Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 icon

Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260
Скачати 124.75 Kb.
НазваЗвіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260
Дата27.06.2013
Розмір124.75 Kb.
ТипЗвіт

Таблиця 3.3. Методика складання звіту про рух грошових коштів


Стаття

Код рядка

Надходження

Видатки

Джерело інформації

1

2

3

4

5

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від зви­чайної діяльності до оподат­кування

010

Прибуток від звичайної діяльності

Збиток від зви­чайної діяль­ності

Звіт про фінансові результати: рядки 170,175

Коригування на амортиза­цію необоротних активів

020

Амортизаційні відрахуванняЗвіт про фінансові результати:

рядок 260Збільшення (зменшення) забезпечень

030

Збільшення у складі забезпе­чення наступних операційних витрат і платежів

Зменшення забезпечень

Баланс:

рядки 400, 410, 420

Збиток (прибуток) від нереа­лізованих курсових різниць

040

Збиток від нереалізованих курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'я­заних з операційною діяль­ністю

Прибуток

Звіт про фінансові результати: рядки

090, 160, 060, 130

Збиток (прибуток) від не-операційної діяльності

050

Збиток від володіння фінансо­вими інвестиціями та від їх реалізації, від продажу основ­них засобів, нематеріальних активів, інші прибутки і збит­ки від інвестиційної та фінан­сової діяльності

Прибутки від володіння та реалізації

Звіт про фінансові результати: для графи "Надхо­дження" — рядки 150, 160; для графи "Вида­ток" — рядки 110, 120, 130 (крім при­бутків від нереалі­зованої продукції)

Витрати на сплату відсотків

060

Нараховані витрати на сплату відсотків

X

Звіт про фінансові результати:

рядок 140

Прибуток (збиток) від опе­раційної діяльності до змі­ни в чистих оборотних ак­тивах

070

Додатна різниця між сумою грошових надходжень та су­мою грошових видатків, відо­бражених у рядках 010 — 060

Від'ємний ре­зультат

Звіт про рух грошо­вих коштів:

рядки 010—060

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

Зменшення статей оборотних активів

Збільшення статей оборот­них активів

Баланс:

рядки 100—140, 160, 170, 180, 200,

210, 250

Зменшення (збільшення) витрат майбут­ніх періодів

090

Зменшення витрат майбутніх періодів

Збільшення

Баланс: рядок 270

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

100

Збільшення поточних зо­бов'язань

Зменшення поточних зо­бов'язань

Баланс: рядки 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610

Зменшення (збільшення) доходів май­бутніх періодів

110

Збільшення доходів майбут­ніх періодів

Зменшення доходів майбут­ніх періодів

Баланс: рядок 630

Грошові кошти від опера­ційної діяльності

120

Додатна різниця між сумами надходжень та видатків, відо­бражених за рядками 070— 110

Від'ємний ре­зультат

Звіт про рух грошо­вих коштів:

рядки 070— 110

Оплачені відсотки

130

X

Сплата відсот­ків

Баланс: рядок 610. Звіт про фінансові результати:

рядок 140

Податки на прибуток

140

X

Сплата подат­ків з прибутку

Дт. рахунка 641. Кт. рахунків гро­шових коштів

Чистий рух грошових коштів до над­звичайних подій

150

Додатна різниця: рядок 120 -- рядок 130 - рядок 140

Від'ємний ре­зультат

Звіт про рух грошо­вих коштів: рядки 120, 130, 140

Рух коштів від надзвичай­них подій

160

Надходження коштів

Видатки

Аналітичні дані

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

Додатна сума: рядок 150 + рядок 160

Від'ємний ре­зультат

Звіт про рух грошо­вих коштів:

рядки 150, 160

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження грошових коштів від продажу акцій або біржових зобов'я­зань інших підприємств і час­ток у капіталі інших підпри­ємств

X

Зміни у статтях ба­лансу 040, 045, 220, 210 за операціями, пов'язаними з ру­хом грошових кош­тів

Реалізація:

— фінансових інвестицій

180

— необоротних активів

190

Надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріаль­них активів, інших активів (крім фінансових інвестицій)

X

Зміни у статтях ба­лансу 030—032, 020,050,070,210 за операціями, що пов'язані з рухом грошових коштів

— майнових комплексів

200

Надходження коштів від про­дажу дочірніх підприємств

X

Аналітичні дані

Отримані: — відсотки

210

Надходження відсотків за аванси та позик, наданих іншим сторонам

X

Аналітичні дані

— дивіденди

220

Надходження дивідендів від акцій інших підприємств

X

Аналітичні дані

Інші надходження

230

Повернення авансів, позик таін.

X

Аналітичні дані

Придбання: — фінансових інвестицій

240

X

Придбання акцій, або бор­гових зобов'я­зань інших підприємств

Зміни за статтями балансу 040, 045,

220

1

2

3

4

5

— необоротних активів

250

X

Придбання ос­новних засобів, нематеріаль­них активів

Зміни за статтями балансу 030—032, 020, 010—012

— майнових комплексів

260

X

Придбання дочірніх під­приємств, ін­ших господар­ських одиниць

Аналітичні дані

Інші платежі

270

X

Виплата аван­сів, надання позик тощо

Аналітичні дані

Чистий рух коштів до над­звичайних подій

280

Додатна різниця рядків 180 — 270

Від'ємна різ­ниця рядків 180—270

Звіт про рух грошо­вих коштів: рядки 180—270

Рух коштів від надзвичай­них подій

290

Надходження або видатки коштів від надзвичайних подій

Аналітичні дані

Чистий рух коштів від інве­стиційної діяльності

300

Додатна сума

Від'ємний ре­зультат

Звіт про рух грошо­вих коштів: рядок 280 + рядок 290

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіРозміщення акцій тощо

X

Зміни за статтями балансу 300, 310, 320, 330, 360, 370, 590

Надходження власного капіталу

310

Отримані позики

320

Утворення боргових зо­бов'язань

X

Зміни за статтями

ба­лансу 440, 450,

500

Інші надходження

330

Інші надходження від фінан­сової діяльності

X

Аналітичні дані

Погашення позик

340

X

Виплата за по­зиками

Баланс: рядки 500, 510

Сплачені дивіденди

350

X

Суми дивіден­дів, сплачені грошовими коштами

Звіт про власний капітал: рядок 140

Інші платежі

360

X

Викуплення акцій, оренд­на плата за фі­нансовою орен­дою

Аналітичні дані

Чистий рух коштів до над­звичайних подій

370

Додатна різниця

Негативна різ­ниця

Звіт про рух грошо­вих коштів: рядки 310— 360

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Надходження коштів

Видаток кош­тів

Аналітичні дані

Чистий рух коштів від фі­нансової діяльності

390

Додатна сума

Від'ємний ре­зультат

Сума рядків 370 та 380 звіту про рух грошових коштів

Чистий рух коштів за звіт­ній період

400

Додатна сума

Від'ємний ре­зультат

Звіт про рух грошо­вих коштів: сума рядків 170, 300, 390

Залишок коштів на початок року

410

Залишок за балансом

X

Баланс:

рядки 230, 240

Вплив зміни валютних кур­сів на залишок коштів

420

Сума збільшення

Сума зменшення

Аналітичні дані

Залишок коштів на кінець року

430

Додатна сума

Від'ємний ре­зультат

Звіт про рух грошо­вих коштів:

сума рядків 400, 410, 420

Схожі:

Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЛекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати
Зміст, структура І формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)бо з «Звіт про фінансові результати» (ф код дкуд 1801003),...
Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconІнформації про складові активів, власний капітал та зобов’язання підприємства. Методика заповнення форми балансу. Структура і зміст форми звіту про фінансові результати. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Бухгалтерська звітність підприємства»
Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЛекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати
...
Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЗвіт анкет а про виконання завдання під час закордонного виїзду Наказ про виїзд № від І. 1 Прізвище, ім’я та по-батькові
Наукові, матеріально-технічні, матеріально-фінансові результати, отримання для ону
Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЗвіт про фінансові результати Додаткові дані Розрахунки Sheet 1: Баланс Актив Код рядка На початок 1-го року На кінець 1-го року На кінець 2-го року

Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЗвіт про фінансові результати Додаткові дані Розрахунки Актив Код рядка На початок 1-го року На кінець 1-го року На кінець 2-го року На кінець 3-го року

Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЗвіт про результати дослідження надається у вигляді технологічної картки за зразком. Інноваційна привабливість
Співробітники ( студенти) перевіряються на професійну гідність за допомогою спеціальних тестів з елементами гри. Звіт про результати...
Звіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260 iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції
Фінансові інвестиції- вкладання активів у різноманітні грошові(банківськи вклади, депозити, паї) та фондові інструменти((цінні папери(акції,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи