Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість icon

Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість
НазваФеномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість
Сторінка1/9
Дата28.06.2013
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Шпалінський В.В., Помазан К.А. Психологія управління. Харків: Ранок, 2002. С.31 –95.


Розділ 3. ФЕНОМЕНИ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКА


3.1. ОСОБИСТІСТЬ І ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇЇ РОЗВИТОК


Індивід-особистість


Людина, яка розвивається в суспільстві, має свідомість і вступає у спілкування і взаємодію з іншими людьми, стає особистістю. Факт належності до людського роду фіксується у понятті індивід. З'явившись на світ як індивід, людина стає особистістю в процесі спілкування та взаємодії з іншими людьми, навчаючись порівнювати себе з ними і виділяти своє Я з оточуючого.


^ Фактори впливу на розвиток особистості


Особистості бувають гармонійно та різнобічне розвинуті, прогресивні та ре­акційні, моральні та злочинні, здорові й хворі, що розвиваються й деградують. Особистість починає формуватися з першого дня народження. На цей процес впли­ває морально-психологічна атмосфера в родині, стиль і характер виховання, спосіб життя дитини — з ким вона спілкується, яку участь бере в праці родини. Вели­чезний вплив на розвиток особистості дитини здійснює школа, а далі вуз: процес навчання, відносини усередині колективу, міжособистісне спілкування, по­зашкільні захоплення, участь у громадській роботі. Виховний вплив учителів і викладачів, якості їхньої особистості залишають у свідомості школярів і сту­дентів значний слід.


^ Особистість у колективі


Особистість продовжує формуватися й розвиватися у трудовому колективі. Людина в силу своєї соціальної природи прагне вільно чи мимоволі адаптуватися до устрою життя і праці колективу, до тих норм поведінки, що в ньому склалися. Зміни особистості під впливом трудового колективу можуть бути тимчасовими і поверховими або стійкими і глибокими. Це залежить і від об'єктивних, і від суб'єктивних факторів. Якщо авторитет колективу в очах людини високий, якщо в ньому добре організована праця, створені і підтримуються умови для реалізації можливостей і потенціалу особистості, якщо в колективі склався здоровий пси­хологічний клімат, то такий колектив позитивно впливає на особистість. Якщо ж усього згаданого немає, то неминучими є деформації в її розвитку, що зрештою призводить до формування невротичного типу особистості, схильного як до деп­ресії, так і до афективних (некерованих) форм поведінки.

Ефективність впливу колективу на особистість залежить і від її індивідуаль­них здібностей — рухливості, інертності, гнучкості чи ригідності нервової систе­ми, здатності до емпатії, тобто співпереживання. Формує особистість і сама себе. Самовиховання завжди відіграє величезну роль у формуванні характеру людини. При підборі і розміщенні кадрів, при здійсненні індивідуального підходу до осо­бистості необхідно враховувати діалектику вродженого (біологічного) і придбано­го (соціального) у людині. Рис особистості дуже багато. Словник російської мови їх містить понад 1,5 тисячі. Розібратися в них можна, якщо представити всі якості, властиві кожному з нас, у вигляді динамічної функціональної структури, що складається з декількох підструктур, тісно пов'язаних і взаємодіючих між собою.


^ 3.2. ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ


Сучасні психологи висунули концепцію, відповідно до якої всі якості і власти­вості особистості, що мають як біологічну, так і соціальну природу, можна об'єд­нати в чотири підструктури. Таку модель психологічної структури особистості можна представити таким чином (табл. 7).

Розглянемо детально компоненти цієї структури. Як видно зі схеми, перша підструктура (чи перший поверх) особистості — це вроджені задатки і темпера­мент людини, пов'язані з настроєм її органів почуттів, а також із властивостями і типом її нервової системи. Розвиток природних задатків — одна з найважливі­ших задач навчання і виховання. Існує положення про те, що розвинуті в процесі активної діяльності задатки є стрижнем здібності особистості.

Таблиця 7

^ 3.3. ТЕМПЕРАМЕНТ. ВЛАСТИВОСТІ І ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ. ДІАГНОСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ


Визначення темпераменту


У процесі навчання і взаємодії один з одним не можна не брати до уваги біоло­гічно обумовлених якостей особистості, що виявляються в темпераменті. Темпе­рамент — це темп, стиль забарвлення психічного життя людини. Це дуже стійкі індивідуальні здібності, що передаються у спадщину. Наукове обґрунтування природи темпераменту дав І. П. Павлов у вченні про основні властивості нервової системи. Темперамент — прояв у житті і діяльності людини типу її нервової системи. Це такі особливості особистості, в яких виявляється сила, врівнова­женість і рухливість нервових процесів.

Уявимо собі дві річки — одну спокійну, рівнинну, іншу — стрімку, гірську. Плин першої ледь помітний, вона плавно несе свої води, у неї немає яскравих сплесків, гірських водоспадів, сліпучих бризок. Плин іншої — повна проти­лежність. Ріка швидко несеться, вода в ній гуркоче, вирує і, вдаряючись об ка­мені, перетворюється на жмути піни. Щось подібне можна спостерігати й у ди­наміці психічної діяльності різних людей. В одних психічна діяльність протікає рівномірно. Такі люди завжди спокійні, врівноважені і навіть повільні. Вони рідко посміхаються, їх рухи скупі та доцільні. Опинившись у важких обставинах або в смішному становищі, ці люди, як правило, залишаються незворушними, їх міміка і жести не відрізняються розмаїтістю і виразністю, мова спокійна, хода тверда.

В інших людей психічна діяльність протікає стрибкоподібне. Такі люди, на­впаки, дуже рухливі, неспокійні, галасливі, завжди жваві, мова їх рвучка і жагу­ча, рухи хаотичні, міміка багата і різноманітна. Такі люди завжди метушливі та нетерплячі.

Особливості темпераменту і є тими вродженими властивостями, що визнача­ють динамічну сторону психічного життя людини. Темперамент виявляється в лю­дини в різній обстановці: у тому, як вона говорить і спілкується з іншими, як засмучується чи радіє, як вона працює і відпочиває, як реагує на різні події.

Властивості темпераменту стійкі та постійні. Ось чому індивідуальний підхід до особистості неможливо уявити без урахування її темпераменту.


^ Властивості нервових процесів, що визначають тип темпераменту


Мозок людини працює як єдине ціле. Як в окремій його клітці (нейроні), так і в їхній групі (нервових центрах) протікають у складній взаємодії два протилеж­них процеси — збудження і гальмування. Ці процеси можуть протікати з різною силою, вони можуть бути врівноваженими чи переважати один над іншим, вияв­ляючи збудженість чи загальмованість. З різною швидкістю вони можуть зміню­вати один одного, тобто мати різний ступінь рухливості.

Сполучення характерних для даної системи особливостей — сили, врівноваже­ності і рухливості, процесів збудження і гальмування — і визначає тип нервової системи.


^ Чотири типи темпераменту


Існують чотири типи: невтримний, живий, інертний і слабкий.

Один з них характеризується слабкістю процесів збудження і гальмування. У стресових або екстремальних ситуаціях у людей з цим типом нервової системи легко настає зрив. Тому цей тип називається слабким. Він відповідає меланхолій­ному темпераменту. Інші три типи вважаються сильними. Один з них неврівноважений, рухливий, невтримний — відповідає холеричному темпераменту. Він ха­рактеризується тим, що процес збудження переважає над слабким гальмуван­ням. У своїх крайніх проявах цей тип легко виснажується і теж піддається зри­вам.

Два інших типи характеризуються досить сильними й урівноваженими проце­сами збудження і гальмування, але один (інертний) відрізняється малою рухли­вістю нервових процесів і урівноваженістю. Він відповідає флегматичному темпе­раменту. У іншого типу — живого, котрий відповідає сангвінічному темперамен­ту, процеси збудження і гальмування досить сильні, врівноважені і при цьому рухливі.

Співвідношення типів нервової системи і темпераменту подано в таблиці 8.


Таблиця 8. Співвідношення типів нервової системи і темпераменту


Основні властивості нервових процесів

Тип нервової системи

Невтримний

Живий

Інертний

Слабкий

Сила

Сильний

Сильний

Сильний

Слабкий

Рухливість

Рухливий

Рухливий

Інертний

Рухливий чи інертний

Врівноваже­ність

Неврівноваже­ність

Врівноваже­ність

Врівноваже­ність

Неврівнова­женість

Темперамент

Холерик

Сангвінік

Флегматик

Меланхолік


Термін «темперамент» належить Гіппократові й означає в перекладі «співвідно­шення частин». Давньогрецький врач вважав, що темперамент визначається по­рушенням пропорції чотирьох головних рідин у тілі: крові («сангвініс»), лімфи («флегма»), жовчі («холе») і чорної жовчі («мелан холе»). Звідси і виникли назви чотирьох типів темпераменту, що збереглися до наших днів.


^ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ


У науці докладно описано кілька основних властивостей темпераменту, пов'я­заних зі вродженими особливостями нервових процесів. У процесі навчання і ви­ховання, здійснюючи індивідуальний підхід до особистості, їх потрібно обов'яз­ково враховувати.

1. Сензитивність (чутливість). Це здатність нервової системи реагувати на най­менші, слабкі впливи чи подразники. Високу сензитивність мають люди зі слаб­кою нервовою системою.

2. Реактивність. Це здатність нервової системи реагувати на впливи однакової сили (критичні зауваження, погроза, образливе слово, різкий і несподіваний звук і т. д.)

3. Пластичність — ригідність. Це здатність нервової системи пристосовуватися до зовнішніх впливів. Якщо цей процес відбувається легко, говорять про пластичність, якщо ж людина виявляє інертність, відсталість, говорять про ригідність.

4. Емоційна стійкість — невротизм. Це здатність нервової системи емоційно реа­гувати на подразник.

5. Тривожність. У психології тривожність визначається як індивідуальна чут­ливість до різних стресів і подразників. Розрізняють тривожність як стан і особистісну тривожність як властивість темпераменту. Тривожність як стан може відчу­вати будь-яка людина, потрапляючи в різні важкі і складні ситуації.

Як риса темпераменту тривожність характеризується здатністю індивіда відчу­вати в багатьох, навіть звичайних, ситуаціях побоювання, хвилювання, тривогу, відчуття якихось великих неприємностей. У людини з таким рівнем тривожності приводом для неї може бути майбутня контрольна робота, іспит, виступ, що має відбутися на зборах чи семінарі, майбутня поїздка у відрядження. Для діагнос­тики загального рівня тривожності й особистісної тривожності існує кілька ме­тодик. Вони взяті на озброєння педагогами і практичними психологами. Ви­соким рівнем тривожності відрізняються звичайно люди зі слабкою нервовою сис­темою.

6. Екстраверсія — інтроверсія. Ця властивість пов'язана з превалюванням в інди­віда орієнтації на зовнішні або внутрішні стимули.

Екстраверт характеризується товариськістю, прагненням до контактів з інши­ми людьми. Він не схильний ховати свої емоції, легко почуває себе в незнайомих ситуаціях і серед незнайомих людей. Він зазвичай жадає збуджень, схильний до ризику, діє під впливом моменту, імпульсивний, любить зміни. Віддає перевагу рухам і діям, емоції і почуття строго не контролює, дуже залежить від оцінки оточуючих, ефективний при виконанні спільної роботи.

Інтроверт, навпаки, схильний при переживаннях занурюватися в себе, він зви­чайно ухиляється від спілкування з незнайомими людьми. Він стриманий, соромливий, розкутий тільки з близькими, дії свої планує заздалегідь, схильний до самоаналізу, самостійного прийняття рішень, ефективний при виконанні само­стійної роботи.


^ ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ


З метою самодіагностики наведемо типові портрети людей, що відповідають різним темпераментам.


Холерик — невтримний і непостійний


Холерик відрізняється підвищеною збудливістю, а внаслідок цього і неврівно­важеністю поведінки. Він запальний, прямолінійний. Часто, коли «заведеться»,— агресивний. Схильний до бурхливих емоційних спалахів, різких змін настрою. Енергійний у діяльності. Здатний із усією пристрастю віддаватися справі, захо­питися нею. У цей час готовий переборювати всі труднощі, перешкоди. Але сили виснажилися, перший порив азарту пройшов, і холерик згасає. Ці перепади ак­тивності — наслідок його неврівноваженості. І. П. Павлов відзначав, що, захо­пившись чимось, холерик надто витрачає свої сили і виснажується більше, ніж варто, і внаслідок цього може втратити інтерес до тієї справи, яку починав із запалом.

Ось чому йому потрібна стимуляція, підтримка старших чи друзів. Монотонну роботу переносить важко. Робота на конвеєрі йому протипоказана. Рухи його різкі і рвучкі, міміка й жести виразні. Холерик — товариська людина, він легко йде на контакти з людьми, але низький рівень пластичності часто заважає йому поводитися адекватно в ситуації, що змінилася.


^ Сангвінік — продуктивний діяч


Сангвінік. І. П. Павлов говорить про нього як про продуктивного діяча, але лише тоді, коли в нього є цікава справа, тобто постійне збудження. Це жива, рухлива людина, яка швидко відкликається на навколишні події, легко перебу­довує свою поведінку в новій ситуації. Для неї характерні рухливість і виразність жестів і міміки. Вона швидко знаходить контакт із людьми, товариська, не почу­ває скутості в новій обстановці. У колективі життєрадісна, з бажанням бере на себе нову справу, здатен до захоплення, здатен легко стати душею компанії. У сан­гвініка, як і в холерика, емоції легко виникають і легко змінюються. Тому він може порівняно легко переживати власні невдачі, звільнятися від гнітючого ста­ну і підтримувати мажорний стан духу. Гнучкість і легкість утворення в нього нових тимчасових зв'язків пов'язані з рухливістю його нервової системи. Звідси гнучкість розуму, спритність. Він схильний до дотепності, легко схоплює нові ідеї. Продуктивний при динамічній різноманітній роботі. Робота, що вимагає врівноваженості і швидкої реакції, дуже підходить для нього. Він типовий екст­раверт, що відзначається реактивністю і зниженою сенситивністю. У нього підви­щена емоційна збудливість, а тривожність характеру для сангвініка лише стан, а не стійка характеристика темпераменту й особистості.


^ Флегматик — „завзятий трудівник життя”


Флегматик. Людина спокійна, врівноважена і повільна. Вона залишається не­зворушною в будь-яких ситуаціях. Вона має сильний процес гальмування, тому їй неважко стримати свої емоції, строго наслідувати вироблений розпорядок жит­тя, не відволікатися на дрібниці. У флегматиків почуття виникають повільно, зберігаються довгостроково, афектів (тобто некерованих реакцій) не буває, міміка і жести невиразні.

За виразом І. П. Павлова, флегматик — «завзятий трудівник життя». Він лег­ко й успішно може виконувати роботу, що вимагає напруги.

Тому ефективний при роботі на конвеєрі і там, де переважає монотонна діяльність. Неквапливий, любить працювати за планом, розрахувавши свої сили і можливості. Впертий і наполегливий у досягненні мети. Справу доводить до кінця. Спокійний і небагатослівний у спілкуванні з людьми, не любить пустої балаканини. Він інертний, тому йому потрібен час, щоб зібратися, зосередити свою увагу чи переключити її на інший об'єкт. Флегматики — типові інтроверти. Вони ригідні і до нової обстановки пристосовуються важко, цінують звичний спосіб життя, звичну роботу, звичне коло спілкування. Інертність відбивається на відсталості їхніх стереотипів, труднощах їхнього ламання і перебудови. Однак ця інертність забезпечує їх солідність, обґрунтованість і цілісність. Флегматик гарний там, де потрібні виваженість, неквапливість, холоднокровність. Він не любить звертати на себе увагу і бути в центрі подій.


^ Меланхолік — „художній тип”


Меланхолік. За виразом І. П. Павлова,— «художній тип». Це людина, яка має високу сенситивність і неврівноваженість емоцій. Тому вона легкоранима, враз­лива і схильна глибоко переживати навіть незначні невдачі. Для меланхоліка характерні мала реактивність, повільне виникнення почуттів, але в той же час їх велика глибина. Тому почуття нерідко накладають відбиток на весь лад їхнього життя. Меланхоліки замкнуті. У них мало друзів, зате з близькими людьми вони підтримують дуже теплі відносини. Вони не люблять працювати без відпочинку, тому що легко втомлюються. У звичній для себе обстановці меланхолік може бути товариською людиною і гарним працівником. Меланхоліки — інтроверти, вони схильні занурюватися в себе, звертатися до світу власних думок, образів, відчуттів. В силу цього меланхоліки більш незалежні від думки оточуючих. У спіл­куванні вони тактовні, поважають чужі думки і почуття. Тривожність, помис­ливість у них є рисами особистості. Слабкість нервових процесів з перевагою гальмування призводить до того, що будь-яка сильна напруга швидко стомлює меланхоліка, в екстремальних же ситуаціях може трапитися зрив. Ось чому про­фесійний добір не рекомендує людям зі слабкою нервовою системою вибирати ті професії, що поєднані з екстремальними ситуаціями. До космонавтів, водіїв швид­кісних потягів, диспетчерів аеропорту і залізничних вузлів, льотчиків-випробувачів, підводників професійний добір пред'являє в цьому плані жорсткі вимоги.

І ще одне: у людей зі слабкою нервовою системою знижений опір до сильних допінгів. Тому вони більш усіх схильні до залежності від алкоголю і наркотиків.

Перш ніж запропонувати методику діагностики темпераменту, необхідно відзна­чити наступне:

1. Темперамент — це стійке утворення. Змінити його не можна, але можна і по­трібно навчитися керувати ним, володіти собою. Таку можливість дає людині характер, спрямованість його особистості.

2. Немає поганих і гарних темпераментів. Переваги і недоліки кожного темпера­менту дуже відносні. Важливо усвідомити, що за темпом психічного життя люди різні, і не зважати на це не можна.

3. У чистому виді темперамент виявляється рідко. Людей з яскравими темпера­ментами не так і багато, хоча в кожному колективі можна зустріти їхніх носіїв.

4. Темперамент не визначає соціальної цінності людини. Ледачим і працьови­тим, героєм і негідником може бути людина будь-якого темпераменту.


^ ДІАГНОСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТУ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ


Методика визначення типу темпераменту за анамнестичною схемою.

Відмітьте знаком «плюс» ті якості, що, як Ви вважаєте, без усякого сумніву є наявними у Вас. І. І.Якщо Ви:

 1. непосидющі, метушливі;

 2. невитримані, запальні;

 3. нетерплячі;

 4. різкі і прямолінійні по відношенню до людей;

 5. рішучі й ініціативні;

 6. енергійні;

 7. спритні в суперечці;

 8. працюєте ривками;

 9. схильні до ризику;
 1. часом здатні на необдумані вчинки;

 2. володієте швидкою жагучою мовою;

 3. неврівноважені і схильні до гарячності;

 4. агресивні, забіяка;

 5. нетерпимі до недоліків;

 6. маєте виразну міміку;

 7. здатні швидко діяти і вирішувати;

 8. невпинно прагнете до новизни;

 9. володієте різкими рвучкими рухами;

 10. наполегливі в бажаннях;

 11. схильні до різких змін настрою —


то Ви типовий холерик.


II. Якщо Ви:

 1. веселі і життєрадісні;

 2. енергійні і діловиті;

 3. часто не доводите до кінця розпочату справу;

 4. схильні переоцінювати свої можливості;

 5. здатні швидко схоплювати нове;

 6. мінливі в інтересах і прихильностях;

 7. легко переживаєте невдачі і неприємності;

 8. легко пристосовуєтеся до різних обставин;

 9. із захопленням беретеся за будь-яку справу;

 10. швидко холоните, якщо справа перестає Вас цікавити;

 11. швидко включаєтеся до нової роботи і швидко переключаєтеся з однієї роботи на іншу;

 12. відчуваєте, що одноманітність буденної кропіткої роботи є для Вас тяга­рем;

 13. товариські і чуйні;

 14. витривалі і працездатні;

 15. маєте швидку і виразну мову, виразну міміку;

 16. зберігаєте самовладання в складній обстановці;

 17. маєте бадьорий настрій;

 18. швидко засинаєте і швидко просипаєтеся;

 19. виявляєте поспішність при прийнятті рішень;

 20. схильні іноді покрасуватися —


то Ви типовий сангвінік.


III. Якщо Ви:

 1. спокійні та холоднокровні;

 2. послідовні та докладні в справах;

 3. обережні та розважливі;

 4. вмієте чекати;

 5. мовчазні і не полюбляєте балакати марно;

 6. володієте спокійною рівномірною мовою;

 7. стримані та терплячі;

 8. доводите розпочату справу до кінця;

 9. не розтрачуєте даремно сили;

 10. строго дотримуєтеся виробленого розпорядку;

 11. легко стримуєте пориви;

 12. мало сприйнятливі до схвалення й осудження;

 13. незлобливі;

 14. постійні у своїх смаках і схильностях;

 15. повільно включаєтеся в роботу;

 16. рівні у відносинах з усіма;

 17. любите порядок та акуратність;

 18. важко пристосовуєтеся до нових умов;

 19. інертні і малорухомі;

 20. маєте витримку —


то Ви типовий флегматик.


IV. Якщо Ви:

 1. соромливі;

 2. губитеся в новій обстановці;

 3. відчуваєте труднощі при встановленні контакту з незнайомими людьми;

 4. часто піддаєте сумніву свої сили і можливості;

 5. легко переносите самотність;

 6. почуваєте пригніченість при невдачах;

 7. схильні занурюватися в себе;

 8. швидко стомлюєтеся;

 9. маєте тиху мову;

 1. мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника;

 2. вразливі;

 3. сприйнятливі до заохочення й осудження;

 4. висуваєте високі вимоги до себе;

 5. схильні до помисливості;

 6. чутливі і легко ранимі;

 7. дуже вразливі;

 8. потайливі і нетовариські;

 9. боязкі;

 10. часто покірливі та покірні;

 11. схильні до самоаналізу —то Ви типовий меланхолік.


Критерії для висновків:

Якщо кількість позитивних відповідей того чи іншого типу складає 15—20, то це означає, що у Вас яскраво виражені риси даного темпераменту.

Остаточний висновок можна зробити, проставивши результати роботи над опитувальником у наступну формулу:
де Т — Ваш темперамент,

X — холерик,

С — сангвінік,

Ф — флегматик,

М — меланхолік,

А — загальна кількість поставлених Вами плюсів по всіх типах,

Ах — кількість плюсів у блоці холерика,

Ас — кількість плюсів у блоці сангвініка,

Аф — кількість плюсів у блоці флегматика,

Ам — кількість плюсів у блоці меланхоліка.

Якщо у Вас за якимось типом результат виявиться 50 % і вище, то даний тип темпераменту є для Вас домінуючим.

Вище розглядалися основні властивості темпераменту. З огляду на прикладну спрямованість даного посібника доцільно ознайомитися з діагностикою таких найважливіших характеристик темпераменту, як тривожність, емоційна стійкість, екстравертованість, інтровертованість.

Вибір методик обумовлений тим, що ступінь виразності цих якостей необхідно обов'язково враховувати в навчально-виховному процесі, при спільній діяльності, міжособистісному спілкуванні, підборі та розміщенні кадрів.

Незайвим буде також відзначити, що запропоновані методики відрізняються не тільки відносною простотою в роботі з ними, але і достатнім рівнем надійності.

^ ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ДІАГНОСТИКА ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ (автор Д. Тейлор)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconРозділ Феномени колективної взаємодії як складові управлінського потенціалу керівника

Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconФорма підсумкового контролю
Змістовий модуль Особистість та її психологічна характеристика Загальне уявлення про особистість. Особистість. Індивід. Індивідуальність....
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “особистість. Типи особистості. Темперамент І характер. Особистість лікаря. Особистість хворого. Акцентація характеру. Методи...
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconЛекція Тема "Психологія особистості" План Поняття особистості в психології. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність»
Слово “особистість” походить від латинського “persona”, що означає ритуальну маску, яку знімали з обличчя померлого у Стародавньому...
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconПсихологія особистості
«індивід», «особистість», «індивідуальність». Структура особистості. я-концепція, її складові, формування та вплив на поведінку особистості....
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “особистість. Типи особистості. Темперамент та характер. Акцентуації характеру. Особистість І хвороба. Методи дослідження...
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconТеми контрольних робіт (рефератів)
Співвідношення понять: індивід, особистість, індивідуальність. Біологічне та соціальне у структурі особистості
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconТеми контрольних робіт (рефератів)
Співвідношення понять: індивід, особистість, індивідуальність. Біологічне та соціальне у структурі особистості
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconПоложення про особистість, закладені основні напрями дослідження психологічних особливостей особистості. Другий етап досліджень проблем особистості розпочався у другій половині XX ст
Розумінню природи особистості сприяють література, музика, образотворче мистецтво. Особистість відіграє значну роль у вирішенні політичних,...
Феномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість iconПрограма курсу " Особистість в культурі Заходу в постметафізичний період"
Особистість – це завжди сукупність проблематичних полів: стратегій, риторик, реальностей, стилів життя, техне, психотипів тощо. Проясненню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи