Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» icon

Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія»
Скачати 433.88 Kb.
НазваФілософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія»
Сторінка1/2
Дата27.06.2013
Розмір433.88 Kb.
ТипДокументи
  1   2


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

БАКАЛАВРАТ З ФІЛОСОФІЇ

Робочий тематичний план

навчальної дисципліни

Філософська антропологія ”

для студентів бакалаврату ФГН (спеціальність «філософія»)


Обсяг аудиторних годин – 54 Триместр викладання – VІІ

з них:

 • лекційних – 28 Форма контролю – іспит

 • групових – 24

 • консультацій – 2 Кредитів за курс – 2Автор курсу – Козловський Віктор Петрович, канд. філос. наук, доцент


Анотація


Метою курсу є поглиблене вивчення етапів становлення, структури і функцій філософсько – антропологічного знання, історичних і сучасних типів філософського осмислення проблеми людини, її природи, основних способів і форм людського буття, досвіду, мови, свідомості, комунікації, тілесності. Cтуденти мають освоїти найважливіші поняття і категорії курсу, а також продемонструвати вміння аналізувати праці (чи фрагменти) відомих мислителів, в яких розкриваються фундаментальні проблеми дослідження людини.
^

Тематика лекційного курсуВступ до курсу


Тема 1: Людина як об’єкт вивчення в сучасній філософії й науці : антропологія в структурі філософського, соціально – гуманітарного та природничо – наукового знання.(2 год.)

І. Історико – філософський модуль


Тема 2: Генеза та еволюція класичних європейських уявлень про людину: Античність – Середньовіччя – Новий час. (4 год.)

Тема 3: Проблема людини в філософських розмислах ХХ ст.: становлення постантропологічної парадигми. (4 год.)


ІІ.Теоретичний модуль.


Тема 4 : Свідомість, мова і спілкування : людина як природній парадокс. (2год.)

Тема 5: Дія, пізнання й оцінка : антропологічний зміст культури. (4 год.)

Тема 6: Антропологічні виміри бажання, мотивів і потреб. (2 год.)

Тема 7: Людське тіло: соматичні конфігурації життєвого світу.(2 год.)

Тема 8: Індивід, особа й інтерсуб’єктивність: основні риси персонології. (4 год.)

Тема 9: Людське буття як філософська проблема: антропологія як онтологія. (4 год.)


Плани семінарських занять


Практичне заняття 1.

Тема: Філософський та науковий погляд на людину.(2 год.)

Семінар 1.


1.Основні риси, течії і методологічні настанови філософської антропології (О.Больнов).

2. Можливості і межі філософської антропології (Г.Рікман).

3.Характер філософських висловлювань про людину (П.Рікьор).

4. К.Леві-Строс про етнологію як постгуманістичний дискурс. Принципи етології К.Лоренца.

Література

Обовязкова:

Больнов О. Філософська антропологія та її методичні принципи//Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрями. – К., 1996. – С.96 – 111.

Рикман Х.П. Возможна ли философская антропология// Это человек: Антология. – М., 1995. – С.54 – 74.

Рикер П. Какого рода высказывания о человеке могут принадлежать философам//О человеческом в человеке. – М., 1989. – С. 40-59.

Леви-Строс К.Три вида гуманизма. Руссо – отец антропологи //Первобытное мышление. – М., 1994.

Лоренц К. Гносеологические пролегомены//Лоренц К.Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания. – М., 1998.

Додаткова: 63, 72, 73, 79(1), 81, 118 – 121. 144, 145, 147, 157 – 159, 173, 180, 236(1), 261, 262, 348, 350, 351, 359, 362 – 365.


Практичне заняття 2.

Тема: “Людина - недосконала тварина, яка жадає влади ”(Ф. Ніцше ” По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього. “1886 р.) (2 год.)

Семінар 2.


1. Свідомість, бажання і воля як феномени життя: перспективізм людської істоти.

2.Вчення про ” чотири людських помилки ” та його антропологічний сенс. Погляд на людину як ” невдачу ” природи: ” людина це штучна тварина. ”

3. Завершення модерної людини і поява ”надлюдини”: воля до влади як сутнісна риса нової людської породи. Антропологічний зміст вчення про ”вічне повернення.”

Література

Обов’язкова :

Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього. – К., 1999 / або: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Ф. Ницше. Сочин. В 2т. – М.,

1990. Т. 2.

Ницше Ф.Веселая наука //Ф.Ницше. Сочин. В 2т. – М., 1990. Т. 1. (фраг. 1- 4, 108 –121).

Ницше Ф. Воля к власти. – М., 2005.(Кн. 4).

Додаткова: 63, 75, 93, 94, 95,122, 123, 152,153,167,168, 176, 191, 192, 212,213, 219, 225, 237, 238, 245, 287, 335, 336.


Практичне заняття 3.

Тема: “ Людина – ”аскет ” життя ”. (М. Шелер “ Місце людини в космосі. ”1928). (4 год.)


Семінар 3.

1. М.Шелер про основні історичні погляди на людини.

2. Про схожість і радикальну відмінність людини від тварини:

  • Послідовність психофізичного буття: його основні форми і риси.

  • життя і дух; дух як ” аскет” життя; дух і свобода.

3.Основні категорії духу: людина як метафізична істота.

Семінар 4.


1. Цінності в антропологічній перспективі.

2. М.Шелер про ресентимент та його витоки.

Література

Обов’язкова :

Шелер М. Человек и история //М.Шелер. Избранные произведения, М., «Гнозис». 1994.

Шелер М. Положение человека в космосе//М. Шелер. Избран. произвед. – М., 1994.

Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей//М. Шелер. Избран. произвед. – М., 1994.

Шелер М. Ресентимент в структуре морали. – СПб., 1999. – С.7 -64.

Чер-унг Пак. РЕСЕНТИМЕНТ, ОЦЕНКА, ЗНАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ В УЧЕНИИ МАКСА ШЕЛЕРА: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ ЧУВСТВ// Социологический журнал, 1997.№4. http://www.socjournal.ru/article/360

Додаткова: 66, 69, 73, 81, 114, 143, 167, 176, 257, 270, 303 -305, 307, 316, 321, 324, 332 -334.


Практичне заняття 4.

Тема: Людина як “ексцентрична” істота, схильна до об’єктивності. Біологічні засади апріорності. (4 год.)

Семінар 5.


1. Мета і предмет вивчення людини в антропологічній доктрині Г.Плеснера; проект філософської антропології.

2.Спорідненість і відмінність людського буття від “сфери живого”:

- позиціональність ексцентричної сфери людського існування;

3.Зовнішній, внутрішній і спільний світ людини.

Семінар 6.


1. Основні антропологічні закони.

2.Г.Генгстенберг про здатність до «об’єктивності» як визначальну рису людини.

2.Біологічні витоки a priori структур людської свідомості (К.Лоренц).


Література

Обов’язкова :

Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии.- М., 1990. (Гл.1, 7).

Лоренц К. Кантовская концепция a priori в свете современной биологии//Эволюция. Язык. Познание.– М., 2000.

Хенгстенберг Г. Э. К ревизии понятия человеческой природы // Это человек. Антология.- М., 1993.

Додаткова: 53, 65(1), 69, 73, 79(1), 81,143, 158, 229, 230, 257, 268, 273, 303- 305, 307, 316, 324.


Практичне заняття 5.

Тема: Людина як діяльна та символічна істота. (2 год.)

Семінар 7.


1. Основні риси філософської антропології А. Гелена:

- критичних перегляд основних різновидів антропологічного знання;

- проект нової філософської антропології: її наукове, а не метафізичне спрямування;

2. Людина як діяльна істота, що створює власний культурний світ:

- концепт людської дії;

- дія, культура і спільнота як базові концепти «науки про людину»; людина як «не достатня, не спеціалізована і ризикована істота».

3. Людина як animal simbolicum (Е. Кассірер).

Література

Обов’язкова :

Гелен А. К систематической антропологии // Проблема человека в западной философии. – М., 1990.

Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры //Э.Кассирер. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998. – С. 444- 487, 514- 524.

Додаткова: 66, 73, 86, 109 – 111, 114, 141, 167, 180, 182, 209, 223, 237, 261, 267, 276, 282, 301, 302, 320, 321, 333, 335, 359, 362, 364, 365.


Практичне заняття 8.

Тема: Психоаналітичні моделі людської чуттєвості, сексуальності і деструктивності.(2 год.)

Семінар 8.

1.Людська чуттєвість та її буттєві виміри (Г.Буркхард).

2. З. Фрейд про лібідо і потяг до смерті як конститутивні принципи людської природи:

3.А.Адлер про комплекс неповноцінності та зверхності як рушійні сили людської поведінки.

4.Витоки та форми людської деструктивності (Е.Фромм).

Література

Обов’язкова:

Буркхардт Г. Непонятая чувственность //Это человек. – М., 1995. – С.124 -155.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия //З. Фрейд. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.

Адлер А. Наука жить. - Киев, 1997. - С.57–62, 235–241.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1996. (Гл.1-2).

Додаткова: 16, 25,88, 120, 142, 178, 181(1), 190 -194, 240 -244, 248, 344, 351, 358.


Практичне заняття 7.

Тема: Людська тілесність як філософська проблема. (4 год.)

Семінар 9.


1. Матеріальне тіло як засадничий концепт схематизації людиною зовнішнього світу, власного Я

та інших (П.Стросон).

2.Тіло як первинне джерело перцептивного досвіду (Е. Гуссерль, М. Мерло- Понти).

3. Тіло як фактичність людської присутності в світі : тіло “для себе ” і ”для інших ” (Ж.-П. Сартр):

- людська чуттєвість : емоції, уява, фантазія;

- еротика і сексуальність.

Семінар 10.


1. Тілесні практики, не вербальна семантика тілесних рухів, ” десоматизовані ” та “знакові” тіла в постмодерністичному дискурсі (Ж. Бодріяр).

2.Феміністичні моделі тілесності (С. де Бовуар).

3.Віртуальні тіла в кіберантропології: короткий огляд проблематики.

Література

Обов’язкова:

Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. - Київ. 2000. (Гл. 4 ).

Мерло- Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999.- С. 198- 204.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001. (Част. ІІІ., гл. 2).

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. – СПб., 2004.

(§ 28).

С. де Бовуар. Друга стать. У 2 т. – К., 1997. Т.1.(Вступ. Част.1); Т.2. (Част.4).

Strawson P.F. Individuals.An essay in Descriptive Metaphysics.- N.Y.1963.- P.2- 58.

Додаткова: 3-5, 11, 12, 16, 18, 23, 29, 39, 75-78, 87, 98, 102, 116, 129, 131, 138, 142,159, 163, 171,175, 180(1), 192, 197, 203, 206, 240, 254,259, 279, 284, 286, 291- 296, 298 – 296, 298, 313, 328.


Практичне заняття 8.

Тема: Персоналізм як філософія людської ідентичності: співвідношення персональної суб’єктивності й інтерсуб’єктивності. (2 год).

Семінар 11.


1. Морально - антропологічні характеристики особистості (М.Шелер).

2. Персоналізм як не антропологічний погляд на людину: особа як втілене й залучене існування в обширі соціально - культурного світу (Е. Мун’є).

3. Особа і вчинок. Можливості і межі антропологічної редукції. Інтерсуб’єктивність як «участь у бутті з іншими» (К. Войтила). Інший як особа (П.Ентральго).

4.Екзистенціальний вимір людської особистості (В.Франкл).

Література

Обов’язкова :

Шелер М. Сутність моральної особистості //Сучасна зарубіжна філософія.-К., 1996.

http://ukrknyga.at.ua/load/suchasna_zarubizhna_filosofija_techiji_i_naprjamki_khrestomatija_uporjad_v_v_ljakh_v_s_pazenok/36-1-0-474

Мунье Э. Персонализм //Э. Мунье. Манифест персонализма. – М., 1999. – С. 460 – 523.

Войтила К. Суб’єктивність і «те, що не піддається редукції» в людині // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів. 2000. – С. 19 – 27.

Войтила К. Участь чи відчуження // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – С.244 -258.

Войтыла К. Личность и поступок. – М., 2003. (Введение). http://www.npar.ru/journal/2005/2/pope.htm

Франкл В. Десять тезисов о личности//Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия, 2005. №2. – С.4-13.

Энтральго П.Л. Теория и реальность другого//История философии. – М., 1997, №1.

Додаткова: 31(1),57, 59, 63, 70, 73, 74, 79(1), 83, 92, 106, 107, 112, 117, 124, 126, 127, 129, 130, 132 - 139, 154,157, 158,161, 164, 167, 169, 171(1),176, 179, 181, 187, 205, 207, 208, 233, 234, 246, 247, 274 – 278, 304.


Практичне заняття 9.

Тема: Буття як людська присутність у світі: антропологічні моделі онтології. (2 год.).

Семінар 12.

1. Фундаментальна онтологія і філософська антропологія: їхня спільність і радикальна відмінність (М.Гайдегер). Критика Е.Гусерлем антропології як «нової онтології».

2. Проблематичність визначення людської сутності: буття людини унеможливлює будь – яке її узагальнене визначення:

  • буття як трансценденція і темпоральність; час, мить і вічність;

  • буття, самобуття ; самотність ; “інший“ та проблема чужого буття;

  • проблема граничних ситуацій;

  • гра як феномен людського буття.

3. Життя, страх, біль, страждання і смерть як фундаментальні виміри людської природи.


Література

Обов’язкова :

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001. (Вступ. Част.ІІІ, роз.1.)

Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. – М., 1990.

Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. – М., 1997. (§36 – 41).

Вандельфельс Б. Топографія чужого. – К., 2004. – С. 5 – 44.

Ясперс К. Психологія світоглядів. – К., 2009. – С. 109 – 116, 205 – 261.

Husserl E. PHENOMENOLOGY AND ANTHROPOLOGY// EDMUND HUSSERL. PSYCHOLOGICAL AND TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY AND THE CONFRONTATION WITH HEIDEGGER (1927-1931). The Encyclopaedia Britannica Article, The Amsterdam Lectures, "Phenomenology and Anthropology" and Husserl's Marginal Notes in Being and Time and Kant and the Problem of Metaphysics (Ed.by Rudolf Bernet).–Dordrecht & Boston &London, 1998.

Додаткова: 27, 49, 50, 53, 54, 63, 64, 65(1), 72, 79, 80(1), 98, 102(1), 104, 105, 115, 129, 132, 134-136, 138, 154, 155, 185, 187, 200, 204, 212, 217, 235, 248, 249, 258, 259, 259(1,2), 263, 265, 266, 271, 285, 302-304, 355.
Література до курсу

Першоджерела

1.Арістотель. Нікомахова етика. – К., 2002.

2.Аристотель. Политика // Сочин. В 4т. – М., 1983. Т.4.

3.Аристотель. О душе // Сочин.В 4 т. – М., 1976. Т.1.

4.Августин Блаженный. О бессмертии

души. http://www.agnuz.info/library/books/avgustin_o_bessertii_dushi/

4(1). Антологія феміністичної філософії. – К., 2006.

5.Батлер Д. Гендерное беспокойство (гл. 1.Субьекты пола / гендера / желания) // Антология гендерных исследований. - Минск, 2000.

6.Больнов О. Філософська антропологія та її методичні принципи//Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрями. – К., 1996. – С.96 – 111.

7.Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. - Київ. 2000.- (Гл. 4 )

8.Войтила К. Суб’єктивність і «те, що не піддається редукції» в людині // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів. 2000. – С. 19 – 27.

9.Войтила К. Участь чи відчуження // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – С.244 -258.

9(1).Войтыла К. Личность и поступок. - М., 2003.

10.Вандельфельс Б. Топографія чужого. – К., 2004. – С. 5 – 44.

11.Гоббс Т. Человеческая природа // Т. Гоббс. Избран. Произ. В 2т. – М., 1965. Т.1.- С.439 – 514.

12.Григорий Нисский. Об устроении

человека. http://www.agnuz.info/library/books/GrigiriNisski_ObUstroeniiCheloveka/

13.Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.- С.77 – 115.

14.Гельвеций К.А. О человеке // Cочин. В 2 т.- М., 1974. Т.2.

15.Гелен А. К систематической антропологии // Проблема человека в западной философии. – М., 1990.

15(1).Гартли Д. Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях // Английские материалисты XVIII в. Собран. сочин. В 3 т.- М., 1968. Т.2.

16.Гартман Е. Современная психология.- М., 1902.

18.Гегель Г. Философия духа // Г.В.Ф.Гегель. Энциклопедия филос. наук. В 3-т. – М., 1977. Т. 3.(§ 387 -412, 413 – 482).

19.Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. – СПб., 2004

(§ 28).

20.Декарт Р. Разыскание истины // Р. Декарт. Сочин. – М., 1989. – С.165 – 167, 291 – 294, 300 – 303.

21.Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Ч. Дарвин. Собран.сочин.В 5 т.- М.:Л., 1953. Т.5.

22.Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Э. Кассирер. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998. – С. 444- 487, 514- 524.

23.Кант И. Об органе души // И. Кант. Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 619-624.

24.Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // И. Кант. Соч. В 6 Т. – М., 1966. Т. 6. – С. 351-354.

25.Кант И. Об изначальном зле в человеческой природе // И. Кант. Соч. 1965. Т. 4 (2). – С. 5-57.

26.Кант И. Логика// И. Кант. Трактаты и письма. – М., 1980. - С. 331-344.

27.Киркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к Философским крохам.- Мн., 2005.

28.Кожев А. Введение в чтение Гегеля. – СПб., 2003. – С.9-38.

29.Ламетри Ж. О. Человек – машина. Человек – растение // Ж.О. Ламетри. Сочин. –

М., 1976. – С.181 – 261.

30.Максим Исповедник. МИСТАГОГИЯ. http://st-jhouse.narod.ru/biblio/maximus_myst.htm

31.Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М., 1974. – С.65 – 76.

31(1).Мадди С. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. - СПб., 2002. http://psylib.ukrweb.net/books/maddi01/index.htm

32.Маркс К. Тези про Фейєрбаха // К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори. Т. 3.

33.Маркс К. Економічно – філософські рукописи 1844 року// К. Маркс і Ф. Енгельс. З ранніх творів. – К., 1973.

34.Мерло- Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999.

35.Мунье Э. Персонализм // Э. Мунье. Манифест персонализма. – М., 1999. – С. 460 – 523.

36.Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього. – К., 1999 / або:

37.Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Ф. Ницше. Сочин. В 2т. – М., 1990. Т. 2.

38.Ницше Ф.Веселая наука //Ф.Ницше. Сочин. В2т. – М., 1990. Т. 1.

39.Ницше Ф. Воля к власти. – М., 2005.(Кн. 4).

40.Паскаль Б. Мысли о религии. – М., 1902.

41.Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию.-М., 2004.

41(1). Про рівність статей. – К., 2007.

42.Рикер П. Какого рода высказывания о человеке могут принадлежать философам//О человеческом в человеке. – М., 1989. – С. 40-59.

43.Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

44.Фихте И.Г. Назначения человека // И. Г. Фихте. Сочин. В 2 Т. – СПб. 1993. Т. 2. – С. 163-224.

45.Рикман Х. Возможна ли философская антропология//Это человек: Антология. – С.54 – 74.

46.Фома Аквинский. Учение о душе. – М., 2004.

47.Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Л. Фейербах. Избран. философ. произ. В 2т. – М., 1955. Т. 1.

50.Фуко М. Забота о себе. – К., М., 1998. – С. 47-77.

51.Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. – М., 1990.

51(1).Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1998.

51(2).Франкл В. ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ О ЛИЧНОСТИ//Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2005. №2.

52.Хенгстенберг Г. Э. К ревизии понятия человеческой природы // Это человек. Антология.- М., 1993.

53.Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. – М., 1997. – С. 119 - 134.

54.Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии.- СПб., 2001.-С.13 -28, 300 – 438.

55.Шеллинг Ф. В. Й. Философия исследования о сущности человеческой свободы // Ф. В. Й. Шеллинг. Сочин. В 2 Т. – М., 1984. Т. 2. – С. 86-158.

56.Лоренц К. Гносеологические пролегомены//Лоренц К.Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания. – М., 1998.

57.Леви-Строс К.Три вида гуманизма. Руссо – отец антропологи//Первобытное мышление. – М., 1994.

58.Юм Д. Исследования человеческого познания // Д. Юм. Сочин. В 2т. – М., 1966. Т.2.

58(1).Ясперс К. Психологія світоглядів. – К., 2009. – С. 109 – 116, 205 – 261

59.Strawson P.F. Individuals. An essay in Descriptive Metaphysics.- N.Y.1963.

60.Husserl E. PHENOMENOLOGY AND ANTHROPOLOGY//EDMUND HUSSERL. PSYCHOLOGICAL AND TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY AND THE CONFRONTATION WITH HEIDEGGER (1927-1931). - Dordrecht & Boston &London. 1998.


Дослідження

61.Алексеев В.П. Человек. Эволюция и таксономия (некоторые теоретические вопросы).- М., 1985.

62.Арендт Г. Становище людини. – Львів.1999.

63.Аббаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни.- СПб., 2000.

64.Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм.- СПб. 1998.

65.Бубер М. Я и Ты // М.Бубур.Два образа веры. – М., 1995.

66.Бубер М. Проблема человека // М. Бубер. Два образа веры. – М., 1995.

67.Барт К. Послание к Римлянам. – М., 2005.

68.Барбур И. Этика и технология. – М., 2001.

68.Бультман Р. Теология апостола Павла // Р. Барт. Избранное: Вера и понимание.- М., 2004.

69.Бердяев Н. А. О назначении человека. – М., 1993.- С.54- 66.

70.Бихевиоризм: Э. Торндайк. Принципы обучения основаные на психологии. – М., 1998.

71.Бихевиоризм: Дж.Б.Уотсон. Психология как наука о поведении.- М., 1998.

72.Больнов О. Философия экзистенциализма. – СПб.,1999.

73.Буржуазная философская антропология ХХ века. – М., 1986.

74.Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – М., 1996.

75.Батлер Дж. Гендерное беспокойство (Субъекты пола / гендера /желания)//Антология гендерной теории. – М., 2000.- С. 297 – 346.

76.Батлер Дж. Психика власти. – СПб., 2002.

77.Брант А. Философская антропология феминизма. – Екатеринбург. 2004.

78.Буркхард Г. Непонятая чувственность // Это человек. Антология. – М., 1993.

79.Булатов М. О. Метафізика і антропологія: буття як основне поняття та його сучасний зміст //

79(1).Вдовина И.С. Французский персонализм. – М., 1977.

79(2).Вебер А. Третий или четвертый человек // А. Вебер. Избранное: кризис европейской культуры. – СПб., 1999. – С. 212-222, С. 223-225.

80.Васильев В. В. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – XVIII ВЕК. – М., 2005.

80(1).Васильев. В.В. И. Кант и проблема оснований человеческой природы

//ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ЛОГИКА (Труды международного семинара «Антропология с современной точки зрения» VIII Кантовских чтений ).- Калининград. 2000.

81.Григорьян Б.Т. Философия о сущности человека. – М., 1973.

83.Гуссерль Э. Картезианские размышления – СПб., 1998. (§ 42-44).

84.Гегель Г. Феноменология духа // Г. Гегель. Сочин. В 14 т. – М., 1959. –С.9 -13, 60 -70.

85.Гегель Г. Философия духа // Г. Гегель. Энциклопедия философ. наук. В 3 т. – М., 1977. Т.3.

86. Гелен А. Новий субъективизм//THESIS, 1993.Вып.3. – С.155 – 166.

87.Гомілко О. Метафізика тілесності. – К., 2002.

88.Говорунов А. В. Страсти человека : человеческое и

нечеловеческое. http://anthropology.ru/ru/texts/govorun/passion.htm

89.Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию.- М., 1988. –С.30 -82.

90.Джеймс У. Воля//Основы психического

развития. – М., 1998 http://anthropology.ru/ru/texts/james/will.html

91.Джеймс У. Поток сознания. http://anthropology.ru/ru/texts/james/consc.html

92.Джеймс У. Личность // Психология личности. – М., 1982.

93.Делёз Ж. Ницше и философия. – М., 2003.

93(1).Дерида Ж. Привиди Маркса. – Харків. 2000.

94. Данто А. Ницше как философ. – М., 2001.

95. Дудник С. И. Волевое начало в новом историческом

сознании : Фридрих Ницше. http://anthropology.ru/ru/texts/dudnik/histpara_03.html

96. Демидов А. Б. Феномены человеческого бытия.- Мн. 1997.

97. Денн М. “Тела” и критика классической психологи в произведениях Густава Шпета // Логос, 1999, № 2.

98.Женщины, познание и реальность: исследования по феминистской философии. – М., 2005.

99.Еллюль Ж. Техніка, або виклик століття // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. - К., 1996.- С.25 - 57.

100.Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.- К.,1999.- С.19-29, 57-72, 80-86, 171-176.

101.Эспиноза А. С. Кто есть человек ?// Это человек. Антология.- М., 1993.

102.Эвола Ю. Метафизика пола.- М., 1996.

103.Зимин А.И. Структурная антропология как разновидность структурализма // Филос. Науки, 1982, № 6.

104.Зиммель Г. Женская культура // Г. Зиммель. Избран. В 2 т. – М., 1996.Т.2.

104.Зиммель Г. Созерцание жизни // Г. Зиммель. Избран. В 2 т. – М., Т.2.

105.Зізіулас Й. Буття як спілкування. – К., 2005.

106.Індивід. Сім’я. Суспільство // Історія європейської ментальності. ( Редактор П. Дінцельбахер). – Львів.2004. – С.39 – 94.

107.Исаков А. Н. Человек как признание Другого: проблема интерсубъективности в философской антропологи. http://anthropology.ru/ru/texts/isakov/other.html

107(1).Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. В 2 т. – СПб., 1994. – Т. 2. – С. 271-296, С. 443-469.

108.Йонас Г. Принцип відповідальності.- К., 2001.

109.Кассирер Э. Джовани Пико делла Мирандола. К исследованию истории идей Ренессанса // Э. 110.Кассирер Э. Избр.: Индивид и космос. – М.,- СПб., 2000. – С. 244-259.

111.Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения // Э. Кассирер. Избр.: Индивид и космос. – С. 142-206.

112.Зайферт Й. Особа як буття par excellence // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – С. 333 – 377.

113.Калинников Л.А. Является ли трансцендентальный идеализм трансцендентальной антропологией?//ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ЛОГИКА(Труды международного семинара «Антропология с современной точки зрения» VIII Кантовских чтений ).- Калининград. 2000.

114.Философия челевека: традиции и современность. Вып. 1-2.- М., 1991.

115.Козловський В.П. Моделі реконструкції кантівської антропології //Могилянські історико – філософські студії. –К., 2008.

116.Козловский В.П. Пространство и время культуры: деятельность, бытие, телесность // Бытие человека в культуре.-К. 1992.

116(1).Козловський В.П. До питання про антропологічні засади морального богослов’я М.О.Олесницького // Київська академія. Вип.2-3. – К., 2006.

117.Каган М.С. Мир общения. – М., 1988.

118.Лоренц К. Оборотная сторона зеркала.- М., 1998.

119.Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1999.

120.Лурье С.В. Психологическая антропология.- М., 2005.

121.Линдблат Я. Человек – ты, я и первозданный. – М., 1991.

122.Лёвит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении ХІХ века.- СПб., 2002.

123.Лессинг Т. Ницше, Шопенгауэр, Вагнер // Культорология. ХХ век. Антология.- М., 1995. –С.399 -431.

124.Лакс Дж. Плюрализм человеческой природы // Вопрос. Философии, 1992, № 10.

125.Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии // Лоренц К. Обратная сторона зеркала. – М., 1998.

126.Лакруа Ж. Избранное : Персонализм. – М., 2004.

127.Лабиринты одиночества. - М. 1989. – С. 21-51, С.129-151.

128.Лотце Г. Микрокосм : Опыт антропологии. В 3 т. – М., 1866. Т. 1. – С. 175-206 ; Т. 2. – С. 84-122, 167-206 ; Т. 3. – С. 1-24.

128(1). Люїс К. С. Проблема страждання. – Львів, 1998.

129.Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека.. – СПб., 1998.

130.Левінас Е. Між нами: Дослідження думки -про -іншого.- К., 1999.

131.Мэйер-Дравэ К. ТЕЛЕСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОСТЬ // Топос № 2, 2000.

132.Марсель Г. Homo viator. – К., 1999.

133.Марсель Г. Принадлежность и открытость другому // Г. Марсель. Опыт конкретной метафизики.- М., 2004.

134.Марсель Г. Воплощенное бытие как центральная точка отсчета метафизической рефлексии // Г. Марсель. Опыт конкретной метафизики.- М., 2004.

135.Марсель Г.Феноменологические заметки о бытии в ситуации// Г. Марсель. Опыт конкретной метафизики.- М., 2004.

136.Марсель Г. Фундаментальная ситуация и пограничная ситуация у Карла Ясперса // Г. Марсель. Опыт конкретной метафизики.- М., 2004.

137.Марсель Г. О понятии действия и личности // Г. Марсель. Опыт конкретной метафизики.- М., 2004.

138.Марсель Г. Бути і мати // Т.Возняк. Тексти та переклади. - К., 1998.- С.506- 510, 574- 580.

139.Мамардашвили М. К. Философия и личность. http://anthropology.ru/ru/texts/mmk/phl_pers.html

140.Мерло – Понти М. Феноменология языка // Логос, 1995, № 6.

141.Мэмфорд Л. Техника и природа человека // Новая постиндустриальная волна на Западе.- М.,1999.

142.Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда.- К., 1995.

143.Марков Б.В.Ценности и бытие в философской антропологии

Макса Шелера//http://antropology/ru/ru/texts/markov/values.html

144.Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М., 1999.

145.Мак-Фарленд Д. Певедение животных: психобиология, этология и поведение. – М., 1988.

146.Мечников И.И. Этюды о природе человека.- М., 1961.

147.Мамардашвили М. К. Проблема человека в философии.

http://anthropology.ru/ru/texts/mmk/homo.html

148.Мунье Э. Персонализм // Э. Мунье. Манифест персонализма. – М., 1999. – С. 460 – 523.

149.Маритен Ж. Интегральний гуманизм // Ж. Маритен. Философ в мире.- М., 1994.

150.Мэй Р. Любов и воля.- М., 1998.

150(1).Малинин В.А., Шинкарук В.И. Левое гегельянство. – К., 1983.

151.Ницше Ф.Генеалогия морали // Ф.Ницше. Сочин. В 2т. – М.,1990. (Рассмотрение 1, фраг.7, 8, 10, 13, 14).

152.Ницше : pro et contra. – СПб., 2000.

153.Ницше и современная западная мысль.- СПб.- М., 2004.

154.Нансі Ж.-К. Досвід свободи.- К., 2004.

155.Нанси Ж.-К. О со-бытии // Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М., 1991.

156.Олесницкий М.А.

Нравственное богословие. – М.,

1907 //http://www.holytrinitymission.org/books/russian/nravstvennoe_bogoslovie.htm

157.Ортега – и – Гассет Х. Человек и люди // Х.Ортега-и- Гассет. Дегуманизация искусства и другие работы. – М., 1991.

158.Черняк А.З. Проблема удостоверения и опит интерсубъективности//История философии. № 1. – М., 1997.

159.Осика Ю. Л. Страсти и опыт тела ( http://anthropology.ru/ru/texts/osika/passion.html

160.Парцвания В. В. Метод исследования

в человековедении. http://anthropology.ru/ru/texts/parzv/metod.html

161.Пристли Д. Исследование о материи и духа // Английские материалисты XVIII в. Собран.сочин. В 3 т.- М., 1968. Т.2.-С.219 -341.

162.Прист С. Теории сознания. – М., 2000.

163.Подорога В. А. Феноменология тела.- М., 1995.

163(1). Пролеев С. Энциклопедия пороков. – К., 1996.

164.Рено А. Эра индивида.К истории субъективности. – СПб., 2002.

165.Раджу П.Т. Понятие человека.http://anthropology.ru/ru/texts/raju/heideast_14.html

166.Райл Г. Понятие сознания. – М., 2000. - С. 21-33, 84-89, 106-108.

167.Реале Дж., Антисери Д. Западня философия от истоков до наших дней. В 4т. –СПб., 1997. Т. 4.

168.Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск., 1977. – С. 13-94.

169.Морэн Э. Утраченная парадигма: природа человека. – М., 1995.

170.Робинэ Ж.Б. О природе – М., 1936. – С. 504-526, С. 128-184

171.Симона де Бувуар. Друга стать. В 2 т. –К., 1997.

171(1). Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе//Сковора Г.Твори. У 2 т. – К., 1994. Т.1.

172.Середа С. Антропология.- К., 2001.

173.Соколов Б. Г. Науки о человеке: универсализация и

конфликт методологий ( http://anthropology.ru/ru/texts/sokolovb/sympl12_30.html )

174.Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Сепир Э. Избран.труды по языкознанию и культурологи. – М., 1993.

175.Cухачев В. Ю. Герметизм тел и герменевтика телесной практики // Метафизические

исследования, 1997, № 1.

176.Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2000.

177.Сёрл Дж. Новое открытие сознания // Логос, 2001, № 4.

178.Сексуальність. Кохання. Тіло і душа // Історія європейської ментальності. (Редак. П. Дінцельбахер ). – Львів.2004. – С.95 -144, 195 – 225.

179.Стродс А.Д. Немецкий персонализм. – Рига. 1984.

180.Степин В. С. Философская антропология и философская наука.- М., 1992.

180(1).Сэджвик Ив К. Эпистемология чулана. - М., 2002.

181.Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. – СПб., 2002.

182.Тавризян А.М. Техника, культура, человек.- М.,1986.

183.Унамуно М.О. О трагическом чувстве жизни. – К., 1997. – С.25 – 40, 356 -367.

184.Уайтхед А.Н. Приключение идей // А. Н. Уайтхед. Избран.работы по филос. – М., 1990.

185.Уорнер У. Живые и мертвые.- М.-СПб. 2000.- С.495- 558.

186.Уорф Б.А. Отношение норм поведения и мышления к языку // История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. В 2 ч.- М., 1960. Ч.2.

187. Лакан Ж. Стадия зеркала, как образующая функцию "Я"// J.Lacan. Ecrits I. Ed. Du Seuil. 1966. Р.89-97.

188.Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. – М., 1990.

189.Феномен человека : Антология.- М., 1993.

190.Фромм Э. Концепция человека у К.Маркса // Э. Фромм. Душа человека. – М.,1992.

191.Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Философия эпохи постмодерна.- Мн., 1996.

192.Фуко М. Ницше. Фрейд. Маркс ( http://philosophy.ru/library/foucault/nic.html )

193.Фуко М. О природе человека. Справедливость против власти // М.Фуко. Интеллектуалы и власть. –М., 2002.

194.Фуко М. Воля к истине. – М., 1996.

195.Фихте И.Г. Факты сознания // И.Г. Фихте. Сочин. В 2 т. – СПБ., 1993. Т.2.

196.Фихте И.Г. Назначение человека // И.Г. Фихте. Сочин. В 2 т. – СПБ., 1993. Т.2.

197.Философия старости: геронтософия. Сборник материалов конференции. Серия “Symposium”, выпуск 24. СПб., 2002. http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/gerontos/index.html

198.Фейербах Л. Против дуализма тела и души, плоти и духа // Л.Фейербах. Избран. Филос.произ. В 2 т.- М., 1955. Т.1.

200.Фромм Э. Иметь или быть.- К., 1998.

201.Фромм Э. Душа человека.-М., 1992.

202.Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб., 1995.

203.Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.

204.Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми. - К., 2000.

206.Философия желания. Сборник статей / Под ред. И.В. Кузина. - СПб., 2005.

http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/desire/index.html

207.Хабермас Ю. Понятие индивидуальности //Вопр.философ.,1989, №2.- С.35-40.

208.Холл K.C., Линдсей Г. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ.- М., 1997

209.Хекхаузген Х. Митивация и деятельность. В 2 т. –М., 1986.

210.Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски.- М. 2000.

211.Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. — М., 2002.

212.Хайдеггер М. Европейский нигилизм // М. Хайдеггер. Время и бытие. – М., 1993.

213.Хайдеггер М. Слова Ницше ” Бог мертв ”// М. Хайдеггер. Работы и размышления разных лет. – М., 1993.

214.Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе.- М., 1986.- С.45-66.

215.Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения.- М.-СПб., 1997.-С.16- 60.

216.Хорган Дж. Конец науки.- СПб. 2001.

217.Хвороби. Вік. Смерть. Чуже і своє // Історія європейської ментальності (Редак. П.Дінцельбахер). – Львів.2004. – С.227- 319, 449 -499.

218.Что такое антропология (http://www.ant.md/future/what.htm)

219.Чижевский Д. Гегель і Ніцше // Д.Чижевский. Філософ. Твори.; У 4 т. – К., 2005.Т.4. – С.339 -360.

220.Что такое человек? – СПб., 1996.

221.Человек: Антология. – М., 1991.

222.Честертон Г.К. Вечный человек. – М., 1991.

223.Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. ХХ век. - М., 1995.

224.Шопенгауэр А. О свободе воли // А.Шопенгауэр. Две основные проблемы этики. Афоризмы житейской мудрости.- Мн., 1997.-С.54 -107.

225.Шестов Л. Достоевский и Ницше : философия трагедии. – М., 1996.

226.Шерток Л. Непознанное в психике человека. – М., 1982.

227.Шпилевская И. Д.Юм:“ человеческая природа”- норма или патология //Логос, 1999, № 4.

228.Шелер М. Положение человека в космосе // М. Шелер. Избран. произвед. – М., 1994.

230.Шелер М. Ресентимент в структуре морали. – СПб., 1999. – С.7 -64.

231.Шелер М. Человек и история // М. Шелер. Избран. произвед. – М., 1994.

232.Шерозия А.Е. Психика. Сознание. Бессознательное. – Тб.,1979.

233.Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. – СПб., 1912. –С.322 -388.

234.Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности // Психология личности. – М., 1982.

235.Шпигельберт Г. Феноменологическое движение: историческое введение.- М., 2002.

236.Шюц А. Чужак // А. Шюц. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М., 2004.- С.533 – 549.

236(1).Шинкарук В.И. Методологічні засади філософських уявлень про людину//Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми. – К., 2000.

237.Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальд. – М., 2000.

238.Ясперс К. Ницше. Введение в понимания его философствования. – СПб., 2004.

240.Юнг К. Проблема души нашего времени.- М., 1993.

241.Юнг К.-Г. Психология бессознательного. –М., 1998.-С.70 -85, 174 -188.

243.Юнг К. Г. Ответ Иову. - М., 1998.

244.Юнг К.-Г., Франц М.-Л., Хендерсон Дж.Л., Чкоби И., Яффе А. Человек и его символы.- М., 1998.- С.155 -226.

245.Юнгер Ф.Г. Совершенство техники.- СПб., 2002.- С.13-49, 234-247, 277-289, 489-496.

246.Ярошевский Т.М. Личность и общество. – М., 1973.

247.Ярошевский Т.М. Размышления о человеке. – М., 1984. – С.5-82.

248.Ялом И. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.- М., 1999.

249.Янкелевич В. Смерть. – М., 1999.

251.Baumgarten A. Aesthetica (1750-1758). Hildesheim / New York. 1961.

252.Baumgarten A. Metaphysica (1739). Hildesheim / New York. 1963.

253.Baumgarten A. Ethica philosophica (1740). Hildesheim / New York. 1969.

254.Butler J. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of « Sex ». – N.Y.& L. 1993.

256.Bloom I. Human Nature and Biological Nature in Mencius //Philosophy East & West, Vol. 47, 1997

257.Blosser Ph. Scheler's Critique of Kant's Ethics. - Ohio University Press. 1995

258.Sartre J.-P. The Transcendence of the Ego: An Existentialist Theory of Consciousness. – N.Y. 1957

259.Sartre J.-P. The path to rooted freedom // New left rev.- London.1984, №145.-P.39-45.

259(1).THE PHILOSOPHY OF JEAN-PAUL SARTRE (Ed. by PAUL ARTHUR SCHILPP). - ILLINOIS. 1997.

259(2).STEWARD H. The Ontology of Mind: Events, Processes and States.- OXFORD.1997

260.Dewey J. Freedom and culture - N.Y., 1939 - P.103-130.

261.Bollnow O. Aspects of Contemporary German Philosophy//Universitas, 1967, Vol.9. – P.257 – 276.

262.Bollnow O. Aspects of the Philosophy of Life//Universitas, 1980, Vol.22. – P. 31-36.

263.Hangstenberg H.-E. Philosophische Anthropologie. – Stuttgart. 1966.

264.Gale R.The Static Versus the Dynamic Temporal // The Philosophy of Time: A Collection of Essays edited by Rogers K. Toward a Science of the Person // Wann T.W.Behaviorism and Phenomenology. – Chicago – London. 1964.

265.Turetzky Ph. Time.- L.&N.- Y. 1998.

266.Fink E. Grundphänomene des menschlichen Dasein. - Freiburg/München.- 1995.

267.Klubertanz G. The Philisiphy of Human Natur. – N.Y. 1953.

268.Rowlands M. The Philosopher at the end of the universe: Philosophy explained through science fiction films.-N.Y. 2003.-Ch.1,7,9.

269. Eriksen T.H. What is Anthropology? – London, 2004.

270.Farber M. Naturalism and Subjectivism.- Springfield & Illinois, 1959.

271.Carr D. The Paradox of Subjectivity : THE SELF IN THE TRANSCENDENTAL TRADITION.- N.- Y.

1999.

272.McIntyre R., Smith D.W. Theory of Intentionality // Husserl’s Phenomenology: A Textbook ( Ed. by J. N. Mohanty and W. R. McKenna). – Washington, 1989. – P. 147 -179.

273.Fischer J. Der Dritte.Zur Anthropologie der Intersubjektivität //Identität und Alterität in Theorie und Methode (hrsg. v. W. Eßbach ).- Würzburg. 2000.- S. 103-136

274.PERSON AND NATURE ( Ed. by GEORGE F. McLEAN ). - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR METAPHYSICS/ STUDIES IN METAPHYSICS, Vol. I. – L., N.-Y. 1988.

275.PERSON AND GOD ( Ed. by GEORGE F. McLEAN and HUGO MEYNELL ). - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR METAPHYSICS/ STUDIES IN METAPHYSICS, Vol. III. – L., N.-Y. 1990.

276.Power and the Self ( Ed. by Jeanette Mageo ).- Cambridge, 2001.

277.Fratticci W. I test on Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen of Karl Löwith. http://mondodomani.org/dialegesthai/t-antro.htm

278.O'Connor T. Persons and Causes: The Metaphysics of Free Will.- Oxford, 2000.

279.Portmann A. Biologie und Geist //Philosophische Anthropogie heute. - München.1972.

280.Schubert G.H. Geschichte der Seele.-Tubingen. 1836..

281.Plessner H. Der Mensch als Lebewesen //Philosophische Anthropogie heute. - München.1972.

282.Steiger R. Mensch und Umwelt// Zur Frage der EinfüHrung eines Umweltgrundrechts.- Berlin.1975.

283.Stevenson L., Haberman D. Ten Theories Human Nature. – N.Y. 1998.- Ch.8, 9.

284.Feminism Theory. – London, 2001.

285.Gurvitch A. Problems of "Lebenswelt "// Phenomenelogy and social reality.-The Hague.1970.

286.Halbestman J.,Livingston I. Posthuman Bodies.- Bloomington. 1995.

287.History of the Mind-Body Problem ( Ed. by Tim Crane and Sarah Patterson ).- L. &N.- Y. 2000.

288.Nagel T. CONCEIVING THE IMPOSSIBLE AND THE MIND-BODY PROBLEM//

Royal Institute of Philosophy annual lecture, given in London on February 18, 1998

published in Philosophy vol. 73 no. 285, July 1998.- P. 337-352.

289.Hayles N.K. How we became posthuman.- Chicago & London. 1999.

290.Cyberanthropology Home Page

// http://www. fiu.edu/~mizrachs/ cyberanthropos.html

291.Modern Primitives: The Accelerating Collision of Past and Future in
the Postmodern Era// http://www.fi u.edu/~mizrachs/Modern_Primitives.html

Porter N. CMA Introduction, Part 2: A BRIEF HISTORY OF COMPUTER-MEDIATED ANTHROPOLOGY.

(July 2004). http://www.cas.usf.edu/anthropology/cma/CMAhistory.htm

292.Zizec S. No sex, please, we’re post-human // www.lacan.com/nosex.htm

293.Nye A. FEMINISM AND MODERN PHILOSOPHY: An introduction.- N. Y. & L., 2004.

294.Feminism and Philosophy: The Essential Readings (Ed. by Nancy Tuana and Rosemarie Tong ).-

Boulder: Westview, 1991.

295.Tong R. Feminist Thought: A Comprehensive Introduction. -Boulder: Westview, 1989.

^ 296.TUANA N. WOMAN AND THE HISTORY OF PHILOSOPHY.

PARAGON ISSUES IN PHILOSOPHY. - UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS, 1992.

297.Gendlin E.T. A PROCESS MODEL.- Chicago.1998.

298.Braidotti R. Cyberfeminism with a

difference. http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.htm#bcyber

299.Balzer W.,Moulines C., Sneed J. An Architectonic for Science: The Structuralist Program.- Reidel.1987.

300.Follesdal D. Understanding and Rationality//Meaning and Understanding.-Berlin.-N.Y.1981.-P.154-168.

301.Gehlen A. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt //Gesamtausgabe Bd. 3.- Frankfurt a.M. 1993

302.Rothacker E. Philosophische Anthropologie.- Bonn. 1970

303.Scheler M. Philosophische Anthropologie // Gesammelte Werke (hrsg. v. Manfred Frings) : 16 Bände, Bd. 12: Schriften aus dem Nachlaß, Bd. III, Bonn. 1997.

304.Scheler M. Schriften zur Anthropologie ( hrsg. v. Martin Arndt).- Stuttgart. 1994

305.Frings M. S. Max Scheler: a concise introduction into the world of a great thinker. – Louvain, 1965.

306.White L. The Concept of Cultural Systevs. A Key to Understanding Tribes and Nations.- N.Y. 1975.

306(1).Human Nature and the Digital Culture: The Case for Philosophical Anthropology// http://www.bu.edu/wcp/Papers/Anth/AnthWeis.htm

307.Says P. Theism and anthropology

in Max Scheler.http://fets3.freetranslation.com/?Sequence=core&Language=Italian/

English&Url=http:// mondodomani.org/dialegesthai/pdv02.htm

308.Тechnologies OF THE Self: A SEMINAR WITH MICHEL FOUCAULT (Ed. BY LUTHER H. MARTIN, HUCK GUTMAN, PATRICK H. HUTTON).- UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS PRESS. 1988.

309. Schieffelin В. Entering as an Anthropologist//http://www.focusing.org/apm_papers/schieff.html

310.Brown D. E. Human Universals. - N.Y., 1991.

311.Pinker S. The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature. -N. Y., 2002.

312.Dilthey W. Die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts // Dilthey W. Ges. Schr. II. – Göttingen.1969.

313.Landmann M. De Homine: Der Mensch im Spiegel seiner Gedanken.- Freiburg &München.1962.

314.Marquardi O. Zur Geschichte des philosophischen Begriffs «Anthropologie» seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts // Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. – Frankfurt a.M.1973. – S.122 -144.

315.Pannenberg W. Was ist der Mensch?: Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie. - Göttingen. 1976.

316.Pannenberg W. Anthropologie in Theologischer Perspektive. - Göttingen. 1983.

317.Driesch H.-A. Philosophie des Organischen.- Leipzig. 1921.

318.Plessner H. Homo absconditus //Philosophische Anthropogie heute. - München.1972.

319.Gehlen A. Die ethische Tragweite der Verhaltensforschung //Philosophische Anthropogie heute. - München.1972.

320.Gehlen A. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt //Gesamtausgabe Bd. 3.- Frankfurt a.M. 1993

321.Goreth E. Was ist der Mensch?: Grundzüge eine philosophischer Anthropologie. – Innsbruck. 1973.

322. Bollnow O. Philosophische Anthropologie//Erschienen in der Zeitschrift Universitas, 41. Jg. 1986. – S.

846-855.

323.Rahner K. Geist und Welt. – Innsbruck.1957.

324.Frings M. S. Max Scheler: a concise introduction into the world of a great thinker. – Louvain, 1965.

325.Hengstenberg H.-E. Die Frage nach verbindlichen Aussagen in der gegenwärtigen philosophischen

Anthropologie //Philosophische Anthropogie heute. - München.1972.

326.Hengstenberg H.-E. Die gesellschaftliche Verantwortung der philosophischen Anthropologie //Philosophische Anthropogie heute. - München.1972.

327.Hammer F. Theonome Anthropologie?// Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen. – Den

Haag.1971.

328.Hayles N.K. How we became posthuman.- Chicago & London. 1999.

329.LÖWITH К.Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen.- Darmstadt .1969.

330.Lessing Th. Der Untergang der Erde am Geist. - Berlin. 1925.

331.KLAGES L. Der Geist als Widersacher der Seele. – Berlin. 1954

332.Klages L. Mensch und Erde. – Berlin. 1923.

333.Uexküll J. Umweit und Innenweit der Tiere.- Berlin.1921.

334.Uexküll J., Kriszat G. Streifzüge durch die Umwelten von Ttieren und Menschen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten.- Hamburg. 1956.

335.Copleston F. A Histori of Philosophy. V. 7. Fichte to Nietzsche. – L., 1965. – Ch. 21, 22.

336.NISHITANI Keiji.THE SELF-OVERCOMING OF NIHILISM.- N.- Y. 1990. – P.29- 98.

337.Philosophische Anthropologie heute : Elf Beiträge von Otto Friedrich Bollnow, Erich Fromm, Arnold Gehlen, Alexander Gosztonyi, Hans-Eduard J.Hengstenberg, Helmuth Plessner, Adolf Portmann, Wilhelm Josef Revers und Günther Schiwy.- München. 1972

338.Casmann O. Psychologia anthropologica. -Hannover. 1594.

339.Wolff Chr. Vernuenftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen ueberhaupt. 3 Aufl. -Halle, 1725.

340.Linne K. Systema Naturae per Regna Tria Naturae secundum classs, ordines, genera, species, cum characteribus Differentiis, synonimis, locis.- Lion. 1789.

341.Tetens J. N. Philosophische Versuche uber die menschliche Natur und ihre Entwickelung. Bd. 1 - 2. -Lpz., 1777.

342.Schmid C.Chr. E. Empirische Psychologie. -Jena, 1791.

343.Carus F. A. Geschichte der Psychologie. -Lpz., 1808.

344.New direction in Psychological Antropology (eds.Th. Schwartz, G.M. White, C.A. Lutz). – Cambridge.1994.

345.The evolution of human social behavior.- N.Y.1980.

346.Alexander R. D. Darwinism and human affairs.- Seatle. 1979.

347.Wilson E.O. On Human nature.- Cambridge. 1978.

348.Wilson E.O. Sociobiology: The new synthesis. – Cambridge.1975.

349.Lumsden C.J., Wilson E.O. Promethean fire: Reflections on the origin of mind. – Cambridge&L.1975.

350.Ruse M. Sociobiology: Sense or nonsense. – Dordrecht. 1979.

351.Barce C.E., Montagu A. Human Evolution.- Macmillan.1977.

352.Campbell B.G. Human Evolution. – L., 1966.

353.Stevenson L., Haberman D. Ten Theories Human Nature. – N.Y. 1998.

354.Pitte F.P. Kant as Philosophical Anthropologist.- Berlin.1972.

355.Frierson P.R. Freedom and Anthropology in Kant’s Moral Philosophy. – Cambridge. 2003.

356.Sayers S. MARXISM AND HUMAN NATURE.- L.& N.Y.1998

357.Sydney H. Karl Marx and Moses Hess // New International, December, 1934, Vol.1 No.5

358.Ricoeur P. Fallible Man. – N.Y., 1986.

359.Rombach H. Strukturanthropologia: Der menschliche Mensch. – München.1993.

360.Tinbergen N. On war and peace in animals and man // The sociobiology debate: Readings on ethical and

scientific issues.- N.Y. 1978.

361.Schiwy G. Strukturalismus und philosophische Anthropologie //Philosophische Anthropogie heute. - München.1972.

362.Salzmann Z. Language, Culture and Society: An Introduction to Linguistic Anthropology.- Westview

Press. 1998.

363.Geertz С. Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics.-Princeton University Press, 2000.

364.Human by Nature: Between Biology and the Social Sciences (Book by Sabine Maasen, Sandra D. Mitchell, Peter J. Richerson, Peter Weingart).- Mahwah, New Jersey, London.1997

365. Landsberg P.L. Einführung in die philosophische anthropologie. – Frankfurt am Main, 1934.

Підручники та навчальні посібники до курсу

Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2003.

Булатов М.О., Загороднюк В.П., Малєєв К.С., Солонько Л.А. Філософська антропологія в контексті сучасної епохи. – К., 2001.

Головко Б. Філософська антропологія. – К., 1999.

Несторенко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

Кульчицький О. Основи філософії та філософських наук. - Львів, 1995. (Розд.11).

Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное состояние // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург,1997.

Гуревич П.С. Философия человека. Ч.1-2. – М., 1999/2001.

Григорьян Б.Т. Философская антропология. - М., 2002.
Вальверде К. Философская антропология. – М., 2000.

Марков Б. В. Философская антропология: очерки истории и теории. – СПб., 1997.

Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. – М., 2000.

Омельченко Н.В. Опыт философской антропологии. – Волгоград, 2005.

Шульц П. Философская антропология. – Новосибирск, 1996.

Agassi J. Toward a Rational Philosophical anthropology. – The Hague,1977.

Geldsetzer L. Philosophische Anthropologie. Materialien zur Vorlesung. - Universität Düsseldorf, 1986.

Philosophische Anthropologie heute: Elf Beiträge von Otto Friedrich Bollnow, Erich Fromm, Arnold Gehlen, Alexander Gosztonyi, Hans-Eduard J.Hengstenberg, Helmuth Plessner, Adolf Portmann, Wilhelm Josef Revers und Günther Schiwy. Herausgegeben von Roman Rocek und Oskar Schatz. – München,1972


Довідкова література до курсу

Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І. Шинкарука /.- К., 2002.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. - М., 2000 - 2001.

Философский энциклопедический словарь /подгот. А.Л.Грекулов и др./ 3-е изд. -М., 1999.

Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. – М., Мн., 2002.

Introduction to Philosophy. Classical and contemporary readings. - N. Y.,1993.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/

PHILOSOPHY: BASIC READINGS (Еd. by N. Warburton).- L.& N.Y. 2005.

Тематика курсових робіт

 1. Методи дослідження в сучасній антропології.

 2. Типологія особистості в філософії персоналізму.

 3. Визначення основних рис моральної особистості у М. Шелера.

 4. Тілесність в аналітичній філософії П. Стросона.

 5. Проблема людини в феноменологічній філософії.

 6. Критика М.Гайдегером ідей і принципів філософської антропології.

 7. Особливості постгуманістичного дискурсу К.Леві – Строса.

 8. Тіло в феноменологічній антропології М. Мерло-Понті.

 9. Е. Кассирер про символічну природу людини.

 10. Вчення І. Канта про радикальне зло.

 11. Вчення Ф. Шелінга про людську свободу: антропологічні конотації.

 12. Діалогічна модель антропології М. Бубера.

 13. Ф. Ніцше про “ надлюдину”: її витоки і основні риси.

 14. Людина як “ексцентрична істота“ в філософській антропології Г. Плеснера.

 15. Вчення про людину в філософії М. Шелера.

 16. Проблема визначення статусу людського тіла в філософії Ж.-П. Сартра.

 17. Проблема тілесності в постмодерністичному дискурсі Ж. Бодріяра.

 18. Феміністичні моделі тілесності.

 19. Вчення З. Фрейда про людину.

 20. Основні риси соціально – філософської антропології К. Маркса.

22. Вчення Ф. Ніцше про нігілізм і волю до влади: їх антропологічний зміст.

23. О.Больнов про методологічні засади філософської антропології.

24. Особливості суб’єктивного часу в релігійному екзистенціалізмі С.К’єркегора.

25. С. де Бовуар про соціальні витоки фемінізму.

26. Проблема «Чужого» в феноменологічній перспективі Б.Вандельфельса.

27. Антропологія Августина Блаженного.

28. Антропологічна доктрина Т.Аквінського.

29. Постмодерністичний дискурс про людину М.Фуко.

30. А.Гелен про антропологічні засади соціальних інститутів.

31. П.Рікьор про сутність людського «Я».

32. «Людина абсурду» в творчості А.Камю.

33. Антропологічний зміст морального богослов’я М.Олесницького.

34. Вчення А.Адлера про людину.

35. Персоналістична концепція людини Е.Мун’є.


Тиждень самостійної роботи: підготуватись до письмового завдання (тесту).

Умови визначення навчального рейтингу


Робота в семестрі – 60 балів

Іспит – 40 балів_________

Разом – 100 балів


1.^ Робота в семестрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за заняття/роботу

Загальна кількість балів

Семінарські заняття

12

3

36

Письмове завдання (тест)

1

18

18

Контрольні роботи

2

3

6


2. Іспит

Види робіт

Кількість завдань

Максимальний бал

за 1 правильну відповідь

Разом

Письмовий іспит за білетами

2

20

40


  1   2

Схожі:

Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconФілософська антропологія для студентів бакалаврату фгн спеціальність «Філософія»
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько- антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу " Філософська антропологія " для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько – антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу " Філософія Східної Азії" для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є формування загальнотеоретичних уявлень про становлення, розвиток та головні напрями філософської думки в країнах Східної...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу " Риторика" для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «Філософія»)
Метою курсу є практичне знайомство з наріжними складовими класичного канону риторичного знання як завершеної моделі ефективної мовленнєвої...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу «Російська філософія ХІХ початку ХХ ст.» (для студентів бакалаврату фгн з напряму «Філософія»)
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу «Російська філософія ХІХ початку ХХ ст.» (для студентів бакалаврату фгн, напрям «Філософія»)
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу " Історичні типи європейської філософії" (для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «Філософія»)
Світу Людини, а історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання, жертовного...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу «Соціальна філософія» для студентів бакалаврату фгн (за спеціальністю «Філософія»)
Семінарські заняття спрямовані на всебічне вивчення основних понять і категорій соціальної філософії, а також найбільш впливових...
Філософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія» iconПрограма курсу " Історичні типи європейської філософії" (для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «Філософія»)
Світі Людини. Відповідно, історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи