Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" icon

Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу "Філософія – 1"
Скачати 86.86 Kb.
НазваПоточні тести Контрольний тест (1) з курсу "Філософія – 1"
Дата27.06.2013
Розмір86.86 Kb.
ТипДокументи

Поточні тести

Контрольний тест (1) з курсу "Філософія – 1"


Прізвище та ім'я_______________________________________ Номер групи______


Підкресліть правильну відповідь(0,5 бала):

1.Головна наука (філософське вчення) про надчуттєві принципи та начала (першооснови) буття.:

а)Антропологія б)естетика в) метафізика г)логіка д) епістемологія)


2.Напрям в теорії пізнання, який визнає чуттєвий досвід єдиним джерелом (головною формою) знань.(Раціоналізм, скептицизм, сенсуалізм, натуралізм, апріоризм)


3.Філософське вчення (спосіб розгляду різноманітності явищ світу), яке приймає за основу всього сущого одне начало.

(Плюралізм, дуалізм, монізм)


4.Одна з найдавніших теоретичних дисциплін, об'єктом вивчення якої є мораль. (^ Логіка, історія філософії, онтологія, етика)


5.Те, що об'єднує членів наукового співтовариства, і, навпаки, наукове співтовариство складається з людей, які визнають(^ Переконання, парадигма, цінність, технічний засіб)


6. Теорія «кореспондентської істини» вважає, що істина є:

а) суб’єктивне переконання людини б) відповідність знання його предмету в) практична ефективність знань г) формальна несуперечливість знань


7. Гуманітарні науки дають знання яке:

а) об’єктивно відтворює реальні явища і події світу людей б) відтворює явища співвідносячи їх із певними цінностями і сенсами в) конструює ці явища як штучні моделі г) взагалі не є науковим знанням, а зібранням якихось не фактів, текстів, явищ і подій


8. Хто визначив філософію як науку про визначальні (доконечні) цілі людського розуму:

а) Платон б) Ніцше в) Декарт в) Кант г) Гайдегер д) Гегель


9. Хто дав загальновизнане визначення закону достатньої підстави:

а) Платон б) Ібн –Сіна в) Фреге г) Ляйбніц д) Гегель ж) Декарт


Дайте коротке визначення (0,5 балів):

1.Пізнання –


2. Раціоналізм як філософська течія –


3. Скептицизм як філософська течія -


Контрольний тест (2) з курсу "Філософія – 1"


Прізвище та ім'я_______________________________________ Номер групи______


Підкресліть тільки одну, але правильну відповідь(0,5 бала):


1.Хто є засновником вчення про чотири причини руху:

^ А)Конфуцій б)Будда в) Анаксагор г)Аристотель д)Тома Аквінський


2.Кому належить вислів: «Природа є нашим керівником і розум йде за нею і нам радить це робити»:

а) Фалес б) Парменід в) Лукрецій Кар г) Сенека д) Платон


3.Кому належить трактат «Дао де цзін»:

а) Мен – цзи б) Шанкара в) Нагарджуна г) Лао – цзи д) Шань –Янь


4. Хто систематично обґрунтував 5 шляхів доказу існування Бога:

а) Августин Блаженний б) Тертуліан в) Альберт Великий г) Тома Аквінський д) Бонавентура


5.Кому належить вираз: «Людина є найщасливішою живою істотою, гідною всілякого захоплення і така доля є найкращою, навіть у порівнянні із зірками і потойбічними душами»:

а) М.Фічіно б) Кампанела в) Лоренцо Вала г) Піко дела Мірандола д) Вазарі


6. Хто сформулював чотири основних правила наукового пізнання:

а) Ф.Бекон б) П. Гасенді в) Т.Гобс г) Р.Декарт г) Б.Спіноза


7. Хто піддав ґрунтовній критиці догматичну метафізику з позицій критичної філософії:

а) Р.Декарт б) Д.Лок в) Г.Гегель г) І.Кант д) А.Шопенгауер


8. Кому належить вислів: «Що є нігілізм? Те, що вищі цінності втрачають своє значення. Нема ніякої мети…Відсутня відповідь на питання: для чого?»

а) С.К’єркегор б) Ф.Ніцше в) А.Шопенгауер в) Кант г) Л.Фойербах д) М.Штірнер


9. Хто сказав: «Існування передує будь – якій сутності»:

а) Платону б) М.Фуко в) К.Поперу г) М.Гайдегеру д) Ж.П.Сартру


10. Хто є творцем «системи абсолютного ідеалізму»:

а) Р.Декарт б) І.Кант в) Л.Фойербах г) Г.Гегель д) Ф.Ніцше


11. Кому належить вираз: «Філософія – не вчення, а діяльність»:

а) М.Гайдегеру б) Б.Раселу в) Л.Вітгенштайну г) Р.Карнапу д) Ж.П.Сартру


12. Г.Гадамер є творцем філософського напрямку:

а) неопозитивізму б) неотомізму в) структуралізму г) філософської герменевтики

д) неомарксизму


^ ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ

Варіант 1


ІСПИТОВИЙ ТЕСТ з курсу “ ФІЛОСОФІЯ - 1 “


студента______________________________ №гр._____________

за виконання кожного завдання з блоку 1 студент отримує max-5, min-0; з блоку 2 отримує 1, або 0. Максимальна оцінка за тест - 40 балів.

Блок 1

1.Наведені імена з”єднати з відповідними філософськими напрямками:

  1. Декарт атомізм

  2. Бекон емпіризм

  3. Демокріт раціоналізм

  4. Сартр екзистенціалізм

  5. Платон об’єктивний ідеалізм

^ 2.Назвати по два представники:

1.Давньогрецька філософія:

2.Середньовічної філософії:

3.Раціоналізм Нового часу:

4.Німецька класична філософія:

5.Європейського просвітництва:


^ 3.Дати коротке визначення

1.Пізнання-


2.Об’єкт -


3.Суб’єкт-


4.Раціональність-

5.Філософія -


4. Відкорегувати висловлювання:

1.Давньогрецький філософ Платон був засновником суб’єктивного ідеалізму.

2.Термін “філософія” був запроваджений Епікуром у ІІІ ст. до н.е.

3.Найбільш важливим поняттям онтології є поняття суб’єкта .

4.Представники філософії емпіризму прагнуть осмислення пізнання з точки зору його раціональних засад.

5.Німецький філософ Гегель запровадив принцип дуалізму мислення та буття.


^ 5.Чи є у людини підстави вважати себе істотою вільною за своєю природою? Аргументуйте Ващу відповідь.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Блок 2

1.Кому з філософів належить вислів: “^ З усіх наук найбільшою мірою мудрість є та, яка потрібна заради неї самої та заради пізнання, аніж та, яка потрібна заради користі”.

Варіанти відповіді: (Зайве закреслити)

а) Декарт, б) Арістотель, в)Г’ юм


^ 2.За Фомою Аквінським ,філософія тлумачить речі у світлі…

а)…природного розсудку б)…божественого одкровення

3.Засновником прагматичної концепції істини є:

а)Арістотель

б)Гегель

в) Дідро

г)Пірс.

^ 4.За Ніцше, причиною філософування є:

а)…жадання пізнання б) …жадання влади

5.За Кантом, філософська настанова у своїх головних рисах є ідентичною з настановою релігійно-міфологічною.

а) так б) ні

^ 6.Кому належить вислів: “Людина є істотою політичною”:

а)Арістотелю б)Демокріту в)Декарту

7.Автором праці “Сутність християнства” є:

а)Гегель б) Шеллінг в) Фейербах

^ 8. Хто з німецьких філософів вважав, що “неминучими проблемами самого чистого розуму є Бог, свобода і безсмертя”?

(а) Фойєрбах; (б) Кант; (в) Геґель; (г) Габермас.


^ 9.Хто автор теорії “про чотири благородних істини”

а)Фалес

б)Будда

в)Шанкара


10.За Кантом можливості теоретичного розуму полягають в:

а)пізнанні “речі в собі”

б)пізнанні явищ

в)пізнанні Бога

г)Інші відповіді_________________________________________________________________


^ 11.Вислів “Людина є мірою усіх речей” належить:

а) Арістотелю

б) Г’юму

в) Протагору


12.Хто автор теорії про три етапи життєвого шляху (естетичний, етичний і релігійний) - зайве закреслити:

а) Фіхте

б) Кіркегор

г) Гельвецій

^ 13. Кому з європейських філософів ХХ ст. належить ідея-поняття "осьовий час"?

(а) М. Фуко; (б) Л. Вітгенштайну; (в) К. Ясперсу; (г) Е. Фромму.


14.. Хто з видатних європейських мислителів розділяв філософію на шкільну та світову?

(а) Б. Паскаль; (б) Д. Берклі; (в) Е. Гуссерль; (г) І. Кант.


^ 15.Чи визнає Берклі об’єктивне існування матеріальної субстанції?

а)так

б)ні

в) інші відповіді____________________________________________


Варіант 2 ІСПИТОВИЙ ТЕСТ з курсу “ ФІЛОСОФІЯ - 1 “

студента______________________________ № гр. ._____________

за виконання кожного завдання з блоку 1 студент отримує max-5, min-0; з блоку 2 отримує 1, або 0. Максимальна оцінка за тест - 40 балів.


1 блок


^ 1.Наведені імена з’єднати з відповідними філософськими напрямками:

1.Бекон агностицизм

2.Фейєрбах герменевтика

3.Кант феноменологія

4.Гадамер емпіризм

5.Гусерль матеріалізм


ІІ. Правильно написати не менше двох представників:

1.Українська філософія:


2.Середньовічна філософія:


3.Французьке просвітництво


4.Філософська антропологія:


5.Неопозитивізм:


ІІІ. Дати коротке визначення поняття:

1.Суспільство -


2. Практика -


3.Соліпсизм -


4.Рефлексія-


5.Досвід-


ІУ. Відредагувати висловлювання:


1.Вагомий внесок філософії постмодерму - розробка принципу верифікації наукового знання.


2.Гегель використав діалектику для обгрунтування агностицизму


3.Данський філософ ХІХ ст. С.К’єркегор є загальновизнаним попередником позитивізму.


4.Основою феноменологічного методу є пошук суперечностей в сутності досліджуваного явища або процесу.


5.Термін “етика” був уведений до вжитку німецьким філософом ХУІІІст. Баумгартеном.


^ У.Здатна чи не здатна людина пізнати світ таким, який він є? Аргументуйте Вашу відповідь.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Блок 2


^ 1.За Аристотелем, філософія є “єдино вільною наукою”, тому що:

а)вона дає владу над світом;

б)вона існує заради самої себе;

в)ніхто не має в ній потреби;

г)раби не займаються філософією.


^ 2.Кому з філософів належить вислів: ”Я знаю, що я нічого не знаю?”

а)Піррону

б)Канту

в)Інші відповіді


3.Хто є автором роботи “Я і ти ?”

а)Фейєрбах

б)Бубер

в)Шелер

г) Маркс

^ 4.Що є початком філософування за Декартом:

а)сумнів;

б)подив;

в)відраза.


5.За Гусерлем, основним надбанням перших філософів був винахід:

а)теоретичної настанови;

б)практичної настанови

в)Інші відповіді______________________________________________


^ 6.За Аристотелем, людське життя полягає в:

а)добродійності;

б)славі;

в)Інші відповіді_______________________________________________


7.Принцип когерентності в розумінні істии запроваджений:

а)Дідро

б)Ясперсом

в)Карнапом


^ 8.Класичне формування т.зв. “основного питання філософії” належить:

а)Марксу

б)Канту

в)Енгельсу


9.За Касірером, завдяки наявності символічної системи людина реагує на зовнішні стимули:

а)безпосередньо

б)опосередковано

в)Інші відповіді_____________________________________________________


^ 10.Хто з філософів використовує термін “філософська антропологія”?

а)Арістотель

б)Паскаль

в)Інші відповіді_______________________________________________________


^ 11.Аристотель вважав,що “висловлювання про одне й те ж ,що є протилежним одне одному, можуть бути істиною одночасно”:

а) так б) ні в) Інші відповіді___________________________


^ 12.За Беконом, є 4 типи “ідолів”, що перешкоджають пізнавальному процесу.Цими ідолами є (напишіть їх назви):

а)___________________________________________________________

б)___________________________________________________________

в)_____________________________________________________________

г)______________________________________________________________


13.Вислів “людина - це той, хто може сказати ні” належить:

а)Сократу

б)К’єркегору

в)Шелеру


14.За Г’юмом, ідеї є “слабкими образами вражень у мисленні”:

а) так б) ні в)Інші відповіді______________________________


15.Кому з філософів належить вислів “Існування передує сутності”?

а)Сартру б)Берклі в)Декарту

Схожі:

Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconКонтрольний тест з дидактики
Ян Амос Коменський; б Кристоф Хельвег, Йохим Юнг; в Фрідріх Дістервег, Йоганн Фрідріх Гербарт
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconПрограма курсу антична філософія 2 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської доби
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030102 «Релігієзнавство»
Філософія Середніх віків І доби Відродження, Нова філософія XVI – XVII ст., Сучасна світова філософія, Історія української філософії,...
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
...
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
...
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconКонспект лекції з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення теми «Філософія ХХ ст.» для студентів усіх форм навчання
Карівець І. В. Феноменологічно-екзистенціальне розуміння філософії: Конспект лекції з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення...
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconТести для модуля 1
Тест № у хворого 12 років з гострою нирковою недостатністю концентрація калію в крові 8,0 ммоль/л, рН 7,0, ве 10 ммоль/л, сечовина...
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconПрограма курсу філософія права для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення засадничих проблем теорії філософії права, головних типів праворозуміння та вивчення творів класиків світової...
Поточні тести Контрольний тест (1) з курсу \"Філософія – 1\" iconПрограма курсу «методологія історико-філософського пізнання» (для студентів магістерської програми «Філософія»)
Місце курсу в системі філософських дисциплін. Курс є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи