Програма курсу «політологія 1» icon

Програма курсу «політологія 1»
НазваПрограма курсу «політологія 1»
Сторінка2/2
Дата28.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
1   2
знань про політику.

11. Охарактеризуйте причини, час і місце появи перших теоретичних концепцій політики.

12. Охарактеризуйте причини, час і місце (назвіть країни) остаточного виокремлення політології як самостійної науки.

13. Розкрийте основні функції політології як науки.

14. Розкрийте основні функції політології як навчальної дисципліни.

15. Поясніть, чи співпадають основні функції політології як науки і як навчальної дисципліни?

16. Поясніть етимологію (походження) слова «політика».

17. В чому полягає сутність т.зв. «широкого» тлумачення політики?

18. Якими термінами в англійській мові передається слово «політика», і чи існують їхні аналоги в українській мові?

19. В чому полягає історичний характер політики як суспільного явища?

20. Коли, де і чому з’явилися перші політично організовані спільності людей?

21. Охарактеризуйте головні внутрішні чинники, що сприяли появі політики як суспільного явища.

22. Охарактеризуйте основні зовнішні чинники, що сприяли появі політики як суспільного явища.

23. Охарактеризуйте діалектику внутрішніх і зовнішніх чинників появи політики як суспільного явища.

24. Поясніть, в чому полягає сутність економічного (приміром, марксистського) тлумачення політики?

25. Поясніть, в чому полягає сутність стратифікаційного тлумачення політики?

26. Як характеризується сутність політики в рамках субстанціального підходу?

27. Як тлумачать сутність політики прихильники конфліктно-консенсусного підходу?

28. Як характеризують сутність політики прихильники системного підходу?

29. Дайте визначення політики як суспільного явища.

30. В чому полягає сутність концепції «зіткнення цивілізацій» американського ученого С.Гантінгтона і чи може вона бути використана для осмислення політичних процесів в Україні?

31. Який універсальний закон політики випливає із розуміння сутності політики як суспільного явища?

32. В чому полягає внутрішньо суперечлива сутність політики як суспільного явища?

33. Охарактеризуйте структуру політики як суспільного явища.

34. Чи тотожні за змістом поняття «зовнішня політика» і «міжнародна політика»?

35. Поясніть, який зміст вкладається в поширений в англомовній літературі термін «political actor (actors)»?

36. Охарактеризуйте основні функції політики як суспільного явища.

37. Чи відрізняються функції політики за умов існування демократичного і недемократичного режимів?

38. Дайте визначення поняття «легітимність».

39. В чому полягає діалектика внутрішніх і зовнішніх аспектів легітимності влади?

40. Чи тотожні за змістом поняття «легітимність влади» і «легальність влади» (відповідь поясніть)?

41. Охарактеризуйте зміст понять «легітимація влади» і «делегітимація влади».

42. Що таке криза легітимності влади і які існують способи її розв’язання?

43. Охарактеризуйте класифікацію історичних типів легітимності (легітимного панування), запропоновану німецьким соціологом Максом Вебером.

44. Охарактеризуйте класифікацію історичних типів легітимності (легітимного панування), запропоновану американським політологом Девідом Істоном.

45. Зробіть порівняльний аналіз класифікацій історичних типів легітимності, запропоновані М.Вебером і Д.Істоном.

46. Зробіть порівняльний аналіз харизматичного типу легітимності (М.Вебер) і особистісного типу легітимності (Д.Істон).

47. Проаналізуйте діалектику легітимності та ефективності влади.

48. Чи погоджуєтесь Ви з думкою німецького соціолога М.Вебера про те, що будь-яка (в т.ч. і недемократична) влада прагне бути легітимною (відповідь обґрунтуйте)?

49. Поясніть, як Ви розумієте тезу американського ученого Олвіна Тоффлера про те, що влада є «атрибутом суспільного життя».

50. Охарактеризуйте основні підходи до осмислення влади як суспільного явища.

51. Дайте визначення влади як суспільного явища.

52. Охарактеризуйте загальну структуру влади.

53. Якій аспект теорії владних відносин є теоретичною основою практики ненасильницької політичної боротьби?

54. Охарактеризуйте сутність т.зв. «оксамитових революцій» кінця 80- рр. ХХ ст. і назвіть країни, де вони відбулися?

55. Чи можна поставити «помаранчеву революцію» 2004 р. в Україні в один ряд з «оксамитовими революціями» в деяких країнах Центрально-Східної Європи кінця 80-х рр. ХХ ст.?

56. Охарактеризуйте головні об’єктивні причини підкорення одних людей іншим.

57. Проаналізуйте суб’єктивні причини підкорення одних людей іншим.

58. Дайте визначення поняття «ресурси влади».

59. Як з точки зору теорії влади Ви можете прокоментувати тезу про те, що з давніх часів правителі проводили по відношенню до народу «політику батога і пряника»?

60. Наведіть класифікацію ресурсів влади за основними сферами людської діяльності.

61. Охарактеризуйте економічний ресурс влади.

62. Охарактеризуйте силовий ресурс влади.

63. Охарактеризуйте культурно-інформаційний ресурс влади.

64. В чому полягає сутність концепції «зміщення влади» американського ученого Олвіна Тоффлера?

65. Охарактеризуйте демографічний ресурс влади.

66. Який ресурс влади і чому вважається універсальним?

67. Що політологи мають на увазі, говорячи про т.зв. «адміністративний ресурс влади»?

68. Охарактеризуйте співвідношення понять «політична влада» і «державна влада»?

69. Охарактеризуйте головні ознаки (риси) державної влади.

70. Що означає така характеристика державної влади, як її суверенітет?

71. Що означає така характеристика державної влади, як її монополія на легальний примус?

72. Поясніть, чому за своєю сутністю державна влада є внутрішньо суперечливим явищем?

73. Що таке політичне панування?

74. Прокоментуйте слова американського політичного і громадського діяча Едлая Стівенсона, що «Влада розбещує, але відсутність влади розбещує абсолютно»?

75. Розкрийте зміст поняття «форма держави»?

76. Розкрийте зміст поняття «форма державного правління».

77. Які основні форми державного правління Ви знаєте і на основі якого критерію вони виокремлюються?

78. Охарактеризуйте сутність та основні історичні різновиди монархічної форми правління.

79. Охарактеризуйте сутність і основні різновиди абсолютної монархії.

80. Охарактеризуйте сутність і основні різновиди конституційної монархії.

81. Поясніть, чим принципово відрізняються абсолютна монархія і конституційна монархія?

82. Охарактеризуйте сутність і основні різновиди республіканської форми правління.

83. Охарактеризуйте особливості і назвіть приклади сучасних президентських республік.

84. Охарактеризуйте особливості і назвіть приклади сучасних парламентарних республік.

85. Поясніть, чи може існувати пост президента в парламентській республіці?

86. Охарактеризуйте особливості і назвіть приклади змішаних республік.

87.Охарактеризуйте класифікацію форм державного правління, запропоновану українським політологом С.Рябовим. Чим вона відрізняється від традиційної (найбільш поширеної)?

88.Охарактеризуйте плюси і мінуси президентської і парламентарної форми державного правління.

89.Яка форма державного правління є найбільш поширеною в країнах-членах Європейського Союзу?

90.Яка форма державного правління, на думку американського політолога Хуана Лінца, є оптимальною для країн, що переходять до демократії?

91. Що таке «форма державного устрою» і які основні форми державного устрою Вам відомі?

92. Чи тотожні за змістом поняття «союз держав» і «союзна держава» (відповідь поясніть)?

93. Охарактеризуйте форму державного правління і форму державного устрою сучасної України.

94. Розкажіть, як еволюціонували форма державного правління і форма державного устрою за роки незалежності України.

95. Розкажіть, які провідні політичні сили і чому підтримують або ж, навпаки, виступають проти політичної реформи в Україні.

96. Поясніть, чому держава була і залишається головним елементом політичної системи будь-якого суспільства.

97. Розкажіть, як розумів природу держави Арістотель.

98. Розкажіть, як розумів природу держави Н.Макіавеллі.

99. Поясніть, чим відрізняються т.зв. «широке» і т.зв. «вузьке» тлумачення держави.

100. Розкажіть, де, коли і чому з’явилися найдавніші держави.

101. Як формулюється основна проблема при дослідженні походження держави?

102. В чому полягає сутність теологічної (міфолого-релігійної) концепції походження держави?

103.Охарактеризуйте сутність т.зв. теорії насильства (завоювання) при дослідженні походження держави.

104.Охарактеризуйте сутність марксистської концепції походження держави.

105.В чому полягає сутність і практичне значення договірної концепції походження держави?

106. В чому полягають основні причини походження держави з точки зору сучасної політології?

107. Як формулюється основна проблема при дослідженні сутності держави?

108. Як тлумачили сутність держави більшість європейських мислителів, починаючи з доби античності?

109. В чому полягає сутність держави на думку марксистів?

110. Дайте визначення поняття «держава».

111. Назвіть головні ознаки держави як суспільного явища.

112. Прокоментуйте думку політологів про те, що в сучасному світі державний суверенітет не має абсолютного характеру.

113. Охарактеризуйте основні функції сучасної розвиненої держави.

114. Дайте визначення поняття «правова держава».

115. Охарактеризуйте основні принципи, на яких ґрунтується правова держава.

116. Поясніть, в чому полягає власне політологічний аспект у розумінні правової держави.

117. Поясніть, що таке права людини «першого, другого і третього покоління»?

118. Поясніть, що таке омбудсман, і чи існує така посадова особа в Україні?

119. Дайте визначення поняття «соціальна держава».

120. Чи тотожні за змістом поняття «соціальна держава» і «держава загального добробуту»?

121. Поясніть, чому в сучасній науковій літературі зазвичай пишуть не окремо про правову і окремо про соціальну державу, а про «соціальну правову державу» (Г.Геллер та ін.) або навіть про «соціально-правову державу»?

122.За яким головним критерієм розрізняють соціальні держави ліберального, консервативного і соціал-демократичного типу?

123. Які політичні партії французький політолог Моріс Дюверже називав «партіями внутрішнього походження»?

124. Які політичні партії французький політолог Моріс Дюверже називав «партіями зовнішнього походження»?

125. Дайте визначення поняття «політична партія».

126. Охарактеризуйте основні риси (ознаки) політичної партії як суспільного явища.

127. Поясніть, в чому полягає принципова відмінність між політичною партією і політичним гуртком?

128. В чому, на думку багатьох сучасних політологів, полягає внутрішньо суперечлива сутність політичних партій?

129. В чому полягає сутність т.зв. «залізного закону олігархії», який на початку ХХ ст. сформулював німецький політолог Роберт Міхельс, досліджуючи тенденції розвитку масових партій?

130. Поясніть, чому в різні часи і у різних народів ставлення багатьох громадян до політичних партій було скрізь негативним?

131. Поясніть, що мав на увазі відомий французький історик і політичний діяч Алексіс де Токвіль, характеризуючи політичні партії як «неминуче зло вільних урядів»?

132. Якими основними чинниками може бути зумовлена структура політичних партій?

133. На основі якого принципу будується структура політичної партії за умов демократичного режиму?

134. На основі якого принципу найчастіше будується структура політичної партії за умов тоталітарного режиму?

135. В чому полягає сутність виробничо-територіального і територіального принципів побудови політичних партій?

136. Укажіть, хто, згідно закону «Про політичні партії в Україні» (2001р.), має право бути членом української політичної партії?

137. Укажіть, хто, згідно закону «Про політичні партії в Україні» (2001 р.), не має права бути членом української політичної партії?

138. Наведіть т.зв. «формулу політичної партії» і поясніть, для чого вона найчастіше використовується?

139. Охарактеризуйте основні функції політичних партій.

140. Назвіть основні критерії класифікації політичних партій.

141. Які типи (різновиди) політичних партій традиційно виокремлюють на основі ідеологічного критерію?

142. Назвіть первісне значення понять «ліві партії», «центристські партії», «праві партії».

143. Які типи (різновиди) політичних партій традиційно виокремлюються на основі організаційного критерію?

144. Поясніть, які політичні партії французький політолог Моріс Дюверже називав «кадровими партіями»?

145. Поясніть, які політичні партії французький політолог Моріс Дюверже називав «масовими партіями»?

146. В чому полягає специфіка політичних партій, які деякі політологи (приміром, Дж.Сарторі, Ж.Шарло) назвали «партіями виборців»?

147. Які типи (різновиди) політичних партій традиційно виокремлюють на основі критерію соціальної бази та електорату?

148. Поясніть, в чому полягає феномен т.зв. «народних партій», які в Європі почали з’являтися після Другої світової війни?

149. Які види політичних партій виокремлюють за критерієм методів та засобів політичної діяльності?

150. Поясніть, в чому полягає відмінність між партіями авангардного і парламентського типу.

151. Які види політичних партій виокремлюють за стилем політичної діяльності?

152. Поясніть, чим відрізняються між собою партії прагматичного та ідеологізованого стилю політичної діяльності.

153. Які види політичних партій виокремлюють за місцем у системі державної влади?

154. Назвіть політичні партії і виборчі блоки партій, які за результатами виборів до ВР України 2006 року стали правлячими (урядовими), а які з них опинилися в парламентській опозиції.

155. Назвіть політичні партії і виборчі блоки партій, які за результатами виборів до ВР України 2007 року стали правлячими (урядовими), а які з них опинилися в парламентській опозиції.

156. В чому, на думку англійського історика і політичного діяча лорда Болінгброка, полягають основні функції опозиційних партій?

157. Які види політичних партій зазвичай виокремлюють за ставленням до чинної політичної системи?

158. Поясніть, в чому полягає відмінність між системними і антисистемними (легальними та нелегальними) партіями?

159. Що таке «партія влади» і для яких країн притаманний цей політичний феномен?

160. Охарактеризуйте кількісний критерій класифікації політичних партій.

161. Партії якого типу виокремлює французький політолог Жан Блондель за кількісним критерієм (рівнем електоральної підтримки)?

162. Дайте визначення поняття «партійна система».

163. Охарактеризуйте класифікацію партійних систем французького політолога Моріса Дюверже (1954 р.).

164. Охарактеризуйте класифікацію партійних систем французького політолога Жана Блонделя (1968 р.).

165. Поясніть, в чому відмінність між партійною системою з домінуючою партією і партійною системою без домінуючої партії (за класифікацією Ж.Блонделя).

166. Поясніть, в чому полягає відмінність між двопартійною і двох з половиною партійною системами (за класифікацією Ж.Блонделя).

167. Назвіть основні типи партійних систем за класифікацією американського політолога Джованні Сарторі (1976 р.).

168. Поясніть, в чому полягає відмінність між однопартійною і гегемоністською партійними системами (за класифікацією Дж.Сарторі).

169 Поясніть, в чому полягає відмінність між гегемоністською і домінантною партійними системами (за класифікацією Дж.Сарторі).

170. Охарактеризуйте особливості двопартійної системи (за класифікацією Дж.Сарторі).

171. Порівняйте багатопартійну систему обмеженого і багатопартійну систему радикального плюралізму (за класифікацією Дж.Сарторі).

172. Охарактеризуйте особливості атомізованої партійної системи (за класифікацією Дж.Сарторі).

173. Які партійні системи можуть існувати за умов демократичного і тоталітарного режимів (за класифікацією Дж.Сарторі)?

174. Охарактеризуйте основні етапи становлення багатопартійної системи в Україні (починаючи з кінця 1980-х рр.).

175. Охарактеризуйте провідні політичні сили сучасної України за їх ідеологічними уподобаннями.

176. Які українські політичні сили (партії, виборчі блоки партій) за результатами парламентських виборів 2006 р. і 2007 р. стали правлячими (урядовими), а які опинилися в парламентській опозиції?

177. В чому полягає відмінність між політичними силами, що складають системну опозицію, і тими політичними силами, які можуть бути віднесені до антисистемної опозиції (відповідь проілюструйте на прикладі України)?

178. Використовуючи класифікацію партійних систем американського політолога Дж.Сарторі, охарактеризуйте еволюцію партійної системи в незалежній Україні.

179. Дайте визначення поняття «політичний режим» і охарактеризуйте його методологічне значення.

180. Яка класифікація політичних режимів є найбільш поширеною в сучасній українській політології?

181. Поясніть, який зміст вкладали в поняття тоталітаризму його ідеологи і його критики?

182. Дайте визначення поняття «тоталітаризм».

183. Назвіть основні ознаки тоталітарного політичного режиму.

184. Поясніть, що означає характеристика тоталітаризму як політичного режиму етатизованої ідеократії?

185. Укажіть, які типи партійних систем можуть існувати за умов тоталітарного режиму.

186. Поясніть, що мають на увазі критики тоталітарного режиму, характеризуючи його правлячу партію як «партію-державу»?

187. Поясніть, для чого в сталінському СРСР були введені паспортна система та інститут прописки?

188. Поясніть, що таке номенклатура і чому тоталітарний режим в СРСР часто називають «диктатурою номенклатури»?

189.Укажіть, за яким критерієм і які різновиди тоталітаризму зазвичай виокремлюють в українській політології.

190. Поясніть, чому саме комунізм деякі політологи вважають «класичною формою» тоталітаризму?

191. Поясніть, чому саме нацизм деякі зарубіжні автори називають «найбільш послідовною формою» тоталітаризму?

192. Чи погоджуєтесь Ви з тезою, що у будь-якій своїй формі тоталітаризм є історично приреченою системою (відповідь обґрунтуйте)?

193. Чи погоджуєтесь Ви з думкою деяких учених про те, що тоталітаризм пішов в історичне небуття разом з ХХ ст. (відповідь поясніть)?

194. Укажіть, який політичний режим був і залишається найбільш поширеним в політичній історії людства (відповідь обґрунтуйте)?

195. Спираючись на щорічні звіти «Свобода в світі» міжнародної організації «Дім Свободи», укажіть, який політичний режим є найбільш поширеним на початку ХХ1 ст.

196. Дайте визначення поняття «авторитаризм».

197. Охарактеризуйте головні ознаки (риси) авторитарного політичного режиму.

198. Поясніть, чому авторитарний режим часто характеризується як такий, що займає проміжне місце між тоталітаризмом і демократією?

199. Охарактеризуйте сильні і слабкі сторони авторитарного режиму.

200. Чи вважаєте Ви, що авторитаризм може бути ефективним засобом проведення суспільних реформ, і якщо так, то за яких умов?

201. Які різновиди авторитарного режиму можна виокремити, якщо за критерій взяти його характер (зміст і спрямованість діяльності держави)?

202. Які різновиди авторитарного режиму можна виокремити, якщо за критерій взяти соціальний суб’єкт, якому належить державна влада?

203. Якій режим був сформований в Україні за часів президентства Л.Кучми в 1994-2004 рр. (відповідь поясніть, спираючись на рекомендовану статтю Ю.Мацієвського)?

204. Чи відбулися якісні зміни політичного режиму в Україні після «помаранчевої революції»?

205. До країн з яким політичним режимом відносять сучасну Україну експерти міжнародної організації Freedom House (див. звіт Nations in Transit 2010).

206. Дайте визначення поняття «демократичний політичний режим».

207. Назвіть головні ознаки демократичного політичного режиму.

208. Наведіть і проаналізуйте визначення демократії, яке дав 16-й президент США Авраам Лінкольн.

209. Як співвідносяться т.зв. нормативне і т.зв. дескриптивно-емпіричне тлумачення демократії?

210. Поясніть, в чому полягає сутність концепції поліархії американського політолога Роберта Дала і чим була зумовлена її поява?

211. Назвіть основні історичні концепції демократії, які були втілені в реальне життя.

212. Поясніть, що є спільного і чим суттєво відрізняються антична і ліберальна моделі демократії?

213. Охарактеризуйте особливості ліберальної концепції демократії.

214. Охарактеризуйте особливості колективістської концепції демократії.

215. Охарактеризуйте особливості плюралістичної концепції демократії.

216. Поясніть, в чому полягає сутність концепції «хвиль демократизації», яка була розроблена американським політологом С.Гантінгтоном?

217.Поясніть, що таке транзитологія, коли і чому вона з’явилася?

218.Охарактеризуйте сутність і назвіть основних представників структурної концепції демократичного транзиту.

219. Охарактеризуйте сутність і назвіть основних представників процедурної концепції демократичного транзиту.

220. Охарактеризуйте сутність і назвіть основних представників системної концепції демократичного транзиту.

221. Поясніть, чи можливий т.зв. «експорт демократії» з однієї (демократичної) країни до іншої (недемократичної?

222. Охарактеризуйте еволюцію політичного режиму в незалежній Україні.

223. Дайте визначення поняття «політичні вибори».

224. Поясніть, яку роль відіграють політичні вибори в умовах сучасної, переважно представницької, демократії?

225. Які країни експерти міжнародної організації Freedom House відносять до електоральних демократій (назвіть основні критерії)?

226. Скільки країн світу наразі є електоральними демократіями (за звітом Freedom in the World 2009)?

227. Назвіть ті пострадянські країни, які, за оцінками експертів Freedom House, наразі є електоральними демократіями.

228. Назвіть ті пострадянські країни, які, за оцінками експертів Freedom House, наразі не є електоральними демократіями.

229. Укажіть, коли в незалежній Україні відбувалися президентські вибори і хто на них отримував перемогу?

230. Укажіть, коли і на основі якої виборчої системи в незалежній Україні відбувалися парламентські вибори?

231. Які основні функції виконують політичні вибори за умов демократичного режиму?

232. Поясніть, з якою метою політичні вибори проводяться за умов недемократичних (тоталітарного і авторитарного) режимів?

233. Що таке референдум і які різновиди референдумів Вам відомі?

234. Поясніть, що є спільного і чим відрізняються такі форми прямої демократії, як політичні вибори і референдум?

235. Поясніть, чому конституція ФРН не передбачає проведення загальнонаціональних референдумів?

236. Розкажіть, які підстави передбачає 72-а ст. Конституції України для проведення всеукраїнського референдуму?

237. Укажіть, які питання, згідно 73-ї ст. Конституції України, можуть вирішуватися виключно на основі всеукраїнського референдуму?

238. Укажіть, з яких питань (згідно 74-ої ст. Конституції України) не допускається проведення референдумів (як всеукраїнських, так і місцевих)?

239. В чому полягає внутрішньо суперечлива сутність референдуму як форми прямої демократії?

240. Поясніть, в яких значеннях термін «плебісцит» вживається в українській науковій літературі та ЗМІ?

241. Які принципи проведення демократичних політичних виборів визначають права окремого виборця?

242. Поясніть, що означає принцип загальності виборчого права?

243. Поясніть, в чому полягає сутність активного і пасивного виборчих прав?

244. Поясніть, що таке виборчий ценз і які виборчі цензи наразі є найбільш поширеними?

245. Охарактеризуйте віковий і моральний виборчі цензи.

246. Охарактеризуйте такі виборчі цензи, як ценз дієздатності і ценз осілості.

247. Поясніть, в чому полягає сутність принципу рівного виборчого права?

248. Поясніть, в чому полягає сутність принципу прямого виборчого права?

249. В чому полягає сутність принципу таємниці голосування і яким чином він забезпечується?

250. Назвіть головні принципи організації демократичного виборчого процесу в цілому.

251. Поясніть, які вибори, з огляду на демократичну практику, будуть вважатися вільними?

252. Охарактеризуйте сутність принципу конкурентності (змагальності) виборів.

253. Поясніть, в чому полягає сутність і політичне значення принципу періодичності (регулярності) виборів?

254. Розкрийте сутність виборчого принципу рівності можливостей і поясніть, в якій спосіб він реалізується в сучасних демократичних державах?

255. Укажіть, які принципи організації і проведення демократичних виборів найчастіше порушуються в більшості пострадянських країн?

251. Назвіть статті Кримінального кодексу України, які передбачають покарання за порушення виборчих прав громадян України. За які порушення виборчих прав громадяни України можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності?

252. Охарактеризуйте класифікацію політичних виборів за принципами виборчого права, що визначають права окремого виборця.

253. Охарактеризуйте класифікацію політичних виборів, в основі якої покладені принципи організації виборчого процесу.

254. Розкажіть, які різновиди політичних виборів виокремлюють за об’єктом обрання.

255. Поясніть, чим відрізняються чергові і позачергові вибори.

256. Коли, згідно Конституції України, проводяться чергові Президентські і чергові парламентські вибори?

257. Поясніть, у зв’язку з чим в Україні можуть бути призначені позачергові президентські вибори?

258. Поясніть, у зв’язку з чим в Україні можуть бути призначені позачергові парламентські вибори?

259. Охарактеризуйте класифікацію політичних виборів з огляду на їх правові наслідки.

260. Поясніть, за яких обставин політичні вибори можуть бути визнані такими, що не відбулися?

261. Назвіть основні закони, які регулюють проведення політичних виборів в Україні.

262. Дайте визначення поняття «виборча система» в широкому і вузькому значеннях.

263. Які основні типи виборчих систем існують в сучасному світі? Який з них наразі є найбільш поширеним?

264. Який тип виборчої системи є найбільш поширеним в країнах Європейського Союзу?

265. Охарактеризуйте сутність і різновиди мажоритарної виборчої системи.

266. Охарактеризуйте основні достоїнства і вади мажоритарної політичної системи. Поясніть, за яких обставин недоліки мажоритарної виборчої системи проявляються найбільш яскраво?

267. Поясніть, в чому полягає сутність «парадоксу Кондорсе» і «принципу Кондорсе»?

268. Поясніть, в чому полягає сутність і якими є основні різновиди пропорційної виборчої системи?

269. Охарактеризуйте головні достоїнства і недоліки пропорційної виборчої системи?

270. Поясніть, що таке «виборчий (обмежувальний, прохідний, застережний) бар’єр (поріг)» і для чого він вводиться? Яким може бути виборчий бар’єр?

271. Поясніть, чому визначення величини обмежувального порогу може стати елементом політичних технологій?

272. Охарактеризуйте особливості і різновиди змішаної виборчої системи, поясніть, за яких обставин вона може бути запроваджена?

273. Поясніть, чи можлива ідеальна виборча система? Що таке оптимальна виборча система?

274. Охарактеризуйте еволюцію виборчої системи в незалежній Україні.

275. Коли і за яких обставин відбувалися президентські вибори в незалежній Україні, хто на них отримав перемогу?

276. Скажіть, коли, за яких обставин і на основі якої виборчої системи відбувалися парламентські вибори в незалежній Україні?

277. Якщо позачергові вибори до ВР України відбудуться найближчим часом, то за якою виборчою системою їх треба провести, щоб вони найбільш повно відобразили політичні переваги громадян?

277. Хто увів в науковий обіг термін «ідеологія» і в якому значенні він вживався?

278.Хто вважається фундатором теорії політичної ідеології? Охарактеризуйте найбільш поширені тлумачення політичної ідеології в політології Х1Х-ХХ ст.

279.Дайте визначення поняття «політична ідеологія».

280.Які дві риси, притаманні політичній ідеології, відрізняють її від інших форм осягнення політики?

281.Охарактеризуйте три рівня функціонування політичної ідеології.

282.Назвіть і охарактеризуйте основні функції політичної ідеології.

283.Назвіть час, обставини, концептуальні засади і фундаторів ліберальної ідеології.

284.Назвіть час, обставини, особливості і представників неоліберальної ідеології.

285.Охарактеризуйте значення, позитивні і негативні риси лібералізму.

286.Назвіть час, обставини, концептуальні засади і фундаторів консервативної ідеології.

287.Назвіть час, обставини, особливості і представників неоконсервативної ідеології.

288.Охарактеризуйте значення, позитивні і негативні риси консерватизму.

289.Поясніть, коли, де і чому з’явився т.зв. «утопічний комунізм (соціалізм)». Назвіть засновників цієї течії суспільно-політичної думку.

290.Охарактеризуйте час і причини появи марксистської ідеології. В чому полягає суть марксистської суспільно-політичної доктрини? Чому К.Маркс і Ф.Енгельс вважали своє учення науковим комунізмом (соціалізмом)?

291. Охарактеризуйте основні ідейні засади марксистсько-ленінської ідеології. Поясніть, чому російський більшовизм характеризують як ортодоксальну течію в соціалістичному русі?

292.Поясніть, в чому полягає відмінність соціал-демократичної ідеології від комуністичної? Назвіть засновників соціал-демократизму. Як Ви розумієте слова Е.Бернштейна «Рух – все, кінцева мета – ніщо».

293.Поясніть, в чому полягали причини успіху соціал-демократичних партій Європи у другій половині ХХ – на початку ХХ1 ст.? В чому полягав зміст запропонованого лідером британських лейбористів наприкінці 1990-х рр. т.зв. «третього шляху»? Які проблеми переживають сучасні західноєвропейські соціал-демократичні партії в умовах глобальної економічної кризи?

294.Охарактеризуйте причини, час і місце появи фашистської ідеології. Назвіть основні ідейні засади фашизму.

295.Охарактеризуйте причини, час і місце появи націонал-соціалістичної ідеології. Назвіть основні ідейні засади націонал-соціалізму. Що спільного і чим відрізняються фашистська і націонал-соціалістична ідеології? Чи правомірно ототожнювати ці ідейні доктрини?

296. Охарактеризуйте час і причини формування неофашизму і неонацизму. В чому полягають основні ідейні засади неофашизму і неонацизму. Чи можна ставити знак рівняння між цими доктринами. Рух скінхедів в Західній і Східній Європі. Чи існують неофашистські (неонацистські) угрупування в Україні?

297.Охарактеризуйте причини і час появи націоналістичної ідеології. Яку історичну роль відігравала націоналістична ідеологія під час появи національних держав? Наведіть основні тлумачення феномену нації. В чому полягає сенс і політичне значення концепції «політичної нації». Що таке «українська політична нація»?

298.Наведіть приклади і коротко охарактеризуйте зміст інших політичних ідеологій (клерикальної, феміністичної, екологічної тощо).

299.Які політичні ідеології є найбільш поширеними в сучасній Україні. Які верстви українського суспільства є соціальною основою цих ідеологій? Які партії позиціонують себе як носії цих політичних ідеологій?

300.Поясніть причини формування концепту «політична культура». Коротко охарактеризуйте основні концепції політичної культури.

301.Охарактеризуйте сутність, головні елементи і основні функції політичної культури.

302.Назвіть і коротко охарактеризуйте основні типи політичної культури.

303.Що таке політична соціалізація? Поясніть зміст, основні етапи, форми і методи політичної соціалізації. Що таке політична субкультура?

304.Охарактеризуйте історичні та ідейні передумови формування політичної культури українців.

305.Політична культура незалежної України: наявний стан і перспективи розвитку.

^ ДЖЕРЕЛА, ОБВЯЗКОВІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

1. Вебер М. Політика як покликання і професія.

2. Рябов С.Г. До питання про класифікацію форм державного правління відповідно до параметрів політичної науки.

3. Лінц Х. Небезпеки президентства.

4. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим в Україні після «помаранчевої» революції.

5. Nations in Transit 2010. Ukraine.  1. ^ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Види робіт : Кількість: Максимум балів та умови отримання : Разом

1.Семінари 6 10 60

^ Робота на семінарі:

а) участь в обговоренні

питань семінару: - до 4 балів

- доповідь - до 4 балів

- доповнення - до 3 балів

- запитання - до 2 балів

б) письмове опитування

(тестування) - до 4 балів

в) пасивна участь

(присутність) - до 2 балів

Відпрацювання семінарів:

а) письмове - до 3 балів

б) усне - до 6 балів

2.Вивчення обов’язкових

джерел 5 2 10

3.Іспит (тест) 30 питань 1 бал за кожну правильну відповідь 30

4.Разом 100


За результатами складання екзамену якість підсумкових знань студента оцінюється за рейтинговою системою та трансформується в національну шкалу та шкалу ЕСТS.

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS.

За шкалою

університету

За національною шкалою

За шкалою

ECTS

Екзамен

Залік

91 – 100


5

(відмінно)

Зараховано

A

(відмінно)

81 – 90


4

(добре)

B

(дуже добре)

71 – 80


C

(добре)

66 – 70


3

(задовільно)

D

(задовільно)

60 – 65


E

(достатньо)

30 – 59


2

(незадовільно)

Не зараховано

FX

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

0 – 29


F

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)
1   2

Схожі:

Програма курсу «політологія 1» iconПрограма виробничої практики студентів III курсу відділення "Політологія" cпеціальність 040300 Політологія
move to 0-14326881
Програма курсу «політологія 1» iconПрограма курсу «політологія 1»
«Політологія-1» це навчальний курс, що знайомить студентів з основами сучасної політології, засадами внутрішньої і зовнішньої політики...
Програма курсу «політологія 1» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 1-го курсу заочної форм навчання
...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія,...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Соціологія громадської думки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Політичний аналіз. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія....
Програма курсу «політологія 1» iconФорма № н 03
Зарубіжні політичні вчення ХХ століття : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія 1
«Політологія – 1» це навчальний курс, що знайомить студентів Наукма з основами сучасної політології, засадами внутрішньої І зовнішньої...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 політологія, для спеціальності політологія. 2011 р. 16 с
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 — політологія,...
Програма курсу «політологія 1» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 3 курсу денної І заочної форми навчання напряму підготовки 0708...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи