Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) icon

Програма курсу " Релігієзнавство" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання)
Скачати 351.29 Kb.
НазваПрограма курсу " Релігієзнавство" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання)
Сторінка1/3
Дата27.06.2013
Розмір351.29 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Національний університет “Києво - Могилянська Академія”

Кафедра філософії та релігієзнавства


Програма курсу

Релігієзнавство”


(для студентів НаУКМА, бакалаврський рівень навчання)


Викладач – кандидат філос. наук, доцент Головащенко Сергій Іванович


Метою курсу є дати з академічних позицій систематичний огляд питань, що стосуються сутності релігії як духовного, культурного, соціального феномену, питань суспільного фукціонування інституціональних форм релігії, історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій. Завданнями курсу є: підготувати студентів до сприйняття дотичного до його тематики матеріалу інших релігієзнавчих, філософських, історичних, соціологічних, політологічних, культурологічних, правничих курсів, виробити у студентів початкові навички самостійного аналізу релігійних явищ і процесів, застосування результатів такого аналізу у навчальній, науково-дослідній та практичній роботі.


^ Спосіб викладання курсу. Курс читається у ІІ триместрі і розрахований на 13 навчальних тижнів (по 3 години аудиторних занять щотижня протягом 12 тижнів плюс залік на останньому). Курс складається з лекцій (14 год.), практичних занять (10 год.); передбачена також консультація (2 год.). Перші три тижні – лекційні. Лекційна частина містить матеріал, що характеризує релігієзнавство як наукову дисципліну, зміст і структуру феномену релігії, академічний огляд релігій світу. Значне місце посідають питання суспільного функціонування релігії, насамперед як нормативної системи, вплив її на культуру, мораль, політику та право. Семінарська частина курсу за змістом закріплює, або доповнює лекційний матреріал.


^ Система контролю та оцінки . Оцінка знань студентів складається з трьох елементів - наслідків роботи на семінарських заняттях, написання письмової роботи, оцінки за письмову відповідь під час заліку. За рейтинговою системою студент може одержати 100 балів, з них за залік - до 30 балів, за письмову роботу - до 20 балів і за відповіді на семінарськіх заняттях — до 10 балів на кожному з п’яти занять. Відвідання семінарськіх занять є обов`язковим. Пропущені заняття відробляються в дні консультації викладача в усній формі або через виконання завдань експрес-тестів. Обсяг письмової роботи складатиме 10-12 сторінок машинопису. Залік проводитиметься у формі відповідей на контрольні питання та на питання тестів, складені у відповідності до змісту курсу “Релігієзнавство”.


^ Зміст курсу


Тема 1. Релiгiєзнавство як наукова дисциплiна та галузь гуманітарного і соціального знання.

Лекція (2 год.)

Предмет, методологiя, структура релігієзнавства як академічної дисципліни. Еволюція теоретичного змісту та основні теоретичні форми релігієзнавства. Об`єкт і предмет релігієзгавства. Дісциплінарна структура релігієзнавства. Принципи релігієзнавчих досліджень. Особливості історичного, філософського, соціологічного, психологічного, феноменологічного аналізу релігії. Релігієзнавство і теологія: співставлення предмету, методології та структури. Засади визначення релiгiї, напрями її iнтерпретацiї. Релiгiєзнавство в системi гуманiтарного та соцiального пiзнання.


^ Тема 2. Змiст i структура феномену релiгiї. Релiгiя як культурно-нормативна система та суспільний регулятор.


Лекція (2 год.)

Визначення релiгiї. Релiгiя як вiдношення до сакрального: релiгiйний досвiд, релiгiйнi почуття, релiгiйна вiра. Релiгiйнi уявлення, догми та доктрини. Форми релiгiйних уявлень та вiрувань. Релiгiйний культ: ритуал, обряд, таїнство. Релiгiя як вiдношення мiж людьми: релiгiйна спiльнота. Iнституцiоналiзацiя релiгiї. Соцiалiзацiя особи в рамках релiгiйного iнституту. Типи релiгiйних органiзацiй, iх походження i еволюцiя. Функцiї релiгiї. Принципи класифікації та систематизації релігійних феноменів. Розвиток форм нормативної регуляцiї в лонi релiгiйних традицiй. Релiгiя i звичай, релiгiя i мораль. Релiгiя i право. Принципи сакралiзацiї влади. Церква i держава. Релігiйний фундаменталiзм та клерикалiзм. Принцип теократiї. "Громадянська релiгiя". Свiтська держава, її полiтика щодо релiгiї та церкви. Правовi засади державно-церковних вiдносин, свобода совісті та свобода віровизнання, їх філософсько-антропологічне осмислення та політико-правове забезпечення в Україні та сучасному свiтi.


Семінарське заняття 1. Сутність релігійного феномену. (2 год.)

  1. Проблема сутності та визначення феномену релігії.

  2. Специфіка релігії. Дуалізм природного і надприродного — основна ознака релігійного світобачення. Діалектика священного та профанного в релігії.


Література (див. список):

1.1:

1 ( Розд.ІІ, тема V, §1.), 43 ( гл. 1, § 2.), 147 (Розд 1. (§§ 1.1–1.10)

1.2:

1 (Розд.ІІ, тема VІ, §1), 235 (Гл.1: “Предварительные замечания: структура и морфология сакрального”.), 236, 212 (Розд 1. (§§ 1.11–1.12)

Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • назвати і коротко охарактеризувати основні релігієзнавчі дисципліни, їх предмет та завдання

 • навести одне з відомих їм філософських, соціологічних, психологічних, богословських визначень релігії та коротко прокоментувати його.


Література (див. список):

212 (Розд 1. (§§ 1.11–1.13), 1 (Розд. І, тема IV, §§ 1-7), 43 (гл. 1, § 1 гл. 2, § 1 гл. 3, § 1), 44 (гл. 1), 45, 46.


Семінарське заняття 2. Структура та функції релігійного комплексу. (2 год.)

  1. Структура релігійного комплексу.

  2. Феномен релігійної віри.

  3. Культові дії (ритуали), основні їх форми та функції.


Література (див. список):

2.1:

1 (Розд. II, тема V, § 2.), 6 (Гл. ІІІ.), 212 (Розд 1. (§§ 1.2, 1.3, 1.15)

2.2:

1 (Розд.ІV, тема ХVIII, §3), 43 (гл. 3, § 2.), 44 (гл. III), 212 (Розд 1. (§§ 1.7, 1.8, 1.9, 1.14), 260 (гл. 14).

2.3:

1 (Розд. ІІ, тема V, § 2 тема VІІІ, §§ 3,5), 44 (гл. V), 171 (Гл. 2-9), 38 (Гл. “Жертвоприношение”. С. 589-601.), 212 (Розд. 1 (§§ 1.2, 1.3; Розд 2. (§§ 2.5, 2.6, 2.7), 260 (гл. 16-17).

Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • описати структуру релігійної свідомості, коротко визначити основні її компоненти

 • визначити головні ознаки феномену релігійної віри.

Література (див. список):

1 (Розд. IV, тема ХVІІІ, §3), 6 (Гл. ІІІ, § 1), 44 (гл. III), 50, 212 (Розд 1. (§§ 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15)


Тема 3. Історичні форми релігійності. Ранні форми релігійних вірувань та практик, родоплемiннi, етнічні та етно-державні релiгiї.


Лекція (2 год.)

Теорії походження релігій: богословські та науково-раціоналістичні підходи. Єдність і багатоманіття джерел релігії. Умови формування і чинники первісних релігійних вірувань. Ранні вірування та їх єволюція: магія, фетишизм, анімізм. Освячення роду та етносу в рiзних формах релiгiйних вiврувань:тотемізм, культ предків. Родо-племiннi культи. Родоплеміні вірування предків давніх українців. Характерні риси і типи національних та національно-державних релігій. Розмаїття уявлень релігійних уявлень: полідемонізм, політеїзм, монотеїзм. Національні та національно-державні релігії Стародавнього Світу. Етнічна релігія давніх українців. Національні та національно-державні релігії сучасності: типологічні ознаки. Національні релігії Індії: індуїзм, джайнізм, сікхізм. Національні релігії Китаю: даосизм, конфуціанство. Синто - японська національна релігійна система. Іудаїзм - національна релігія євреїв.


Семінарське заняття 3. Первісні форми релігійних вірувань та практик. Родоплемінні, етнічні релігії та етнодержавні релігії. (2 год.)

  1. Первісні форми релігійних вірувань та родо-племінні культи.

  2. Одне з питань семінару, поданих далі (визначається до розгляду за вибором викладача з урахуванням інтересів аудиторії):

3.2.1. Шаманізм як синтетична форма первісної релігії.

3.2.2 Національні релігії Південної та Східної Азії (розглядається одна з релігійних традицій за вибором викладача з урахуванням інтересів аудиторії): бон, синто, даосизм, конфуціянство, давньоіранська релігія та парсизм, індуїзм, джайнізм, сикхізм

3.2.3. Іудаїзм як національна релігія.

Література (див. список):


3.1:

1 (Розд.ІІІ, т. ХІ), 212 (Розд 2. §§ 2.1–2.9), 219, 224, 225, 257, 309, 310, 331, 332.

3.2:

3.2.1: 92, 93, 94, 95, 212 (Розд 2. §§ 2.10), 237.

3.2.2: 2 (Гл. Индуизм, Джайнізм, Сикхизм, Религии Китая, Религии Японии), 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 212 (Розд 3. (§§ 3.1–3.9), 326, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341.

3.2.3: 2 (Гл. Иудаизм), 3, 12, 109, 110, 111, 112, 212 (Розд. ІІІ, тема ХІІ, § 5), 322, 342, 343,344,345,346, 347,348.


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • дати письмове визначення релігійного культу, його основних елементів та функцій

 • дати письмове визначення функцій релігії, охарактеризувати основні з них

Література (див. список):

1 (Розд.ІV, тема XVІI, §2 тема XVІI, § 4 тема ХХ, §§ 1-3), 6 (Гл. V), 45, 46, 212 (Розд 1. (§§ 1.2, 1.3, 1.15)


Тема 4. Свiтовi релігії: типове та особливе.


Лекція (2 год.)

Типологiчнi риси свiтових релiгiй. Спільне та особливе у походженні, становленні та еволюції буддизму, християнства та ісламу як світових релігій.

Семінарське заняття 4. Світові релігії: типове і особливе. (2 год.)

  1. . Типологічні ознаки світових релігій.

  2. . Одна з світових релігійних традицій (визначається до розгляду за вибором викладача з урахуванням інтересів аудиторії):

4.2.1. Релігійне та етичне вчення буддизму, його основні напрями.

 • Особа Будди та виникнення буддизму.

 • Основні ідеї та положення буддистського релігійно-етичного вчення.

 • Течії та школи в будизмі. Поширення буддизму у світі.

4.2.2. Християнство як світова релігія.

 • Передумови та обставини виникнення християнства

 • Головні принципи догматики, культу та організації в християнстві.

 • Основні напрями християнства: іх особливості. Поширення християнських течій у світі.

 • Християнство в контексті сучасності

4.2.3. Іслам як світова релігія: основи віровчення та культу.

 • Особа Мухаммада та походження ісламу

 • Коран як священна книга мусульман.

 • Бог, світ, людина в ісламі.

 • Основні течії в ісламі та їх особливості.

Література (див. список):

4.1: 1 (Розд. ІІІ, тема ХІІІ).

4.2:

4.2.1: 2 (Гл. Буддизм), 113130, 212 (Розд 3. (§§ 3.10), 349356.

4.2.2: 1 ( Розд. ІІІ, тема ХІІІ, § 3; тема ХIV, §§ 2-4. тема ХХVІІ.), 131142, 212 (Розд 3. (§§ 3.13), 357–376.

4.2.3: 2 (Гл. Ислам), 12 (гл. 10),143151, 212 (Розд 3. (§§ 3.12), 324, 377384.


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими дати письмове визначення понять:

тотемізм, фетишизм, магія, анімізм, шаманізм.

Література (див. список):

212 (Розд 2. (§§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.10), 224, 225.


Тема 5. Релігія в контексті історії та культури українського народу.


Лекція (2 год.)

Релігійні вияви національного буття українців. Українські народні вірування і повір`я. Українське язичництво. Християнізація України-Русі. Середньовічне християнство в Україні. Берестейська унія. Могилянська доба українського Православ`я. Роль християнства в розвитку української культури. Релігійне життя України часів колоніальної неволі. Поява і поширення протестантизму. Релігія в житті національних меншин. Релігійно-церковне життя доби тоталітаризму. Секулярні тенденції і формування нових форм релігійності.


^ Тема 6. Релiгiя в сучасному світі. Релігійна багатоманітність та її перспективи.


Лекція (2 год.)

Географія релігій та тенденції їх поширення. Кризові явища в сучасному релігійному житті: криза традиційної релігійності та церковності. Виникнення нових релігійних традицій як закономірність історико-релігійного процесу. Еволюція вчення, культової та позакультової діяльності традицїйних конфесїй: взаємодія модернізму та фундаменталізму. "Соціальні доктрини" в рамках різних конфесій та церков. Глобальні проблеми сучасності в їх богословському та релігійно-етичному осмисленні. Екуменізм як вияв універсалістських тенденцій та пуризм як потяг до збереження культурно-релігійної ідентичності.


^ Тема 7. Конфесійний плюралізм, свобода віросповідання та свобода совісті в незалежній Україні.


Лекція (2 год.)

Зміст та практичне здійснення державного регулювання релігійного життя за умов комуністичного режиму. Подолання в умовах становлення Української державності негативних наслідків порушень прав громадян на свободу совісті. демократизація відносин між церковю та державою в суверенній Україні. Конфесійна структура і географія релігій в Україні. Мережа релігійних об'єднань в Україні та характеристики їх діяльності. Світоглядний та конфесійний плюралізм. Законодавство України про свободу совісті. Етноконфесійна ситуація в Україні та міжцерковні та внутрішньоконфесійні відносини. Вплив геополітичного становища України та системи міджержавних відносин. Тенденції державно-церковних відносин. Поширення нових релігійних течій в Україні. Прогнози у сфері релігійного життя.


Семінарське заняття 5. Релігійна свобода та свобода совісті ситуація у світі та в Україні. (2 год.)

  1. Принципи свободи совісті та віросповідання, визнанi у свiті. Мiжнароднi документи.

  2. Правові гарантії і державне забезпечення свободи совісті в Украiні.


Література (див. список):

1 (Розд.ІV, тема ХXІV, розд. V, тема ХХХ, § 6), 8187.


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • дати визначення інституціоналізації релігії

 • визначити типологічні ознаки церкви як релігійної інституції

 • визначити типологічні ознаки секти як релігійної інституції

 • визначити типологічні ознаки культу як релігійної інституції

 • визначити типологічні ознаки деномінації як релігійної інституці

Література (див. список):

1 (Розд. ІV, тема XVII, § 3), 6 (Гл. ІІІ, § 4), 8, 43 (гл. 2, § 5), 45, 46


Тема для студентського круглого столу (конференції):


Нові релігійні рухи ситуація у світі та в Україні.

 1. Природа НРР. Суспільні, культурні та духовні обставини виникнення.

 2. НРР в Украiні, основні течії.Пропоновані теми письмових робіт:

 • З. Фройд і релігія ("Тотем і табу", "Майбутнє однієї ілюзії").

 • "Психоаналіз і релігія" Е. Фромма.

 • Психологічний аналіз релігії у К. Юнга. ("Психологія релігії").

 • Релігійний досвід та феномен релігійної віри в концепції У. Джемса ("Багатоманітність релігійного досвіду).

 • Релігія як відношення до сакрального ("Святе" Р. Отто, "Священне й мирське" М. Еліаде).

 • Релігієзнавча концепція Е. Дюркгайма ("Елементарні форми релігії").

 • Міфологія, магія і релігія ("Міф і релігія" В.Вундта, "Золота гілка" Д.Фрезера, "Магия, наука, религия" Б.Малиновського)

 • Оцінка сутності релігії в системі антропологічного матеріалізму Л. Фойербаха ("Лекції про сутність релігії", "Сутність християнства").

 • Історичність релігії та проблема її походження.

 • Ранні форми релігії та родо-племінні культи (характеристика одного з різновидів за вибором).

 • Стародавні етнічні та національно-державні релігії: давні єгиптяни, майя, ацтеки, інки, давні греки, давні римляні, давні жителі Америки (за вибором)

 • Етнічна релігія стародавіх жителів України та сучасні спроби її реконструкції.

 • Національні релігії Індії. Індуїзм, джайнізм, сикхізм (за вибором).

 • Національні релігії Китаю. Даосизм, конфуціанство (за вибором).

 • Національні релігії Японії. Сінто.

 • Іудаїзм як національна релігія євреїв

 • Релігійні вірування давніх слов'ян та сучасні спроби відродження української "етнічної релігії".

 • Релігійне та етичне вчення будизму.

 • Християнство як світова релігія: витоки та походження.

 • Іслам як монотеїстична релігія.

 • Загальна хар-ка священної книги однієї з релігій (Біблія, Коран, Талмуд, Зенд-Авеста, Тіпітака, Кодзікі тощо – за вибором)

 • Інституціоналізація релігії. Типи релігійних організацій.

 • Релігія як культурний феномен.

 • Релігія як світоглядний феномен.

 • Сутність релігійної моралі.

 • Феномен релігійної віри.

 • Особа засновника релігійної традиції (Мойсей, Сідгартха Гаутама, Конфуцій, Ісус,. Заратустра, Могаммад). Досвід сучасності (Свамі Прабгупада, Лев Силенко).

 • Церква як суспільний інститут: особливості нормативної регуляції.

 • Географія релігій у світі та їх поширення.

 • Сутність релігійного фундаменталізму.

 • Клерикалізм як релігійне та політичне явище.

 • Релігійний екуменізм

 • Позиції світської держави щодо релігії та релігійних організацій.

 • Свобода віровизнання і свобода совісті: філософсько-антропологічний, соціологічний, моральн., політич. та правовий виміри.

 • Міжнародні правові акти про свободу совісті та релігії.

 • Церковно-державні відносини у країнах Західної Європи.

 • Свобода совісті та свобода релігії у США.

 • Проблеми свободи совісті та церковно-державних відносин у посткомуністичних суспільствах.

 • Феномен нових релігійних рухів в Україні. НРР в Україні.

 • Релігійна ситуація в незалежній Україні: правові, політичні та соціокультурні аспекти.Вимоги до письмових робіт:

 1. Тема роботи може відрізнятися від запропонованої, але узгоджується з викладачем.

 2. Обсяг письмової роботи має складати 7–10 сторінок машинопису. Студенти заохочуються до реферуванні праць класиків світової релігієзнавчої думки;

 3. Письмова робота має бути написаною студентом протягом 2-4 тижнів триместру. Останній термін прийняття роботи – кінець 11-го робочого тижня.

 4. При написанні роботи студент має використати щонайменше 3-5 джерел, засвідчивши це посиланнями в тексті роботи.

 5. При оцінці роботи буде врахована самостійність виконання, а також оригінальність міркувань студента з обраної теми.


^ Контрольні питання для комплексної перевірки знань (до заліку):


Ці питання опрацьовуються студентами самостійно протягом семестру з використанням підручників та довідкової літератури. До заліку студент має бути готовим:


- правильно визначити атора класичного релігієзнавчого тексту:


"Майбутнє однієї ілюзії"

"Багатоманітність релігійного досвіду"

"Психоаналіз і релігія"

"Міф і релігія"

"Первісна культура"

"Протестантська етика і дух капіталізму

"Сутність християнства"

"Тотем і табу"

"Святе"

"Золота гілка"

"Філософія релігії"

"До історії початкового християнства"

"Психологія і релігія"

"Священне і мирське"

"Антихристиянин"

"Лекції про сутність релігії"

"Промови про релігію. Монологи"

"Елементарні форми релігійного життя"

“Трактат з історії релігії”

"Первісне мислення"

“Природна історія релігії”


 • вміти дати визначення поняттям, які описують різні форми релігійних вірувань, релігійно-філософських вчень та форми світогляду у їх ставленні до релігії:


тотемізм; анімізм; політеїзм; деїзм; пантеїзм; вільнодумство

магія; фетишизм; монотеїзм; теїзм; агностицизм; атеїзм.


 • знати значення певних релігійних понять та вміти співвіднести їх з відповідними релігійними традиціями:
Дхарма (дгарма); Дао; Свята Трійця; Хадж; Трімурті; Нірвана; Тора; Сяо; Інь і Янь; Махаяна; Сунна; Песах; Ковчег заповіту; Джива/Аджива, Кевалін, Йоґа, Мокша, Карма, Майя, Чатурварґа, Гальса (Хальса), правила 5 "к", Мацурі, Дао, Де, У вей, Цзюнь Цзи, Лі, Феншуй, Кадіш, Шакті, Тантра, Самадгі, Мантра, Таліт, Янтра, Міцва, Мандала

Карма; Джіхад; Ахімса (агімса, ахінса); Сансара; Шехіна; Жень; Де; Боголюдина; Брахман; Камі; Тай-Цзи; Синагога; Богородиця; Воскресіння; Санґха (санґга), Сутра, Дг'яна (Дх’яна), Тгеравада (Тхеравада), Магаяна (Махаяна), Ваджраяна; Тантраяна; Берахот, Трилакшана, Трикая, Триратна, Бодгі (Бодхі), Мудра, Ступа; Ґесер, Ежин, Камлання, Обо, Онґон, Тайлаґан, Кашрут, Тенґрі (Тенрі)
 • знати значення певних понять, що позначають постаті, імена, титули та вміти співвіднести їх з відповідними релігійними традиціями:
Будда, Шак'ямуні, Бодгісатва, Авалокітешвара; Ґуань-інь, Бурган (Бурхан), Шветамбар, Упасак, Упасіка, Газан (Хазан), Далай-лама, Мошіа, Татхаґата, Аргат (Архат), Вайшнав, Хасид, Сидгартха, Діґамбар, Лама.

Конфуций (Кун цзи), Лао цзи, Вардгамана, магавіра, Шаман, тиртханкар, джина, канусі, Ґуру, Рама, Садґу, Нанак, Камі, Паньгу, Левіт, Брагма, Шива, Мітнаґед (Міснаґед), Христос, Вішну, Калі, Дурґа, Аматерасу, Шенраб, Крішна.
 • знати типологічні ознаки таких різновидів релігійних органіацій і вміти дати їм визначення:
церква

секта
 • знати, до яких релігійних традицій належать релігійні тексти:Бхагавадгита Дхаммапада Ригведа Дао де цзин; Тора; Трипітака(Тіпітака); Коран; Зенд-Авеста, І-цзин, Хамеш Міґілот, Ріґведа, Сутапітака, Самаведа, Магабгарата, Рамаяна, Грідая сутра, Сідур, Аді-Ґрантх, Ґемара, Аґама (Сиддганта).


Атхарваведа Лунь-юй Джатаки Чжуан Цзи; Талмуд; Кодзікі; Новий Завіт; Упанішади, Пірке Абот, Вінаяпітака, Абгідгарма, Дгамапада, Мішна, Лотосова сутра, Яджурведа, Діамантова сутра, Пурани, Берешіт Рабба, Атхарваведа, Бардо тодол.


  1   2   3

Схожі:

Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconПрограма курсу „ Історія християнства (для студентів фгн, бакалаврський рівень навчання)
...
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconПрограма курсу курсу Біблієзнавство Для студентів бакалаврату Наукма
Автор і викладач курсу: кандидат філософських наук, доцент Сергій Іванович Головащенко
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconПрограма курсу спецсемінару Вступ до Біблії Для студентів бакалаврату Наукма
Автор і викладач курсу: кандидат філософських наук, доцент Сергій Іванович Головащенко
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра філософії слов’янські вірування писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання
Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання...
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconПрограма Курсу релігієзнавство
Релігієзнавство як наука, його історичний розвиток. Релігія як суспільне явище, її структура та функції. (2г)
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconМіністерство освіти І науки України
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Релігієзнавство» для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Програма курсу \" Релігієзнавство\" (для студентів Наукма, бакалаврський рівень навчання) iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи