Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу icon

Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу
Скачати 79.91 Kb.
НазваПрограма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу
Дата28.06.2013
Розмір79.91 Kb.
ТипПрограма


Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

кафедра галузевих правових наук


Затверджую

Декан ф-ту правничих наук

_______________ Мелешевич А.А.

“______”______________ 2010 р.


ПРОГРАМА


з курсу “Право зовнішніх відносин Європейського Союзу

вибірковий курс, з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін


Програму склав Р. А. Петров

Нормативна дисципліна


«Право зовнішніх відносин Європейського Союзу»

Програма1. Мета і завдання курсу:


Курс «Право зовнішніх відносин Європейського Союзу» передбачає отримання фундаментальних знань в сфері права Європейського Союзу (ЄС). Безпосередньою метою курсу є надання знань з основ правового регулювання зовнішньої компетенції ЄС і відносин ЄС з іншими країнами. Центральне місце в курсі займає питання відносин між ЄС і Україною, зокрема правового регулюванні асоціації ЄС - Україна.

Опанувавши навчальну дисципліну «Право зовнішніх відносин Європейського Союзу», студент повинен:

 1. Мати чітке загальне уявлення про правове регулювання компетенції ЄС у сфері міжнародних відносин.

 2. Знати базовий матеріал, наведений у лекціях та семінарах: визначення основних понять, поняття компетенції ЄС у сфері зовнішніх відносин , зміст та цілі двосторонніх угод ЄС з іншими країнами та міжнародними організаціями тощо.

 3. Вміти свідомо оперувати базовим матеріалом та літературними джерелами, використовувати їх в інших наукових дисциплінах.

 4. Уміти орієнтуватися в правових аспектах зовнішніх відносин ЄС, проводити ґрунтовний аналіз поставленої перед ним практичної проблеми та вказати можливі шляхи її вирішення.


2. Міждисциплінарні зв’язки


Правове регулювання зовнішніх відносин ЄС як учбова дисципліна пов’язана з курсами «Право ЄС», «Міжнародне публічне право» та інших учбових дисциплін.


3. Зміст курсу:


Тема 1. Еволюція ЄС. Правова система ЄС. Історично-правовий огляд розвитку ЄС. Правова система ЄС. Взаємодія права ЄС і національного права держав-членів ЄС. Пряма дія права ЄС у правових системах держав-членів і інших країн.


^ Тема 2. Історія і сучасність зовнішніх відносин ЄС. Історичний огляд розвитку зовнішніх відносин ЄС, визначення впливу ЄС на міжнародні відносини, майбутнє зовнішніх відносин ЄС, взаємодія права ЄС і міжнародного публічного права, пряма дія і тлумачення міжнародних угод в правовій системі ЄС.


^ Тема 3. Зовнішня компетенція ЄС. Правова база зовнішньої компетенції ЄС. Види зовнішньої компетенції ЄС (пряма, похідна та змішана). Зовнішні аспекти Спільної Торгівельної Політики ЄС. Захисні торгівельні заходи ЄС (анті-демпінг, анті-субсидіарні заходи).


^ Тема 4. Двосторонні угоди про асоціацію між ЄС та іншими країнами. Угоди спрямовані на набуття членства інших країн в ЄС (угоди з країнами Центральної і Східної Європи, угоди про стабілізацію і асоціацію з балканськими країнами, угода про асоціацію з Туреччиною). Угоди про асоціацію інших країн з ЄС (Угода про Єдиний Економічний Простір, секторальні угоди з Швейцарією, угоди про асоціацію з середньоземноморськими країнами (Ізраїль, Туніс та інші).


^ Тема 5. Інші види двосторонніх угод між ЄС та іншими країнами. Угоди про торгівлю та розвиток (Котонуська угода, угоди про торгівлю і співробітництво, Рамочна угода між ЄС і МЕРКОСУР).


Тема 6. Угоди ЄС про партнерство і співробітництво з іншими країнами. Зміст і цілі угод ЄС про партнерство і співробітництво з Україною і колишніми радянськими республіками.


^ Тема 7. Відносини між ЄС і Україною. Європейська політика сусідства, Східне Партнерство, Синергія Чорного моря. Майбутнє асоціації між ЄС і Україною, угода про асоціацію між ЄС і Україною.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
^

Основна література

 1. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2005. – 960 с.

 2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Введение в право Европейского Союза. Учебник. 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 384 с.

 3. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.154-161.

 4. Конституційні акти Європейського Союзу. Частина І / Упорядник Г. Друзенко, за заг. ред. Т. Качки. – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.

 5. Маракеська угодa про утворення Світової організації торгівлі. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1947 року // Україна і Світова організація торгівлі: Збірник офіційних документів. – К., 2002.

 6. Микіевич М.М Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2001. – 200 с.

 7. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). – К.: Академ-Прес, 2002. – 426 с.

 8. Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу: Підручник. - К.: Видавничо-поліграфічниц центр "Київський університет", 2007. - 401 с.

 9. Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. д.ю.н., проф. М.В. Буроменського. – Х.: Яшма, 2005. – 236 с.

 10. Петров Р.А. (відп. ред.) Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / Петров Р.А. — К. : Істина, 2010. — 376 с.

 11. Петров Р.А. Майбутня угода між Україною та Європейським Союзом про сусідство: прогнози щодо мети, змісту та структури // Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект: Сб.науч.тр./Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины; Редкол.: Мамутов В.К. (отв. ред.) и др.- Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006.-234 с.

 12. Посельский В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002. – 168 с.

 13. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под. ред.. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрист, 2004. – 925 с.

 14. Правові й економічні аспекти вступу України до Світової організації торгівлі: Матеріали між нар.наук.-практ.конф./НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. (відпв.ред. та ін.).- Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006.- 197 с.

 15. Расширение Европейского Союза и Россия/Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко. – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2006. – С. 568.

 16. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. д.ю.н., проф.. Л.М. Энтин. – М.: Норма, 2001. – 400 с.

 17. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества / Пер. с англ. – М., 1998. – 703 с.

 18. Хорольский Р.Б. Правові засоби вирішення міжнародних спорів у рамках Європейського Союзу: Автореф. канд. юрид. наук. – Харків, 2001.

 19. Четвериков А.О. Основные органы Европейского Союза (конституционно-правовой аспект): Автореферат канд. юрид. наук. – М.,1999.

 20. Шенгенские соглашения // Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. (сост). – М., 2000. – 125 с.

 21. Шнирков О.І.,Копійка В.В., Муравйов В.І. Україна - Європейський Союз: економіка, політика, право: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. - 268 c.

 22. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский Союз в 2004-2005 годах: Монография. – СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2006. – 567 с.

 23. Сraig P., and de Búrca G., EU Law: Text, Cases, and Materials 3rd edition (Oxford University Press: Oxford, 2002).

 24. Koutrakos, P., EU International Relations Law (Hart : Oxford, 2006).

 25. Cremona M., “The European Union as an International Actor: Issues of Flexibility and Linkage” 3 EFA Rev. 67-94 (1998).

 26. Cremona M., “The Union as a Global Actor: Roles, Models and Identity”, 41 CML Rev. 553-573. (2004).

 27. Ott A./ Inglis K. (eds.) Handbook on European Enlargement: a Commentary on the Enlargement Process, (The Hague, T.M.C. Asser Press 2002), 3-54, 197-208.

 28. Duke, S., “Areas of Grey: Tensions in EU External Relations Competences”, EIPASCOPE 2006/1.

 29. Orebech P., “The EU Competence Confusion: Limits, “Extension Mechanisms”, Split Power, Subsidiarity, and “Institutional Clashes”, 13(1) Journal of Transnational Law & Policy 99-151 (2003).

 30. Hillion C., Wessel R., “Competence Distribution in EU External Relations after ECOWAS: Clarification or Continued Fuzziness?” 46 CML Rev. 551-586 (2009).

 31. Evans A., “Voluntary Harmonization in Integration between the European Community and Eastern Europe” 22 EL Rev. 201-220 (1997).

 32. Inglis K., “The Europe Agreements compared in the light of their pre-accession reorientation”, 37 CML Rev. 1173-1210 (2000).

 33. Phinnemore D., “Stabilisation and Association Agreements: Europe Agreements for the Western Balkans?”, 8 EFA Rev. 77-103 (2003).

 34. Bruzelius K., “The Impact of EU Values on Third Countries’ National Legal Orders: EU Law as a Point of Reference in the Norwegian Legal System”, in (F. Maiani, R. Petrov, E. Mouliarova, (eds.) European Integration without EU Membership: Models, Experiences, Perspectives, European University Institute (Max Weber Programme) Working Papers, 2009/10.

 35. Maiani F., “Legal Europeanization as Legal Transformation: Some Insights from Swiss “Outer Europe””, EUI Working Papers MWP 2008/32.

 36. Breitenmoser S., “Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: Contents and Context”, 40 CML Rev. 1137-1186 (2003).

 37. Harpaz G., “Mind The Gap: Narrowing the Legitimacy Gap in EU–Israeli Relations” 13(1) EFA Rev 117-137 (2008).

 38. Arts K., “ACP-EU Relations in a New Era: The Cotonou Agreement”, 40 CML Rev. 95-116 (2003).

 39. Hadfield A., “Janus Advances? An Analysis of EC Development Policy and the 2005 Amended Cotonou Partnership Agreement” 12(1) EFA Rev. 39-66 (2007).

 40. Hillion C., “Institutional Aspects of the Partnership Between the European Union and the Newly Independent States of the Former Soviet Union: Case Studies of Russia and Ukraine”, 37 CMLRev. 1211-1235 (2000).

 41. Petrov R., ‘The Partnership and Cooperation Agreements with the Newly Independent States’ in A. Ott & K. Inglis (eds.), European Enlargement Handbook (The Hague, T.M.C. Asser Press 2002), pp. 175-194.

 42. Hillion C. Case note on C-265/03, Simutenkov v. Ministerio de Educacion y Cultura, Real Federacion Espanola de Futbol [2005] ECR I-2579, 45 CML Rev. 815-833 (2008).

 43. Cremona M., Hillion C., “L'Union Fait la Force? Potential and Limitations of the European Neighbourhood Policy as an Integrated EU Foreign and Security Policy”, EUI LAW Working Paper, 2006/36.

 44. Hillion C., “Mapping-Out the New Contractual Relations between the European Union and Its Neighbours: Learning from the EU–Ukraine “Enhanced Agreement”” 12(2) EFA Rev. 169-182 (2007).

 45. Kalinichenko P., “Primenenie Soglashenia o partnerstve i sotrudnichestve mezhdu RF i EC v rossiiskikh sudakh” 11 Zakon 225-234 (2007).

 46. Petrov R., “Legal and Political Expectations of Neighboring Countries from the European Neighborhood Policy” in The European Neighbouhood Policy: A Framework for Modernisation? (eds: M. Cremona and G. Meloni), EUI Law Working Paper, 2007/21, 7-22.

 47. Petrov R., “Legal basis and scope of the new EU-Ukraine enhanced agreement. Is there any room for further speculation?” European University Institute Working Papers, 2008/17.Нормативно-правові акти: 1. Конституція України від 28.01.1996р.

 2. Конституційні акти Європейського Союзу. Частина І / Упорядник Г. Друзенко, за заг. ред. Т. Качки. – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.

 3. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998 р. № 330-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9-10. – Ст. 65 (з подальш. змін. та доповн.).

 4. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 р. № 331-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №12-13. – Ст. 80 (з подальш. змін. та доповн.).

 1. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Cт. 367 (з подальш. змін. та доповн.).

 2. Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом): Указ Президента України від 24.02.1998р. №148/98 // Офіційний Вісник України. – 1998. – №8. – Ст. 296 (з подальш. змін. та доповн.).

 3. Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11.06.1998 р. № 615/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. – Ст. 870 (з подальш. змін. та доповн.).

 4. Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.02.1999 р. № 145 // Офіційний Вісник України. – 1999. – №6. – Ст. 189 (з подальш. змін. та доповн.).

 5. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 39. – Ст. 1648 (з подальш. змін. та доповн.).

 6. Питання організації виконання Закону України “Про Загальнодержавну программу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”: Указ Президента від 21 серпня 2004 р. № 965 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2331 (з подальш. змін. та доповн.).

 7. Положення про Українську частину Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 р. № 1074 // Урядовий Кур’єр. – 1998. – № 139-140. – 23 липня.

 8. Про концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”: Постанова Кабінету Міністрів України “ від 16.08.1999 р. № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – №33. – Ст. 1735 (з подальш. змін. та доповн.).

 9. Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. №1365 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 42. – С. 2763 (з подальш. змін. та доповн.).

 10. Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2004 р. № 1742 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Cт. 3447 (з подальш. змін. та доповн.).

 11. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260 (з подальш. змін. та доповн.).

 12. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 // Офіційний вісник України. – 2007. – №54. – Ст. 2180 (з подальш. змін. та доповн.).

 13. Про утворення Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. № 649 // Офіційний вісник України. – 2008 – № 54. – Ст. 1805.


Схожі:

Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconПрограма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу

Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconКнига Інформаційного центру Європейського Союзу
Світовий гравець. Зовнішні зв`язки Європейського Союзу.– К.: Пп «Віва-принт», 2007.– 24с.– (Європа в русі)
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconМетодичне забезпечення семінарських та самостійних занять студентів (пояснювальна записка)
Навчальна дисципліна “Право зовнішніх відносин єс” в навчальному плані факультету правничих наук має певну специфіку: ця дисципліна...
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconПроект "Формування мережі обміну інформацією про науково-освітні програми Європейського Союзу"
Перспективи участі представників українських організацій у науково-технологічних І освітніх програмах європейського союзу
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconДокументи
1. /Право Європейського союзу.doc
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconМоніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції
Союзу, європейського інтеграційного процесу України, висвітлення заходів місцевої влади в цьому контексті. Тобто євроінтеграційні...
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconТема 10. Право зовнішніх зносин План
Право зовнішніх зносин є галуззю сучасного загального міжнародного права, що складається із системи юридичних норм, які регулюють...
Програма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу iconШановні панове Посли, представники посольств країн Європейського Союзу, студенти та викладачі!
Радий вітати вас у стінах Інституту міжнародних відносин з нагоди вручення подвійних сертифікатів нашим студентам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи