Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» icon

Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія»
Скачати 51.05 Kb.
НазваЗразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія»
Дата26.06.2013
Розмір51.05 Kb.
ТипЗакон

ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДО КУРСУ

«ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ»


До завдання № 1

СУД

Спеціальні значення:

а) юридичні:

Верховний Суд України, арбітражний суд, районний суд та ін. (1) «державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи» – загальнородовий термін сфери судоустрою;

Витребувати судом. Без суду і без слідства. Участь у суді. (2) «розгляд цивільної або кримінальної справи; судовий процес» – загальнородовий термін сфери судочинства;

б) релігійні:

^ Божий суд. Страшний суд. Останній суд. (3) «божа кара за вчи­нений гріх, злочин; суд, який вершитиме бог над усіма людьми, коли настане «кінець світу» – термін релігійної сфери;

в) загальновживані значення:

^ Суд лікарів. Винести свою творчість на суд глядачів. (4) «дум­ка про кого-, що-небудь, оцінка когось, чогось; виносити (що) на суд – знайомити кого-небудь зі своїми творами, планами і т. ін., щоб почути його думку.

ЗАКОН

а) Загальнонаукове значення – «об’єктивно існуючий, постій­ний і необхідний взаємозв’язок між предметами, явищами або про­цесами» // «Основне положення якої-небудь науки»;

б) спеціальних значень декілька, оскільки термін вживається в різних сферах людської діяльності:

^ Закони України. Іменем закону. По закону. Закон про кримі­наль­ну відповідальність. Цивільні закони. Виборчий закон. (1) «Норма­тив­ний акт вищої юридичної сили, який регулює найважливіші суспільні відносини» (юри­дичний тер­мін).

^ Закони природи. Закони спадковості (термінологія природни­чих наук).

Закон всесвітнього тяжіння (термінологія фізики).

Періодичний закон (термінологія хімії).

Закони мислення. Закони діалектики. Закон причинності. Закон переходу кількості в якість. (філософська термінологія).

^ Закони логіки. Закон заперечення (термінологія логіки).

Закони розвитку мови. Закон відкритого складу (лінгвістична термінологія).

Валютний закон. Закон вартості (фінансово-економічна термі­нологія).

Соціальний закон. Закон народонаселення (соціологічна термі­но­логія).

^ Расистський закон ( політична термінологія).

Моральний закон (термінологія етики).

Закон стилю (термінологія мистецтва).

Закон божий. Святий закон. (Закон – «сукупність догм (основ­них положень) якої-небудь релігії, віровчення» – релігійний (бого­словський) термін).

В) Загальновживане значення: ^ Закон дружби: Один за всіх – за одного усі! (закон – «загальноприйняте правило поведінки».

До завдання № 2

Абдикація – дострокова відмова від привілеїв та прерогатив посади (від англ. abdication).

Аболіція – скасування закону або рішення (від лат. abolitio – знищення, скасування).

Абсентизм – ухилення виборців від участі в голосуванні (від лат. absentis – відсутній).

Автаркія – замкненість, самоізоляція країни від еконо­мі­ки і політики інших країн з метою створення самодостатньої держа­ви (від гр. autarkeia – самозадоволення, від autos – сам та arkeo –знаходжусь у достатку).

Автентичний – дійсний, вірний (від грецьк. авто – сам).

Амфіболія – фігура мови, яку можна тлумачити і розуміти двозначно (карати / не можна / помилувати) (від гр. amphibolia – двозначність, неясність; логічна помилка, що виникає внаслідок неясності чи багатозначності мовної конструкції).

Анклав – територія, чи частина території держави, оточена з усіх боків територією іншої країни (франц. enclave від пізньолат. inclavo – запираю на ключ; лат. clavis – ключ).

Біпатриди – особи, що мають громадянство двох чи більше держав (від лат. bis – двічі, гр. patris – вітчизна) (= біполіди).

^ Варант – документ, який засвідчує той чи інший юридичний факт (англ. warrant – правомочність).

Випадок – юридичний акт, за умови існування якого особа мо­же бути звільнена від відповідальності, оскільки відсутня вина її. Питомий термін, утворений на основі загальновживаного слова шля­хом семантизації (спеціалізації значення). Похідне від падати.

Володіння – фактичне панування над речами, що має юри­дич­не значення. Питоме слово, утворене від праслов’янського кореня *volděti «володіти, правити, керувати».

До завдання № 3

^ ДОГОВIРУГОДА (прикордоннi ~; трудовi ~; багато­сто­роннi ~; тарифнi ~; воєннi ~; сепаратнi ~; уснi ~; взаємовигiднi ~; ви­дав­ничi ~; джентльменськi ~; мiждержавнi ~; таємнi ~; за мо­вчазн…~; рiвноправнi ~; колективнi ~; полiтичнi ~; господарськi ~; кредитнi ~; лiцензiйнi ~).

Договір – Взаємне зобов’язання, письмова або усна угода про права та обов’язки між державами, установами, підпри­єм­ствами та окре­мими особами.

угода – 1. Взаємна згода, домовленість про щось. ^ Попередня угода. Пристати на угоду.

2. Договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання щодо чогось.

Договiругода рос. соглашение (прикордоннi угоди; трудовi угоди; багатостороннi договори / угоди; тарифнi угоди; воєннi до­го­вори; сепаратнi договори; уснi договори / угоди; взаємовигiднi дого­вори; видавничi договори; джентльменські угоди («договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання щодо чогось»; мiж­дер­жавнi угоди, міжнародні угоди / договори; таємнi договори; за мовчазною угодою; рiвноправнi договори; колективнi договори; полiтичнi до­го­вори; господарськi договори; кредитнi угоди; лiцен­зiйнi угоди).

До завдання № 4

Розыск – розшук; родословная – родовід; устав – статут; воз­буж­дать вопрос, судебное дело – порушити питання, судову справу; под­вер­гаться опасности – наражатися на небезпеку; сви­детель не­воль­ный – свідок мимовільний; свидетельство о се­мей­ном положе­нии – посвідка про родинний стан; неприменение наказания – не­за­сто­су­ван­ня покарання (кари); отказ в воз­буж­де­нии уголовного дела – від­мо­ва (відмовлення) в порушенні кри­мі­нальної справи; отказ в удов­лет­ворении ходатайства сто­ро­ны – відмова задовольнити кло­потан­ня сторони; унаследованный – одержаний (дістаний) у спад-щину (у спадок), успадкований.

До завдання № 5

Правова система термінологічне словосполучення, лексико-граматична модель: «прикметник + іменник (Adj +Nnom);

презумпція невинності – «іменник + іменник» (Nnom.+Ngen);

запобігти злочину – «дієслово + іменник» (V+Ndat)

локальні правові норми«прикметник + прикметник + імен­ник» (Adj+ [Adj+Nnom]);

кваліфікаційні коміссії суддів – «прикметник + іменник + імен­ник» ([Adj+Nnom]+Ngen);

порушити кримінальну справу – «дієслово + прикметник + імен­ник» (V+[Adj+Nacc]);

особливо небезпечний злочин – «прислівник + прикметник + імен­ник» (Adv+[Adj+Nnom])

конституційні закони України«іменник + прикметник + імен­ник» (Adj+Nnom.+Ngen);

обов’язки платників податків – «іменник + іменник + імен­ник»: (Nnom+[Ngen+Ngen]);

зловживання службовим становищем – «іменник +прикметник + іменник»: (Nnom+[Adj+Nabl])

плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів – «іменник + [(за) прикметник + іменник] + [прикметник + при­кмет­ник + іменник]: (Nnom+[(за) Adj+Nacc] + [Adj+ Adj+Ngen].

Слід використовувати такі умовні символи: N – iменник; V – дiє­слово; Adj – узгоджене означення ( прикметник, займенник); Adv – прислiвник; Nnom – iменник у називному вiдмiнку (лат. nomi­na­tivus); Ngen – iменник у родовому вiдмiнку (лат. genetivus); Ndat – iменник у давальному вiдмiнку (лат. dativus); Nacc – iменник у зна­хiдному вiд­мiнку (лат. accusativus); Nabl – iменник в орудному вiд­мiн­ку (лат. ablativus); Nм – iменник у мiсцевому вiдмiнку (лат. немає).

Схожі:

Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconЗміст с. Передмова 4 програмний матеріал 5 контрольні запитання 6 вказівки до виконання контрольної роботи 10 завдання для контрольних робіт 10 зразки 34 розв\'язування завдань контрольної роботи 34 список рекомендованої літератури 66 передмова
Пропоновані методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів-заочників, які мають оволодіти навичками розв'язування...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconТеми курсових робіт (до курсу Юридична термінологія)
Юридична термінологія в українському кодексі «Права, за яки­ми судиться малоросійський народ»
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. В. Васильєв Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування»
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування» (для студентів заочної форми навчання...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconПрограма курсу «Юридична термінологія» Тема 1
Україні. Курс «Юридична термінологія» в системі вищої правничої освіти. Пред­мет, мета і завдання курсу. Знання національної і міжна­род­ної...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» icon«юридична деонтологія»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconДо виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconО. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Зразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи