Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень icon

Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень
Скачати 151.79 Kb.
НазваНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень
Дата28.06.2013
Розмір151.79 Kb.
ТипЛекція

Національний університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра економічної теорії


Робочий тематичний план

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Обсяг годин 108; Триместри викладання – 1;

з них:

– лекцій 30; Форма контролю – іспит;

– семінарських занять 22;

– самостійна робота 54; Кредитів за курс – 2.

АНОТАЦІЯ

Місце курсу «Історія економічних учень» в структурі економічної освіти визначається тим, що вивчення історії економічних учень є важливою складовою фундаментальної складовою фундаментальної фахової підготовки економістів. Пізнання суті процесу еволюції економічної думки та усвідомлення її закономірностей допомагає глибшому осмисленню актуальних економічних проблем минулого та сучасності. Опанування курсу сприяє підвищенню теоретичного рівня та розширенню світогляду студентів. Вивчення дисципліни допомагає їм оволодіти культурою та технікою економічного мислення, прищеплює навички творчого осмислення складних соціально-економічних проблем. Врахування існуючого у світовій економічній науці теоретико-методологічного плюралізму та концептуальної різноманітності формує здатність майбутніх здатність майбутніх економістів спів ставляти та аналізувати альтернативні наукові підходи з метою розв’язання практичних завдань економічної політики та прийняття виважених господарських рішень.

^ Наступні курси: «Економічна теорія», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

Тема 1. Предмет та завдання курсу „Історія економічних учень” /6 годин; 4 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 1–6, 8, 10–11, 14–18; б) додаткова: 1, 7, 9–11, 17.

Семінар (2 години). План:

    1. Предмет, методи та завдання курсу.

    2. Функції історії економічних учень.

    3. Структура курсу.

    4. Теорії еволюції економічної науки: теорія наукових парадигм Т. Куна та теорія науково-дослідницьких програм І. Лакатоша.

Тема 2. Економічна думка Стародавнього Світу та Середньовіччя /4 години; 2 години аудиторні/.

Лекція (1 година).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18; б) додаткова: 1, 2, 17.

Семінар (1 година). План:

 1. Економічні погляди Арістотеля.

 2. Економічна думка у Стародавньому Римі.

 3. Економічна думка Середньовічного Сходу.

Тема 3. Меркантилізм – перша ринкова концепція та економічна політика. /4 години; 2 години аудиторні/.

Лекція (1 година).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 18; б) додаткова: 1, 7.

Семінар (1 година). План:

 1. Передумови виникнення, суть та етапи розвитку меркантилізму.

 2. Спільне та особливе у принципах раннього та пізнього меркантилізму.

 3. Критика меркантилізму і сучасність

Тема 4. Загальна характеристика та основні етапи розвитку класичної школи. /4 години; 2 години аудиторні/.

Лекція (1 година).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18; б) додаткова: 1, 6, 18.

Семінар (1 година). План:

 1. Підходи до поняття „класична політекономія” та її хронологічних меж (К. Маркс, Дж.М. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Блауг).

 2. Економічні погляди В. Петті та П. Буаґільбера.

 3. Особливості політекономії в Англії та Франції.

Тема 5. Економічне вчення фізіократів. /4 години; 2 години аудиторні/.

Лекція (1 година).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18; б) додаткова: 1.

Семінар (1 година). План:

 1. Історичні умови виникнення і суть фізіократизму.

 2. Ф. Кене та його концепція природного порядку.

 3. Аналіз „Економічної таблиці” та сучасні підходи до цієї проблеми.

Тема 6. Економічна система А. Сміта. /6 годин; 3 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18; б) додаткова: 1.

Семінар (1 година). План:

 1. А. Сміт як засновник та ідеолог економічного лібералізму.

 2. Розробка А. Смітом теоретичної системи класичної політекономії.

 3. А. Сміт про продуктивну та непродуктивну працю.

 4. Теорія грошей, доходів та капіталу.

 5. Місце теоретичної спадщини А. Сміта у світовій економічній думці.

Тема 7. Подальша еволюція класичної економічної теорії у ХІХ ст. /5 годин; 3 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18; б) додаткова: 1.

Семінар (1 година). План:

 1. Економічна система Д. Рікардо.

 2. Догма А. Сміта та загадка закону Ж.-Б. Сея.

 3. „Економічні гармонії” Ф. Бастіа.

 4. Закон народонаселення Т. Мальтуса.

 5. Економічні погляди Дж.Ст. Мілля.

 6. Характеристика основних постулатів класичної політекономії.

Тема 8. Критичний напрям політекономії та формування соціалістичних ідей. /3 години; 1 година аудиторна/.

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 5, 6, 8, 10, 18; б) додаткова: 1.

Семінар (1 година). План:

 1. Економічні погляди С. Сісмонді та П.Ж. Прудона.

 2. Економічні погляди К. Родбертуса.

 3. Економічні погляди Ф. Лассаля.

Тема 9. Економічні ідеї західноєвропейських соціалістів-утопістів. /2 години; на самостійне вивчення/.

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 5, 6, 8, 10, 11, 14; б) додаткова: 1, 2.

Тема 10. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії. /5 годин; 3 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18; б) додаткова: 1, 2, 17.

Семінар (1 година). План:

 1. Історичні умови виникнення марксизму.

 2. Теорія грошей та капіталу К. Маркса.

 3. Теорія відтворення та циклічності розвитку.

 4. Економічне вчення К. Маркса в контексті сучасної епохи.

Тема 11. Ґенеза економічних концепцій західноєвропейської соціал-демократії. /2 години; на самостійне опрацювання/.

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 5, 6, 8, 10, 12, 17; б) додаткова: 2.

Тема 12. Історична школа та соціальний напрям в економічній теорії. /6 годин; 4 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16–18; б) додаткова: 2.

Семінар (1 година + 1година контрольна робота). План:

 1. Історичні умови виникнення історичної школи.

 2. Ф. Ліст як засновник «національної системи» політичної економії.

 3. Історична школа в Німеччині та особливості її методології у порівнянні з класичною школою.

 4. Теорії розвитку національної економіки. В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд.

 5. Теоретичні витоки та особливості методології нової історичної школи.

 6. Контрольна робота (1 год.).

Тема 13. Виникнення і розвиток маржиналізму. /4 години; 2 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14–18; б) додаткова: 3, 5, 14.

Тема 14. Формування неокласичного напрямку. Кембриджська та американська школи. /6 годин; 3 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14–18; б) додаткова: 13.

Семінар (1 година). План:

 1. А. Маршалл як засновник неокласичної мікроекономіки.

 2. Фактор часу та частково-рівноважний аналіз.

 3. Теорія граничної продуктивності факторів виробництва Дж.Б. Кларка.

Тема 15. Лозаннська школа. /6 годин; 3 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14–18; б) додаткова: 2.

Семінар (1 година). План:

 1. Ґенеза економіко-математичних концепцій в політичній економії.

 2. Зміст та структура загально-рівноважної моделі Вальраса.

 3. Розробка проблем споживчого вибору В. Парето.

Тема 16. Економічна думка в Росії і Україні (ХІХ – початок ХХ ст. /3 години; самостійне вивчення/.

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 5, 7, 9–11, 18; б) додаткова: 19.

Тема 17. Американський інституціоналізм кінця ХІХ – поч. ХХ ст. ст. /4 години; 2 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 18; б) додаткова: 2, 6.

Тема 18. Виникнення кейнсіанства як загальної теорії макроекономічного аналізу. /5 годин; 2 години аудиторні/.

Лекція (1 година).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 7, 9–12, 14, 17, 18; б) додаткова: 6, 7.

Семінар (1 година). План:

 1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства.

 2. Теоретична система та економічна програма Дж.М. Кейнса.

Тема 19. Подальша еволюція кейнсіанського напряму. /4 години; 2 години аудиторні/.

Лекція (1 година).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 7, 9–12, 14, 18; б) додаткова: 2.

Семінар (1 година). План:

 1. Поширення кейнсіанства в різних країнах.

 2. Неокейнсіанські теорії економічного росту.

 3. Посткейнсіанство.

Тема 20. Еволюція неокласичного напряму та економічний неолібералізм. /7 годин; 4 години аудиторні/.

Лекція (2 година).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 5, 7, 9–12, 18; б) додаткова: 15.

Семінар (2 година). План:

 1. Теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон.

 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна.

 3. Неоавстрійська школа неолібералізму. Л. Мізес та Ф. Хайєк.

 4. Французький неолібералізм Ж.-Л. Рюеф. М. Алле.

 5. Німецький неолібералізм та типологізація господарських систем В. Ойкеном.

Тема 21. Неоконсервативний напрям та монетаризм. /7 годин; 4 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 2, 3, 5, 7, 9–12, 16, 18; б) додаткова: 20.

Семінар (1 година + 1 година контр. робота). План:

 1. Соціально-економічні передумови неокласичного відродження в останній третині ХХ ст.

 2. Монетаризм. Економічні погляди М. Фрідмена.

 3. Економічна теорія пропозиції.

 4. Нова класична макроекономіка: теорія раціональних очікувань.

 5. 1 година контрольної роботи.

Тема 22. Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ-го – початку ХХІ ст. ст. /7 годин; 4 години аудиторні/.

Лекція (2 години).

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 5, 7, 9–12, 18; б) додаткова: 8.

Семінар (2 години). План:

 1. Вірджинська школа та теорія «суспільного вибору». Дж. Б’юкенен.

 2. Р. Коуз та проблема транзакційних витрат.

 3. Г. Беккер та «економічний імперіалізм».

 4. Д. Норт. Поєднання і примирення неокласичної економікс та інституціоналізму як повернення політекономії.

Тема 23. Розвиток радянської економічної думки. /2 години; самостійне вивчення/.

Література (за номерами списку): а) обов’язкова: 10, 11, 13, 17; б) додаткова: 19.

Тематика рефератів до курсу

 1. Загальний аналіз економічної думки в Стародавньому Китаї та Індії.

 2. Економічна думка в стародавній Греції. Аристотель.

 3. Система товарно-грошових відносин в Стародавньому Римі та їх висвітлення у працях давньоримських філософів та політичних діячів.

 4. Вплив релігії та церкви на економічно-культурне життя Заходу і Сходу.

 5. Економічні погляди каноністів на основні форми розвитку господарства.

 6. Літературно-документальні джерела економічної думки часів Середньовічної Русі.

 7. Історичні та національні особливості меркантилізму в країнах Західної Європи.

 8. Ідеї меркантилізму в українській та російській соціально-економічній думці часів Богдана Хмельницького та Петра І.

 9. Вплив класичної політичної економії на розвиток англійської та світової економіки та економічної теорії.

 10. Трактування цінності в класичній економічній теорії. Еволюція рікардіанства в Англії.

 11. Теорії абсолютних та відносних переваг у зовнішній торгівлі та їх сучасне значення

 12. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері у становленні капіталістичних відносин в США.

 13. А. Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму.

 14. Ш. Фур’є і Р. Оуен про перетворення суспільства.

 15. Економічна теорія К.Маркса як один із напрямків класичної школи. Огляд логіки та структури праці К. Маркса “Капітал”.

 16. Розвиток маржиналізму в Україні (М. Туган-Барановський, Р. Орженцький, О. Білімович).

 17. Київська школа (М. Бунге, Д. Піхно). Розвиток неокласичних ідей в Україні.

 18. Євген Слуцький – український економіст-математик світової слави.

 19. Теоретичне та практичне значення наукової спадщини маржиналізму та неокласичних концепцій.

 20. Національна система політичної економії та її зв’язок з господарським розвитком німецьких земель.

 21. “Молода” історична школа в пошуках нового “духу капіталізму”.

 22. М. Вебер про ідеальні типи господарств і роль протестантської етики у розвитку капіталізму.

 23. Праця Дж.М. Кейнса “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей” та його вклад у розвиток економічних учень та практики.

 24. Сучасні неортодоксальні течії кейнсіанства.

 25. Неокейнсіанські теорії росту Є. Домара і Р. Харрода.

 26. Загальна характеристика неолібералізму та його методології. В. Ойкен про типи “економічних систем”.

 27. Соціальне ринкове господарство – шлях до економічного гуманізму і соціальної справедливості.

 28. Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера.

 29. Теорія раціональних очікувань як нова класична макроекономіка (Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес)

 30. Нова економічна історія. Д. Норт та Р. Фогель.

 31. Теорії системної трансформації капіталізму у ХХ столітті.

 32. Теорія «трьох хвиль» розвитку цивілізації А. Тоффлера.

 33. Теорія постіндустріального суспільства. Д. Белл.

 34. Теорія інформаційного суспільства та інформаційна економіка.

 35. Теорія постекономічного суспільства В. Іноземцева.

 36. “Нове індустріальне суспільство” Дж.К. Ґелбрейта.

 37. Концепції футурології та їх еволюція.

 38. Теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Коуза.

 39. Теорія суспільного вибору. Дж. Б’юкенен.

 40. Огляд основних напрямків економічної думки наприкінці ХХ на початку ХХІ століття.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Бартенёв С.А. История экономических учений: Учебник. – М.: Экономика, 2003. – 456 с.

 2. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі: Пер. з англ.. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.

 3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело Лтд», 1994. – 720 с.

 4. Злупко С.М. Історія економічної теорії. – К.: Знання, 2005.

 5. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н.І. та ін. За ред. Проф.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

 6. Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. Ч. 1. / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 567 с.

 7. Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. Ч. 2. / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 567 с.

 8. Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. Ч. 1. / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 582 с.

 9. Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. Ч. 2. / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 575 с.

 10. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.; За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2005. – 564 с.

 11. История экономических учений: Учебн. Пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашовой. – М.: Инфра-М, 2000 (2002).

 12. История экономических учений: (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 1998 (2000; 2002).

 13. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004.

 14. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, Вита-Пресс 1996 (2001).

 15. Негиши Т. История экономической теории: Учебник / Пер. с англ.; Под ред. Л.Л. Любимова и др.– М.: АО «Аспект Пресс», 1995.

 16. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968.

 17. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х т. – СПб.: Экономическая школа, 2004.

 18. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. Посібник / К.: Знання-Прес, 2000, (2001, 2002).

Додаткова література:

 1. Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1979 (1985). – 367 с.

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс – Политика, 1992.

 3. Бем-Баверк О. Основы теории ценности хозяйственных благ, Австpийская школа в политической экономии. – М.: Экономика, 1992.

 4. Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Прогресс, 1984.

 5. Визер Ф. Теория общественного хозяйства (фрагменты), Австpийская школа в политической экономии. – М.: Экономика, 1992.

 6. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979.

 7. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента, денег. Антология экономической классики. Т. 2. – М.: Экономика, 1993.

 8. Коуз Р. Фирма, рынок, право. – М., 1993.

 9. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 608 с. – С. 3 – 9, 9 –268.

 10. Лакатос Имре. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – С. 269 – 454.

 11. Лакатос Имре. История науки и её рациональные реконструкции / Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – С. 455 – 524.

 12. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. – М.: Политиздат, 1990.

 13. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х т. – М.: Прогресс, 1993

 14. Менгер К. Основание политической экономии, Австрийская школа в политической экономии. – М.: Экономика, 1992.

 15. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996.

 16. Поланьи К. Саморегулирующий рынок и фиктивные товары: труд, земля, деньги / THESIS, 1993., Т. 1, вып. 2.

 17. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход: Пер. с англ. – М. Едиториал УРСС, 2002.

 18. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с. – (Антология экономической мысли).

 19. Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ – ХХ ст.). – К.:ІАЕ УААН, 2004. – 434 с.

 20. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки. – M., 1994.
^

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ.


Оцінювання знань студентів здійснюється згідно розроблених внутрішніх схем нарахування рейтингу у відповідності до норм Болонської Конвенції.

^ СХЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГУ

для дисципліни “Історія економічних учень”

(для студентів І курсу, економічних спеціальностей)

Мета застосування методики: спонукати студентів набрати максимальну кількість балів на всіх етапах навчання, а саме під час: 1. індивідуальних виступів на семінарах; 2. участі у обговоренні питань та проблемних чи тестових завдань на семінарах; 3. проміжного контролю знань; 4. захисту письмової роботи; 5. письмового екзамену.


Види робіт

Кількість

Максимум балів

Разом

Поточна успішність (семінарські заняття)

10 + 1

10 + 10 = 20

Модуль І + Модуль ІІ

20

Контрольна робота

2

10

20

Самостійна робота

2 модулі

5

10

Активність

2 модулі

5

10

^ Всього до іспиту:60

Іспит

1
40

Всього з іспитом:100^

Прізвища викладачів, які ведуть заняття


Потік

(курс)

Група

Лекції

Практичні заняття (семінари)

Лабораторні роботи

Курсовий проект

НДРС

І
Маслов А.О.

Маслов А.О.Схвалено кафедрою економічної теорії «__» ________2007 р.


Викладач ____________________к.е.н.. А.О. Маслов

(підпис)


Зав. Кафедрою

економічних наук ________________проф. Ю.М. Бажал

(підпис)

Схожі:

Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет „Києво-Могилянська Академія” Кафедра філософії та релігієзнавства Робочий тематичний план курсу Історія християнства
...
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра української мови робочий тематичний план
Тема Лекція. Синтаксис як розділ мовознавства. Місце синтаксису в мові як системі систем
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра загально-правових наук робочий тематичний план
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Международные отношения, 1999
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план курсу “філософія – 1”
Головні проблеми сучасної філософії. Предмет філософі, її місце в культурі. Основні питання теорії свідомості, логіки, онтології,...
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень icon“києво-могилянська академія” Кафедра математики Робочий тематичний план фен
Будуть розглядатись основні методи прикладного статистичного аналізу. Використання їх для обробки економічних даних демонструватиметься...
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2009-2010 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціологія» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра загально-правових наук Робочий тематичний план
Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов’язана з діяльністю медичної галузі ніж будь-якої іншої
Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціальна робота» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи