Програма магістерського спецкурсу icon

Програма магістерського спецкурсу
НазваПрограма магістерського спецкурсу
Дата26.06.2013
Розмір49.2 Kb.
ТипПрограма

Національний Університет


Києво-Могилянська академія”


Кафедра біології


ПРОГРАМА

магістерського спецкурсу

Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем”


Програма спецкурсу розроблена

проф., д. м. н. Н. М. Білько

лекції – 26 годин

семінари – 16 годин

лабораторні заняття – 10 годин

Триместр – 4


Анотація


Курс спрямовано на опанування студентами теоретичних основ сучасних даних про еволюцію і функціонування самовідновних клітинних систем. Головне завдання курсу – дати базові знання з основних питань, що стосуються шляхів комітування ембріональних стовбурових клітин і їх функціонування в нормі, патології і в разі дії стресових чинників, продовжити поглиблене вивчення сучасних методів експериментальної гематології, здобути практичні навички лабораторної роботи з гемопоетичними клітинами in vivo і при культивуванні in vitro.

Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика, імунологія, молекулярна біологія.


Вступ. Еволюція самовідновних систем організму. Принцип самовідновлення стовбурових клітин. Функції стовбурових клітин. Поняття трансдиференціювання і редиференціювання у самовідновних процесах. Перспективи використання стовбурових клітин у клітинній терапії.

Утворення плюрипотентених стовбурових клітин з премордіальних зародкових клітин людини. Шляхи міграції стовбурових клітин в онтогенезі. Історія відкриття ембріональних стовбурових клітин. Типи ЕСК. Мультипотентність ембріональних стовбурових клітин. Внутрішньоклітинні маркерні білки ЕСК. Створення ліній ЕСК. Маніпуляції з ембріональними стовбуровими клітинами. Моральні та етичні проблеми використання ембріональних стовбурових клітин у тканинній терапії.

Стовбурові клітини у епітеліальній тканині. Роль структурно-проліферативних одиниць у формуванні епітеліальної тканини. Теорія “ніш”. Стовбурові клітини лімбального базального епітелію. Проліферативні одиниці та клітинні ієрархії епідермісу.

Нервова стовбурова клітина, її походження, перспективи використання у практичній медицині. Характеристика нервових ростових факторів.

“Мультиталантні” властивості мезенхімальних стовбурових клітин дорослої людини і їх комітованих нащадків. Шляхи міграції мезенхімальних клітин і напрямки їх диференціювання. Дискусійні питання з цього приводу. Морфологія і фенотипічна характеристика мезенхімальних стовбурових клітин. Принципи взаємодії мезенхімальних стовбурових клітин з регуляторними молекулами.

Гемопоетична стовбурова клітина. Моделі кровотворення. Нові концепції. Дискусії. Перспективи. Формування гемопоетичної системи в ембріогенезі.

Дендритична стовбурова клітина. Походження та морфологія ДСК. Методи накопичення дендритних клітин і шляхи їх використання. Роль дендритних клітин у імунній відповіді.

Лейкозна стовбурова клітина. Злоякісна трансформація клітин і місце стовбурових клітин у цьому процесі. Кровотворні клітини-попередники при різних формах лейкозів. Походження лейкозних клітин. Роль маркерів у вивченні онко- і лейкозогенезу. Стратегія терапії.

Структура і функції цитокінів, їх місце у системі регуляції клітинної рівноваги. Механізми їх дії, принципи взаємодії рецепторів з лігандами. Методи виявлення і оцінки цитокінів. Групи цитокінів за функціональною активністю. Характеристика інтерлейкінів.

Стовбурова клітина і трансплантація. Розвиток трансплантології. Мішені клітинної терапії. Пластичність соматичних стовбурових клітин. Типи трансплантатів. Трансплантація клітин і генна терапія. Перспективи.

Апоптоз і некроз – основні форми загибелі клітин. Індуктори і супресори апоптозу. Роль каспаз у процесі апоптичної загибелі клітин. Методи виявлення і вивчення апоптично змінених клітин.

Нові методологічні підходи у оцінюванні і збагаченні популяції стовбурових клітин. Методи, які використовуються для оцінки потенціальних можливостей трансплантату. Розвиток методології культивування in vivo та in vitro.

Стовбурова клітина і іонізуюча радіація. Радіочутливість стовбурових клітин і їх нащадків. Молекулярно-клітинні механізми загибелі і репарації клітин в умовах дії великих і малих доз радіації.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Афанасьев Б.В., Алмазов В.А. Родоначальные кроветворные клетки человека. - Л.: Наука, 1985. - 204 с.

 2. Бутенко З.А., Барановский М.А., Науменко О.И. Лейкозные клетки. Происхождение, ультраструктура, дифференцировка. - К.: Наук. думка, 1987. - 216 с.

 3. Гейл Р., Буттурини А. Стволовые клетки, клональность и лейкоз // Гематология и трансфузиология - 1991. - N 10. - С. 26-30.

 4. Глузман Д.Ф. Диагностическая цитохимия гемобластозов. - К.: Наук. думка, 1978. - 214 с.

 5. Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П. Методы культуры ткани в гематологии. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1992. - 273 с.

 6. Жербин Е.А., Чухловин А.Б. Радиационная гематология. - М.: Медицина, 1986. - 176 с.

 7. Ильин Б.Н., Борисова В.В., Ветух В.А. Отдаленные биологические эффекты комбинированного действия радионуклидов различной тропности. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 160 с.

 8. Коэкспрессия антигена CD34 ранних гемопоэтических предшественников и антигена FAS/APO-1 (CD95), опосредующего апоптоз / А.Ю.Барышников, Т.Н. Заботина, Н.П. Седяхина и др.// Эксперим. онкология. - 1994. - Т.16, N 4-6. - С. 343-347.

 9. Кузин А.М. Стимулирующее действие ионизирующего излучения на биологические процессы.- М.: Атомиздат, 1977. -136 с.

 10. Лейкемия и миелодиспластические синдромы у лиц, переживших атомную бомбардировку, специальный акцент на детский возраст / М.Томонага, Г.Мацуо, Д.Престон, Д.Беннет //Гематология и трансфузиология. - 1995. - Т.40, N 2. - C. 30 -31.

 11. Михайловская Э.В. Эмпериполезис (гипотезы и факты) // Цитология и генетика. -1997. -Т. 31, N 3. - С. 81-88.

 12. Муксинова К.Н., Мушкачева Г.С. Клеточные и молекулярные основы перестройки кроветворения при длительном радиационном воздействии. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 187 с.

 13. Радиобиологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС / Я.М. Серкис, В.Г. Пинчук, Л.Б. Пинчук и др. - К.: Наук.думка, 1992. - 172 с.

 14. Фриденштейн А.Я., Чертков И.Л. Клеточные основы иммунитета. - М.: Медицина. - 1969. - 256 с.

 15. Чертков И.Л., Гуревич О.А. Стволовая кроветворная клетка и ее микроокружение. - М.: Медицина, 1984. - 238 с.

 16. Чертков И.Л., Дерюгина Е.И., Дризе Н.И. Примитивная стволовая кроветворная клетка // Вестник академии мед. наук. - 1990. - N 9. - С. 35-37.

 17. Эйдус Л.Х. О едином механизме инициации различных эффектов малых доз ионизирующих излучений // Радиац. биология. Радиоэкология. - 1996. - Т. 36, N 6. - С. 874-882.

 18. Эмбриональное кроветворение и гемобластозы у детей/Д.Ф.Глузман, В.Г. Бебешко, В.А. Надгорная и др. - К.: Наук. думка, 1988. - 200 с. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных.- М.: Высш. шк., 1988.-424.

 19. Cellular mechanisms of protection and repair induced by radiation exposure and their consequences for cell system responses/L. Feinendegen, M. Loken, J. Booz et al. // Stem Cells. - 1995. - V. 13, N 1. - P. 7-20.

 20. Decreased L-selectin expression in CD34-positive cells from patients with chronic myelocytic leukaemia / K. Kawaishi, A. Kimura, O. Katoh et al. // Br. J. Haematol. - 1996. - N 93. - P. 367-374.

 21. Dexter M., Allen T. Multi-talented stem cells? // Nature. - 1992. -V. 360. - P. 709-710.

 22. Dexter M., Heyworth C., Spooncer E. The role of growth factors in self-renewal and differentiation of heamopoietic stem cells // Philosophical Transactions Royal Society. - 1990. - V.327. - P. 85-98.

 23. Doll R., Darby S. Leukemia: some unsolved problems // The future of human radiation research // Proc. Natl. Acad. Sci. (USA). - 1991.- P. 1-6.

 24. Evidence for nonclonal hematopoietic progenitor cell populations in bone marrow of patients with myelodysplastic syndromes/ H. Asano, H. Ohashi, M. Ichihara, T. Kinoshita // Blood - 1994. - V.84, N 2. - P. 588-594.

 25. Expression and function of apoptosis antigen Fas on T cell in thymus and periphery / S. Yonehara , Y. Nishimura , S. Kishi , A. Ishii // Tissue Antigens. - 1993. - V.42, N 4. - P. 253-257.

 26. Lenoir N. Europe confronts the embryonic stem cell research challenge // Science. – 2000. – V.287. – P.1425 – 1427.

 27. Marshall E. The business of stem cells // Science. – 2000. – V.287. – P.1419 – 1421.

 28. Slack J. Stem cell in epithelial tissues // Science. – 2000. – V.287. – P.1431 – 1432.

 29. Watt F., Hogan L. Out of Eden: Stem cells and their niches// Science. – 2000. – V.287. – P.1427 – 1430.

 30. Weissman I. Translating stem and progenitor cell biology to the clinic: barriers and opportunities // Science. – 2000. – V.287. – P.1442 – 1446.Програма спецкурсу розроблена проф., д. м. н. Н. М. Білько


Схвалено на засіданні кафедри біології

протокол № від «___» ___________ 2007 р.


Зав. кафедри біології Т. К. Терновська

проф., д. б. н.

Схожі:

Програма магістерського спецкурсу iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
Програма магістерського спецкурсу iconПрограма Спецкурсу Захист програмного забезпечення
Робоча навчальна програма спецкурсу “Захист програмного забезпечення” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009...
Програма магістерського спецкурсу iconПрограма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія
Робоча навчальна програма спецкурсу „Комп’ютерна інженерія” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Програма магістерського спецкурсу iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Програма магістерського спецкурсу iconНавчальний рік 2011/2012 Кафедра фізичної географії
Мета і завдання спецкурсу. Програма спецкурсу. Зв’язок з геофізикою ландшафтів. Предмет і об’єкт геофізики ландшафтів. Єство фізико-хіміко-біотичних...
Програма магістерського спецкурсу iconІ. М. Патракеєв Навчальна прогрма та робоча програма для виконання магістерського проекту для студентів 5 курсу денної форми навчання
Навчальна прогрма та робоча програма для виконання магістерського проекту для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма магістерського спецкурсу iconПравові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет...
Програма магістерського спецкурсу iconОповідання з історії чернівецької області програма спецкурсу для 5 класу (35 год., 1 година на тиждень) пояснювальна записка програма спецкурсу з «Оповідання з історії Чернівецької області»
Україною, розвитку регіону як полікультурного та поліконфесійного європейського феномену ХІХ ст. Звертається увага на розвиток Чернівців...
Програма магістерського спецкурсу iconПрограма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності” складена на основі переліку спецкурсів...
Програма магістерського спецкурсу iconСоціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи