Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут icon

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
НазваМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
Сторінка1/4
Дата08.08.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Наукова бібліотека

Кафедра загальної фізики


Член-кореспондент АПН України

Микола Іванович Шут


Біобібліографічний покажчик


Київ – 2005


ББК 22.3: 74.583(4Ук): 22.3+91.28

УДК 53(01): 378(092): 012

Ш95


Ш95

Член-кореспондент АПН України Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Наукова бібліотека; Кафедра загальної фізики. – К.: НПУ, 2005. - 44 с., портрет, фотогр. – Серія „Вчені НПУ ім. М.П.Драгоманова”.


Біобібліографічний покажчик серії „Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова” присвячений науково-педагогічній діяльності члена-кореспондента АПН України, академіка Академії наук Вищої школи України, доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедри загальної фізики професора Миколи Івановича Шута.

^ Покажчик містить нарис науково-педагогічної діяльності М.І.Шута, список друкованих праць, наукову школу вченого, статті про М.І.Шута.


Упорядник Н.І.Тарасова

Відповідальна за випуск Е.В.Татарчук, засл. працівник культури України

Комп’ютерний набір Л.В.Мініч, О.В.Пекур


© Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2005

Член-кореспондент АПН України, академік Академії наук вищої школи України, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри загальної фізики, професор Микола Іванович Шут


^ Микола Іванович Шут – вчений, педагог


Микола Іванович Шут народився 3 січня 1942 року в сім’ї вчителів Марії Володимирівни та Івана Степановича Шутів у селищі Димер Вишгородського району Київської області


Селище Димер розташоване у середній течії річки Дніпра в зоні По­лісся і Лісостепу за 40 км від м. Києва на автостраді Київ-Мінськ. Се­лище виникло в 1582 році на території, що входила до складу Королівсь­ких маєтностей Демидова. Як місто Димер вперше згадується у 1609 році. У 1622 році Димер став Королівським володінням. Населення Ди­мера брало активну участь у селянських повстаннях, зокрема С.Наливайка, К.Косинського, Т.Фодоровича. Селянські заворушення не вщухали і під час реформи 1861 року і на початку ХХ століття. Перша церковно-приходська школа була створена у Димері в 1903 році, а після 1918 року відкрито семирічну школу.

В цій старовинній з добрими традиціями школі Микола розпочав навчання у 1949 році. З перших років він бере активну участь у громадському та спортивному житті школи: неодноразо­вий переможець і призер шкільних та районних олімпіад з фізики та спортив­них змагань з легкої атлетики, активний учасник туристичної секції районного будинку піонерів, призер обласних змагань з туристичного багатоборства (1957 р.).

У 1959 році юнак подав документи до Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького на фізико-математичний факультет. В інституті був командиром Добровільної народної дружини фізико-ма­тематичного факультету, активним учасником фізичного гуртка кафедри фі­зики, членом збірної команди інституту з легкої атлетики. Мав перший спорти­вний розряд з бігу на 400 м та другий розряд у стрибках у висоту (особисті до­сягнення відповідно 51,5 с та 185 см). Після закінчення у 1964 році інституту і отримання диплому з відзнакою пройшов дій­сну строкову військову службу.

Трудову діяльність Микола Іванович розпочав вчителем фізики у середній школі № 54 м. Києва. У 1966-1969 роках навчався в аспірантурі кафедри фізики Київсь­кого державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. Після закінчення аспірантури, з 1969 року і по даний час працює на кафедрі загальної фізики університету: інженер, асистент кафедри, доцент, у 1972-1974 рр. – заступник декана фі­зико-математичного факультету. З 1991 року – завідувач кафе­дри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, професор (1992).

У 1972 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди­дата фізико-математичних наук “Дослідження впливу наповнювачів на тепло­фізичні властивості деяких частково кристалічних полімерів” зі спеціальності “Теплофізика та молекулярна фізика”, у 1990 році - дисертацію на здо­буття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук “Теплові процеси і релаксаційні явища в полімерах і композиціях на їх основі“ зі спеціальності “Фізика полімерів”. Захист відбувся на спеціалізованій Раді Інституту хімічної фізики АН СРСР в Москві. В період з 1975 по 1980 рр. виконував обов”язки вченого секретаря секції “Теплофізичні властивості речовин (науковий керівник секції проф. д.т.н. Дущенко В.П.) Наукової Ради АН України “Тепломасообмін в технологічних процесах” яку очолював академік АН України директор Інституту теплофізики АН України В.І.Толубінський.

Професор М.І.Шут – відомий вчений не лише у галузі фізики та те­плофізики полімерів, а й у галузі дидактики фізики. М.І.Шут створив наукову школу з проблем теплових та релаксаційних явищ в полімерах. Підготував 10 кандидатів та 3 доктори наук. Перші експериментальні дослідження були виконані ще в студентські роки. Під керівництвом доцента Чернявського В.П. була виготовлена експериментальна установка для дослідження ефекту Холла. На установці були виконані дослідження ефекту Холла ряду напівпровідникових сполук. Результати доповідались на студентській науковій конференції.

Систематичні експериментальні дослідження, розпочаті в роки навчання в аспірантурі (1966-1969 рр.) в галузі теплофізики і фізики полімерів, продовжуються аспірантами і студентами-магістрами і донині в науковій проблемній групі.

До числа важливих наукових результатів, які знайшли широке визнання вчених не тільки в Україні, а і за її межами можна віднести:

  • установлення взаємозв”язку між тепловими процесами та релаксаційними явищами в полімерах, між процесами структурної і механічної релаксації;

  • установлення загальних закономірностей і особливостей змін теплофізичних властивостей і релаксаційних процесів під впливом різних модифікуючих факторів;

  • обгрунтування положення про визначальну роль структурних змін полімерної матриці у зміні теплофізичних властивостей полімерів в області малих вмістів наповнювачів;

  • обгрунтування можливості використання фононної теорії теплопровідності низькомолекулярних кристалів для пояснення теплофізичних властивостей полімерів і механізмів впливу структурного і релаксаційного факторів на процесі теплопереносу.

Од­ним з ефективних шляхів підготовки нової генерації кадрів, вважає Микола Іванович, є поєднання фунда­ментальної та професійної підготовки з інноваційними проявами сучасності; у цьому випадку інтелект вченого, викладача, вчителя працюватиме на нову ідею, яка забезпечить майбутній потенціал інтелектуального стратегічного ресурсу держави. В умовах ринкової економіки конкурентноздатним буде фахівець, рівень підготовки якого дозволить освоювати нові технології, техніку, а якість знань і уміння ними користуватися можна буде вважати найважливішим критерієм компетентності спеціаліста сьогоднішнього дня. Від рівня знань студентів – майбутніх учителів фізики, викладачів, – в значній мірі залежить рівень фізичної освіти в Україні.

Науковий доробок М.І.Шута становить більше 350 наукових і науково-методичних праць з досліджень у галузі фізики полімерів, проблем дидактики фізики та іс­торії розвитку фізики в Україні. Серед праць - авторські свідоцтва на винаходи, участь у розробці освітянських стандартів.

Підтвердженням вагомості наукових результатів М.І. Шута та його вне­ску в розвиток фізичної освіти України стало отримання у 1998-99 рр. гранту Міжнародної науково-освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження”.

Микола Шут – співавтор “Концепції створення засобів навчання нового покоління для закладів освіти України” (1997 р.); освітньо-професійних про­грам та освітньо-кваліфікаційних характеристик для рівнів: бакалавр, спеціа­ліст, магістр (1997-2003 рр.); навчальних програм та комплексу навчальних по­сібників з фізики (1990-2003 рр.), які забезпечують фундаментальну та фахову підготовку вчителів фізики і є вагомим науково-практичним внеском в розви­ток освіти України.

М.І.Шут бере активну участь у громадському житті університету, у підго­товці вчительських кадрів вищої кваліфікації: він є заступником голови спеціа­лізованої Вченої Ради НПУ імені М.П.Драгоманова, членом спеціалізованої Вченої Ради фізичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка, заступником головного редактора “Наукових записок” НПУ імені М.П.Драгоманова (серія “Фізико-математичні науки”), членом президії МАН України, членом редколегії журналів “Фізика та астрономія в школі”, “Компо­зиційні полімерні матеріали” (ІХВС НАН України), Всеукраїнської газети для вчителів “Фізика”, головою методичної комісії з дидактичних засобів та шкіль­ного обладнання Науково-методичної Ради МОН України.

Науково-педагогічні досягнення професора М.І.Шута високо оцінені державою.У 1994 році М.І.Шута обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України, у 1995 році - акаде­міком Академії наук Вищої школи України. Він нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982 р.), знаком “Відмінник народної освіти України” Почесною грамотою Президії АПН України (2002), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004). У 2001 році рішенням бюро Президії Федерації космонавтики України нагороджений медаллю Ю.В.Кондратюка і Дипломом імені Ю.О.Гагаріна. У 2003 році Федерацією космонавтики Росії за експериментальні дослі­дження в галузі космічного матеріалознавства (1975-85 рр.) нагороджений ме­даллю Ю.О.Гагаріна. У 2004 році нагороджений Дипломом університету за навчальний посібник “Вибрані питання історії молекулярної фізики (ХVІІІ-початок ХХ ст.)” (у співавторстві). Для досліджень вченого характерна практична спрамованість: наукові здобутки М.І.Шута знайшли широке застосування у виробництві, що підтверджується як авторськими свідоцтвами, так і актами науково-техніч­ного впровадження.

Миколі Івановичу пощастило на добрих друзів і колег своєї кафедри, добрих батьків, щасливу родину: дружину Ларису Миколаївну і сина Андрія, улюблене місце відпочинку – свою затишну і квітучу дачу. Все це створює умови для творчості і натхнення.


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconМіністерство освіти І науки України
Професор Ганна Олександрівна Козачук: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; вступ ст к ф н. Н. П. Гальони; Національний...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconАкадемік апн україни Олексій Григорович Мороз
Академік апн україни Олексій Григорович Мороз: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Л. В. Савенкова; Національний педагогічний університет...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Нарійчук Микола Деонисович удк 37. 013. 42 Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут iconНаціональний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
Редакційна колегія: к п н. Л. В. Савенкова (відп ред.), засл працівник культури України Е. В. Татарчук, к п н. Л. Л. Макаренко, О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи