Києво-Могилянська академія” icon

Києво-Могилянська академія”
Скачати 73.77 Kb.
НазваКиєво-Могилянська академія”
Дата26.06.2013
Розмір73.77 Kb.
ТипПрограма

Національний Університет


Києво-Могилянська академія”


Кафедра біології


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

магістерського спецкурсу

Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем”


Програма спецкурсу розроблена

проф., д. м. н. Н. М. Білько

лекції – 26 годин

семінари – 16 годин

лабораторні заняття – 10 годин

Триместр – 4


Анотація


Курс спрямовано на опанування студентами теоретичних основ сучасних даних про еволюцію і функціонування самовідновних клітинних систем. Головне завдання курсу – дати базові знання з основних питань, що стосуються шляхів комітування ембріональних стовбурових клітин і їх функціонування в нормі, патології і в разі дії стресових чинників, продовжити поглиблене вивчення сучасних методів експериментальної гематології, здобути практичні навички лабораторної роботи з гемопоетичними клітинами in vivo і при культивуванні in vitro.

Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика, імунологія, молекулярна біологія.


Лекція 1. (2 години), семінар 1 (2 години)

Вступ. Еволюція самовідновних систем організму. Принцип самовідновлення стовбурових клітин. Функції стовбурових клітин. Перспективи використання стовбурових клітин у клітинній терапії.

Література 18, 26

Лекція 2. (2 години), семінар 2 (2 години)

Утворення плюрипотентених стовбурових клітин з премордіальних зародкових клітин людини. Шляхи міграції стовбурових клітин в онтогенезі. Типи ЕСК. Створення ліній ЕСК. Моральні та етичні проблеми використання ембріональних стовбурових клітин у тканинній терапії.

Література 18, 26

Лекція 3. (2 години), семінар 3 (2 години)

Стовбурові клітини у епітеліальній тканині. Роль структурно-проліферативних одиниць у формуванні епітеліальної тканини. Теорія “ніш”.

Література 28, 29

Лекція 4. (2 години), семінар 4 (2 години)

Нервова стовбурова клітина, її походження, перспективи використання у практичній медицині. Характеристика нервових ростових факторів.

Література 27, 29, 30

Лекція 5. (2 години), семінар 5 (2 години)

“Мультиталантні” властивості мезенхімальних стовбурових клітин дорослої людини і їх комітованих нащадків. Морфологія і фенотипічна характеристика мезенхімальних стовбурових клітин.

Література 15, 21

Лекція 6. (2 години)

Гемопоетична стовбурова клітина. Моделі кровотворення. Нові концепції. Дискусії. Перспективи. Формування гемопоетичної системи в ембріогенезі.

^ Практично-лабораторне заняття 1(2 години)

Забір кісткового мозку у лабораторних тварин. Оцінка життєздатності кровотворних клітин і їх кількості. Підготовка суспензії клітин для культивування.

Література 1, 5, 16

Лекція 7. (2 години).

Дендритична стовбурова клітина. Походження та морфологія ДСК. Методи накопичення дендритних клітин і шляхи їх використання.

^ Практично-лабораторне заняття 2(2 години)

Вивчення методів камерного культивування. Проведення операцій на мишах лінії СВА під анестезією з імплантацією дифузійних камер у перитонеальну порожнину.

Література 11, 14, 27

Лекція 8. (2 години)

Лейкозна стовбурова клітина. Злоякісна трансформація клітин і місце стовбурових клітин у цьому процесі. Походження лейкозних клітин. Стратегія терапії.

^ Практично-лабораторне заняття 3(2 години)

Дослідження стромальних попередників у культурі з напіврідким агаровим гелем in vitro.

Література 2, 3, 10, 24

Лекція 9. (2 години)

Структура і функції цитокінів, їх місце у системі регуляції клітинної рівноваги. Механізми їх дії, принципи взаємодії рецепторів з лігандами. Групи цитокінів за функціональною активністю.

^ Практично-лабораторне заняття 4(2 години)

Визначення мультипотентних колонієутворюючих одиниць у метилцелюлозі in vitro. Облік результатів культивування найближчих нащадків гемопоетичної стовбурової клітини. Приготування препаратів кровотворних клітин на цитоцентрифузі з подальшим забарвленням цитологічними і цитохімічними барвниками.

Література 12, 22, 30

Лекція 10. (2 години)

Стовбурова клітина і трансплантація. Мішені клітинної терапії. Типи трансплантатів. Трансплантація клітин і генна терапія. Перспективи.

^ Практично-лабораторне заняття 5

Визначення колонієутворення у селезінці летально опромінених тварин і оцінка репопулюючої здатності введених їм кровотворних клітин.

Література 19, 24

Лекція 11. (2 години), семінар 6 (2 години)

Апоптоз і некроз – основні форми загибелі клітин. Індуктори і супресори апоптозу. Методи виявлення і вивчення апоптично змінених клітин.

Література 8, 25

Лекція 12. (2 години), семінар 7 (2 години)

Нові методологічні підходи у оцінюванні і збагаченні популяції стовбурових клітин. Методи, які використовуються для оцінки потенціальних можливостей трансплантату. Розвиток методології культивування in vivo та in vitro.

Література 4, 20, 23

Лекція 13. (2 години), семінар 8 (підсумковий) (2 години)

Стовбурова клітина і іонізуюча радіація. Радіочутливість стовбурових клітин і їх нащадків. Молекулярно-клітинні механізми загибелі і репарації клітин в умовах дії великих і малих доз радіації.

Література 6, 7, 9, 13, 17

Консультація - 2 години

Іспит

Теми доповідей

1. Сучасні уявлення про кровотворення. Моделі гемопоезу.

2. Стовбурова клітина, її найближчі нащадки - кровотворні клітини-попередники, їх роль у відновленні гемопоезу

3. Походження стовбурових кровотворних клітин в онтогенезі

4. Роль мікрооточення в регуляції кровотворення

5. Росткові фактори, як регулятори гемопоезу

6. Розвиток методології культивування in vivo та in vitro

7. Цитохімія самовідновних систем

8. Гемопоез при гемобластозах. Роль цитохімічних методів у діагностиці онкогематологічних захворювань.

9. Вплив іонізуючої радіації на гемопоез. Принципи оцінки біологічної дії радіації на гемопоез.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Афанасьев Б.В., Алмазов В.А. Родоначальные кроветворные клетки человека. - Л.: Наука, 1985. - 204 с.

 2. Бутенко З.А., Барановский М.А., Науменко О.И. Лейкозные клетки. Происхождение, ультраструктура, дифференцировка. - К.: Наук. думка, 1987. - 216 с.

 3. Гейл Р., Буттурини А. Стволовые клетки, клональность и лейкоз // Гематология и трансфузиология - 1991. - N 10. - С. 26-30.

 4. Глузман Д.Ф. Диагностическая цитохимия гемобластозов. - К.: Наук. думка, 1978. - 214 с.

 5. Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П. Методы культуры ткани в гематологии. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1992. - 273 с.

 6. Жербин Е.А., Чухловин А.Б. Радиационная гематология. - М.: Медицина, 1986. - 176 с.

 7. Ильин Б.Н., Борисова В.В., Ветух В.А. Отдаленные биологические эффекты комбинированного действия радионуклидов различной тропности. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 160 с.

 8. Коэкспрессия антигена CD34 ранних гемопоэтических предшественников и антигена FAS/APO-1 (CD95), опосредующего апоптоз / А.Ю.Барышников, Т.Н. Заботина, Н.П. Седяхина и др.// Эксперим. онкология. - 1994. - Т.16, N 4-6. - С. 343-347.

 9. Кузин А.М. Стимулирующее действие ионизирующего излучения на биологические процессы.- М.: Атомиздат, 1977. -136 с.

 10. Лейкемия и миелодиспластические синдромы у лиц, переживших атомную бомбардировку, специальный акцент на детский возраст / М.Томонага, Г.Мацуо, Д.Престон, Д.Беннет //Гематология и трансфузиология. - 1995. - Т.40, N 2. - C. 30 -31.

 11. Михайловская Э.В. Эмпериполезис (гипотезы и факты) // Цитология и генетика. -1997. -Т. 31, N 3. - С. 81-88.

 12. Муксинова К.Н., Мушкачева Г.С. Клеточные и молекулярные основы перестройки кроветворения при длительном радиационном воздействии. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 187 с.

 13. Радиобиологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС / Я.М. Серкис, В.Г. Пинчук, Л.Б. Пинчук и др. - К.: Наук.думка, 1992. - 172 с.

 14. Фриденштейн А.Я., Чертков И.Л. Клеточные основы иммунитета. - М.: Медицина. - 1969. - 256 с.

 15. Чертков И.Л., Гуревич О.А. Стволовая кроветворная клетка и ее микроокружение. - М.: Медицина, 1984. - 238 с.

 16. Чертков И.Л., Дерюгина Е.И., Дризе Н.И. Примитивная стволовая кроветворная клетка // Вестник академии мед. наук. - 1990. - N 9. - С. 35-37.

 17. Эйдус Л.Х. О едином механизме инициации различных эффектов малых доз ионизирующих излучений // Радиац. биология. Радиоэкология. - 1996. - Т. 36, N 6. - С. 874-882.

 18. Эмбриональное кроветворение и гемобластозы у детей/Д.Ф.Глузман, В.Г. Бебешко, В.А. Надгорная и др. - К.: Наук. думка, 1988. - 200 с. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных.- М.: Высш. шк., 1988.-424.

 19. Cellular mechanisms of protection and repair induced by radiation exposure and their consequences for cell system responses/L. Feinendegen, M. Loken, J. Booz et al. // Stem Cells. - 1995. - V. 13, N 1. - P. 7-20.

 20. Decreased L-selectin expression in CD34-positive cells from patients with chronic myelocytic leukaemia / K. Kawaishi, A. Kimura, O. Katoh et al. // Br. J. Haematol. - 1996. - N 93. - P. 367-374.

 21. Dexter M., Allen T. Multi-talented stem cells? // Nature. - 1992. -V. 360. - P. 709-710.

 22. Dexter M., Heyworth C., Spooncer E. The role of growth factors in self-renewal and differentiation of heamopoietic stem cells // Philosophical Transactions Royal Society. - 1990. - V.327. - P. 85-98.

 23. Doll R., Darby S. Leukemia: some unsolved problems // The future of human radiation research // Proc. Natl. Acad. Sci. (USA). - 1991.- P. 1-6.

 24. Evidence for nonclonal hematopoietic progenitor cell populations in bone marrow of patients with myelodysplastic syndromes/ H. Asano, H. Ohashi, M. Ichihara, T. Kinoshita // Blood - 1994. - V.84, N 2. - P. 588-594.

 25. Expression and function of apoptosis antigen Fas on T cell in thymus and periphery / S. Yonehara , Y. Nishimura , S. Kishi , A. Ishii // Tissue Antigens. - 1993. - V.42, N 4. - P. 253-257.

 26. Lenoir N. Europe confronts the embryonic stem cell research challenge // Science. – 2000. – V.287. – P.1425 – 1427.

 27. Marshall E. The business of stem cells // Science. – 2000. – V.287. – P.1419 – 1421.

 28. Slack J. Stem cell in epithelial tissues // Science. – 2000. – V.287. – P.1431 – 1432.

 29. Watt F., Hogan L. Out of Eden: Stem cells and their niches// Science. – 2000. – V.287. – P.1427 – 1430.

 30. Weissman I. Translating stem and progenitor cell biology to the clinic: barriers and opportunities // Science. – 2000. – V.287. – P.1442 – 1446.^

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ


магістерського спецкурсу

«Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем» 2007-2008 н.р.Види робіт

Кількість

Максимальна

кількість балів


Разом

Семінарські заняття

8

2

16

Практичні заняття

5

4

20

Доповідь

1

14

14

Підсумкове тестування

1

15

15

За роботу у триместрі

65

Іспит

35

Разом

100Програма спецкурсу розроблена проф., д. м. н. Н. М. Білько


Схвалено на засіданні кафедри біології

протокол № від «___» ___________ 2007 р.


Зав. кафедри біології Т. К. Терновська

проф., д. б. н.

Схожі:

Києво-Могилянська академія” iconПравнича лінгвістика у системі сучасної мовної освіти правників ©Артикуца Н. В. Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Висвітлюється досвід розроблення нових курсів з правничої лінгвістики у Центрі ін­но­ваційних методик правової освіти Національного...
Києво-Могилянська академія” iconНаціональний університет «києво-могилянська академія»

Києво-Могилянська академія” iconКиєво-могилянська академія”
Тема Суть та організаційні основи маркетингових досліджень (лекцій 2 години)
Києво-Могилянська академія” iconКиєво-могилянська академія”
Тема Історія становлення та розвитку сучасного менеджменту (лекцій 4 години)
Києво-Могилянська академія” iconКиєво-могилянська академія”
Самостійна робота №1: Загальна характеристика підприємства, опис об’єкта дослідження – 10 годин
Києво-Могилянська академія” iconНаціональний Університет “Києво–могилянська Академія”
Тема ХХ століття в Європі як “час комунікації”: виклик старій риториці. (6 год.)
Києво-Могилянська академія” iconНаціональний Університет “Києво–могилянська Академія”
Тема I. Лекція ХХ століття в Європі як “час Світу Людини”: риторичний вимір. (4 год.)
Києво-Могилянська академія” icon"києво могилянська академія"
Вивчення курсу дозволить студентам приймати ефективні управлінські рішення у виробничій, інвестиційній та фінансовій діяльності
Києво-Могилянська академія” iconЖуков Г. Воспоминания и размышления. М.: Новости, 1971
Великий голод в Україні 1932-1933 років у 4-х томах. К.: Києво-Могилянська академія, 2008
Києво-Могилянська академія” icon"києво могилянська академія"
...
Києво-Могилянська академія” iconКлюч до успіху болонського процесу михайло Винницький
Керівник Докторської школи Національного університету "Києво-Могилянська академія", док­тор філософії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи