Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 icon

Навчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
Скачати 47.44 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
Дата02.10.2012
Розмір47.44 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

НАВЧАЛЬНО- Й НАУКОВО-ДОСЛІДНА

РОБОТА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

(реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання)
Навчально-методичний посібник для студентів

Київ - "Ленвіт"


2010


УДК 811.161.2:378.147:371.214.114

П25 ББК 81.2Укр

Пентилюк М. Л., Гайдаєнко I. B., Окуневич Т. Г. та ін.

П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання): Навчально-методичний посібник для студентів. — К.: Ленвіт, 2010. — 120 с.

ISBN 978-966-8995-33-0

Посібник містить практичні рекомендації щодо організації навчально- й науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців філологічного профілю. Мета методичних рекомендацій допомогти студентам ВНЗ філологічного профілю, оволодіти технологією написання реферата, курсових та випускних (дипломних, магістер- ських) робіт, підготувати й захистити їх. Рекомендується для студентів II-V (VI) кypciв очної, заочної та екстернатної форм навчання i викла- дачів філологічних факультетів (інститутів).

ББК 81.2 Укр Рекомендовано Міністерством ocвimu i науки України (Лист № 1/11-5973 від 23.07.2009 р.)

Рецензенти: Олексенко В.П. - доктор філологічних наук, професор, директор інституту філології та журналістики, завіду- вач кафедри журналістики Херсонського державного університету

^ Горошкіна О.М. - доктор педагогічних наук, професор, завідуувач кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету iмeнi Тараса Шевченка

^ ТОВ "Видавництво «Ленвіт» "

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єкта видавничої

справи ДК № 743 від 24.12.2001 р.

ISBN978-966-8995-33-0 © Пентилюк M.I., Гайдаєнко I.В.,

Окуневич Т.Г. та ін., 2010

3MICT

Передмова 4

РОЗДІЛ 1. Основні вимоги до написання рефератів 5

 1. Вимоги до підготовки реферативних робіт 5

 2. Вимоги до написання реферату 6

 3. Структура реферату 6

 4. Поради до написання реферату 7

РОЗДІЛ 2. Вимоги до написання й захисту курсових робіт …….. 9

 1. Методичні поради до написання курсових робіт .. 9

 2. Керівництво курсовими роботами 10

 3. Календарний план виконання курсових робіт. 11

 4. Основні вимоги до написання курсових робіт 11

 5. Структура курсової роботи............... 14

 6. Етапи підготовки курсової роботи...............................................17

 7. Етапи виконання курсової роботи 22

 8. Технічне оформлення роботи 25

 9. Оцінювання курсової роботи 29

 10. Захист курсових робіт . 30

РОЗДІЛ 3. Основні вимоги до написання й захисту випускних

робіт …32

 1. Загальні положення про виконання робіт .32

 2. Нормативні параметри форматування наукової роботи .35

 3. Основні вимоги до випускних робіт 36

 4. Методика та організація наукового дослідження 37

 5. Структура випускної роботи ……………48

 6. Типові помилки в написанні й оформленні курсових та випускних робіт 55

РОЗДІЛ 4. Вимоги до написання, оформлення й захисту

дипломних робіт . 58

 1. Вимоги до написання дипломної роботи 58

 2. Порядок підготовки дипломної роботи 60

 3. Структура дипломної роботи ...64

РОЗДІЛ 5. Вимоги до написання магістерських робіт 65

 1. Загальні вимоги до наукового дослідження 65

 2. Структура магістерської роботи 67

 3. Співпраця магістранта з науковим керівником ….... 67

 4. Етапи роботи над магістерським дослідженням 69

 5. Захист i критерії оцінювання магістерської роботи 71

Додаток А 74

Додаток Б 77

Додаток В 89

Додаток Г ... 101

Додаток Д 116

Список використаних джерел .................................................................118

ПЕРЕДМОВА

Одним з ефективних шляхів підготовки майбутніх філологів, учи- телів-словесників є поліпшення організації самостійної та дослід- ницької роботи студента, підготовка їх до творчої діяльності.

Студент за час свого перебування в університеті повинен не лише глибоко засвоїти теоретичний матеріал із загальнонаукових та фахових дисциплін, підвищити культуру усного та писемного мовлення, добре опанувати методику навчання української мови в середніх освітніх закладах, а й здобути міцні практичні навички самостійно опрацьо- вувати наукову літературу, досліджувати мовні явища, робити певні наукові висновки. Формуванню навичок навчально- та науково- дослідницької роботи у студента сприяють навчальні дисципліни, спецкурси та спецсемінари, участь у гуртках i наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, підготовка реферативних повідомлень тощо. Особливе місце в науково-дослідницькій діяль- ності майбутніх фахівців-філологів займає написання курсових та випускних (дипломних, магістерських) poбіт. Основна мета виконан- ня цих робіт — спонукати студентів до наукової діяльності, стимулю- вати бажання пізнавати філологічні та інші науки, розвивати вміння самостійно й критично осмислювати наукові праці, глибоко вивчати методологічні основи мовознавчої та методичної науки, вибирати з великої кількості літератури той матеріал, що стосується теми до- слідження, висловлювати свої думки, дотримуючись логіки викладу, систематизувати, аналізувати думки вчених, проводити власні спо- стереження, анкетування, експеримент, описувати їх, робити виснов- ки, практично використовувати набуті теоретичні знання з лінгвіс- тики та методики навчання рідної мови.

Метою пропонованого посібника є надання допомоги студентам II-V(VI) кypciв у підготовці й написання навчально- та науково- дослідницьких робіт, передбачених навчальними планами вищої школи філологічного профілю.

Методичні рекомендації адресовані студентам очної, заочної та екстернатної форм навчання. Вони допоможуть подолати труднощі у навчально- та науково-дослідницькій діяльності, забезпечать осво- єння технології підготовки рефератів, курсових та випускних (диплом-­ них i магістерських) робіт. Студенти ознайомляться з вимогами до написання й захисту цих робіт, із зразками їх оформлення.

4

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта " денної та заочної форми навчання
Двокрилля: математика+мистецтво: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 040201 Математика*
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для студентів Київ \"Ленвіт\" 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи