Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії icon

Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії
Скачати 118.44 Kb.
НазваТема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії
Дата27.06.2013
Розмір118.44 Kb.
ТипДокументи

Тема 8. Управління інвестиціями
Питання для обговорення в аудиторії

 1. Що таке інвестиції?

 2. Наведіть класифікацію інвестицій.

 3. Назвіть основних суб’єктів інвестиційної діяльності. За якими ознаками можна класифікувати інвесторів?

 4. Назвіть напрямки та джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства.

 5. Які форми фінансування інвестицій Ви знаєте?

 6. Які фактори потрібно враховувати при виборі джерел фінансування інвестиційної діяльності?

 7. Охарактеризуйте основні етапи управління інвестиціями на рівні підприємства.

 8. Що Ви розумієте під промисловим аналізом?

 9. З якою метою здійснюється аналіз циклічності галузі та якісний аналіз?

 10. Які форми реальних інвестицій Ви знаєте?

 11. Якими факторами визначається вибір конкретної форми реального інвестування?

 12. Назвіть основні етапи процесу реального інвестування.

 13. Перерахуйте складові інвестиційного проекту.

 14. Наведіть класифікацію методів оцінки інвестиційних проектів, переваги та недоліки цих методів.

 15. Який з методів оцінки найбільш розповсюджений в аналітичній роботі і чому?

 16. Які з методів оцінки проектів взаємопов’язані між собою і чому?

 17. В чому принципова відмінність між критеріями IRR і MIRR? Які переваги перед IRR має MIRR?

 18. Якщо темп інфляції суттєвий, як врахувати його при аналізі проектів?

 19. Що спільного і відмінного між просторовою і часовою оптимізацією інвестицій?

 20. Що таке інвестиційний портфель? Які типи портфелів цінних паперів Ви знаєте?

 21. Який порядок формування інвестиційного портфелю?

 22. Які методи оцінки портфелю облігацій Ви знаєте?

 23. Назвіть основні форми фінансового інвестування.

 24. Які методи оцінки ефективності фінансових інструментів інвестування Ви знаєте?

 25. Назвіть основні характеристики фінансового активу, дайте їх економічну інтерпретацію. Наведіть приклади основних фінансових активів.

 26. Охарактеризуйте основні теорії визначення вартості фінансових активів.

 27. З яких видів вкладень капіталу може складатися інвестиційний портфель підприємства?

 28. Які процедури необхідні для прийняття рішення про капітальні вкладення?

 29. Як враховується вплив фактору часу в інвестиційних розрахунках?

 30. Які методи найчастіше використовуються для оцінки ефективності інвестиційних проектів?

 31. Як обрати менш ризикований інвестиційний проект?

 32. В чому полягають особливості організації управління фінансовими інвестиціями?


Тести

 1. Інвестиції представляють собою:

а) вкладення капіталу у всіх його формах з метою отримання доходу в майбутньому або поточному періоді;

б) переміщення капіталу з одних активів в інші, ефективніші активи;

в) вартість грошових коштів, спрямованих на формування активів підприємства.


 1. ^ Дайте правильне визначення чистих інвестицій:

а) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення розміру валових інвестицій підприємства на суму амортизаційних відрахувань;

б) сума чистих інвестицій підприємства визначається у вигляді різниці між сумою амортизаційних відрахувань і сумою валових інвестицій підприємства;

в) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення амортизаційних відрахувань на суму інвестиційного проекту.


 1. ^ Назвіть основні форми реального інвестування:

а) спрямування чистого прибутку на розвиток виробництва; вкладення капіталу в оборотні активи підприємства; вкладення капіталу на соціальний розвиток підприємства;

б) вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств; вкладення капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу в придбання цінних паперів;

в) переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти; реінвестування чистого прибутку; придбання цінних паперів.


 1. ^ Назвіть основні форми фінансового інвестування:

а) вкладення капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу на придбання основних засобів; реінвестування чистого прибутку;

б) реінвестування чистого прибутку; вкладення капіталу на соціальний розвиток підприємства; вкладення капіталу в оборотні активи підприємства;

в) вкладення капіталу в придбання цінних паперів; вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладення капіталу на депозитні рахунки.


 1. ^ Фінансування повністю за рахунок власних фінансових ресурсів, що формуються з внутрішніх джерел, називають:

а) самофінансуванням;

б) кредитним фінансуванням;

в) змішаним фінансуванням.


 1. ^ Нове будівництво, реконструкція, технічне переозброєння є формами:

а) реінвестування;

б) реального інвестування;

в) стратегічного інвестування.


 1. Будівництво нових цехів та об’єктів тієї ж потужності замість ліквідованих є прикладом:

а) нового будівництва;

б) реконструкції;

в) технічного переозброєння.


 1. До методів, що використовуються в аналізі інвестиційної діяльності, заснованих на облікових оцінках відносяться:

а) NPV;

б) IRR;

в) PI;

г) ARR.


 1. Рівень доходів на одиницю витрат показує:

а) NPV;

б) IRR;

в) PI;

г) ARR.


 1. Проект вважається прибутковим, якщо:

а) NPV  1;

б) NPV  1;

в) NPV  0;

г) NPV  0.


 1. Для інвестора ненадійними є облігації:

а) державні;

б) серійного погашення;

в) з правом відзиву;

г) іменні.


 1. Курсовою ціною акції називається:

а) ціна, за якою акція продається на первинному ринку;

б) ціна, за якою акція продається на вторинному ринку;

в) ціна, яка вказується на самій акції;

г) ціна, яка визначається на основі фінансової звітності.


 1. ^ Ствердження, що для визначення поточної внутрішньої вартості певного цінного паперу достатньо знати лише динаміку його ціни в минулому, лежить в основі:

а) фундаменталістичної теорії;

б) технократичної теорії;

в) теорії прагматиків.


Завдання 8.1

Інвестор може вкласти гроші або в акції, або в облігації. В чому принципова відмінність між цими двома альтернативами?


Завдання 8.2

Проект, що потребує інвестицій в розмірі 10000 грн., буде генерувати доходи протягом 5 років в сумі 2600 грн. щорічно. Чи потрібно прийняти цей проект, якщо ставка дисконтування дорівнює 9 %?


Завдання 8.3

Проект, розрахований на 15 років, потребує інвестицій в розмірі 150000 грн. В перші 5 років ніяких надходжень не очікується, однак в наступні 10 років щорічний доход складе 50000 грн. Чи потрібно прийняти цей проект, якщо коефіцієнт дисконтування дорівнює 15 %?


Завдання 8.4

Ви маєте можливість профінансувати проект тривалістю 3 роки. Величина потрібних інвестицій – 10 000 грн., доход по роках очікується в розмірі відповідно 5000, 4000 і 3000 грн. Чи варто приймати цю пропозицію, якщо ставка дисконтування дорівнює 10 %?


Завдання 8.5

Величина необхідних інвестицій по проекту дорівнює 18000 грн.; доходи, що передбачаються: в перший рік – 1500 грн., в наступні 8 років – по 3600 грн. щорічно. Оцініть доцільність прийняття проекту, якщо вартість капіталу 10 %.


Завдання 8.6

Очікується, що проект, який потребує інвестицій в розмірі 100000 грн., буде генерувати доходи протягом 8 років в сумі 30000 грн. щорічно. Ставка дисконтування дорівнює 10 %. Розглядаються два варіанта: без врахування ризику і з врахуванням ризику. В першому випадку аналіз здійснюється без будь-якого коригування вихідних даних. В другому випадку для останніх трьох років вводиться понижуючий коефіцієнт 0,9, а також поправка на ризик до ставки дисконтування в розмірі трьох відсоткових пунктів. Чи варто приймати цей проект в кожному з наведених варіантів?


Завдання 8.7

Підприємство розглядає інвестиційний проект – придбання нової технологічної лінії. Вартість лінії 150000 грн., строк експлуатації – 5 років, знос на обладнання розраховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20 % річних; суми, виручені від ліквідації обладнання в кінці строку експлуатації, покривають витрати по його демонтажу. Виручка від реалізації продукції прогнозується по роках в наступних обсягах: 102000; 111000; 123000; 120000; 90000.

Поточні витрати по роках здійснюються наступним чином: 51000 грн. в перший рік експлуатації; щорічно експлуатаційні витрати збільшуються на 4 %. Ставка податку на прибуток складає 30 %.

Ціна авансованого капіталу – 14 %. Стартові інвестиції здійснюються без участі зовнішніх джерел фінансування, тобто за рахунок власних коштів. Чи варто за цих умов приймати даний проект?


Завдання 8.8

Є наступний інвестиційний проект:

Проект

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

А

-200

-300

100

300

400

400

350

-


Чи варто приймати цю пропозицію, якщо ставка дисконтування дорівнює 10 %?


Завдання 8.9

Інвестиції здійснюються щоквартально по 0,5 млн. грн. протягом 3 років. Доходи починають надходити відразу ж після закінчення вкладень. Очікувана віддача оцінена в розмірі 1,3 млн. грн. в рік. Щомісячні надходження здійснюються протягом 8 років. Коефіцієнт дисконтування 10 %. Визначте, чи доцільно приймати цей проект.


Завдання 8.10

Розрахуйте ефективність вкладення інвестицій громадянина Н, якщо він пропонує їх вкладати протягом перших трьох років: в нульовий рік 50 тис. грн., в перший рік 50 тис. грн., в другий рік – 100 грн. грн. При цьому він очікує одержання доходу протягом п’яти років: перші два роки – 30 тис. грн., наступні три роки – 70 тис. грн. Ставка позикового відсотку дорівнює 8 %, ймовірність ризику 2 %, інфляцію враховувати не потрібно.


Завдання 8.11

Первісні витрати на проект 9 тис. грн.

Строк існування проекту – 3 роки.

Щорічні амортизаційні відрахування – 3 тис. грн..

Ставка оподаткування прибутку – 30 %.

Середньозважена вартість капіталу, яка враховує інфляційну премію – 250 %.

Надходження і витрати в цінах базового періоду, тис. грн..

Рік

Надходження

Витрати

1

7

4

2

8

5

3

9

5


Прогнозований рівень інфляції

Рік

Надходження

Витрати

1

300 %

200 %

2

220 %

180 %

3

150 %

120 %


Завдання 8.12

Нехай здійснені разові інвестиції в розмірі 38 тис. грн..

а) Річний приплив планується рівномірним в розмірі 10,7 тис. грн.

б) Річний приплив планується: 8000, 12000, 12000, 8000, 8000 тис. грн.

Розрахуйте період окупності проекту.


Завдання 8.13

Інвестиційний проект характеризується наступними членами потоку платежів, які відносяться до кінця року.

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

Інвестиції, тис. грн.

Віддача, тис. грн.

200250

150250300300


Ставка відсотку для дисконтування дорівнює 10 %.

Розрахуйте період окупності проекту.


Завдання 8.14

Розрахуйте IRR проекту, користуючись:

а) методом підстановки;

б) методом лінійної апроксимації.

А

-200

20

40

60

60

80


Ціна капіталу 15 %.


Завдання 8.15

Розрахуйте IRR і МIRR проекту, якщо ціна капіталу дорівнює 10 %.

А

-1

8

-14

7


Завдання 8.16

Наведені дані про два альтернативні проекти (тис. грн.):
ІС

Р1

Р2

А:

-1000

700

800

В:

-400

350

300


Розрахуйте PI і ARR проектів, якщо вартість джерела 15 %.


Завдання 8.17

Обсяг інвестиційних можливостей підприємства обмежений 90000 грн. Є можливість вибору з наступних шести проектів:
ІС

IRR

NPV

1

2

3

4

А

-30000

13,6 %

2822

В

-20000

19,4 %

2562

1

2

3

4

C

-50000

12,5 %

3214

D

-10000

21,9 %

2679

E

-20000

15,0 %

909

F

-40000

15,6 %

4509


Ціна капіталу дорівнює 10 %. Сформуйте оптимальний портфель за критеріями: а) NPV; б) IRR; в) РІ.


Завдання 8.18

Компанія має намір інвестувати до 65 тис. грн. в наступному році. Підрозділи компанії надали свої пропозиції щодо можливого інвестування (тис. грн.):

Проект

ІС

IRR

NPV

А

50

15

12

В

35

19

15

C

30

28

42

D

25

26

1

E

15

20

10

F

10

37

11

G

10

25

13

H

1

18

0.1


Оберіть оптимальну комбінацію проектів, якщо в якості критерію використовується: а) внутрішня норма прибутку; б) чиста приведена вартість; в) індекс рентабельності.


Завдання 8.19

Ви можете купити за 542 грн. цінний папір, який протягом 8 років буде приносити щорічний доход в сумі 75 грн. Яка доходність цього паперу?


Завдання 8.20

Рік тому інвестор придбав 600 акцій фірми “ЛТД” на суму 12480 грн. Сума одержаних за минулий рік дивідендів склала 749 грн. Поточна ціна акції – 22,5 грн. Розрахуйте всі показники доходу і доходності.


Завдання 8.21

Ринкова ціна акції за рік знизилась з 25 до 20 грн. Розрахуйте показники загальної, капіталізованої і дивідендної доходності, якщо виплачений дивіденд склав: а) 3 грн.; б) 5 дол.; в) 8 дол.


Завдання 8.22

Ви можете купити за 542 грн. цінний папір, який протягом 8 років буде приносити піврічний доход в сумі 50 грн. Яка доходність цього цінного паперу?

Завдання 8.23

До погашення облігації номіналом 5000 грн., купонною ставкою 7 % і щорічною виплатою відсотків залишилось 2 роки. Значення коефіцієнта дисконтування на ці роки відповідно дорівнює 10 і 13 %. За якою ціною повинна продаватися облігація зараз? Чому дорівнює доходність до погашення даної облігації?


Завдання 8.24

Ви бажаєте придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 1000 грн., строком погашення через 12 років і поточною ціною 2080 грн. Яка доходність цієї операції?


Завдання 8.25

Відзивна облігація номіналом 5000 грн. з купонною ставкою 8 % і піврічною виплатою відсотків буде погашена через 6 років. На момент аналізу облігація має захист від дострокового погашення протягом 2 років. У випадку дострокового відкликання викупна ціна буде дорівнювати номіналу плюс сума відсотків за рік. Чи варто купувати цю облігацію, якщо її поточна ринкова ціна складає 4860 грн., а норма прибутку дорівнює 10 %?

Схожі:

Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconТема Управління оборотними активами ( загальні поняття). Управління тмз. Питання для обговорення
Які основні висновки може зробити фінансовий керівник відносно до товарно-матеріальних запасів на основі даних о витратах на заказ,...
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconУправління фінансовими інвестиціями підприємства
Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів...
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconДля розвитку і вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю України, велике значення має
Вивчення і вдосконалення досвіду зарубіжних країн у галузі іноземного управління іноземними інвестиціями
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconТема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізатора­ми конференції, семінару
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних, методичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів на 2010-2011 н р
Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Відповідальний за проведення (назва кафедри, піб відповідальної...
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconТема конференції(семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад(установа), відповідальний за проведення заходу (адреса,телефон)
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconPepsi Стратегія компанії Pepsi: Відкритість для змі І готовність відповідати на всі виникаючі питання
Швидке реагування на з'являючись питання будь-якої аудиторії на ранній стадії і в такій кількості, в якому це необхідно
Тема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії iconКонференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України формує План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи