Робіт І дипломних проектів icon

Робіт І дипломних проектів
НазваРобіт І дипломних проектів
Сторінка2/12
Дата29.06.2013
Розмір1.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

УДК 658.5:005.591.6:622.691.4.052^ Аналіз та синтез АСК ГПА з прилеглою ділянкою трубопроводу


Виконавець: ст. гр. АТм-07-1 Кондрат Т. Т.

Керівник: к.т.н., доц. Когутяк М. І.

Захищено: 05.06.12 р.

86 с.: 30 рис., Бібліогр.: 19 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: модель типового газоперекачувального агрегату з прилягаючим трубопроводом.

Мета роботи: розроблення та синтез нечітких та нейроконтролерів для типового газоперекачувального агрегату з прилягаючим трубопроводом з метою забезпечення найкращої якості регулювання.


У магістерській роботі проаналізовано методи та підходи з тематики синтезу систем нечіткого виводу та нейромереж.

Синтезовано модель компресорної станції в пакеті Simulink програмного продукту MATLAB, проведено імітаційне моделювання системи керування з класичним ПІД-регулятором, знайдено оптимальні параметри, оцінено якість системи.

Синтезовано системи керування газоперекачувальним агрегатом з використанням нечітких контролерів та контролерів на основі нейромереж, проведений аналіз якості САК.


УДК 681.5.015


Мікропроцесорна система обробЛЕННЯ технологічної інформації газороздільних систем


Виконавець: ст. гр. АТм-07-1 Жук В. В.

Керівник: к.т.н., доц. Борин В. С.

Захищено: 05.06.12 р.

65 с.: 27 рис., Бібліогр.: 7 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: основи існуючої функціональної схеми газокомпресорного агрегату.

Мета роботи: розробити контролер збору 16 аналогових сигналів напруги від датчиків (стандартний діапазон +/-10В). Розглянути недоліки мікропроцесорної системи обробки технологічної інформації газорозподільних систем, дослідити можливі варіанти вирішення проблем. Розробити сучасне програмне забезпечення, яке б змогло забезпечити бажані характеристики програми.


У магістерській роботі розроблено модель газоперекачувального агрегату з прилеглими ділянками трубопроводів, що дало можливість провести дослідження даного об’єкта в режимі імітаційного моделювання на реальних експлуатаційних режимах.

Синтезовано АСК регулювання, а також розроблене програмне забезпечення з використанням мікроконтролера, яке дозволило підтвердити ефективність роботи контролерів.

Вирішено питання комплексної автоматизації виробництва у всіх галузях народного господарства.


УДК 681.5.015


^ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДЦЕНТРОВИХ НАГНІТАЧІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ З ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ ЯК об’єктІВ керування


Виконавець: ст. гр. АТм-07-1 Лесів Є. М.

Керівник: д.т.н., проф. Семенцов Г. Н.

Захищено: 05.06.12 р.

73 с.: 24 рис., Бібліогр.: 17 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: явище помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом.

Мета роботи: дослідження динамічних властивостей відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату з газотурбінним приводом.


У магістерській роботі статистичні характеристики продуктивності і ступеня підвищення тиску газу відцентрового нагнітача, що дало змогу визначити функцію передачі відцентрового нагнітача ГПА з газотурбінним приводом. Визначено функцію передачі нагнітача, амплітудно-фазову, перехідну і частотні характеристики, що дає змогу використати їх під час синтезу системи автоматичного антипомпажного регулювання ВН ГПА з газотурбінним приводом.

В результаті досліджень розроблено математичну модель нагнітача, за допомогою якого можна вирішувати задачу автоматичного регулювання і захисту відцентрового нагнітача від помпажу, що сприяє підвищенню надійності роботи ГПА.


УДК 004.9: 622.248.3Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при керуванні процесом буріння

в умовах ускладнень


Виконавець: ст. гр. АТм-07-1 Сенюк Л. Б.

Керівник: к.т.н., доц. Шавранський М. В.

Захищено: 05.06.12 р.

130 с., 20 рис., Бібліогр.: 15 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: процес буріння свердловини на нафту і газ в умовах ускладнень.

Мета роботи: синтез інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень під час керування процесом буріння в умовах ускладнень.


В магістерській роботі розглянуто питання систем контролю з метою запобігання аварій та ускладнень у процесі буріння, що базується на аналізі нечіткої (нечислової) інформації про параметри процесу буріння.

Розроблена ІСППР включає в себе лінгвістичний опис технологічних ситуацій, пов'язаних з ви­никненням аварій та ускладнень у процесі буріння свердловин, яким керуються технологи-оператори при прийнятті рішення про можливу аварію з метою її запобігання. ІСППР дозволяє контролювати параметри процесу буріння в реальному часі в умовах невизначеності, що дає можливість досягти вищих техніко-економічних показників та запобігти виникненню аварій.

Результати дослідження стосовно розробки ІСППР для запобігання аварій та ускладнень реалізовані на базі інтегрованого математичного пакету MATLAB (бібліотека Fuzzy Logic Toolbox).


УДК 681.5:622.24.051Нейромережева система автоматизованого контролю технічного стану бурових доліт У процесі буріння свердловин на нафту і газ


Виконавець: ст. гр. АТм-07-1 Чуприн Р. Ю.

Керівник: к.т.н., доц. Чигур І. І.

Захищено: 05.06.12 р.

83 с.: 32 рис. Бібліогр.: 17 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: невизначеність результату контролю технічного стану долота.

Мета роботи: підвищення ефективності процесу буріння і попередженні аварійних ситуацій шляхом отримання інформації про фактичний стан долота на вибої свердловини.


У магістерській роботі розглянуто модель нейромережі Кохонена. Проаналізовано алгоритм навчання СОМ, який дає змогу працювати в умовах невизначеності. Побудовано модель самоорганізувальної мапи для ідентифікації і контролю ускладнень та передаварійних ситуацій у процесі буріння в програмному середовищі Matlab. Адаптовано нейромережу для роботи в реальному маштабі часу.

В результаті дослідження розроблено інформаційну модель ідентифікації передаварійних ситуацій і ускладнень, яка дозволяє запобігти перетримці долота на вибої свердловини, що попереджує виникнення аварійних ситуацій.

Вперше запропоновано і розроблено модель нейромережі Кохонена, яка дозволяє оператору-бурильнику приймати ефективні рішення про попередження аварійних ситуацій і ускладнень, викликаних входом долота в зону АВПТ, поглинання технологічних рідин, прихоплювання колони труб, флюїдопроявленням тощо.


^ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В

СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКИ


ВИПУСКНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ


УДК 681.518.5:622.691.4 – 192


РозробЕННЯ методу діагностування лопатевого апарату ГПА та Його алгоритмічного і програмного забезпечення


Виконавець: ст. гр. СУ-07м Федьків Т. Б.

Керівник: д.т.н., доц. Олійник А. П.

Захищено: 28.05.12 р.

127 с.: 11 табл., 22 рис., 8 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 22 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: процеси деформування лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів (ГПА) компресорних станцій, які викликають зміну його технічного стану.

^ Мета роботи: підвищення надійності та ефективності експлуатації ГПА шляхом розроблення методу діагностування технічного стану його лопатевого апарату.


У магістерській роботі розроблено математичну модель процесу деформування лопаті ГРА з використання апарату аналітичного та чисельного наближення форми лопаті; математичну модель плоскопаралельного обтікання крилового профілю ідеальною нестисненою рідиною; методику оцінювання зміни геометричних характеристик лопаті – площі поперечного перерізу та його моментів інерції; методику розрахунку аеродинамічних параметрів профілю лопаті; програмне забезпечення для моделювання процесу обтікання лопаті еліптичного або крилового профілю та визначення її форми.

Проведено комплекс розрахунків модельних та діючих ділянок з метою оцінювання аеродинамічних характеристик профілів залежно від зміни їх геометрії, а також змінених геометричних характеристик – площі поверхні та моментів інерції.

УДК 004.62:004.514


РозробЛЕННЯ та впровадження автоматизованої системи документообігу деканату


Виконавець: ст. гр. СУм-07 Галавай Ю. Р.

Керівник: д.т.н., проф. Заміховський Л. М.

Захищено: 28.05.12 р.

171 с.: 17 табл., 81 рис., 6 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 31назва


Об’єкт дослідження та розроблення: процес електронного документообігу деканату факультету автоматизації та комп’ютерних наук.

^ Мета роботи: розроблення системи електронного документо-обігу деканату факультету автоматизації та комп’ютерних наук.


У магістерській роботі детально проаналізовано існуючі програмні продукти для забезпечення електронного документообігу; визначено оптимальні вимоги до системи автоматизації процесу документообігу.

Реалізовано базу даних, в якій централізовано зберігається вся інформація.

Створено програмні механізми, які забезпечують просту роботу з даними; вебпроект для подальшого впровадження в експлуатацію з урахуванням можливостей розширення.

Розроблено необхідні механізми оперування і обробки даних; інтерфейс користувача для роботи з цією системою; механізми створення звітів.

УДК 681.536.5


^ РозробЛЕННЯ і дослідження характеристик автоматизованої системи визначення положення руки на основі ємнісних давачів


Виконавець: ст. гр. СУм-07 Голубяк І. В.

Керівник: к.т.н., доц. Ровінський В.А.

Захищено: 28.05.12 р.

107 с.: 7 табл., 34 рис., 5 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 42 назви


Об’єкт дослідження та розроблення: системи визначення положення руки та маніпулятивні системи вводу інформації для ЕОМ.

Мета роботи: розроблення автоматизованої системи визначення положення руки на основі ємнісних давачів.


У магістерській роботі розроблено математичну модель процесу визначення положення об’єкту за даними одержаними в результаті вимірювання електричного поля в трьох точках; функціональну схему системи вимірювання положення провідних об’єктів на основі ємісно-фазових здавачів.

Проведено мінімізацію схеми для забезпечення її оптимальної реалізації з точки зору мінімальної кількості та вартості використаних електронних компонетів; тестування методик шляхом порівняння одержаних результатів з результатами, одержаними з використанням інших методів.

Створено алгоритмічне та програмне забезпечення для системи оцінювання положення руки в просторі над клавіатурою ЕОМ; апаратне забезпечення на основі трьох ємнісно-фазових здавачів для системи визначення положення руки в просторі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Робіт І дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Робіт І дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та...
Робіт І дипломних проектів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міжнародний науково – технічний університет ім академіка Ю. Бугая
Цей стандарт установлює загальні вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, дипломних проектів, курсових проектів (робіт),...
Робіт І дипломних проектів iconГрафік захисту дипломних проектів (робіт) гр. Омт-09с

Робіт І дипломних проектів iconГрафік захисту магістерських кваліфікаційних робіт І дипломних проектів за спеціальністю 07010501

Робіт І дипломних проектів iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Робіт І дипломних проектів iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Робіт І дипломних проектів iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Робіт І дипломних проектів iconНаказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с
Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с факультету Комп`ютерних наук І технологій затвердити наступні теми дипломних проектів І призначити...
Робіт І дипломних проектів iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи