Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" icon

Робоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Скачати 496.97 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Сторінка1/7
Дата27.06.2013
Розмір496.97 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”Затверджую

Зав.кафедри фінансів

д.е.н. Лук’яненко І.Г.

_______________________2006р.
РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни
"ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"За напрямом: 0501 „Економіка і підприємництво"

Для спеціальності: 8.05.0104 "Фінанси"

Факультет економічних наук

Кафедра фінансів


Київ 2006

Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності – “Фінанси”. Галузевий стандарт / Колектив авт. за заг. керівн. А.Ф.Павленка. – К.:КНЕУ, 2002 , відповідно до програми з нормативної дисципліни “Фінансовий менеджмент” , з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч.-метод.посібник для самост.вивч. дисц./А.М.Поддерьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін.-К.:КНЕУ,2001.-204с./ та пропозицій науково-методичної ради факультету економічних наук НаУКМА.


Робоча програма складена проф.Лук’яненко І.Г.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів, протокол №  8 від 06.02.2006р.


_________________ р. Завідувач кафедри ___________ проф. Лук’яненко І.Г.


АНОТАЦІЯРобоча програма з курсу «Фінансовий менеджмент» розроблена для підготовки студентів - магістрів за спеціальністю 8.05.0104 «Фінанси».

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є базовою для підготовки магістрів з фінансів та орієнтована на засвоєння студентами програм сучасних методів управління фінансами суб'єктів господарської діяльності.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, знайдення правильних фінансових рішень.

Предметом дисципліни є фінансові ресурси, їх потоки, фінансові відносини, що пов’язані з функціонуванням підприємства.

Основні завдання вивчення дисципліни полягають в ознайомленні студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту; правильному застосовуванні методичного інструментарію управління фінансами підприємств; виробленні навичок управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві; застосовуванні системного підходу до управління прибутком, інвестиціями, активами; обґрунтуванні необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; правильному оцінюванні фінансових ризиків та застосовуванні інструментів антикризового управління підприємством.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент має отримати глибокі знання з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.

Опанування теоретичного матеріалу з дисципліни, засвоєння відповідної термінології, ознайомлення з літературними джерелами і набуття практичних навиків з управління фінансами сприятимуть у подальшому адекватному розумінню фінансово-економічної ситуації в країні і зваженому прийняттю рішень у професійній діяльності та взаємовідносинах з суб’єктами фінансового ринку.

^ 1 МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Викладення курсу "Фінансовий менеджмент" спрямовано на розкриття сутності формування фінансових ресурсів, їх розміщення і ефективного використання.

Вивчення курсу "Фінансовий менеджмент" передбачає вже наявність у студентів певної підготовки в галузі теоретичної і прикладної економіки, бухгалтерського обліку, економічного та фінансового аналізу.

Дисципліна “Фінансовий менеджмент” є нормативною дисципліною циклу професійно-орієнтованої підготовки.

Метою викладання дисципліни є розкриття сутності і організації, методів, засобів і показників фінансового менеджменту; оволодіння теоретико-методологічними основами управління фінансами; формування практичних навичок впровадження рішень з фінансового менеджменту.

Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців до практичної фінансової діяльності на підприємствах та в банківських установах України і розуміння ними принципів управління фінансами та ефективного функціонування підприємств.

Головні завдання курсу полягають в тому, щоб:

довести до студентів сутность, цілі і задачі фінансового менеджменту;

навчити студентів методів оцінки ефективного функціонування фірми, тенденцій розвитку фінансового положення і прибутковості підприємства, кредитних взаємовідносин, ефективності використання капіталу, фінансової гнучкості і стійкості;

ознайомити з основами визначення вартості підприємства, капіталу, аналізу фінансових альтернатив фірми.

По закінченню вивчення дисципліни фахівець повинен:


ЗНАТИ:

основні положення законодавчої та нормативної бази з фінансового менеджменту;

понятійно-термінологічний апарат з питань організації управління фінансами;

основні категорії активів і джерел фондів як сфери прийняття управлінських рішень;

економічний зміст коефіцієнтів оцінки ефективності функціонування підприємства;

методи максимізації прибутку підприємства;

критеріїв оцінки рішень по капіталовкладенням;

основні показники вартості і структури капіталу;

методи аналізу фінансових альтернатив ведення бізнесу.

ВМІТИ:

проводити аналіз змін фондових потоків фірми під впливом управлінських рішень;

самостійно проводити оцінку і аналіз активів фірми як сфери інвестиційних рішень;

оцінювати і аналізувати пасиви підприємства як сферу прийняття рішень по фінансуванню;

оцінювати результати основної діяльності як сфери ефективного використання вже інвестованих фондів;

вирішувати питання організації роботи з основних напрямків фінансової діяльності;

самостійно проводити та організовувати виконання операцій щодо підготовки управлінських рішень в сфері операційної, інвестиційної і фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

виконувати оцінку ефективності операцій, що проводяться підприємством, та знаходити оптимальні фінансові рішення;

виявляти, оцінювати та управляти ризиками в діяльності підприємства;

удосконалювати існуючі методи та розробляти сучасні схеми управління фінансами.

Дисципліна “Фінансовий менеджмент” має тісний зв’язок з дисциплінами, що вже вивчалися: “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Фінансова діяльність підприємств, „Фінансовий аналіз”.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0501 економіка та підприємництво
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки “гуманітарні наки”, спеціальністю “економіка...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво»
Робоча програма дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності Фінанси складена на базі типової програми (для нормативних...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconМіського господарства г. М. Грецька програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconШаповаленко Д. О. Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconМіського господарства т. М. Колесник програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconМіського господарства в. В. Димченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Банківська справа” для студентів 3-го курсу денної І 4-го курсу заочної форми навчання...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconН.І. Гордієнко програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу денної І заочної...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconГ.І. Базецька програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка...
Робоча програма з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво\" Для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології на підприємстві» для студентів 4 курсу денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи