вiдрiзняється ле­к­си­ч­не зна­чен­ня по­да­них тер­мі­нiв. Утворiть сло­во­спо­лу­чен­ня з на­пи­са­ни­ми у дуж­ках сло­ва­ми.

Установа – заклад (~ за­кла­ди; уря­довi ~; тор­го­вельнi ~; на­у­ко­во-дослiднi ~; оздо­ровчi ~; куль­ту­р­но-­освiтнi ~; полiтичнi ~); чи­слен­­ний – чисельний (~ ух­ва­ли; ~ зраз­ки; ~ аналiз; ~ ау­ди­торiя; ~ ор­ганiзацiя; ~ зро­с­тан­ня на­се­лен­ня; ~ гру­па; ~ то­ва­ри­с­т­во; ~ пе­ре­ва­га; ~ жер­т­ви; ~ гостi; ~ пiдприємства; ~ де­ле­гацiї).

За­вдан­ня № 4

Пе­ре­кла­діть укра­їн­сь­кою мо­вою тер­мі­ни і тер­мі­но­ло­гі­ч­ні сло­во­сполучення. Складіть із ни­ми ре­чен­ня.

Заводить дело; изъятие имущества; билль о правах; недвижимое имущество; бумажно-денеж­ное обра­щение; обстоятельства, не за­ви­сящие от воли винов­ного; поглощение менее строгого наказания бо­лее стро­гим; повышение в звании в зависимости от стажа; при­нуж­де­ние к даче показаний; нарушитель государственной границы.

За­вдан­ня № 5

Визначте лексико-граматичні моделі термінологічних слово­спо­лучень. Підкресліть стрижневі компоненти словосполучень.

Юридична підстава, право власності на землю, закриття про­ва­дження у справі, попередження антисоціальних проявів, від­пуст­ка у зв’язку з навчанням, пільги військовослужбовцям, компенсація за невикористану відпустку, загальна заборона випробу­вань яде­р­ної зброї, набрання законом чинності, притягти до відповідальності, розшук обвинуваченого.

За­вдан­ня № 6

Постав­те на­го­лос у сло­вах і про­ко­мен­туй­те:

позовний, правник, дізнання, ринковий, заповідач, визнання, коносамент, гудвіл, асфіксія, за­пи­тан­ня, мар­ке­тинг, маржа, ерзац, при­суд, валовий, незнання (законів).

Схожі:

Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconТеми курсових робіт (до курсу Юридична термінологія)
Юридична термінологія в українському кодексі «Права, за яки­ми судиться малоросійський народ»
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconПрограма курсу «Юридична термінологія» Тема 1
Україні. Курс «Юридична термінологія» в системі вищої правничої освіти. Пред­мет, мета і завдання курсу. Знання національної і міжна­род­ної...
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconКонтрольні завдання для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання
Студентам даються три варіанти контрольних робіт, які охоплюють слідуючі теми: “Product Development and Planning”, “Pricing” and...
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconЗразок (до курсу Юридична термінологія)
Сіс-85 — Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука; вид. 2-ге, випр. І доп. — К.: Уре, 1985
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconПитання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія)
Назвіть основні особливості слова-терміна порівняно із загаль­но­вживаним словом
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconТеми рефератів (до курсу Юридична термінологія)1
Питання розвитку української юридичної термінології у пра­цях Наукового товариства імені Тараса Шевченка
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconВаріанти контрольних робіт
Контрольні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни “Історія грошей І банківництва”
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconТеми, винесені на самостійне опрацювання (до курсу «Юридична термінологія»)
Тема Відображення генезису й історії розвитку української юридич­ної термінології у лексикографічній і науковій літературі
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Варіанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія» iconЗразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія»
Верховний Суд України, арбітражний суд, районний суд та ін. (1) «державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи