Національний університет «києво-могилянська академія» icon

Національний університет «києво-могилянська академія»
Скачати 368.35 Kb.
НазваНаціональний університет «києво-могилянська академія»
Дата29.06.2013
Розмір368.35 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»


Кафедра зв’язків із громадськістю, педагогіки та психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Віце-президент з навчальної роботи

Ожоган В.М.


«_____» _____________2011 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИСоціальне управління
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Галузь знань: 0502. Менеджмент

Напрям підготовки: 8.050201. Менеджмент організацій (спеціалізація «Менеджмент зв’язків з громадськістю»)

Статус курсу: нормативна навчальна дисципліна

Київ 2011^
Структура робочої навчальної програми курсу
“Соціальне управління ”
 1. Мета, основні завдання та предмет курсу.

 2. Тематичний план.

 3. Зміст навчальної дисципліни за темами і модулями.

 4. Плани лекцій.

 5. Плани семінарських (практичних) занять.

 6. Cамостійна робота студентів.

 7. Карта самостійної роботи студентів.

 8. Індивідуально - консультативна робота.

 9. Методика активізації навчального процесу.

 10. Система поточного і підсумкового контролю (контрольні заходи, критерії оцінки знань).

 11. Рекомендована література.1. Мета, основні завдання та предмет курсу “Соціальне управління“.


Метою вивчення курсу “Соціальне управління” є формування організаційного мислення (свідомості) студента як майбутнього фахівця, системного, професійного базового знання та навичок управлінської діяльності конкретними соціальними об’єктами, що допоможе студентам оволодіти різними управлінськими спеціальностями.

Основними завданнями курсу “Соціальне управління ” є:

 • ознайомити студентів з основними етапами розвитку як світової, так і вітчизняної управлінської думки, зокрема, з найбільш значимими концепціями та теоріями з соціального управління, що мали вагомий вплив на розвиток науки управління у світі;

 • сформувати у студентів розуміння особливостей становлення та розвитку соціального управління у світових та вітчизняних дослідженнях соціолого - управлінського спрямування;

допомогти в опануванні студентами загальної теорії соціального управління, технологічними засобами управлінської діяльності, вивченні механізмів управлінської організації сучасного виробництва, а також специфіки управлінської діяльності у сфері політики і культури.

 • навчити застосовувати основні управлінські методи та методики у зв`язку з розрахованим потенціалом об’єкту та середою, в якій він функціонує.

Предметом курсу “Соціальне управління” є така людська дія, що призводить будь-який об’єкт у відповідність з його потребами, законами функціонування і розвитку його потенціалу, а також об’єктно - суб’єктні механізми організації управління цими об’єктами в їх внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язках.


^ 2. Тематичний план курсу

(для всіх спеціальностей та форм навчання)


№ п/п
Назва теми

Всього годин

Лекції

Семінари

ІКР

Самостійна робота студентів

1

Наука управління в системі професійної підготовки.

11

2

2

2

5

2

Наукові засади соціального управління.

11

2

2

2

5

3

Соціальні об’єкти і

суб’єкти управління.

11

2

2

2

5

4

Організаційні засади соціального управління.

1622

2

10

5

Управління соціально-трудовою кооперацією.

11

2

2

2

5

6

Соціальний менеджмент.

10

2

1

2

5

7

Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.

11

2

2

2

5

8

Соціальний консенсус і конфлікт як управлінське явище.

9

2

1

1

5

9

Бюрократія у соціальному управлінні.

9

2

1

1

5

10

Управлінська праця як вид професійної діяльності.

9

2

1

1

5

Аудиторних годин

36

20

16

17

55
^

Всього годин


1083. Зміст навчальної дисципліни за темами курсу.


Тема 1. Наука управління в системі професійної підготовки.

Основна мета та завдання курсу. Особливості методології – поєднання системного, історичного, компаративістського та антропологічного методів на базі застосування синергетичного підходу. Вивчення історії світової та вітчизної управлінської думки через дослідження найбільш вагомих теорій і концепцій соціального управління, наукової спадщини видатних мислителів науки управління. Школи та напрями в історії соціального управління: Ф.Тейлор (школа наукового управління), Дейл Карнегі (основні правила поведінки управлінця з персоналом), А.Файоль (адміністративна доктрина), М.Вебер (концепція ідеальної бюрократії), О.О.Богданов (тектологія).

Соціальне управління як наука і дисципліна, її предметний аналіз, в структуру якої входять: методологічні засади (тектологія Богданова О.О., концепція ідеальної бюрократії М. Вебера, системологія, синергетика), загальнотеоретична база управління сферами та галузями суспільного життя (галузеве управління).

Поняття “організаційне мислення”, “організаційна свідомість”.


^ Тема 2. Наукові засади соціального управління.

Найбільш загальне поняття соціального управління, в структуру якого входить: поняття про системи, що самоуправляються; процес управління як упорядкування систем; цілеспрямованість соціального управління; оптимум в управлінні системами соціального характеру. Співвідношення керівництва і управління, менеджменту.

Управління суспільством, його закони, закономірності, тенденції функціонування і розвитку певних соціальних об’єктів, суспільства в цілому.

Управління та самоуправління. Стихійне і свідоме в соціальному управлінні.


^ Тема 3. Соціальні об’єкти і суб’єкти управління.

Суб`єкт – об`єкт соціального управління, процес його формування.

Cистема суб’єктно-об’єктних відносин, їх рівні. Специфіка формування кожного з видів (рівнів). Політична і соціальна система. Право як основний управлінський інструмент. Ієрархія права з точки зору соціального управління. Делегування управління ( види делегування).

Соціальна сутність влади. Суб’єкт, об’єкт владних відносин. Влада і управління. Держава як основний управлінський інститут. Функції держави по відношенню до суспільства, бізнесу, виробничої діяльності. .

Управління в трудових колективах, їх управлінські функції (внутрішні і зовнішні). Профспілкова управлінська діяльність. Соціальна організація як об’єкт управління. Лідерство і управління.

Організаційна пряма та функціональна залежності в колективах. Роль комунікації та комунікативності в управлінні колективами. Співвідношення особистого, колективного і суспільного інтересів в соціальному управлінні.


^ Тема 4. Організаційні засади соціального управління.


Основні види соціального управління. Управління діяльністю різних колективів, управління системами машин, технологічними процесами та управління процесами, що відбуваються в живих організмах. Управління матеріальним та духовним виробництвами. Політичне управління.

Основні функції соціального управління: прогнозування, програмування, планування, регулювання, координування і контроль. Зв’язок між управлінськими функціями, їх циклічність.

Принципи (правила поведінки) управління. Дві групи принципів управління – принципи, за якими здійснюється самоуправління соціальних об’єктів і принципи управління як виду діяльності.

Методи управління, що засновані на примусі чи переконанні, їх сприйняття об’єктом. Правові та духовно-ідеологічні методи управління.

Соціологічні методи управління. Статистичні та інші соціологічні дані про ступінь забезпеченості раціональної організації, а також про соціально-психологічний стан в колективі, ступінь його зацікавленості і мобільності.

Психологічні методи управління виробництвом, основним завданням яких є формування виробничого колективу з урахуванням психологічного фактора.

Форми соціального управління.


^ Тема 5. Управління соціально - трудовою кооперацією.

Поняття “кооперація праці”. Соціальна кооперація і виробничий поділ праці. Управлінська діяльність як необхідна умова кооперативного об’єднання праці. Управлінська праця і кооперативна праця у виробничій діяльності. Кризові та перехідні стани в управлінні соціальною кооперацією.

Організаційні структури сучасної виробничої системи. Ієрархія управління. Функціональна, лінійна та штабна організація.

Підприємницьке управління. Правові та організаційні основи підприємницького управління.

Світові кооперативні відносини. Державне та міждержавне управління кооперативним співробництвом як системне явище. Глобалізація управління.


^ Тема 6. Соціальний менеджмент.


Розуміння управлінського продукту. Основний продукт соціального управління – організаційний режим. Управлінське рішення як інструментальний продукт управлінської діяльності. Правові і неправові, технологічні і соціально-організаційні рішення управлінця.

Регулювання, координування, контроль по відношенню до режимної організації функціональних підрозділів. Технологічна організація діяльності управлінського персоналу – фактор ефективності управлінських рішень. Поєднання росту компетентності менеджера і рівня розвитку самого об’єкта управління. Просування по службовій драбині – це підвищення ефективності роботи управлінця. Методи підвищення кваліфікації управлінського корпусу.

^ Тема 7. Соціологічне забезпечення управління.


Організація соціологічної роботи на підприємствах, її призначення та можливості. Етапи проведення прикладного соціологічного дослідження. Основним завданням соціологічної роботи є отримання найбільшого обсягу інформації про стан об’єкту управління.

Структура програми соціологічного дослідження. Роль соціологічних досліджень у підготовці й прийнятті управлінського рішення. Соціально-психологічна готовність трудового колективу для виконання управлінських рішень як об’єкт діяльності соціологічної служби. Соціальна служба і соціальна робота у трудових колективах.


^ Тема 8. Соціальний консенсус і конфлікт як управлінське явище.

Соціологічна формула визрівання соціальних конфліктів. Консенсологія. Консенсус(неконсенсус) як глибинний чинник виникнення соціальних конфліктів. Рівні (види) соціального консенсусу.

Основний консенсус(неконсенсус). Соціальна ідентичність (етнічна, релігійна, професійна тощо). Процедурний консенсус чи консенсус з так званих правил гри. Основна вимога до управління стосовно вирішення конфлікту, що виник на основі процедурного консенсусу. Консенсус з питань управління (управлінський консенсус).

Конструктивні і деструктивні конфлікти. Управлінець і соціальний конфлікт: хто кого? Політичні, економічні, духовні конфлікти. Вихід з конфліктної ситуації чи їх вирішення. Компроміс і консенсус. Компромісні управлінські рішення як мистецтво або професіоналізм.


^ Тема 9. Бюрократія у соціальному управлінні.


Поняття бюрократії. Державна бюрократія. Документація і діловодство в управлінні персоналом. Основні вимоги до НОУП: визначення оптимальної чисельності працівників, зокрема, управлінського апарату, стійкий контингент висококваліфікованих кадрів, раціональний розподіл і кооперація учасників трудового процесу, встановлення правильного співвідношення творчої та допоміжної праці, розрахунок часу на той чи інший вид робіт тощо.

Режим “людина-людина”. Бюрократія і управління. Автономізація управління. Діловодство за принципом “все під рукою”.

Профілактика управління як запорука розрахованої ефективності роботи колективу. Підвищення кваліфікації працівників, що особливо стосується менеджерської кваліфікації. Встановлення твердих нормативів управлінської праці, в тому числі управлінського складу. Покращення умов праці, зокрема, управлінської.


^ Тема 10. Управлінська праця як вид професійної діяльності.

Професійні і моральні вимоги до управлінця. Проблема управлінського професіоналізму. Рейтинг управлінця. Наукова організація управлінської праці.

Формальне лідерство як управлінське явище. Формальне лідерство в технологічному процесі. Особисті якості управлінця та неформальна поведінка управлінця.

Критерії ефективності управлінської праці. Управління за результатом: за і проти. Затрати на управління. Економічність в управлінні. Впорядкованість як вищий критерій оцінки управлінської праці.

Сучасний менеджер як управлінець. Особливий вид продукції менеджера, який має критерії ефективності, ціну, місце у прибутках виробництва. Управлінська кар’єра. Визначення своєї здатності до управлінської праці.


^ 4. Плани лекцій.


Лекція 1. Наука управління у професійній підготовці.


Вступ.

 1. Системно-освітні мета і завдання курсу.

 2. Методологія, предмет і структура курсу.

 3. Історія соціального управління.


Лекція 2. Наукові засади соціального управління.


Вступ.

 1. Поняття “соціальне управління”.

 2. Особливості управління суспільством. Стихійне і свідоме управління.

 3. Співвідношення управління і керівництва, управління і менеджменту.


Лекція 3. Соціальні об’єкти і суб’єкти управління .


Вступ.

 1. Суб’єктно – об’єктні відносин соціального управління.

 2. Соціальна сутність влади. Держава як суб’єкт соціального управління.

 3. Управління в трудових колективах.


Лекція 4. Організаційні засади соціального управління.


Вступ.

  1. Функції, методи та форми управління трудовими колективами.

  2. Основні принципи (правила) поведінки керівника.

  3. Стадії управлінського циклу.


Лекція 5. Управління соціально-трудовою кооперацією.


Вступ.

 1. Кооперація праці і управління.

 2. Організаційні форми управління сучасним виробництвом.

 3. Соціологічні і психологічні методи управління виробництвом.


Лекція 6. Соціальний менеджмент.


Вступ.

 1. Поняття “організаційний режим”.

 2. Продукт соціального менеджменту.

 3. Ефективність управлінських рішень.


Лекція 7. Соціологічне забезпечення управління.


Вступ.

 1. Організація соціологічної роботи на підприємствах.

 2. Програма соціологічного дослідження.

 3. Роль соціологічного дослідження у підготовці управлінських рішень.


Лекція 8. Соціальний консенсус і конфлікт як управлінське явище.


Вступ.

 1. Консенсус – неконсенсус - конфлікт.

 2. Рівні (види) консенсусу в соціальному управлінні.

 3. Компроміс і консенсус. Компромісні управлінські рішення.


Лекція 9. Бюрократія в соціальному управлінні.


Вступ.

 1. Основні вимоги до НОУП.

 2. Бюрократія і управління.

 3. Підвищення кваліфікації управлінського персоналу.


Лекція 10. Управлінська праця як вид професійної діяльності.


Вступ.

 1. Управлінський ефект.

 2. Сучасний менеджер.

 3. Управлінська кар’єра.

 4. Тест на здатність до управлінської праці.^

5. Плани семінарських (практичних) занять.
1е семінарське заняття: Науково-методологічні засади соціального управління. 1. Предмет соціології управління.

 2. Школа наукового управління Ф.Тейлора.

 3. Класична або адміністративна школа управління А.Файоля.

 4. Концепція ідеальної бюрократії М.Вебера.

 5. Тектологія О.О.Богданова.2е семінарське заняття: Управління як соціальний феномен.


 1. Управління і самоуправління в соціальних системах.

 2. Стихійне і свідоме управління .

 3. Види делегування управління в соціальних системах.

Практичні завдання:

Самостійно вибрати будь-який соціальний об’єкт і встановити його потреби в управлінні та самоуправлінські можливості.


3е семінарське заняття: Науково-організаційні засади соціального управління.


 1. Функції та види управління.

 2. Основні види соціального управління.

 3. Стадії управлінського циклу.

Практичні завдання:

1.Створити виробничу ситуацію і застосувати будь-який принцип управління.

2.Показати на прикладі практичну дію методу матеріального (нематеріального) стимулювання.


4е семінарське заняття: Трудова кооперація і управління.


 1. Управління поділом праці.

 2. Ієрархія управління в сучасній виробничій системі.

 3. Оптимізація управлінських рішень.

Практичні завдання:

1. Показати принцип, на якому побудована ієрархія управління в обраному соціальному об`єкті.

2. Розрахувати оптимальність певного управлінського рішення.


5е семінарське заняття: Організація соціологічного дослідження і управління.


 1. Розробка програми соціологічного дослідження.

 2. Робочі гіпотези.

 3. Ефективність методів слціологічного дослідження.

Практичні завдання :

1. Застосувати певні соціологічні дані в управлінні соціальним об`єктом.

2.Практична розробка наукових гіпотез, застосування різних соціологічних методів та методик на конкретних прикладах соціологічних досліджень, виконаних студентами.


6е семінарське заняття: Наукова організація управлінської праці .


 1. Підвищення продуктивності управлінської праці.

 2. Результативність в соціальному управлінні.

3. Форми і методи підвищення кваліфікації управлінського персоналу.

Практичні завдання:

1.Показати як практично можна зекономити на управлінні.

2.Визначити якої управлінської підготовки потребує управлінець певного виробничого (соціального) об’єкту.


7е семінарське заняття: Рейтингова система управління.


 1. Основні вимоги до людини, що управляє людьми.

 2. Управлінський продукт. Основні критерії оцінки продукту управління.

 3. Авторитет в управлінні.

Практичні завдання:

1. Визначте, в залежності від певного виробничого (соціального) об’єкту, критерії ефективності роботи апарату управління.

2. На конкретних соціальних ( виробничих) ситуаціях, показати формальну і неформальну поведінку управлінця, порівняти їх ефективність.


8е семінарське заняття: Сучасний менеджер.


 1. Основні вимоги до сучасного менеджера.

 2. Вміння продукувати ідеї.

 3. Моральні якості в структурі професіоналізму управлінця.

 4. Управлінська кар’єра.

Практичні завдання:

1. Розробити структуру знань та навичок управлінця.

2. Застосувати тест своєї готовності до управлінської діяльності та визначити якості, що потребують вдосконалення в подальшій студентській роботі.


^ Методичні пояснення до семінарських занять.


Семінарське заняття – це самостійна творча робота студентів по вивченню матеріалу теми під керівництвом викладача. Воно проводиться у формі вільної, творчої дискусії, обговорення рефератів і доповідей.

^ Основна мета семінарського заняття — це поширення та поглиблення теоретичних положень теми та формування вміння їх практичного застосування, тобто формування навичок використання знань, принципів і методів в своїй майбутній професійній та суспільній діяльності.

Кожен виступ студента на семінарі з основних питань, а також реферат або доповідь мусять складатися з наступних елементів:

а) характеристика основних наукових джерел, в яких висвітлюються дане питання;

б) сутність і зміст теорії даного питання;

в) реалізація теорії в практичній діяльності;

г) висновки.

На реферати і доповідь надається 10-15 хвилин; на виступ з основного питання до 7ми хвилин, на додаткові виступи і пояснення до 3х хвилин.

Виступи мусять бути у переважній більшості за власним бажанням студента.

Для обговорення питань семінару використовуються наступні методи:

• творча, вільна дискусія;

• “круглий стіл”, мозковий штурм;

• контент-аналіз документів, наукових джерел;

• порівняльний аналіз ефективності теоретичних і методологічних концепцій;

• аналіз результатів тестових опитувань та інші.


^ 6. Самостійна робота студентів.


Теми самостійного опрацювання та написання рефератів.


1. Політична система в структурі соціального управління. • Управлінські можливості держави.

 • Право як управлінське явище.

 • Управлінські функції трудових колективів (внутрішні і зовнішні)


2. Управління матеріальним та духовним виробництвом. • Порівняльний аналіз економічних методів в матеріальному і духовному виробництвах.

 • Юридичні питання бізнесу .

 • Методи управлінського стимулювання в духовній сфері.

 • Психологічний клімат і управління.
 1. Консенсус та конфлікт в управлінні трудовими колективами.
 • Правове врегулювання трудових відносин.

 • Економічний, політичний та духовний консенсуси.

 • Компромісні управлінські рішення.


Методичні вимоги до виконання самостійної роботи студентів з курсу “Соціальне управління”


Cамостійна робота студентів є однією з важливих форм організації навчання, оволодіння навчальним матеріалом і надбання навичок використання теорії і методології в практичній діяльності у вільний від аудиторних навчальних занять час. Самостійна робота студентів – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача.

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

У ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, визначається навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Самостійна робота над навчальною дисципліною (курсом) для студентів може включати різні форми, які визначаються робочою навчальною програмою, в залежності від мети, завдань та змісту навчального курсу і, зокрема:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • опрацювання та аналіз наукової літератури;

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять;

 • підготовка до контрольних модульних робіт та інших форм поточного контролю;

 • систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та підсумковим заняттям;

 • відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних дисциплін;

 • аналіз конкретної управлінської ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

 • виконання індивідуальних завдань (написання реферату за заданою проблематикою, підготовка аналізу певних наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів за визначеною тематикою, їх пошук (підбір) та конспектування, аналітичний розгляд наукової публікації з конкретної наукової проблеми соціального управління, що найбільш зацікавила студента, участь у практикумі, що спрямований на вироблення певних навичок роботи з соціологічним інструментарієм тощо).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань відносяться: написання рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних робіт за заданою тематикою, власних досліджень до олімпіад, конференцій, проведення індивідуальних наукових експрес - досліджень (за власним бажанням студента), вивчення світового досвіду організації управлінської діяльності, аналіз сучасної практики управлінської діяльності різних рівней та сфер суспільного життя та їх впливу на соціальні процеси у суспільстві.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (у тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях).


^ 7. Карта самостійної роботи студентів з курсу “Соціальне управління”.

Для студентів всіх спеціальностей при підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК).^ Види самостійної роботиПланові терміни виконання


Форми контролю та звітності

Макси-мальна кількість балів

^ Денна форма навчання

I. Обов’язкові


^ За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях

1. Підготовка до семінарських занять.

Відповідно до робочої навчальної програми.

Активна участь у семінарських заняттях.


60

1.1.1. Науково-методологічні засади соціального управління.

.

3-4

тиждень


____”____
1.1.2. Управління як соціальний феномен.

5-6

тиждень

____”____
1.1.3. Науково-організаційні засади соціального управління

7-8

тиждень

____”____
1.1.4. Трудова кооперація і управління.

9-10 тиждень

____”____
1.1.5. Організація соціологічного дослідження і управління.

11-12 тиждень

____”____
1.1.6. Наукова організація управлінської праці..

13-14 тиждень

____”____
1.1.7. Рейтингова система управління.


15

тиждень


____”____
^ За виконання модульних (практичних) завдань.

1.2. Підготовка до 1-го модульного завдання.3-е

семінарське

заняття

Перевірка правильності виконання модульних

(практичних) завдань


10 за 1 модуль.

10 х 2= 20

1.2.1. Науково-методологічні засади соціального управління:

а/ управлінський гуманізм і управлінський розрахунок в історії менеджменту;

б/ організація і дезорганізація, організація і управління у синергетичній управлінській думці._____”__________”_____


1.2.2. Науково-організаційні засади соціального управління:

а/ участь об`єкта управління у підготовці і прийнятті управлінського рішення;

б/ критерії оцінки ефективності управлінського плану, програми, контролю.

в/ співвідношення управління і адміністрування.


1.3. Підготовка до 2-го модульного заняття.

6-е семінарське

заняття

____”____
1.3.1. Організаційна свідомість

( мислення ) суспільства, нації, трудового колективу, особи.___”____


____”____
1.3.2. Соціологічні дослідження в управлінні:

а/ розробка наукових гіпотез, застосування соціологічних методів дослідження об`єкта управління;

б/ використання соціологічних досліджень в управлінській практиці.___”________”____

_____”_____
1.3.3. Рейтингова система управління:

а/ визначення ефективності апарату управління;

б/ порівняльний аналіз формальної і неформальної поведінки управлінця;____”_________”_____


^ За виконання завдань для самостійного опрацювання.

  1. Написання реферату за наступною тематикою.


Протягом

семеструОбговоре-ння (захист) матеріалів реферату під час ІКР.5


  1. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою курсу.


Протягом семестру

Розгляд підготов-лених матеріалів під час ІКР.5

1.1.1 Управлінські можливості держави.____”____

.


____”____
   1. Управлінські функції трудових колективів (внутрішні і зовнішні).


____”____


___”___

   1. Юридичні питання бізнесу.

____”____

___”___
   1. Методи управлінського стимулювання в духовній сфері.


____”____


___”___
   1. Психологічний клімат і управління.

____”____

___”___
   1. Правове регулювання трудовими відносинами.

____”____

___”___
   1. Порівняльний аналіз управлінських методів в матеріальному і духовному виробництвах.


____”_______”___
   1. Економічний, політичний і духовний консенсуси.

____”____

___”___

^ Разом балів за обов’язкові види СРС90

II. Вибіркові

^ За виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання (2 з 4):

2.1. Практикум ( тренінги у малих групах)

Протягом

семестру


Оцінка наробленихнавичок


10

2.2. Практикум (соціологічне дослідження).


Протягом

семестру

Обгово-

рення результатів проведеної роботи під час ІКР.10

2.2.1. Формулювання проблеми (теми) соціологічного дослідження.

____”____


___”___
2.2.2. Постанова мети та завдань соціологічного дослідження.

____”____


___”___

2.2.3. Підбір методів соціологічного дослідження.

____”____

___”___
2.2.4. Вироблення гіпотез соціологічного дослідження.

____”____

____”____
2.2.5. Підготовка програми соціологічного дослідження.

____”____

___”___
2.3. Тестування з тем курсу (тестування на готовність до управлінської діяльності)


____”____

Перевірка правильно-сті відповідей10

2.4. Участь в студентських наукових конференціях з тем курсу.


Квітень

кожного навчального року


Доповіді на наукових студентсь-ких конферен-ціях.10

^ Разом балів за вибіркові види СРС

10

Разом балів за СРС

100^ 8. Індивідуально – консультативна робота.


 1. Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу.

 2. Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі.

 3. Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами є: розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною індивідуалізацією та урахуванням його психофізичних особливостей і академічної успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця.

 4. Навчальний час, відведений для індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами, визначається навчальним планом і становить 10-20% загального обсягу навчального часу (в залежності від форми навчання та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки), відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

 5. Індивідуально-консультативна робота (ІКР), як правило, проводиться у вигляді індивідуальних занять і консультацій.

 6. Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття можуть проводитися у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, перевірки виконання завдань з СРС, екскурсій, наукових гуртків тощо.

 7. Консультація – це одна з форм організації навчального процесу, що проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів, їх практичного застосування. В залежності від змісту та призначення виділяють наступні види консультацій:

 • тематичні – проводяться за певними темами курсу або за найбільш складними питаннями програмного матеріалу;

 • цільові – використовуються перед проведенням модуля або іншого виду поточного чи підсумкового контролю;

 • активні консультації – консультації з використанням активних методів навчання (наприклад, у формі прес-конференції);

 • консультації з самостійної роботи – проводяться при підведенні підсумків СРС, в процесі роботи студентів над рефератами та практикумами тощо.

Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами здійснюється відповідно до графіка, складеного кафедрою, в якому визначено форми індивідуально-консультативної роботи (індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо), а також час проведення занять та аудиторія (які узгоджуються з навчальним відділом).


^ 9. Методика активізації форм навчання у процесі викладання курсу

Соціальне управління”.

Для активізації навчального процесу та навчально-пізнавальної діяльності студентів використовуються:

  • проблемні лекції;

  • організація і проведення індивідуальних соціологічних експрес-досліджень;

  • участь студентів у науково-дослідницькій роботі;

  • семінари - “круглі столи”;

  • семінари-дискусії;

  • мозкові атаки;

  • кейси;

  • рольові ігри;

  • аналіз аттракторів і аттрактивних систем тощо.


^ 10. Система поточного і підсумкового контролю

(контрольні заходи, критерії оцінки знань).


Система контролю та оцінювання знань студентів з курсу “Cоціальне управління” здійснюється за результатами поточного модульного контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.

Об’єктом оцінювання знань студентів в процесі поточного контролю є:

 1. систематичність, активність та змістовність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу курсу на семінарських заняттях;

 2. рівень виконання модульних завдань;

 3. виконання завдань для самостійного опрацювання.

Систематичність, активність та змістовність роботи студента протягом семестру оцінюється від 0 до 100 балів. Бали студент може отримати за:

 1. активність студента в обговорюванні питань семінарів – 60 балів;

 2. за виконання модульних (контрольних) завдань (10 за 1 модуль, 10 х 2 = 20 балів);

 3. за виконання роботи для самостійного опрацювання обов’язкових завдань – 10 балів;

 4. за виконання роботи для самостійного опрацювання вибіркових завдань –10 балів.

Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних модульних робіт і тестових вправ.

З курсу “Соціальне управління” передбачається виконання 2х модульних завдань.

Перше модульне завдання містить питання предмету, об’єкту, методології курсу “Соціальне управління”. З’ясування науково-організаційних засад управління (функцій, принципів, видів та методів соціального управління), виконання практичних завдань, що спрямовані на вироблення навичок проведення соціологічних досліджень стану об’єкту.

Поточний контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи.

Оцінювання першого модульного завдання здійснюється від 0 до 10 балів.

Друге модульне завдання складається з практичних завдань, які спрямовані на перевірку спроможності студента приймати правильні “незбиткові” управлінські рішення , виходячи з конкретної соціальної ситуації та вміння застосовувати управлінський принцип (режим) зворотнього зв’язку.

Студент проходить тестування з вище вказаної проблеми соціального управління, а результати тестування формуються у загальну оцінку від 0 до 10 балів. 10 балів студент отримує за умови успішного виконання всіх тестових вправ.

Підсумковий контроль знань студентів з курсу здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку:


^ Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ЕСТS

90-100

відмінно

зараховано

A


80-89

добре

зараховано

B


70-79

C


66-69

задовільно

зараховано

D


60-65

E


21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано – з можливістю повторного складання заліку

FX


0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано – з обов`язковим повторним вивченням дисципліни

FДля оцінювання відповідей студентів на семінарах, виконання контрольних модульних завдань, підготовки рефератів з курсу “Соціальне управління” використовуються наступні критерії:

 • ^ Відмінному рівню (10 балів) відповідає теоретично правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; уміння використовувати теорію і методологію в соціальній практиці, для аналізу економічних, політичних, соціальних і духовно-культурних процесів.

 • ^ Задовільному рівню (8 балів) відповідає в цілому правильна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав достатній рівень знань програмного матеріалу курсу “Соціальне управління”, але недостатні знання рекомендованої літератури.

 • ^ Незадовільному рівню (6 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на поставлене питання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях програмного матеріалу або нічого не відповів.^ 11. Рекомендована література. 1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. – М., 1999.

 2. Алексич М.Т. Социология и менеджмент. – М., 1995.

 3. Американская социлогическая мысль. – М., 1994.

 4. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М., 1995.

 5. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация: Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. - К., 2002. – 436 с.

 6. Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. – М., 1989.

 7. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. – Питер, 2000.

 8. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

 9. Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен. – К., 2000. – 182 с.

 10. Галкина Т.П. Социология управления. - М., 2001.

 11. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій. - К., -2005. – 156 с.

 12. Еліас Норберт. Процес цивілізації: Соціогенетичні і психогенетичні дослідження. – К.: Альтернатива, 2003. – 672 с.

 13. Зудіна Л.Н. Организация управленческого труда. – М., 1997.

 14. Іпатов Е.Ф., Павловський В.В., Левківський К.М. Психологія управління в бізнесі: Навч. посіб.- Х. – К.: НМЦВО, 2000. – 320 с.

 15. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Формирование системы управления персоналом. - М., 1993.

 16. Коваленко Н.П. Вступ в теорію організації. - Одеса, 1997.

 17. Колос Б. Управління державою ІІІ тисячоліття, або стратегія і тактика побудови Української національної держави. - Львів: Ініціатива, 2004. – 979 с.

 18. Конституція України. Офіц. Видання Верх. Ради України. – 1996.

 19. Конфлікт у політичному житті сучасної України. / Бойченко С.Г., Ребкало В.А., Хворостецкий О.І. – К., 1997.

 20. Кравченко А.И. История менеджмента. – М., 2000. – 352 с.

 21. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент: Учеб. пособ. – М., 1995.

 22. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту. – К., 2000. – 336 с.

 23. Кремень В.Г. Україна : проблеми самоорганізації. У 2-х томах. – К.: Промінь, 2003. - 384 с.

 24. Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации: Учеб. пособ. – М., 1999.

 25. Лега В.В. Элементы анализа управления. – Харьков, 1990.

 26. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. – М., 1995.

 27. Лукашевич М.П. Теория и практика самоменеджмента. – К., 2002.

 28. Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства: Пер. с англ. – Мн.: ООО “Попурри”, 2001. - 288 c.

 29. Маркіна І.А. Методологія сучасного управління. – К., 1997.

 30. Марков Марко. Теория социального управления.- М., 1978.

 31. Марков Марко. Технология и еффективность социального управления. – М., 1982.

 32. Мартиненко Н.М. Менеджмент фірми. – К., 1995.

 33. Наука управляти: з історії менеджменту. – Хрестоматія: Навч.посібник / Упоряд. І.О. Слєпцов; Пер.з рос. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

 34. Организационное управление: Учеб. пособ./ Н.И. Архипова, В.В. Кульба, С.А. Косяченко и др. – М., 1998.

 35. Основы социального управления.: Учеб. пособ. /А.Г.Гладышев. В.Н.Иванов и др. – М., 2001. – 271 с.

 36. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Львів: Літопис, 2002. – 197 с.

 37. Патрушев В.И. Ввведение в теорию социальных технологий. - М., 1998.

 38. Почепцов Г.Г. Стратегия: инструментарии по управлению будущим. К., 2005. – 377 с.

 39. Пугачов В.П. Руководство персоналом организации: Учебник – М., 1998..

 40. Пушулин М.П. Социальное управление: Синергетическая парадигма - М., 2003..

 41. Радугин А.А.,Радугин К.А. Введение в менеджмент: основы организаций и управление. - Воронеж, 1995.

 42. Рибаков Л.А. Філософія структур організацій : Еволюційний підхід. К., 1997.

 43. Розанова В.А. Психология управления: Учеб. пособие. – М.: ЗАО “Бизнес-школа” , 2000.

 44. Сергейчук А.В. Социология управления: Учебник. – Санкт-Петер., 2002.

 45. Смирнов Е.А. Основы теории организации. – М., 1998.

 46. Соломатин Н.А. Управление производством: системные представления. – М., 1993.

 47. Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком / П.В.Мельник та ін. – Ірпінь, 2000.

 48. Социальный менеджмент: Учеб.пособ./ В.Н.Патрушев, Н.С.Данакин и др. – М., 2001.

 49. Теорія та практика управління у трансформаційний період. – Донецьк, 2001.

 50. Управление – это наука и искусство. /А.Файоль, Г. Емерсон, Ф.Тейлор, Г. Форд. – М., 1992.

 51. Управление по результатам. Пер. с финс. - М., 1993. – 603 с.

 52. Уткин Е.А. Кочеткова А.И. Практикум по курсу менеджмента. - М., 1998.

 53. Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей. – К., 2003.

 54. Чернявський А.Д. Організація управління : Навч. Посіб. – К., 1998.

 55. Шевелёв В.Н. Социлогия управления: Учеб. пособ.. – Ростов –н/Дону, 2004.

 56. Шегда А.В. Основи менеджменту. К., 1997.

 57. Шепелєв М.А. Глобалізація управління як мегатенденція сучасного світового розвитку. – К., 2004.

 58. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словник. – М., 2000.Схожі:

Національний університет «києво-могилянська академія» iconНаціональний університет «києво-могилянська академія»

Національний університет «києво-могилянська академія» iconПравнича лінгвістика у системі сучасної мовної освіти правників ©Артикуца Н. В. Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Висвітлюється досвід розроблення нових курсів з правничої лінгвістики у Центрі ін­но­ваційних методик правової освіти Національного...
Національний університет «києво-могилянська академія» iconНаціональний Університет “Києво–могилянська Академія”
Тема ХХ століття в Європі як “час комунікації”: виклик старій риториці. (6 год.)
Національний університет «києво-могилянська академія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Національний університет «києво-могилянська академія» iconНаціональний Університет “Києво–могилянська Академія”
Тема I. Лекція ХХ століття в Європі як “час Світу Людини”: риторичний вимір. (4 год.)
Національний університет «києво-могилянська академія» iconНаціональний університет „Києво-Могилянська академія”
...
Національний університет «києво-могилянська академія» iconThe orange revolution” in the context of s. Huntington’s theory of “waves of democratization”
Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові Записки. Том 82. Політичні науки, 2008, с. 66-69
Національний університет «києво-могилянська академія» iconНаціональний університет” Києво-Могилянська Академія”
Студентам, які з поважних причин не мали змоги виступити на семінарі, дозволяється скласти компенсаційний залік у дні консультацій...
Національний університет «києво-могилянська академія» iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра української мови робочий тематичний план
Тема Лекція. Синтаксис як розділ мовознавства. Місце синтаксису в мові як системі систем
Національний університет «києво-могилянська академія» iconНаціональний університет “Києво-Могилянська академія”
Реалізація цієї мети досягається шляхом вивчення філософської спадщини головних представників європейського раціоналізму ХVІІ ст....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи