Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва icon

Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва
НазваРобочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва
Дата27.06.2013
Розмір52.8 Kb.
ТипКонцепція

Національний університет

“Києво-Могилянська академія”

Кафедра економічної теорії


Робочий тематичний план


навчальної дисципліни

Економічна теорія підприємництваОбсяг годин - 106 Триместри викладання -2

з них:

лекційних - 26

групових - 24 Форми контролю - іспит

консультацій - 2

самостійної роботи - 56 Кредитів за курс – 2.0

Анотація

Вступна дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки економіста. Вступ до мікроекономіки. Містить певне коло знань про попит та пропозицію, поведінку споживачів та фірм в умовах ринків досконалої та недосконалої конкуренції.

Наступні курси: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка” …


Тема 1. Концепція підприємництва ( лекція - 2 год.)

Література (за номерами списку): а) основна: 2; б) додаткова: 2, 5.


Тема 2. Попит, пропозиція, еластичність (лекція – 2 год.)

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Семінар: Попит та пропозиція, еластичність (6 год.)

 1. Попит, обсяг попиту, функція попиту. Суть закону попиту.

 2. Пропозиція, обсяг пропозиції, функція пропозиції. Суть

закону пропозиції.

 1. Характеристика стану рівноваги.

 2. Концепція цінової еластичності, коефіцієнти еластичності.

 3. Розв’язання задач

Література до семінару: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 4.


Тема 3.Теорія поведінки споживача ( 4 год.)

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Семінар: Поведінка споживача (6 год.)

 1. Крива байдужості, характеристика кривих байдужості.

 2. Бюджетна лінія та її характеристика.

 3. Характеристика стану рівноваги.

 4. Концепція корисності, правило максимізації корисності.

 5. Розв’язання задач

Література до семінару: а)основна: 1-3; б) додаткова: 1,2,4.


Тема 4. Теорія виробництва ( 4 год. )

Література: а) основна : 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Тема 5. Теорія економічних витрат ( 6 год. )

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Семінар: Виробництво та витрати ( 6 год. )

 1. Сукупний, середній та граничний продукти; закон спадної

граничної віддачі.

 1. Характеристика ізоквант.

 2. Концепція економічних витрат.

 3. Характеристика ізокост.

 4. Умови мінімізації витрат.

 5. Розв’язання задач

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 4.


Тема 6. Поведінка виробника за умов досконалої конкуренції ( 4 год. )

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Семінар: Поведінка підприємств за умов досконалої конкуренції

( 4 год. ).

 1. Сукупний, середній та граничний доходи.

 2. Принцип порівняння сукупного доходу із сукупними витратами.

 3. Принцип порівняння граничного доходу із граничними витратами.

 4. Розв’язання задач

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 4.


Тема 7. Поведінка виробника за умов монополії ( 2 год. )

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Семінар: Поведінка виробника за умов монополії ( 2 год.)

 1. Характеристика монополістичного ринку

 2. Особливості визначення оптимального рівня виробництва

 3. Розв’язання задач

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 1, 3, 6.


Тема 8. Поведінка виробника за умов олігополії (для самостійного

опрацювання – 7 год.)

Література: а) основна: 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Тема 9. Поведінка виробника за умов монополістичної конкуренції ( для

самостійного опрацювання – 7 год. )

Література: а) основна : 1-3; б) додаткова: 3, 6.


Тема 10. Оптимальне співвідношення ресурсів ( 2 год.)

Література: а) основна : 1-3; б) додаткова: 3.


^

Список рекомендованої літератури
Основна

 1. Макконелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономика: Принципы, проблемы и

политика , т.2. – М.: Республика, 1992. – 400с.

2. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика /Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. -

608 с.

 1. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки /Підручник. – К.:

Товариство “Знання”, КОО, 1998. –714с.

Додаткова
 1. Гамільтон Дж. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Р. Піндайка та Д. Рубінфельда - К.: Основи, 1996. - 233 с.

 2. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: ОАО " Изд-во "Экономика", 1997. - 288 с.

3. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник: у 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич,

І. Луніна та ін.; За заг. Ред С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518с.

4. Микро - макроэкономика: практикум /Под общ. ред. Ю.А. Огибина. - СПб.: 1994. -

432 с.

5. Сио О.О. Управленческая экономика /Пер. с англ. - М.: ИНФРА -М, 2000. - 671 с.

6.Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М.: Финансы и статистика, 1992. – Т.1. – 363с., Т.2. – 372с.


Умови визначення

навчального рейтингу

Робота в триместрі – 60 балів

Іспит - 40 балів

Разом - 100 балів


Умови визначення

навчального рейтингу


Види робіт

Кількість

Умови отримання

Разом

Семінари

12

Змістовна доповідь - 3 бали

Доповнення - 1 бал

Пасивна участь - 0,5


20

Проміжний тест

2
20

Фінальний тест

1
40

Разом100


!Мінімальна кількість набраних впродовж триместру балів для допуску до іспиту становить 35!


Самостійна робота


Самостійна робота передбачає:

 1. Опрацювання лекційного матеріалу в процесі підготовки до семінарських занять

 2. Опрацювання тем, що розглядалися на лекціях, але не були розглянуті на семінарських заняттях

 3. Опрацювання тем, які не було розглянуто на лекціях, але які є в робочому тематичному плані.

Кожна з тем, яка розглядається на лекціях, передбачає 3 годи самостійного опрацювання.

Контроль за якістю виконання самостійної роботи здійснюється на семінарських заняттях та за допомогою проміжного і фінального тестів.


Робочий тематичний план склала професор Іванова Н.Ю.


Схвалено кафедрою економічної теорії "___"____________2007 р.


Зав. кафедрою економічної теорії,

д.е.н., професор Ю.М. Бажал

Схожі:

Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень
Наступні курси: «Економічна теорія», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка»
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни на 2006-2007 н р. Теорія функції комплексної змінної
Саме перехід до комплексного аналізу дозволив розв’язати багато питань дійного аналізу, зокрема довести основну теорему алгебри....
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва icon"Києво-Могилянська академія" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни
Курс орієнтований на студентів-культурологів, які спеціалізуються з фаху “Мистецтвознавство”. Історія, теорія, художня критика дає...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світу Людини, а історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання, жертовного...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами дисципліни „естетика”, сформувати теоретичний базис для критичного...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світі Людини. Відповідно, історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання,...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва iconРобочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика”
Вступна дисципліна до опанування знаннями І навичками з фахової підготовки з питань законодавчого визначення правил економічної конкуренції....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи