Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» icon

Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики»
Скачати 55.12 Kb.
НазваРобочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики»
Дата28.06.2013
Розмір55.12 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ

Кафедра української мови

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

«Вступ до соціолінгвістики»

VIII триместр 2008-2009 н. р.


Обсяг годин – 108

Лекції – 34

Практичні – 16


Консультації – 2

Самостійна робота – 56


Кількість кредитів – 2

Форма контролю – залік

Завдання спецкурсу – ознайомити студентів із проблематикою, понятійним апаратом і методикою соціолінгвістики. З-поміж широкого кола проблем, пов’язаних із соціальними аспектами функціонування мови, основну увагу планується приділити актуальним для України питанням дослідження мовної ситуації, побутування української мови у двомовному суспільстві, практичним завданням мовної політики.
Лекції


Тема 1. Проблематика соціолінгвістичних досліджень. Макро- і

мікросоціолінгвістика. Методи дослідження. Історія вивчення мови як соціального явища. Зв’язки соціолінгвістики з іншими дисциплінами. Психо- і етнолінгвістика.


4 год.

Тема 2. Форми існування мови. Літературна мова. Розмовно-побутове мовлення. Просторіччя. Койне. Сленг.


4 год.

Тема 3. Явище змішування мов. Піджин. Креольські мови. Суржик.


4 год.

Тема 4. Соціальна диференціація мови. Жаргон як соціолінгвістична категорія. Професійні і корпоративні жаргони. Молодіжний жаргон. Арго.


4 год.

Тема 5. Білінгвізм. Лінгвістичний, психологічний і соціологічний аспекти дослідження білінгвізму. Типи білінгвізму. Відмінність між індивідуальним і масовим білінгвізмом. Диглосія.


4 год.

Тема 6. Мовна ситуація. Основні параметри визначення мовної ситуації країни. Типи мовної ситуації. Характеристика мовної ситуації в нашій країні. Поняття мовної стійкості.


4 год.

Тема 7. Юридичний аспект понять “державна мова”, “офіційна мова”,

“національна мова”. Функції державної мови.


4 год.

Тема 8. Мовна політика. Огляд мовної політики зарубіжних країн.

Мовна політика Радянського союзу та її наслідки. Завдання сучасної мовно-культурної політики України.


4 год.

Тема 9. Мова тоталітарного суспільства. Характеристика ідеологічних текстів тоталітарного суспільства. Явище десемантизації слів. Ідеологічні кліше.


4 год.


^ Практичні заняття


Тема 1. Суржик. Проблема проникнення суржику в мову засобів масової інформації. Функціональна роль суржику в художній літературі.


2 год.

Тема 2. Сленг. Джерела формування сучасного українськомовного міського сленгу, співвідношення в ньому питомої лексики і запозичень. Аналіз мови “Польових досліджень з українського сексу” О.Забужко.


2 год.

Тема 3. Молодіжний жаргон. Типи жаргонів. Мовна специфіка процесів формування сучасної молодіжної субкультури.


4 год.

Тема 4. Мовна поведінка особистості в умовах масового білінгвізму. Типи мовного середовища. Соціопсихологічні аспекти проблеми вибору мови спілкування у двомовному середовищі.


2 год.

Тема 5. Характеристика мовно-культурної ситуації Києва. Порівняння мовної ситуації Києва 20-х років (за повістю В.Підмогильного «Невеличка драма») і сучасного мовного життя міста.


4 год.

Тема 6. Фантастична візія розвитку мовної ситуації у ХХІ-му столітті в новелі Василя Кожелянка “Чужий-2”. Образний і художньо-смисловий аналіз твору.

2 год.Література

 1. Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К., 1999.

 2. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.

 3. Державність української мови і мовний досвід світу (Матеріали міжнародної конференції). – К., 2000.

 4. Караванський Святослав. Пошук українського слова або боротьба за національне “Я”. – К., 2001.

 5. Масенко Л.Т. Мова і політика. – К., 1999.

 6. Масенко Л.Т. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К., 2004.

 7. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. – М., 2001.

 8. Новое в лингвистике. Социолингвистика. Вып.7. – М., 1975.

 9. Роджер Т. Белл. Социолингвистика (цели, методы и проблемы). – М., 1980.

 10. Ставицька Леся. Арґо, жарґон, сленґ. – К., 2005.

 11. Ставицька Леся. Проблеми вивчення жаргонної лексики. Соціолінгвістичний аспект // Українська мова. 2001 - №1. – С. 55-69.

 12. Ставицька Леся. Словник жаргонної лексики – К., 2003.

 13. Ткаченко О.Б. Проблема мовної стійкості та її джерел//Мовознавство. – 1990. – № 4.

 14. Ткаченко О.Б. До проблеми мовної стійкості // Мовознавство. – 1991. – № 2.

 15. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду (за ред. Л.Масенко). – К., 2005.

 16. Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. – М.,1978.

 17. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941). Стан і статус. – Сучасність, 1987. (2-е вид. – Чернівці, 1998).

 18. Шумарова Н.П., Монжалей Г.К., Социолингвистика: теория, история, методы. – Сумы, 1995.

 19. Феллер Мартен. Досвід відродження державної мови Ізраїлю – івриту // Урок української. – 2000. – № 9.

 20. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс (Мова. Культура. Влада.). – К., 2000.
^

Питання до самоконтролю

 1. Визначте предмет і завдання соціолінгвістики.

 2. Методи яких наук поєднує соціолінгвістика?

 3. Чому соціолінгвістична проблематика є актуальною для нашого суспільства?

 4. Які ви знаєте форми існування мови?

 5. Визначте поняття “літературна мова”. Які терміни вживаються для цього поняття в інших мовах?

 6. Дайте визначення термінів “просторіччя”, “сленг”, “розмовно-побутове мовлення”. Чи є усталеним вживання цих термінів у сучасному українському мовознавстві?

 7. Дайте визначення термінів “піджин”, “креольська мова”, “суржик”. Чи можна вважати наш суржик адекватним креольській мові?

 8. Дайте визначення термінів “жаргон” і “соціолект”.

 9. Визначте типи жаргонів.

 10. Що таке білінгвізм?

 11. Охарактеризуйте типи білінгвізму.

 12. Визначте поняття “диглосія”.

 13. За якими параметрами досліджують мовну ситуацію країни?

 14. Чи є відмінність між поняттями “державна мова” і “офіційна мова”?

 15. Якою є мовна політика сучасних західноєвропейських держав, а також США і Канади?

 16. Досвід мовної політики яких країн варто використати Україні?

 17. Основні риси мовної політики Радянського Союзу. Чим вона відрізнялася від практики мовно-культурної асиміляції, що її проводила Російська імперія за царату?

 18. Охарактеризуйте основні риси ідеологічних текстів тоталітарної доби. Що таке “новомова”?


^ Умови навчального рейтингу курсу

Вступ до соціолінгвістики”


^ Види робіт

Кількість

Максимум балів за 1/умови

Разом

Робота в триместрі

Практичні заняття

Письмова робота


8

2


4

19


32

38

Залік

30

Разом

100Завідувач кафедри Л.Т. Масенко
Схожі:

Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва
Вступна дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки економіста. Вступ до мікроекономіки. Містить певне коло...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світу Людини, а історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання, жертовного...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами дисципліни „естетика”, сформувати теоретичний базис для критичного...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світі Людини. Відповідно, історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання,...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Метою курсу є практичне знайомство з наріжними складовими класичного канону риторичного знання як завершеною моделлю ефективної мовленнєвої...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconРобочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика”
Вступна дисципліна до опанування знаннями І навичками з фахової підготовки з питань законодавчого визначення правил економічної конкуренції....
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами естетики, сформувати теоретичний базис та навички аналізу явищ...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» icon"Києво-Могилянська академія" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни
Курс орієнтований на студентів-культурологів, які спеціалізуються з фаху “Мистецтвознавство”. Історія, теорія, художня критика дає...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни "Вступ до професійної діяльності "Управління проектами"
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; лк. – 20 год./10; пр. – 0 год./0; лаб. – 0 год./0; пмк
Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики» iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями та проблемами сучасної естетики, сформувати теоретичний базис для аналізу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи