Програма курсу «політологія 1» icon

Програма курсу «політологія 1»
НазваПрограма курсу «політологія 1»
Сторінка1/2
Дата28.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»


КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

«П О Л І Т О Л О Г І Я – 1»


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: гуманітарні науки

Напрям підготовки: історія

Статус курсу: обов’язковий


Розробив: доцент кафедри політології,

кандидат філософських наук Олександр Соломін


Київ 2011


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


«Політологія-1» - це навчальний курс, що знайомить студентів з основами сучасної політології, засадами внутрішньої і зовнішньої політики України, сприяє виробленню у них навичок самостійного аналізу політичних явищ і процесів, формуванню демократичної політичної культури.

Навчальний курс «Політологія-1» посідає важливе місце в комплексі суспільно-гуманітарних дисциплін, що вивчаються усіма студентами НаУКМА і складають фундамент їхньої загальної і політичної культури. Найбільш тісними є зв’язки цього курсу з такими дисциплінами, як всесвітня історія, історія України, філософія, культурологія і релігієзнавство.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

- знати: основні поняття, концепти і теорії сучасної світової політичної науки,

- вміти: самостійно розбиратися в сучасних політичних процесах, що відбуваються як в Україні, так і в світі.


^ П. ЗМІСТ КУРСУ


ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (4 год.)


Причини, час і місце виникнення знань про політику. Основні етапи розвитку знань про політику та їх світоглядні засади. Дискусії про час остаточного виокремлення політології як самостійної галузі суспільствознавства. Розвиток політичної думки на теренах України. Ставлення до політології в СРСР і в незалежній Україні. Об’єкт і предмет політології. «Широкі» і «вузькі» визначення предмету політології. «Платонівський» і «макіавеллівський» підходи до тлумачення предмету політичної науки. Дискусії щодо законів і закономірностей політичного життя. Сучасні учені про структуру політичної науки. Політична наука чи політичні науки? Головні політологічні дисципліни та субдисципліни. Прикладний та комплексний характер сучасних політологічних досліджень. Основні функції політології як науки і як навчальної дисципліни. Сучасна українська політична думка: актуальні проблеми, головні напрямки, наукові установи. Політична наука в НаУКМА.
^

ТЕМА 2. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЄ (3 год.).


Походження і значення терміну «політика». «Широке» і «вузьке» тлумачення політики. Політика як історичне явище. Внутрішні і зовнішні причини, час і місце появи політично організованих спільнот. Основні підходи до визначення сутності політики (економічна, стратифікаційна, субстанціальна, конфліктно-консенсусна, системна концепції). Сутність політики як суспільного явища, її внутрішньо-суперечливий характер. Головні елементи політики. Основні функції політики. Чи відрізняються вони за умов існування недемократичних і демократичного політичного режимів? Сучасна політологія про межі політики в суспільстві (тоталітарна, анархістська, ліберальна і кейнсіанська концепції). Класики світової політичної думки (Аристотель, Н.Макіавеллі, М.Вебер та ін.) про співвідношення політики, права і моралі. Моральна і правова оцінка найважливіших політичних подій в історії незалежної України. Чи може політика бути моральною?

^

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА (3 год.).
Влада як фундаментальна засада суспільного життя. Головні підходи до розуміння влади. Сутність влади. Головні компоненти влади. Сучасна наука про основні мотивації до підкорення. Ресурси влади. Класифікація ресурсів влади (економічний, соціальний, силовий, культурно-інформаційний, демографічний). Українські політологи про «адміністративний ресурс» влади. Який ресурс влади буде головним в постіндустріальну добу (концепція О.Тоффлера про «зміщення влади»)? Різновиди влади. Співвідношення понять «політична влада» і «державна влада». Основні різновиди політичної влади. Головні особливості (риси) державної влади, її внутрішньо-суперечливий характер. Політичне панування. Проблема легітимності влади. Внутрішній та зовнішній аспекти легітимності. Легітимність і легальність. Легітимація та делегітимація влади. Історичні типи легітимності (М.Вебер, Д.Істон та ін.). Чому будь-яка влада прагне бути легітимною? Легітимність та ефективність влади. Криза легітимності влади та механізми її подолання. Кризи легітимності влади в історії незалежної України. Опитування громадської думки про довіру до влади як індикатор її легітимності.ТЕМА 4. ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ (6 год.).


Додержавна і державна стадії в розвитку людства. Головні концепції походження держави. Сутність держави та її внутрішньо-суперечливий характер. Головні ознаки держави. Внутрішні та зовнішні функції держави, їх співвідношення. Чи є однаковими функції держави за умов існування різних політичних режимів? Передумови виникнення, сутність та характерні риси правової держави. Що таке соціальна держава? Конституція України про розбудову «суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави». Чи є сучасна Україна соціально-правовою державою? Основні форми державного правління. Історичні причини та світоглядні засади виникнення та існування монархічної форми державного врядування. Станово-представницька, абсолютна і конституційна монархії. Монархічна форма правління в сучасному світі. Республіканська форма державного правління: історія і сучасність. Основні різновиди республік (президентська, парламентарна і змішана) та критерій їхнього виокремлення. Сучасна політологія про монократичні та колегіально-представницькі форми державного правління. Поняття «форма державного устрою». Прості (унітарні) і складні (федерація, конфедерація, імперія) форми державного устрою. Головні тенденції в еволюції форм державного устрою в сучасних умовах. Державний устрій незалежної України. Наукові та політичні дискусії щодо змін форми державного правління в Україні. Чи потрібна Україні адміністративно-територіальна реформа? Актуальні проблеми формування суверенної української держави в умовах глобалізації.


ТЕМА 5. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В СИСТЕМІ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН (6 год.).


Час і причини виникнення політичних партій. Закономірності формування політичних партій (М.Дюверже про партії «внутрішнього і зовнішнього походження»). Ставлення до політичних партій на початку їх формування. Сутність політичної партії, її відмінність від інших політичних інститутів (політичного руху, політичного гуртка, групи тиску). Правова інституалізація політичних партій. Основні джерела фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. Головні чинники, що визначають структуру політичної партії. Основний принцип побудови і діяльності партій за умов тоталітаризму і демократії. Структура політичних партій (сучасні українські політологи про т.зв. «формулу політичної партії»). Головна мета політичної партії. Основні функції політичних партій. Чи доцільно поділяти функції партій на «внутрішні» і «зовнішні»? Класифікація політичних партій за якісними і кількісними критеріями. Первісне і сучасне тлумачення понять «права і ліва партія». Яке з них є коректним з наукової точки зору? Сучасна українська політологія про феномен «партії влади» в пострадянських країнах. Головні тенденції в розвитку сучасних політичних партій. Класифікація партійних систем за М.Дюверже, Ж.Блонделем, Дж.Сарторі і П.Маєром. Переваги та вади основних типів партійних систем. Історія партогенезу на теренах України. Партійна система України в радянський період. Основні етапи становлення багатопартійної системи в незалежній Україні. Основні положення закону «Про політичні партії в Україні». Провідні політичні партії України: ідеологія, діяльність, лідери. Партійна система незалежної України: особливості формування, наявний стан і перспективи розвитку.

ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ (6 год.).


Співвідношення понять «політичний режим», «політична система», «форма правління». Зміст поняття «політичний режим» та його методологічне призначення. Традиційні і сучасні класифікації політичних режимів. Сутність і характерні риси тоталітаризму. Історичні передумови виникнення тоталітаризму. Основні типи тоталітарних режимів: комунізм, фашизм, націонал-соціалізм. Сучасна наука про «класичну» і «найбільш послідовну» форми тоталітаризму. Трагічні наслідки сталінського етноциду щодо українців. Наукові і політичні дискусії щодо голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Історична безперспективність тоталітаризму. Чи можлива поява тоталітарних режимів в ХХ1 ст.? Авторитаризм як найбільш поширений тип політичного режиму. Характерні риси та різновиди авторитаризму. Сучасна політологія про реформаторські можливості авторитаризму. Сутність та головні ознаки демократичного політичного режиму. Визначення демократії за А.Лінкольном. Нормативне визначення демократії та історична реальність. Концепція поліархії Р.Дала. Сучасні концепції і моделі демократії. Ліберальна, колективістська і плюралістична демократія: причини виникнення, характерні ознаки, плюси і мінуси. Демократія на початку ХХ1 ст. Чи є демократія універсальною цінністю? Плюси і мінуси демократії. Демократія чи охлократія? Основні закономірності та шляхи демократизації. Концепція «хвиль демократизації» С.Гантінгтона. Внутрішні та зовнішні чинники демократизації. Чи можливий «експорт» демократії? Революційний та еволюційний шляхи демократизації. Еволюція політичного режиму в незалежній Україні (1991-2011). Причини, зміст і наслідки «помаранчевої» революції. Актуальні питання подальшої демократизації політичної системи України.

ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНІ ВИБОРИ (6 год.).


Поняття політичних виборів. Вибори і демократія. Електоральна демократія. Виборча практика в Україні та інших державах світу. Співвідношення понять «політичні вибори», «референдум», «плебісцит». Конституція і закони України про вибори і референдум. Вибори і референдуми в історії незалежної України. Роль виборів за умов існування різних політичних режимів. Найважливіші функції виборів в умовах демократії. Основні принципи демократичних виборів. Які принципи проведення демократичних виборів найчастіше порушуються в пострадянських державах? Класифікація виборів. Головні типи виборчих систем, їхні плюси і мінуси. Виборча система радянської України. Еволюція виборчої системи незалежної України. Політичні вибори в незалежній Україні: досвід та уроки. Наукові і політичні дискусії щодо подальшого реформування української виборчої системи. Електоральна культура українців.


ТЕМА 8. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ (4 год.).


Поняття політичної ідеології. Основні концепції політичної ідеології. Чи можлива деідеологізація політичного життя? Структура та головні функції політичної ідеології. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та неоконсерватизм. Комуністична ідеологія. Теорія і практика комунізму. Чи є майбутнє у комуністичної ідеології? Фашизм і націонал-соціалізм. Неофашизм і неонацизм. Соціал-демократична ідеологія. Британський лейборизм: пошуки «третього шляху». Інші політичні ідеології (націоналізм, анархізм, екологізм, фемінізм, релігійні засади політичних рухів). Основні ідеологічні течії в пострадянській Україні.

ТЕМА 9. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА (2 год.).


Історичні та теоретичні передумови формування культурології політики. Західні концепції політичної культури. Дослідження зв’язків між політикою і культурою в історії української політичної думки. Сутність політичної культури. Головні елементи політичної культури. Основні функції політичної культури. Типи політичної культури. Сутність політичної соціалізації. Історичні та ідейні передумови формування політичної культури українців. Політична культура України: наявний стан і перспективи розвитку. Європейський вибір незалежної України як магістральний напрямок реформування її політичної системи і формування у її громадян демократичної політичної культури. Політична культура української молоді.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»


КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ


РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

«П О Л І Т О Л О Г І Я – 1»


Розробив: доцент кафедри політології,

кандидат філософських наук Олександр Соломін


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Політологія-1» - це навчальний курс, що знайомить студентів з основами сучасної політології, засадами внутрішньої і зовнішньої політики України, сприяє виробленню у них навичок самостійного аналізу політичних явищ і процесів, формуванню демократичної політичної культури.

Навчальний курс «Політологія-1» посідає важливе місце в комплексі суспільно-гуманітарних дисциплін, що вивчаються усіма студентами НаУКМА і складають фундамент їхньої загальної і політичної культури. Найбільш тісними є зв’язки цього курсу з такими дисциплінами, як всесвітня історія, історія України, філософія, культурологія і релігієзнавство.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати: основні поняття, концепти і теорії сучасної світової політичної науки,

Вміти: самостійно розбиратися в сучасних політичних процесах, що відбуваються як в Україні, так і в світі.


^ П. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

2. Політика як суспільне явище.

3. Політична влада.

4. Держава як головний елемент політичної системи.

5. Політичні партії в системі владних відносин.

6. Політичні режими сучасності.

7. Політичні вибори.

8. Сучасні політичні ідеології.

9. Політична культура.


^ Ш. ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Проведення лекційних занять з курсу «Політологія-1» перш за все спрямовані на ознайомлення студентів з основними концептуальними положеннями сучасної політичної науки, виявлення основних закономірностей функціонування і розвитку політичних явищ і процесів, формулювання головних політичних проблем, з якими стикається Україна і світ, і пошук оптимальних способів їхнього розв’язання.

Методичні особливості проведення лекцій полягають в тому, що під час лекцій викладач формулює суть проблеми (або проблем), що є актуальними, спираючись на накопичений світовою політичною наукою інтелектуальний матеріал, знайомить студентів з основними підходами до їх розв’язання, аналізує їх сильні і слабкі сторони, наголошує на тому, який підхід до розв’язання даної проблеми є найбільш поширеним в світовій і вітчизняній науці. Даний аналіз обов’язково супроводжується формулюванням ключових понять, що дозволяють найбільш повно досліджувати політичні явища і процеси, виявляти політичні закономірності.

Для активізації уваги студентів лектор використовує інтерактивний метод спілкування з аудиторією. Для цього а також для більшої наочності в подачі матеріалу і заощадження часу замість дошки і крейди під час лекції використовуються технічні засоби навчання.


Лекція 1. Політологія як наука (2 год.).

План

1.Об’єкт і предмет політології.

2.Структура політичної науки.


Література

1. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К.: Основи, 1996.

2. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К.: Основи, 1998.

3. Макіавеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. – Харків: Фоліо, 2007.

4. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2000.

5. Политология. Под ред. Проф. М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2003.

6. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2006.

7. Соломін О.А. Культурологія політики як складова сучасної політології // Наукові записки НаУКМА. Т.20. Спеціальний випуск у 2-х ч. Ч.1. – К.: ВД «КМ Академія», 2002.

8. Стрпич Д. Структура политической науки // Политическая наука. – М.: ИНИОН, 2000.

9. Шоркин А.Д. Индикаторы отличия «политологии» от “Political Science” // Политическая наука в Украине: становление и перспективы. – Симферополь, 2002.

10. Heineman R.A. Political Science: An Introduction. – McGraw-Hill, 1995.


Лекція 2. Політика як суспільне явище (2 год.)

План

 1. Походження і сутність політики.

 2. Межі політики в суспільстві.


Література

 1. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К.: Основи, 1998.

 2. Дюверже М. Идея политики. Применение силы (власти) в обществе. – М., 1991.

 3. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. – Соч., 2-е изд. – Т.4.

 4. Мухаев Р.Т. Политология. – М.: ПРИОР, 2000.

 5. Парсонс Т. Системы современного общества. – М.: Аспект Пресс, 1998.

 6. Шмит К. Понятие политического // Вопросы социологии. – 1992. - №1.

 7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: Изд-во АСТ, 2003.

 8. Huntington S. The Clash of Civilizations? – The Foreign Affairs. 1993. Vol.72. №3.


Лекція 3. Влада та її агенти (2 год.).

План

 1. Сутність і структура влади.

 2. Ресурси та види влади.


Література

 1. Байме К. Політичні теорії сучасності. – К.: Стилос, 2008.

 2. Жиро Т. Политология. – Харьков: Гуманитарный центр, 2006.

 3. Кожев А. Понятие власти. – М.: Праксис, 2007.

 4. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: РОССПЭН, 2001.

 5. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. - К.: Тандем, 1996.

 6. Халипов В.Ф. Наука о власти. Кратология. – М.: Изд-во Ось-89, 2008.

 7. Халипов В.Ф. Введение в науку о власти. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1996.

 8. Toffler A. The Third Wave. – Bantam Books, 1980.

 9. Toffler A. The Powershit: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. – Bantam Books, 1990.Лекція 4. Походження, сутність і функції держави (2 год.).

План

 1. Основні концепції походження держави.

 2. Сучасна політологія про сутність держави.

 3. Головні функції держави.


Література

 1. Аристотель. Политика. – Соч. в 4-х т. Т.4. – М.: Мысль, 1983.

 2. Байме К. Політичні теорії сучасності. – К.: Стилос, 2008.

 3. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К.: Основи, 1998.

 4. Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Соч.: В 2-х т. Т.2. – М.: Мысль, 1991.

 5. Жиро Т. Политология. – Харьков: Гуманитарный центр, 2006.

 6. Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. – М.: ИРИСЭН, 2006.

 7. Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – 5-е изд. – Т.33.

 8. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. – Соч., 2-е изд. – Т.4.

 9. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. - К.: Тандем, 1996.

 10. Шляхтун П.П. Політологія. – К.: Либідь, 2005.

 11. Nozik R. Anarchy, State, and Utopia. – Basic Books, 1974.

 12. Jasay A. de. The State. – Basil Blackwell, 1985.Лекція 5. Теорія правової соціальної держави (2 год.)

План

 1. Теорія правової держави.

 2. Концепції соціальної держави.


Література

 1. Гончаров П.К. Социальное государство: сущность и принципы // Вестник Рос-го ун-та Дружбы народов. – Сер. Политология. – 2000. - №2.

 2. Декларація прав людини і громадянина // Мироненко О.М. Права і свободи людини у документах Великої Французької революції. – К., 1995.

 3. Загальна декларація прав людини. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015

 4. Калашников С.В. Возникновение и развитие понятия «социальное государство». Типы и виды социальных государств в их историческом развитии // Калашников С.В. Очерки теории социального государства. Гл. 4,5. – iisocialxnogogosudarstva.doc

 5. Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб.: РХГИ, 1998.

 6. Конституція України. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

 7. Конвенція про захист прав людини і основних свобод. – http://khpg.org/index.php?id=1084656870

 8. Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. – М.: ИРИСЭН, 2006.

 9. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. - http://www.ombudsman.kiev.ua

10. Nozik R. Anarchy, State, and Utopia. – Basic Books, 1974.


Лекція 6. Сутність, структура і функції політичних партій (2 год.).

План

1.Закономірності формування і сутність політичних партій.

2.Структура політичних партій.

3.Головні функції політичних партій.


Література

 1. Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический Проект, 2000.

 2. Закон України «Про політичні партії в Україні» - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14

 3. Конституція України - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

 4. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.

 5. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – М., 1997.

 6. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. – К., 2006.

 7. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД – «Астролябія», 2005.

 8. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2003.

 9. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем. – Львів: Триада Плюс, 2004.

 10. LaPalombara J., Weiner M, eds. Political Parties and Political Development. – Princeton University Press, 1966.

 11. Blondel J. Political Parties: A Genuine Case for Discontent? – Wildwood House, 1987.


Лекція 7. Класифікація партій та партійних систем (2 год.).

План

1.Класифікація політичних партій.

2.Типи партійних систем.


Література

 1. Болингброк Г. Рассуждения о партиях // Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. – М.: Наука, 1978.

 2. Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический Проект, 2000.

 3. Депутатські фракції і групи у Верховній раді України. - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_fractions

 4. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.

 5. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. – К., 2006.

 6. Результати виборів до Верховної Ради України 2007 р. - http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001

 7. Рогозін М. Розвиток партійної системи в Україні: кількісний аналіз. – Наукові записки НаУКМА. – Політичні науки. – Т.21. – К.: ВД «КМ Академія», 2003.

 8. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД – «Астролябія», 2005.

 9. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем. – Львів: Триада Плюс, 2004.

 10. Henry St. John Bolingbroke. A Dissertation Upon Parties. - http://socserv.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/bolingbroke/parties.html

 11. Mair P. Party System Change: approaches and interpretations. – Oxford: Oxford University Press, 1997.

 12. Sartori G. Parties and Party Systems. – Cambridge University Press, 1976.


Лекція 8. Поняття і основні типи політичних режимів (4 год.).

План

1.Поняття і основні типи політичних режимів.

2.Сутність та історичні різновиди тоталітаризму.


Література

 1. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. – К.: Дух і Літера, 2005.

 2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Директ-Медиа, 2007.

 3. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. - М.: Весь Мир, 2002.

 4. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: Советская Россия, 1991.

 5. Методологія класифікації політичних режимів в перехідних суспільствах. - http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2010/NIT-2010-Methodology.pdf

 6. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. В 2-х т. – К.: Основи, 1994.

 7. Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. – М.: Экономика, 1992.

 8. Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная диктатура и автократия. - http://www.pavroz.ru/dov/friedrichbrzezinski.pdf

 9. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М.: Интерпракс, 1995.

 10. Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. – Secker & Warburg, 1960.


Лекція 9. Закономірності зміни політичних режимів (2 год.).

План

1.Авторитарний політичний режим та його різновиди.

2.Сучасні концепції демократичного транзиту.


Література

 1. Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003.

 2. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. – М.: Ладомир, 2004.

 3. Линц Х. Достоинства парламентаризма // Век ХХ и мир. Пределы власти. – 1997. - №2-3 або http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm

 4. Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам. – Полис. – 1998. - №2.

 5. О’Доннел Г. Делегативная демократия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/donn_del.php

 6. Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. - 1993. - №2.

 7. Фененко А.В. Концепции и определения демократии: Антология. – М.: КомКнига, 2006.

 8. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ в. – М.: РОССПЭН, 2003.

 9. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М.: Интерпракс, 1995.

 10. Dahl R.A. A Preface to Democratic Theory. Expanded Edition. – The University of Chicago Press, 2006.

 11. Dahl R.A. Polyarchy: Participation and Opposition. – Yale University Press, 1971.

 12. Dahl R.A., Shapiro I., Cheibub J.A. The Democracy Sourcebook. – Massachusetts Institute of Technology, 2003.


Лекція 10. Політичні вибори та їхні засади (2 год.).

План

1.Поняття і функції політичних виборів.

2.Основні принципи демократичних політичних виборів.


Література

 1. Иванченко А.И., Любарев А.Е. Российские выборы от перестройки до суверенной демократии. – М.: Аспект Пресс, 2006. – С.9-49.

 2. Избирательное законодательство и выборы в современном мире. – М.: МедиаПресс, 2009.

 3. Ключковський Ю. Проблема законодавчого регулювання інституту референдуму в Україні // Вибори та демократія. - № 1 (11) 2007. – С.22-34.

 4. Конституція України. Розділ Ш. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

 5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. Тома 1-2. Часть общая: Учебник / Отв. ред. Проф. Б.А.Страшун. – М.: Изд-во БЕК, 2000. - С.218-270.

 6. Законодавство України щодо проведення виборів і референдумі – див. http://www.cvk.gov.ua/metod/kultura/npa/

 7. Вибори і референдуми в Україні (статистичні дані) – див. http://www.cvk.gov.ua/metod/kultura/npa/

 8. Політичні партії і вибори в Європі. - http://www.parties-and-elections.de

 9. Політологія. Підручник за ред. проф. Ф.М.Кирилюка. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – С.495-520.

 10. Політична історія України. Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2008. – С.443-482.

 11. Рябов С. Політичні вибори. – К.: Тандем, 1998.

 12. ACE Electoral Knowledge Network - http://aceproject.org/

 13. Electoral Democracy – див.: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=351&ana_page=363&year=2010

 14. ElectionGuide. - http://www.electionguide.org/


Лекція 11. Основні типи виборчих систем (2 год.).

План

1.Класифікація політичних виборів.

2.Основні типи виборчих систем.


Література

1. Вибори в Європейському Союзі. – див. http://parlament.org.ua/index.php?action=magazine&id=9&ar_id=1403&ch_id=8&as=2

2. Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев. Пропорциональная избирательная система в России: История, современное состояние, перспективы. – М.: Аспект-Пресс, 2005.

3. Иванченко А.И., Любарев А.Е. Российские выборы от перестройки до суверенной демократии. – М.: Аспект Пресс, 2006.

4. Избирательное законодательство и выборы в современном мире. – М.: МедиаПресс, 2009.

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. Тома 1-2. Часть общая: Учебник / Отв. ред. Проф. Б.А.Страшун. – М.: Изд-во БЕК, 2000. - С.218-270.

6. Кондорсе. Про Вибори. – Львів: Літопис, 2004.

7. Політологія. Підручник за ред. проф. Ф.М.Кирилюка. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – С.495-520; 521-539.

8. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис (Политические исследования). – 1999. - № 5-6.

9. Шляхи оптимізації виборчих систем для парламентських та місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи. Матеріали круглого столу. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007.

10. IDEA’s Table of Electoral Systems Worldwide. - http://www.idea.int/esd/world.cfm


Лекція 12. Сучасні політичні ідеології (4 год.).

План

1.Сутність, структура і функції політичних ідеологій.

2.Основні політичні ідеології: їх походження та еволюція.

3.Політичні ідеології в сучасній Україні.


Література

 1. Бебей І. Українська соціал-демократія (лівиця): історія, теорія, особа. – Львів, 2005.

 2. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. – М.: Весь мир, 2002. – С.181-284.

 3. Валлерстайн И. После либерализма. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

 4. Європейська соціал-демократія: трансформація у прогресі. – К.: Основні цінності, 2001.

 5. Кузнецов В.Н. Идеология: Социологический аспект. – М.: Книга и бизнес, 2005.

 6. Макаренко В.П. Главные идеологии современности. – Ростов н/Дону: Феникс, 2000.

 7. Мангейм К. Ідеологія та утопія. – К.: Дух і літера, 2008.

 8. Мухаев Р.Т. Политология. – М.: Приор, 2000. – С.283-301.

 9. Сенченко М.І. Український консерватизм: Світогляд. Ідеологія. Націоналізм. – К.: МАУП, 2006.

 10. Соломін О.А., Багінський В.В. Євразійство та неоєвразійство як «вторинні ідеології» // Наукові записки НаУКМА. – Т.69. – К.: ВД «КМ Академія», 2007. – С.6-11.

 11. Шайгородський Ю., Меркотан К. Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації // Політичний менеджмент. – 2006. - № 1(16). – С.176-182.

 12. Eaglton T. Ideology: An Introduction. – London: Verso, 1991.

 13. Freeden M. Ideology: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2003.Лекція 13. Сучасна політична культура (2 год.).

План

1. Сутність, структура і функції політичної культури.

2. Класифікації політичної культури. Політична соціалізація.

3. Політична культура українців: наявний стан і перспективи розвитку.


Література

1. Байме К. Політичні теорії сучасності. – К.: Стилос, 2008. – С.258-270.

2. Гаджиев К.С. Политология: Учебник. – М.: Логос, 2001. – С.153-170.

3. Жиро Т. Политология. – Харьков: Гуманитарный центр, 2006. – С.131-164.

4. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. – К.: Стилос, 1998.

5. Пика лов Г.А. Политическая культура: Учебное пособие. – СПб, 2001.

6. Політологія. Навчально-методичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.365-377.

7. Пивоваров Ю.С. Политическая культура: Методологический очерк. – М.: ИНИОН РАН, 1996.

8. Соломін О.А. Політична соціалізація як процес творення Homo Politicus // Творчість врятує світ. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2003.

9. Almond G., Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. – Princeton: Princeton University Press, 1963.

10. European Political Culture: Conflict or Convergence? Ed. by R.Eatwell. – Routledge, 1997.

11. The Civic Culture Revisited: An Analytic Study. Ed by G.A. Almond and S.Verba. – Boston: Little, Brown, 1980.


^ 4. ПЛАН ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


4.1. МЕТА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


В зв’язку з невеликим обсягом навчальних годин з курсу «Політологія-1» викладач змушений розділити всі питання теми на дві частини: в першу групу входять питання загальнотеоретичного, фундаментального характеру – вони розглядаються під час лекцій; друга частина питань теми курсу, що мають насамперед прикладний характер, виносяться на семінарське заняття. Головна мета семінару полягає в тому, щоб: 1) використовуючи лекційний і частково матеріал семінарського заняття (теоретична складова) проаналізувати суть деяких питань, що виносяться на семінар; в процесі його аналізу застосовуються такі методичні прийоми: обговорення доповідей; виступи з місця; запитання викладача і студентів до доповідача і виступаючих; доповнення; 2) друга частина завдання на семінар полягає в осмисленні актуальних практичних проблем, з якими стикається Україна: для цього, крім навчальної літератури, студентам пропонується ознайомитися з науковими статтями, аналітичними записками, іншими аналітичними матеріалами, для чого насамперед використовуються наукова, аналітична і довідникова інформація з мережі Інтернет; 3) третя частина завдання на семінар спрямована на те, щоби краще з’ясувати рівень знань студентів з тих питань курсу, які розглядаються на лекціях; через брак часу ці питання, як правило, окремо не розглядаються – головним методом перевірки знань стають тестові завдання на 5-7 хв., які проводяться наприкінці кожного семінару.


^ 4.2. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінар 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна (2 год.).


План

1.Формування політології як самостійної науки.

2.Функції політології як науки і як навчальної дисципліни.


Література


Основна

1. Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.:ВЦ «Академія», 2008. – С.11-25.

2. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2005. – С.8-31, 33-89.

3. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политология: Хрестоматия. – М.: Гардарики, 2000. – С.64-79.

4. Конституція України. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

Додаткова

1. Панарин А.С. Место политолога в современном обществе // Панарин А.С. Введение в политологию. – М.: Новая школа, 1994. – С.313-318.

2. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. – Симферополь, 2002. – 344 с.

3. Політологічний енциклопедичний словник / За ред.. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

4. Рябов С.Г. Політологія: словник понять і термінів. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 256 с.

Семінар 2. Політика і влада як суспільні явища (2 год.).

План

 1. Структура і функції політики.

 2. Легітимність та ефективність влади.


Література


Основна

1. Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.:ВЦ «Академія», 2008. – С.25-36, 211-222.

2. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2005. – С. 150-218.

3. Вебер М. Політика як покликання і професія. – Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.644-706 або http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt24.htm

4. Конституція України. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0


Додаткова

1. Енциклопедія політичної думки / Переклад з англійської. – К.: Дух і Літера, 2000. – 472 с.

2. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І.Макліна, А Макмілана. – К.: Основи, 2006. – 789 с.

3. Політологічний енциклопедичний словник / За ред.. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

4. Рябов С.Г. Політологія: словник понять і термінів. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 256 с.


Семінар 3. Форма держави (2 год.).

План

 1. Форми державного правління і державного устрою.

 2. Сучасна українська держава: наявний стан та проблеми реформування.


Література


Основна

1. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2005. – С. 246-289.

2. Рябов С.Г. До питання про класифікацію форм державного правління відповідно до параметрів політичної науки. – http://westukr.itgo.com/form_pravl.htm

3. Лінц Х.Дж. Небезпеки президентства. – http://www.politnauka.org.library/dem/lintz.php

4. Конституція України. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0


Додаткова

1. Автономов А.С. Государство как элемент политической системы общества // Автономов А.С. Правовая онтология политики. – http://www.legislature.ru/books/outolog/part4.html#4part2.

2. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ; за ред. І.Макліна, А Макмілана. – К.: Основи, 2006. – 789 с.

3. Політологічний енциклопедичний словник / За ред.. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

4. Рябов С.Г. Політологія: словник понять і термінів. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 256 с.


Семінар 4. Партійна система України (2 год.).

План

1. Класифікація українських політичних партій.

2. Партійна система України: етапи становлення, наявний стан і перспективи розвитку.


Література


Основна

1. Політична історія України: навч. посібник / В.А.Граченко, В.І.Танцюра, В.В.Калініченко та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 483-509.

2. Рогозін М.П. Розвиток партійної системи в Україні: кількісний аналіз. – Наукові записки НаУКМА. Том.21. – К.: ВД «КМ Академія», 2003.

3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2005. – С. 325-356.

4. Конституція України. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0


Додаткова

1. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

2. Чабанна М.В. Політичні партії і партійні системи. – К.: Вид.-полігр. центр НаУКМА, 2009. – 202 с.

3. Політологічний енциклопедичний словник / За ред.. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

4. Рябов С.Г. Політологія: словник понять і термінів. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 256 с.


Семінар 5.Демократичний політичний режим (2 год.).

План

1. Сутність, головні ознаки і основні концепції демократії. 2. Еволюція політичного режиму в незалежній Україні.


Література


Основна

1. Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.:ВЦ «Академія», 2008. – С. 268-275, 407-419.

2. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим в Україні після помаранчевої революції. – Політичний менеджмент. – 2006. - № 5 або http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1399

3. Nations in Transit.2011.Ukraine. – http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2010/NIT2011-Ukraine.pdf

4. Конституція України. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0


Додаткова

1. Даль Р. Поліархія, плюралізм і простір. – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/pol_pl.php

2. Гантінгтон С. Хвилі демократизації (фрагмент першого розділу книги «Третя хвиля: Демократизація наприкінці ХХ ст.»). – http://www.politstudies.ru/universum/newbook/02_2003h.htm

3. Політологічний енциклопедичний словник / За ред.. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

4. Рябов С.Г. Політологія: словник понять і термінів. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 256 с.


Семінар 6. Політичні вибори в Україні (2 год.).

План

1. Еволюція виборчої системи в незалежній Україні.

2. Вибори і референдуми в незалежній Україні.


Література


Основна

1. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / За ред. Проф. Ф.М.Кирилюка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 495-539.

2. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К.: Тандем, 1998. – С.4-66, 91-94.

3. Політична історія України: навч. посібник / В.А.Граченко, В.І.Танцюра, В.В.Калініченко та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 443-469.

4. Конституція України. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0


Додаткова

1. Виборче законодавство України. – див. на веб-сайті ЦВК України. – http://www.cvk.gov.ua

2. Результати виборів і референдумів в Україні за 1998-2010 рр. - див. на веб-сайті ЦВК України. – http://www.cvk.gov.ua

3.Політологічний енциклопедичний словник / За ред.. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

4.Рябов С.Г. Політологія: словник понять і термінів. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 256 с. 1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Головною метою самостійної роботи є більш широке і глибоке опрацювання тем і питань курсу «Політологія-1» шляхом вивчення основної і додаткової літератури, конспектування обов’язкових джерел, підготовки до усного і письмового опитування на семінарі, відпрацювання пропущених занять, консультацій з викладачем в офісні години.


  1. ^ ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


теми

Завдання

Література

Форма контролю

1

Згідно платну семінару

Див. літературу до теми

семінару

Опитування,

тестування, співбесіда

2

Згідно платну семінару

Див. літературу до теми

семінару

Опитування,

тестування,

співбесіда, підготовка конспекту

3

Згідно платну семінару

Див. літературу до теми

семінару

Опитування,

тестування,

співбесіда, підготовка конспекту

4

Згідно платну семінару

Див. літературу до теми

семінару

Опитування,

тестування,

співбесіда, підготовка конспекту

5

Згідно платну семінару

Див. літературу до теми

семінару

Опитування,

тестування, співбесіда

6

Згідно платну семінару

Див. літературу до теми

семінару

Опитування,

тестування,

співбесіда, підготовка конспекту

7

Згідно платну семінару

Див. літературу до теми

семінару

Опитування,

тестування, співбесіда

8

Політична ідеологія і політична міфотворчість

Концепція деідеологізації і сучасність

Ідеологічні засади діяльності українських партій

Див. літературу до теми

курсу

Есе,

співбесіда,

екзамен

9

Політична культура українського політикуму

Базові засади демократичної політичної культури

Політична культура в дослідженнях українських науковців

Див. літературу до теми

курсу

Есе,

співбесіда,

екзамен
  1. ^ ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назва завдання

Кількість

годин

1

Підготовка до поточних практичних завдань

42

2

Конспектування обов’язкових джерел

10

3

Відпрацювання семінарів

4

4

Консультації

12
Разом

68
 1. ^ ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
  1. МЕТА І ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Метою поточного контролю є оцінка рівня знань студентів з відповідних тем і питань курсу «Політологія-1», вміння самостійно аналізувати події і процеси поточної політики на основі теоретичного матеріалу, що вивчається.

Рівень поточних знань студентів оцінюється в балах по кожному із передбачених видів практичних завдань:

- володіння теоретичним матеріалом (доповіді, доповнення, запитання, участь в обговоренні питань семінарського завдання) – до 4 балів;

- розв’язання тестів (письмове опитування-тестування всіх студентів на кожному семінарському занятті) – до 4 балів;

- вивчення обов’язкових джерел (за списком) – до 2 балів;

- письмове відпрацювання семінарів (письмова відповідь, показ матеріалів до теми) – до 4 балів;

- усне відпрацювання семінарів (співбесіда з викладачем) – до 6 балів.

Поточний рейтинг студента розраховується як сума балів за всіма видами практичних завдань і нарощується протягом триместру. Студенти, поточні знання яких оцінені на «незадовільно» (0-29 балів), вважаються не атестованими і до іспиту з дисципліни не допускаються. Студенти, які за роботу в триместрі та на екзамені набрали 30-59 балів мають право на перескладання.  1. ^ МЕТА І ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Підсумковий контроль знань студентів з курсу «Політологія-1» здійснюється наприкінці триместру шляхом складання екзамену. До нього допускаються студенти, які мають необхідний рівень поточних знань (30 і більше балів). Про допуск (чи не допуск) конкретних студентів до іспиту викладач публічно оголошує на передекзаменаційній консультації.

Екзамен з курсу «Політологія-1» проводиться в письмовій формі по завданнях, які складені на основі програми курсу та мають однаковий рівень складності. Кожний студент отримує бланк тесту з 30 запитаннями як «закритого» (з варіантами відповіді), так і «відкритого» типу (без варіантів відповіді). Приблизно 2/3 запитань стосуються матеріалу лекційного курсу, а решта – матеріалу семінарських завдань.

Іспит триває 1 год. 20 хв. «чистого» часу. Під час проведення іспиту студентам не дозволяється користуватися конспектами, підручниками, шпаргалками та будь-якими електронними носіями інформації (комп’ютерами, комунікаторами, мобільними телефонами тощо).

За кожну правильну і повну відповідь студент отримує 1 бал.


  1. ^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Охарактеризуйте об’єкт політичної науки.

2. Дайте визначення предмету політології.

3. Як співвідносяться об’єкт і предмет політичної науки?

4. Охарактеризуйте основні групи політичних закономірностей.

5. Назвіть і коротко охарактеризуйте три теоретичні політологічні дисципліни.

6. Назвіть і коротко охарактеризуйте три прикладні політологічні дисципліни.

7. Скільки основних політологічних дисциплін і субдисциплін нараховує хорватський політолог Даг Стрпіч?

8. Охарактеризуйте основні підходи до визначення структури сучасної політології.

9. Дайте коротку характеристику структури сучасної політичної науки.

10. Охарактеризуйте причини, час і місце появи перших
  1   2

Схожі:

Програма курсу «політологія 1» iconПрограма виробничої практики студентів III курсу відділення "Політологія" cпеціальність 040300 Політологія
move to 0-14326881
Програма курсу «політологія 1» iconПрограма курсу «політологія 1»
«Політологія-1» це навчальний курс, що знайомить студентів з основами сучасної політології, засадами внутрішньої і зовнішньої політики...
Програма курсу «політологія 1» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 1-го курсу заочної форм навчання
...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія,...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Соціологія громадської думки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Політичний аналіз. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія....
Програма курсу «політологія 1» iconФорма № н 03
Зарубіжні політичні вчення ХХ століття : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія 1
«Політологія – 1» це навчальний курс, що знайомить студентів Наукма з основами сучасної політології, засадами внутрішньої І зовнішньої...
Програма курсу «політологія 1» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 політологія, для спеціальності політологія. 2011 р. 16 с
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 — політологія,...
Програма курсу «політологія 1» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 3 курсу денної І заочної форми навчання напряму підготовки 0708...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи