2 год. Тема 2 icon

2 год. Тема 2
Скачати 127.8 Kb.
Назва2 год. Тема 2
Дата27.06.2013
Розмір127.8 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра української мови


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

«Ділова українська мова та культура мовлення»

(для всіх факультетів)

І–ІІ триместри 2008-2008 н. р.

Обсяг годин – 162


з них:

лекційних – 6

практичних – 72

самостійної роботи – 80

консультацій – 4


Кількість кредитів – 3

Форма контролю – залік, іспит

АНОТАЦІЯ

Курс передбачає засвоєння основ ділового мовлення, фахової термінології; підвищення культури мовлення, загального рівня володіння українською мовою; повторення складних випадків правопису.^

Осінній триместр

Обсяг годин – 52


лекційних – 6

практичних – 46

Форма контролю – залік

Лекції

Тема 1. Українська літературна мова (УЛМ) як предмет практичного вивчення. Побудова курсу. Методи роботи. Рекомендована література. Поняття «державна мова»

в контексті європейського досвіду державотворення. Мовна політика. Мовна ситуація України, її характеристики.


2 год.

Тема 2. Українська мова в колі інших слов’янських мов. Проблеми походження української мови. Основні етапи розвитку української мови. Форми існування мови. Поняття «літературна мова».


2 год.

Тема 3. Становлення української літературної мови. Розвиток стилів української літературної мови. Взаємодія усних і писемних різновидів мови. Територіальні діалекти. Сленг. Жаргон. Сучасний стан української мови. Суржик як явище змішування української і російської мов. Проблема мовної норми. Поняття культури мовлення.

2 год.
^

Практичні заняття

Кожне практичне заняття передбачає орфоепічний та

орфографічний практикум, лексико-граматичні завдання

1. Характеристика стилів сучасної української літературної мови. Виявлення

в текстах специфічних елементів того або іншого стилю. Стилістичне редагування.


2 год.

2. Науковий стиль. Книжні слова. Наукові терміни. Українська термінологія: історія питання, джерела термінології, термінологічні словники. Дискусійні питання сучасного українського термінознавства. Аналіз текстів наукового стилю. Тези. Резюме. Анотація.


2 год.

3. Семінар 1. Походження та історичний розвиток української літературної мови.

Українська мова серед мов світу. Українська мова в колі слов’янських мов. Проблеми походження української мови. Диґлосна мовна ситуація Київської Русі. Старослов’янська мова – літературна мова Київської Русі. Старокнижна УЛМ

XIV–XVII ст.


2 год.

4. Семінар 2. Сучасна українська літературна мова. Розвиток, стан, функціонування. Поняття нової УЛМ. Роль І.П. Котляревського та Т.Г. Шевченка в процесі становлення нової УЛМ. Два варіанти УЛМ – західноукраїнський та східноукраїнський – у другій половині XIX – на початку XX ст. Формування загальнонаціонального мовного стандарту в першій половині XX ст. Доба українізації. Українські граматики і словники. Процеси русифікації української мови у 30-80-тих роках. Суржик як соціолінгвістичне явище. Проблеми функціонування й розвитку УЛМ у наш час.


2 год.

5. Кодифікація вимовних норм. Членування мовного потоку на фрази, синтагми, акцентні групи. Фразовий і логічний наголос. Акцентно-ритмічна структура слова.


2 год.

6. Вимова голосних. Орфоепічний практикум. Вживання буквосполучень йо, ьо. Чергування голосних. Конспект статті (про походження української мови).

^ 7. Вимова приголосних. Вимова і правопис груп приголосних. Засоби милозвучності української мови. Літера ґ. Спрощення в групах приголосних. Зміна приголосних в усному мовленні.


2 год.

8. Словесний наголос. Смислова і граматична функція наголосу. Складні випадки наголошування. Подвоєння приголосних.


2 год.

9. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери: заява, заява-зобов’язання, протокол, витяг із протоколу. Опрацювання словосполучень типу: завдати шкоди, вжити заходів, згідно з наказом, порушити питання.


2 год.

10. Вживання м’якого знака й апострофа в українських словах.


2 год.

11. Контрольна письмова робота №1. Письмовий аналіз лексико-граматичних особливостей текстів різного стилю. Орфографічні вправи. Диктант. Редагування.


2 год.

12. Групи лексики української мови за походженням (питома українська лексика, старослов’янізми, запозичені слова). Правопис слів іншомовного походження. Словники іншомовних слів. Специфіка сучасних процесів запозичення слів.


2 год.

13. Пряме та переносне значення слова. Типи переносних значень. Лексика нейтральна й емоційно забарвлена. Автобіографія.


2 год.

14. Синонімічне багатство української мови. Синонімічний ряд. Синонімічні словники. Вправи на вибір синонімів. Резюме (СV).


2 год.

15. Омоніми. Міжмовні омоніми. Пароніми. Вправи на розрізнення паронімів.


2 год.

16. Фразеологія. Класифікація фразеологізмів. Добір синонімічних рядів до запропонованих фразеологізмів. Редагування.


2 год.

17. Словотвір. Складні випадки правопису префіксів і суфіксів. Правопис складних слів. Доручення.


2 год.

18. Іменник. Власні та загальні назви. Правопис великої літери. Структура географічних назв та їх правопис.


2 год.

19. Контрольна письмова робота №2 на основі вивченого матеріалу.


2 год.

20. Іменник. Рід іменників. Визначення роду невідмінюваних іменників. Редагування.


2 год.

21. Число іменників. Однинні і множинні іменники.


2 год.

22. Відмінкові закінчення іменників (род. відм. одн. імен. ІІ відміни; відхилення в род. відм. мн. іменників різних відмін; форми дав. і місц. відм. одн. ).


2 год.

23. Правопис прізвищ та імен по батькові. Кличний відмінок.


2 год.

Заліковий тест.
^

Весняний триместр

Обсяг годин – 26

Практичних – 26


Форма контролю – іспит


1. Прикметник. Особливості відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Утворення присвійних прикметників. Повні та короткі форми прикметників. Оголошення. Прес-реліз.


2 год.

2. Правопис прикметникових суфіксів. Прикметники, похідні від географічних назв. Їх творення. Звукові зміни, що при цьому відбуваються.


2 год.

3. Правопис складних прикметників. Правопис графічних скорочень.

4. Числівник. Особливості відмінювання й наголошування числівників. Особливості зв’язку числівників з іменниками та прикметниками.


2 год.

5. Займенник. Особливості вживання й наголошування займенників. Правопис займенників.


2 год.

6. Контрольна письмова робота №1 на основі вивченого матеріалу.


2 год.

7. Дієслово. Складні випадки дієвідмінювання. Чергування приголосних в основі дієслова. Зв’язок граматичних категорій часу й виду. Постанова.


2 год.

8. Правопис і вимова особових закінчень дієслова. Наголошування дієслів. Безособові форми на -но, -то та пов’язані з цим питання перекладу.


2 год.

9. Дієприкметник. Способи творення дієприкметників. Паралельні форми з суфіксами -т-,

-н-, -ен-. Особливості функціонування активних дієприкметників в українській мові. Вправи на переклад.


2 год.

10. Дієприслівник. Особливості вживання. Розділові знаки при дієприслівникових та дієприкметникових зворотах. Ділове листування.


2 год.

11. Контрольна письмова робота №2 на основі вивченого матеріалу.


2 год.

12. Прислівник. Правопис прислівників та прислівникових словосполучень. Пояснювальний диктант. Складні випадки пунктуації в простому реченні.


2 год.

13. Прийменники. Сполучники. Частки. Використання їх в українській мові. Правопис часток з різними частинами мови. Пунктуація складного речення.


2 год.

Іспитовий тест.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрухович Ю. Орім свій переліг… і сіймо слово // Урок української. – 2001. – №7. – С. 2-4.

 2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1991; 1994; 1997.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 4. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навч. посібник. – К., 1999; 2001.

 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2003, 2004, 2005.

 6. Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків, 2000.

 7. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

 8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. – К., 2004, 2005.

 9. Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Урок української. – 2000. – № 10. – С. 2-4.

 10. Караванський С. Пошук українського слова або боротьба за національне «Я». – К., 2001.

 11. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993; 1994.

 12. Культура української мови: довідник / ред. В. Русанівський. – К., 1990.

 13. Молдованов М.І. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К., 1992.

 14. Новий російсько-український словник-довідник: близько 100 тисяч слів. – К., 1999.

 15. Новий тлумачний словник української мови / уклад. В.Яременко, О.Сліпушко: в 4-х тт. – К., 1998, 1999; в 3-х тт. – К., 2004.

 16. Орфографічний словник української мови: близько 36 000 слів / А.А.Бурячок. – К., 2002.

 17. Паламар Л.М. Мова ділових паперів: практичний посібник. – К., 1998.

 18. Пономарів О.Д. Культура слова: мовностилістичні поради. – К., 1999; 2001.

 19. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови. – К., 1992; 1993; 2000.

 20. Російсько-український словник / за ред. В. В. Жайворонка. – К, 2003.

 21. Сербенська О. Культура усного мовлення: практикум. – Львів, 2003; 2004.

 22. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К., 2001.

 23. Словник синонімів української мови: у двох томах / ред. А.А Бурячок та ін. – К., 1999-2000; 2001; 2006.

 24. Словник іншомовних слів. – К., 2000; 2002.

 25. Словник української мови: в 11-ти тт. – К., 1971-1981.

 26. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. – К., 2005.

 27. Ткач Л. Стверджуючись у мовомисленні // Урок української. – 2001. – №4. – С. 10-16.

 28. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000; 2004.

 29. Український орфографічний словник. – К., 2002.

 30. Український правопис. – К., 1999… 2007.

 31. Українсько-російський словник / ред. Л.Г.Скрипник, Т.К.Черторизька. – К., 1999.

 32. Фаріон І. Мова – краса і сила. – Львів, 2007.

 33. Чередниченко О. Про мову і переклад. – К., 2007.

 34. Читай і знай!: довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф.Ціпцюра. – К., 2007.

 35. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. – Чернівці, 1998.

 36. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців. – К., 2004.

 37. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 2000.

 38. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. – К., 1998.


Література до семінарських занять


 1. Історія української мови: хрестоматія / упоряд. С.Я.Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – К., 1996.

 2. Масенко Л.Т. Мова і суспільство. – К., 2004.

 3. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. – К., 2001.

 4. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

 5. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. – К., 2005.

 6. Фаріон І.Д. Мова – краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в XI – середині XIX ст. – Львів, 2007.

 7. Шевельов Ю.В. Внесок Галичини у формування української літературної мови. – К., 2003.


Питання для самоконтролю


 1. Розкрийте поняття «українська літературна мова». У чому виявляється нормативність УЛМ? Які є нові норми і де вони зафіксовані?

 2. Яке місце посідає українська мова серед мов світу?

 3. Що ви знаєте про походження української мови?

 4. Якою була літературна мова Київської Русі?

 5. Якою була УЛМ в ХІV-XVIII ст.?

 6. Розкрийте поняття нової УЛМ. Яку роль відіграли І.Котляревський і Т.Шевченко в історії формування та розвитку УЛМ?

 7. Які ви знаєте висловлювання видатних діячів про українську мову?

 8. Яким був статус української мови в самодержавній Росії, СРСР?

 9. Які функції виконує українська мова в незалежній Україні?

 10. Охарактеризуйте лексичні і граматичні особливості функціональних стилів української мови.

 11. Охарактеризуйте мовну ситуацію України.

 12. Що ви можете сказати про причини нинішньої правописної дискусії?

 13. Які правила вживання апострофа і знака пом’якшення?

 14. Коли вживаються подвоєні літери в українських словах?

 15. Які правила спрощення груп приголосних у вимові й на письмі? Приклади.

 16. Як використовують запозичені слова в різних стилях? Які ви знаєте найголовніші правила правопису запозичених слів?

 17. Як утворюють форми кличного відмінка? Які розділові знаки вживають при звертанні?

 18. Дайте визначення синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

 19. Які типи переносних значень ви знаєте?

 20. Поясніть, чим характеризуються групи лексики української мови зі стилістичного погляду (слова нейтральні, специфічно побутові, професійно-виробничі, науково-технічні, емоційно забарвлені, просторічні), у яких стилях їх використовують найбільше?

 21. Які ви знаєте найуживаніші словники?

 22. Які найважливіші правила української літературної вимови?

 23. Сформулюйте правила правопису суфіксів, префіксів, складних слів.

 24. Які закінчення мають іменники у родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках однини та називному і родовому відмінках множини?

 25. Назвіть головні принципи правопису українських прізвищ та географічних назв?

 26. Як утворюють ступені порівняння прикметників?

 27. Як утворюють присвійні прикметники?

 28. Яких найтиповіших помилок припускаються, відмінюючи числівники?

 29. Які особливості вживання активних і пасивних дієприкметників в українській мові ?

 30. Яких найтиповіших помилок припускаються у правописі прислівників?

 31. Що треба знати про правопис прийменників, сполучників, часток?

 32. Назвіть найосновніші правила пунктуації між однорідними членами речення.

 33. Назвіть правила відокремлення означень, прикладок, обставин і додатків.

 34. Які розділові знаки вживають при вставних словах, сполуках і реченнях?

 35. Назвіть основні правила пунктуації в складному реченні.УМОВИ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

З КУРСУ
^

«Ділова українська мова та культура мовлення»
Осінній триместр
Робота в триместрі – 70
Залік – 30
Разом – 100

Види робіт

Кількість

Максимум балів за 1/ Умови

Разом

Практичні заняття

19

2

Ґрунтовне виконання письмового домашнього завдання; знання теорії; активний мовний практикум в аудиторії; виконання письмової роботи

38

Контрольні роботи

2

11

Диктант; переклад тексту; редагування тексту; знання українського слововживання, граматики, правопису.

22

Семінари

2

5

10

ЗАЛІК у формі письмового тесту

30

Мінімальна кількість набраних впродовж триместру балів для допуску до заліку – 35.

^
Весняний триместр
Робота в триместрі – 60
Іспит – 40
Разом – 100

Види робіт

Кількість

Максимум балів за 1/ Умови

Разом

Практичні заняття

11

2

Ґрунтовне виконання письмового домашнього завдання; знання теорії; активний мовний практикум в аудиторії; виконання письмової роботи

22

Контрольні роботи

2

19

Диктант; переклад тексту; редагування тексту; знання українського слововживання, граматики, правопису.

38

ІСПИТ у формі письмового тесту

40

Мінімальна кількість набраних впродовж триместру балів для допуску до заліку – 35.


Підготували: проф. Л.Т. Масенко, доц. В.К. Житник


Схвалено кафедрою 28 серпня 2008 року (Протокол №1)


Завідувач кафедри Л.Т. Масенко
Схожі:

2 год. Тема 2 iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом» Разом
Разом: 54 год., лекції – 8 год., семінар зан. – 4 год., практ зан. – 6 год., лабор. – 8 год.; інд роб. – 6 год., самост роб. – 16...
2 год. Тема 2 iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна...
2 год. Тема 2 iconІV. Навчально-методична карта дисципліни „Психологія дитяча” Разом: 108
Разом: 108 год., лекції – 18 год., семінарські – 6 год., практичні заняття – 18 год., Індз – 12 год., консультації – 16 0год., Пмк...
2 год. Тема 2 iconІV. Навчально-методична карта дисципліни „Основи наукових досліджень” (рік підготовки – 4, семестр – 7) Разом: 72
Разом: 72 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 4 год., Індз – 8 год., модульний контроль –...
2 год. Тема 2 iconЗвіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік
Проведено лекцій 300 год.; консультацій – 663 год.; практичних занять -12726 год.; перевірки робіт – 1411 год.; курсових робіт -176...
2 год. Тема 2 iconОснови діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
Самостійні 50 год. Індивідуальні 8 год. Консультації 5 год. Модульні к/р 4 год
2 год. Тема 2 iconНавчально-методична карта навчальної дисципліни «Теорія і практика виховання учнів початкових класів»
Разом – 54 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 8 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 28 год., модульний...
2 год. Тема 2 iconЗвіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік
Кмс – 115 год; дек – 160 год.; керівництво практикою – 919 год., аспірантами – 40 год., Ндрс 150 год. (з них 180 год за погодинною...
2 год. Тема 2 iconРегламент
Структура навчальної дисципліни: 8 семестр загальний обсяг 126 год/3,5 кред.; Лк. 40 год./20; пр. – 10 год./5; лаб. – 10 год./5;...
2 год. Тема 2 iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи логопедії та дефектології» Разом
Разом: 216 год., лекції – 40 год., семінарські заняття – 24 год., практичні заняття – 20 год., індивідуальна робота – 24 год., самостійна...
2 год. Тема 2 iconНавчально-методична карта дисципліни „Методика викладання педагогічних дисциплін ” Разом: 72
Разом: 72 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 4 год., Індз – 12 год., самостійна робота 40...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи