Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую icon

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую
Скачати 132.13 Kb.
НазваФорма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую
Дата15.01.2013
Розмір132.13 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

_____________________________________________________________________


(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія)_______________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення___________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


______ – 20___ рік


Робоча програма ____________________________________________для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. „___” ________, 20__ року- __ с.


________________________________________________________

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол від. “____”________________20__ року № ___


Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ..............

Завдання .....................

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ..........

Тема 1. ......

Тема 2 . ....

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва

Тема 1. Назва

Тема 2. Назва

Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2. Назва

Тема 1. Назва

Тема 2. Назва

Разом за змістовим модулем 2
^

Усього годин


Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-^

Усього годин^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

...

...

2

...

...
Разом


9. Індивідуальні завдання


^ 10. Методи навчання


11. Методи контролю

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.


Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.


Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

^ Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. ......

14. Рекомендована література

Базова

1. .....


Допоміжна

1. ......

15. Інформаційні ресурси


  1. .....Схожі:

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconПовна назва вищого навчального закладу
Кафедра (предметна, циклова комісія) ґрунтознавства і географії ґрунтів
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconФорма № н 03 (повне найменування вищого навчального закладу) щоденник практики

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconПро приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconФорма № н 01 (повне найменування вищого навчального закладу) (повна назва кафедри, циклової комісії) курсовий проект

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки(спеціальність)економіка та підприємницто,

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка І підприємництва, Маркетинг

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconМ. М. Горького (повне найменування вищого навчального закладу) " затверджую " Проректор за наукової роботи професор Зінкович І. І. " " 2012 р. Робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні Вченої ради
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) менеджмент І адміністрування, «Менеджмент»

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) менеджмент І адміністрування, «Менеджмент»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи