Робочий тематичний план icon

Робочий тематичний план
Скачати 60.43 Kb.
НазваРобочий тематичний план
Дата27.06.2013
Розмір60.43 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

"КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

факультет економічних наук

кафедра економічної теорії


Робочий тематичний план

навчальної дисципліни


ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Обсяг годин-81 Триместр викладання-5

з них: Форма контролю-залік

- лекційних - 20 Кредитів за курс-1,5

- семінарських -16

- самостійної роботи -43

- консультацій -2


Анотація

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань економіки праці та регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві, оплати праці, стимулювання оптимального використання людських ресурсів і підвищення продуктивності праці.

^ Завдання дисципліни:

 • висвітлення теоретико – методологічних та соціально – економічних аспектів сучасних проблем економіки праці і соціально-трудових відносин;

 • формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері;

 • розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності і відповідальності у роботі;

 • формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем економіки праці і соціально – трудових відносин.

^ Предметом дисципліни “Економіка праці" є праця, закономірності та способи формування і продуктивного використання ресурсів праці, функціонування, розвиток і регулювання соціально-трудових відносин, підвищення ефективності і дохідності праці та рівня її оплати.

“Економіка праці" як навчальна дисципліна грунтується на курсах-попередниках "Макроекономіка", "Мікроекономіка" "Економіка України", "Політична економія", спирається на розробки і результати досліджень кожної з цих наук.


Тема 1. ^ Праця та людські ресурси (лекція - 4 год.)

Предмет економіки праці. Характеристика праці. Основні категорії, якими характеризуються людські ресурси: населення (відтворення населення, природний і міграційний рух населення), економічно активне та економічно неактивне населення, трудові ресурси, трудовий потенціал, людський капітал.

Семінар: Праця та людські ресурси (2 год.)

Література: 10, 11, 13, 15, 16.


Тема 2. Соціально-трудові відносини як система (лекція - 2 год.)

Сутність соціально-трудових відносин (далі - ств), їх сторони, суб'єкти, рівні. Принципи ств. Методи регулювання ств в ринковій економіці. Якість трудового життя як узагальнена оцінка ств. Вплив глобалізації економіки на ств.

Семінар: Соціально-трудові відносини як система (2 год.)

Література: 4, 5, 11, 13, 15.


Тема 3. Зайнятість населення і безробіття (лекція - 2 год.)

Зайнятість як соціально-економічна категорія. Принципи відносин зайнятості в Україні. Визначення зайнятого населення за методикою МОП та в Україні. Безробіття: його сутність, причини, види. Сучасні проблеми і тенденції зайнятості в Україні (приховане безробіття, неформальна зайнятість, регіональні проблеми зайнятості, зовнішня трудова міграція).

Семінар: Зайнятість населення і безробіття (2 год.)

Література: 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Тема 4. Соціальне партнерство (для самостійного опрацювання).

Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки. Форми соціального партнерства. Нормативно-правова база соціального партнерства в Україні. Соціальне партнерство в організації. Колективний договір. Оцінка стану соціального партнерства в Україні та напрями його розвитку. Зарубіжний досвід соціального партнерства, сучасні його форми, тенденції розвитку.

Література: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.


Тема 5. ^ Ринок праці та його регулювання (лекція - 4 год.)

Сутність і структура ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці (графічні моделі). Кон'юнктура ринку праці. Сегментація ринку праці (первинний і вторинний ринки праці). Гнучкість ринку праці. Зовнішній і внутрішній ринки праці. Заходи активної політики держави на ринку праці. Пасивна політика держави на ринку праці. Визначення розміру допомоги по безробіттю. Якість і конкурентоспроможність робочої сили на ринку праці.

Семінар: Ринок праці та його регулювання (2 год.)

Література: 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16.


Тема 6. Організація і нормування праці (лекція - 2 год.)

Сутність, зміст і задачі організації праці. Поділ і кооперування праці. Організація робочих місць. Умови праці та фактори їх формування. Сутність нормування праці. Види норм праці. Класифікація витрат робочого часу. Методи нормування праці.

Семінар: Організація і нормування праці (2 год.)

Література: 7, 12, 16.


Тема 7. Продуктивність праці (лекція - 2 год.)

Визначення продуктивності праці. Показники продуктивності праці: виробіток і трудомісткість. Фактори продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

Семінар: Продуктивність праці (4 год.)

Література: 12, 16.


Тема 8. Доходи населення і оплата праці (лекція - 4 год.)

Джерела та структура доходів населення. Диференціація доходів. Прожитковий мінімум. Вартість і ціна робочої сили. Заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Почасова і відрядна заробітна плата. Системи заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Доплати. Надбавки. Система преміювання.

Семінар: Доходи населення і оплата праці (4 год.)

Література: 2, 10, 12, 15, 16.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. -Т.6. — К.: Ін-т законодавства, 1997.

 2. Закон України "Про оплату праці" // Закони України. - Т.8. — К.: Ін-т законодавства, 1997.

 3. Закон України "Про зайнятість населення//Закони України. –Т.1-К.: Ін-т законодавства, 1996.

 4. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" // Закони України. - Т. 19. — К.: Ін-т законодавства, 2000.

 5. Закон України "Про організації роботодавців // Офіційний вісник України.-2001.-№25, ст. 1097.

 6. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // Закони України. - Т.15. — К.: Ін-т законодавства, 1999.

 7. Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. — К.: Праця, 1997.

 8. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1919 — 1956, Т.1. —Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.

 9. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1957 — 1990, Т.2. — Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.

 10. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004.

 11. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. – К.: КНЕУ, 2003.

 12. Завіновська Г. Т. Економіка праці.: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

 13. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.

 14. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.

 15. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА - М, 2001.

 16. Экономика труда: Учебн. /под. ред. проф. П. Э. Шлендер и проф. Ю.П. Кокина. – М.: Юристь, 2002.

 17. Додаткова література: журнали : "Україна: аспекти праці", "Економіка України", "Економіст", "Економіка та держава", "Зайнятість та ринок праці", "Демографія та соціальна політика", "Вопросы экономики", "Человек и труд", "American Economic Review", " Journal of Economic Literature", " Quarterly Journal of Economics", "Journal of Comparative Economics"; статистичні збірники Держкомстату України: "Економічна активність населення України", " Праця в Україні", "Ринок праці України"; сайти Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua), Міністерства праці та соціальної політики (www.mlsp.gov.ua), Державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua), Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua).^ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ


Види робіт

Кількість

Умови нарахування балів

Загальна кількість балів

1. Семінари

8

Змістовна відповідь - 3 бали

Доповнення по суті проблеми - 1 бал

Пасивна участь - 0,5 бали

10

2. Письмова робота

2

Кожна правильна відповідь - 2 бали (5 завдань)

20

3. Самостійна письмова аналітична робота

1
10

Всього робота в триместрі40

4. Іспит

1
60

Разом100

Схожі:

Робочий тематичний план iconІноземна мова робочий навчальний план
Тематичний план лекцій з англійської мови для студентів І курсу фармацевтичного факультету
Робочий тематичний план iconУкраїнська мова робочий навчальний план
Тематичний план лекцій з української мови для студентів І курсу фармацевтичного факультету
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план
Література до семінару: а обов’язкова 3, 4; б додаткова 1,2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план
Бэкон Ф. Великое восстановление наук. Предисловие // Соч.: В 2-х т., М., 1971. Т. С. 63 – 83
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план з курсу
Гроссман Ю. М., Лісовий І. А. Історія стародавнього світу: Практикум. – Львів, 1985
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план до курсу
Курс є введенням до політичної, соціальної, культурної, економічної І військової історії XV-XVIII ст
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план
Тема Історія, сучасний стан розвитку та функції посередництва в конфліктах (лекція 2 год.)
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план
Розглядаються проблеми, пов’язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план
Введенский А. И. Метафизика и ее задачи // На переломе. Философия и мировоззрение. Философские дискуссии 20-х годов. М., 1990. –...
Робочий тематичний план iconПрограма з хімії Робочий тематичний план на 2008-2009 навчальний рік
Тема Основні напрямки модифікування мембран та синтезу мембраноутворюючих полімерів
Робочий тематичний план iconРобочий тематичний план
Курс передбачає напи­сання плану-проспекту наукового дослідження або тез науко­вої доповіді (за вибором студента)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи