Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” icon

Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології”
Скачати 84.38 Kb.
НазваМагістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології”
Дата29.06.2013
Розмір84.38 Kb.
ТипПрограма


Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Факультет інформатики

2006 - 2007 н. р.


Методи розробки програмних систем

Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології”


МП-1 р.н., 2 триместр, СП- 5р.н., 2 триместр.


Всього годин 108

Лекційних 26

Практичних 26

Самостійна робота - 54

Форма контролю - іспит

Кредитів за курс - 2


Проблеми розробки складних програмних систем, фази розробки програмного забезпечення. Об’єктна модель програмного забезпечення та її застосування в об’єктно-орієнтованому програмуванні, проектуванні та аналізі. Дослідження моделей об”єктів, принципів їх взаємодії, моделей класів, відношень між класами та об”єктами, зокрема ієрархії класів і об’єктів. Діаграми класів та об’єктів, методи і засоби специфікації програмного забезпечення. Об’єктно-орієнтоване моделювання предметних областей. Аналіз і проектування об’єктно-орієнтованих програмних систем. Патерни проектування. Розробка навчального програмного проекту.

^ Програма курсу


 1. Стратегії розробки програмних систем.

  1. Проблеми розробки складних програмних систем. Програма, програмний комплекс, програмний продукт, комплексний програмний продукт. Ознаки складних систем. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Фази розробки програмних систем: початкова, уточнення, планування, власне розробка (аналіз, проектування, програмування, тестування), приймання та приймальні випробування, супровід. Уніфікований процес розробки програмного забезпечення.

  2. ^ Еволюція моделей програмних систем. Парадигми програмування і покоління мов програмування. Поняття про об’єктно-орієнтовне програмування, проектування та аналіз. Об’єктна модель програмного забезпечення. Елементи об’єктної моделі: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархічність. Факультативні елементи: типізація, паралелізм, збережність. Переваги об’єктної моделі. Способи подання об’єктної моделі. Огляд засобів мови UML.
 1. ^ Об’єктно-орієнтоване моделювання.

  1. Моделі об’єктів. Об’єкти. Природа об’єктів: ідентичність, стан, поведінка. Властивості об’єктів: атрибути, обмеження. Співвідношення класів і об’єктів. Статична модель об’єкту. Графічне зображення об’єкту. Типи атрибутів: унікальний, кратний, факультативний. Відношення між об’єктами. Потужності відношень. Класи як відношення. Функціональні відношення. Природа класів. Динамічна модель об’єкту. Поведінка. Діаграма станів. Паралелізм. Стан об’єкту. Переходи: охорона, операція, подія. Активні стани. Таблиця станів. Типова модель абстрактного об’єкту. Створення об’єкту, копіювання, присвоєння. Інкапсуляція і права доступу.

  2. ^ Взаємодія об’єктів. Типи взаємодії: клієнт-сервер, виробник-споживач. Запит на обслуговування. Обробка подій. Класифікація переходів щодо обробки подій. Режими обробки подій. Синхронна і асинхронна взаємодія. Протоколи взаємодії. Діаграми взаємодії. Контрактний принцип взаємодії. Протоколи взаємодії. Сигнатура функції. Типи параметрів, операції над типами: константні типи, указники (pointer), псевдоніми імен (reference). Узагальнені функції (functional template). Довизначення (overloading) функцій. Довизначення стандартних операторів.

  3. ^ Моделі класів. Відношення між класами: агрегація, обізнаність (acquaintance), успадкування, інстанціонування, метакласи. Діаграми класів. Успадкування інтерфейсу (неповне), успадкування реалізації (повне). Відкрите і закрите успадкування. Поняття підтипу і підкласу. Поліморфізм. Заміщення (overriding) операцій, віртуальні функції. Кратне (multiple) успадкування. Класи-домішки. Віртуальне успадкування. Характеризація успадкувань. Множинне успадкування, відношення між сестринськими (sibling) підкласами, системи відношень. Успадкування відношень. Параметризовані класи (class template). Статичні атрибути і статичні функції.
 1. ^ Аналіз і проектування програмних систем.

  1. Аналіз і моделювання предметних областей. Класифікація моделей предметних областей. ER-моделювання. Огляд об’єктно-орієнтованих моделей. Моделювання класів предметної області. Виділення класів, атрибутів та асоціацій між класами. Визначення кратності асоціацій. Тернарні асоціації. Успадкування класів предметної області. Ітераційне підвищення якості моделі класів. Перевірка маршрутів. Об’єднання класів у пакети. Видалення зайвих класів, атрибутів та асоціацій. Модель станів предметної області. Виявлення класів, об’єкти яких мають різні стани. Виділення станів і подій. Побудова та перевірка діаграм станів.

  2. Інженерія вимог і аналіз програмних систем. Класифікація вимог до програмних систем: бізнес-вимоги, вимоги користувачів, функціональні вимоги, системні вимоги, атрибути якості. Збирання, аналіз та специфікація вимог. Діаграма прецедентів. Ідентифікація акторів та виявлення прецедентів. Зв’язки між прецедентами. Використання, включення, розширення й успадкування прецедентів. Уточнення прецедентів за допомогою текстового опису, діаграм послідовностей та діяльності. Первинне виявлення класів програмної системи. Інтерфейси користувача, граничні об’єкти, об’єкти керування та об’єкти-сутності. Керування вимогами протягом життєвого циклу програмної системи.

  3. ^ Проектування програмних систем на макрорівні. Поділ системи на модулі та об’єднання модулів у підсистеми. Зв’язність модулів. Встановлення залежностей між модулями та підсистемами. Поняття програмного компонента, його інтерфейсу, реалізації та схеми розгортання. Діаграма компонентів. Паралелізм у програмних системах. Планування повторного використання. Бібліотеки, каркаси, зразки. Розподілення підсистем. Оцінювання вимог до апаратних ресурсів. Розподіл завдань за процесорами. Діаграма розгортання. Стратегії керування програмним забезпеченням. Архітектурні стилі.

  4. ^ Проектування класів для компонентів програмної системи. Побудова діаграм станів для об’єктів класів програмної системи, виявлених на етапі аналізу. Визначення операцій. Проектування алгоритмів. Стандартні бібліотеки. Вибір стандартних алгоритмів і структур даних. Доповнення й уточнення множини класів, виявлених на етапі аналізу. Встановлення асоціацій між внутрішніми класами програмного компонента. Вибір і уточнення механізмів повторного використання об’єктів: композиції, успадкування, делегування. Встановлення властивостей атрибутів. Інкапсуляція даних. Призначення операцій класам. Використання системних класів. Захист доступу до атрибутів і операцій. Використання загальнодоступних, приватних і захищених атрибутів і методів. Визначення параметрів методів та їх властивостей. Обробка виняткових ситуацій. Класи виняткових ситуацій та їх ієрархії.
 1. ^ Патерни проектування.

  1. Поняття патерну проектування. Патерни конструювання. Призначення та структура патернів проектування. Класифікація патернів. Патерни «фабричний метод», «абстрактна фабрика», «будівельник», «прототип», «одинак».

  2. ^ Структурні патерни. Патерни «адаптер», «міст», «компонувальник», «декоратор», «фасад», «пристосуванець», «замісник».

  3. Патерни поведінки. Патерни «команда», «інтерпретатор», «ітератор», «посередник», «хранитель», «оглядач», «стан», «стратегія», «шаблонний метод», «відвідувач». Взаємозв’язки патернів.

 1. Тестування й супровід програмних систем.

  1. Методики тестування й організація супроводу програмного забезпечення. Структурне і функціональне тестування програмного забезпечення. Способи функціонального тестування: розбиття за еквівалентністю, аналіз межових значень, діаграми причин і наслідків. Об’єктно-орієнтоване тестування. Тестування на базі помилок та на базі сценаріїв. Тестування поверхової та глибинної структури. Тестування класів і взаємодії класів. Метрики об’єктно-орієнтованих систем. Організація та проблеми супроводу програмних систем.

Література

 1. Ф.П.Брукс мл. Мифический человеко-месяц, М., Наука, 1979, Символ, 2001.

 2. Г.Буч, Объектно-ориентированный анализ и проектирование, М, Издательство Бином, 1998.

 3. Дж.Рамбо, М. Блаха. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка. Спб, Питер, 2007.

 4. С.Б.Липпман, Ж.Лажойе, Язык программирования С++, М., ДМК, 2001.

 5. Б.Страуструп, Язык прграммирования С++, Специальное издание, БИНОМ, М., 2001.

 6. Г.Буч, Дж.Рамбо, А.Джекобсон, Язык UML. Руководство пользователя, М., ДМК, 2000.

 7. Э.Гамма и др. Приемы объектно-ориентированного проектирования. СПб, Питер, 2001


Робочий тематичний план


№ теми
^

Назва теми


Лекцій

Практ.

Всього

1

Стратегії розробки програмних систем

4

4

8

2

Об’єктно-орієнтоване моделювання

6

6

12

3

Аналіз і проектування програмних систем

8

8

16

4

Патерни проектування

6

6

12

5

Тестування й супровід програмних систем

2

2

426

26

52


Теми контрольних робіт


Проект
^

Термін подачі


Кількість балів

1

Моделі класів і об’єктів

5-й тиждень

10

2

Моделювання предметної області

7-й тиждень

10

3

Проектування програмних компонентів

9-й тиждень

10

4

Патерни проектування

12-й тиждень

10


^ Умови визначення навчального рейтингу


№ п/п

Вид контролю

Кількість

Максимум балів

Разом

1

Контрольний проект

4

10

40

2

3

Курсовий програмний проект

Тестування

1

2

20

5

20

10Всього за роботу в триместрі

70

4

Контрольні питання

3

10

30Всього

100


Програму підготував І.О. Завадський

Зав. кафедри

мультимедійних систем В.В. Бублик

Схвалено кафедрою

від 27 грудня 2006р

Протокол № 4.


Схожі:

Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” icon05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconСпеціальність 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології

Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньокваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconКременчуцький національний університет ім. М
Напрям: 050101 Комп'ютерні науки пс: Інформаційні управляючі системи та технології
Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій
Окр «спеціаліст» за спеціальністю 05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»
Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
«спеціаліст» за спеціальністю 05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»
Магістерська програма “Інформаційні управляючі системи та технології” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій
«Інформаційні управляючі системи та технології», 05010105 «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи