European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка11/14
Дата13.08.2012
Розмір1.29 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Бібліографія


 1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –М.: В.ш.,1977.- 479 с. Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование експеримента. – Минск: БГУ, 1982. – 302 с.

 2. Адлер Ю.П. и др. Планирование эксперименита при поиске оптимальных

 3. условий. – М: Наука, 1976.-279 с.

 4. Барабащук В.И. и др. Планирование эксперимента в технике. – К.: Техника, 1984.-200 с.

 5. Зосименко В.М. Основи теорії планування експерименту.-Львів. Видавництво Державного університету „Львівська політехніка”, 2000.-205 с.

 6. Ашманов С.А., Тимохов А.В. Теория оптимизации в задачах и упражнениях. – М.: Наука, 1991.

 7. Батищев Д.И. Методы оптимального проектирования. – М.: Радио и связь, 1984.

 8. Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П.Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. – К.: Вища школа, Головное изд-во, 1983.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінювання: протягом триместру передбачено два модульних контролю, відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує на протязі триместру за результатами колоквіумів, виконання лабораторних та практичних завдань. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як математика, розділи математичного аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, теорія ймовірностей, алгоритмічні мови та програмування.

^ Методичне забезпечення: Лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), виконання лабораторних та практичних завдань здійснюється у відповідності до методичних вказівок (існують у друкованому і електронному вигляді).

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: передбачає поглиблене вивчення окремих розділів курсу загального змісту зокрема, регресивного аналізу багатофакторного експерименту, побудова математичної моделі третього порядку, поліном Чебишева, обробка результатів одно і багатофакторного експерименту, сучасні методи оптимізації, знайомство з новими програмними засобами.

^ Екзаменаційна методика : Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кімната 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська, можливо також російська.

Примітка: інформація стосується студентів спеціальності 7.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка”.


Дисципліна: ^ Метрологічний нагляд за засобами вимірювань

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язковий

Курс: 5

Триместр: 13 (осінь)
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр


13(осінь)
Лекції (год)

28^

Практичні заняття(год)


28
Лабораторні заняття(год)Семінари(год)


КП (КР) тримРГР
СРС (інд. заняття)

52
Всього(год:кредитів)

108/3
Екзамен(триместр)Залік(триместр)

13
КОД:

ВПД.08

Лектор: Возняк Олександр Миколайович, к.т.н., доцент

Інститут автоматики електроніки та комп’ютерних систем управління/Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Кафедра МПА, кімната 5405, тел. 59-86-72

МЕТА курсу полягає в ознайомленні майбутніх фахівців з науковими і організаційними основами метрологічного забезпечення електронних засобів вимірювання параметрів сигналів електричних кіл і вимірювальних генераторів , а також методами і засобами їх повірки. Навчитись самостійно користуватись науково-технічною технікою та довідниковою літературою з напрямку.

ПРОГРАМА:

Загальні відомості про метрологічне забезпечення. Основні поняття метрології. Засоби вимірювання фізичних величин. Одиниці фізичних величин. Методи вимірювань. Зразкові засоби вимірювань. Способи виразу границь допустимих похибок засобів вимірювань. Класи точності.

Організаційні основи метрологічного забезпечення .

Засоби вимірювань напруги і їх повірка. Засоби вимірювань потужності і їх повірка. Засоби вимірювань сили струму і їх повірка. Засоби вимірювань напруженості електромагнітного поля і їх повірка. Засоби вимірювань частоти і їх повірка. Засоби вимірювань параметрів форми електричних сигналів і їх повірка. Засоби вимірювань параметрів електричних сигналів і їх повірка. Засоби вимірювань нелінійних спотворень і їх повірка. Засоби вимірювань параметрів модульованих коливань і їх повірка. Засоби вимірювань параметрів кіл і їх повірка. Засоби вимірювань фазового зсуву і їх повірка. Вимірювальні генератори і їх повірка.

В програмі також розглядаються державні стандарти і нормативні документи, що регламентують метрологічне забезпечення електронних засобів вимірювань.

БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Основы метрологии и электрические измерения / Под ред. Е.М.Душина.- Х.:Энергоатомиздат, 1987.-480 с.

 2. Электрические измерения / Под ред. В.Н.Малиновского.- М.: - Энероатомиздат, 1985.- 416 с.

 3. Метрологическое обеспечение электронных средств измерений электрических величин: Справочная книга / А.М.Федоров и др..-Л.: Энергоаомиздат, Ленинград. от-ние. 1988.- 208 с.

 4. Измерения в промышлености . Справочник / Под ред. П.Профоса.- М.: Металлургия , 1980.-580 с.

 5. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Вимірювання і комп’ютерно вимірювальна техніка. – Київ: УМК ВО, 1991.- 240 с.

 6. Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю. і інш. Метрологія та вимірювальна техніка. Навчальний посібник. – Вінниця: Універсум – Вінниця, 2004.-252 с.

 7. Бичківський Р.В., Зорій В.І., Столярчук П.Г. Основи метрологічного забезпечення: Навчальний посібник.- Львів: “Львівська політехніка”, 1999.-180 с.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Протягом триместру студенти проходять по два модульних контролі відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.

ПЕРЕДУМОВИ:

Курс базується на загальноосвітніх і спеціальних дисциплінах: вища математика, фізика, теорія електричних кіл, основи метрології, основи електроніки, цифрові пристрої та мікропроцесори.

^ МЕТОД НАВЧАННЯ:

Лекції з застосуванням технічних засобів навчання, схеми та конкретні моделі пристроїв.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Видаються програми та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних робіт як у друкованому так і електронному варіанті.

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

Застосування отриманих навичок в рішеннях творчих, дослідницьких задач за рахунок самостійного вивчення і розробки технічного завдання, вивчення літератури, синтезу пристроїв, їх експериментального дослідження і повірка засобів вимірювань.

^ РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: ІнАЕКСУ, тел. 59-84-58

РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: З лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Менеджмент і маркетинг в галузі метрології та вимірювальної техніки

Факультет: АКСУ

Курс 5

Статус дисципліни: (обов’язкова)

Триместр 14, (весна),
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Лекції (год.)

10

1

Лабораторні заняття(год.)

-

-

Практичні заняття (год.)

10

1

КР (трим.)

14

-

СРС (інд. заняття)

34
Всього (год. /кредитів)

54/1,5
Залік диф.(трим)

14
КОД:

НГД.03


Лектори: Рузакова Галина Григорівна, асистент кафедри ЕПОВ

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, інститут менеджменту (Ін М) факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту (ФІПСМ) кафедра економіки промисловості та організації виробництва, тел 59-83-33


Мета: Забезпечити достатній рівень теоретичних знань і практичних навиків студентів, необхідних їм для подальшої самостійної діяльності з таких питань як: метрологія, вимірювальні прилади та пристрої, організація виробничого процесу на підприємстві, враховуючі концепції менеджменту і маркетингу.


Програма: Зміст, предмет та метод науки. Завдання науки та її роль в підготовці висококваліфікованих фахівців. Стан та перспективи розвитку в галузі автоматики та управління.

Основні завдання дисципліни. Підприємство як об’єкт дослідження, об’єкти та суб’єкти управління в умовах ринку. Суть управлінської діяльності, прийняття рішень, їх моделі і методи. Маркетингове середовище . Концепція маркетингової інформаційної системи. Маркетинг в середовищі Інтернету. Техніка маркетингового дослідження.

Маркетингове дослідження ринку, товарів та послуг. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку. Модулювання купівельної поведінки організації споживача. Класифікація товарів і асортиментна політика. Якість і конкурентоспроможність товару. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають. Методи ціноутворення. Маркетингова збутова політика. Канали розподілу товарів. Оптова та роздрібна торгівля. Основі збутової логістики. Управління виробництвом. Системний підхід до управління операціями. Сутність управління операціями. Класифікація операційних систем. Взаємозв’язок з іншими функціями організації. Проектування засобів вимірювання та процесів у виробництві. Організація технологічної підготовки виробництва. Організація конструкторської підготовки виробництва: зміст, мета, шляхи підвищення ефективності. Організація технологічної підготовки виробництва: призначення, зміст робіт. Управління якістю продукції. Система якості продукції. Організація технічного контролю за системою якості продукції.

Бібліографія:

1. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: Учебное пособие.-Санкт-Петербург,2002.-411 с.

2. Колпаков В.М. Методы управления: Учебное пособие К.: МАУП, 2003.-368 с.

3. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент : Посібник. - К.: Академвидав, 2003.-463 с.

4. Гарковенко С.С.Маркетинг: Підручник. - К.:Лібра,2002.-708 с.

5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с анг.-М.: Прогресс, 2000.

Методи оцінювання: передбачено модульний контроль в програмі якого протягом триместру студент повинен дати відповіді на рішення практичних задач пов’язаних з проблемами курсу;


^ Методичне забезпечення:

Протягом лекцій і практичних занять видається методична література з актуальних питань .

Індивідуальна робота: проводиться по матеріалам лекцій, практичних робіт та СРС по темам, які винесені на самостійне вивчення. Тематика курсових робіт пов’язана з розробкою та вивченням проблем менеджменту, і маркетингу в галузі систем управління, і автоматики.

^ Екзаменаційна методика: Залік. (Складається усно, завдання містять два теоретичних та одне практичне питання, які розраховані на 45 хвилин).

Реєстрація на курсі: дирекція Ін. АЕКСУ

Реєстрація на залік: з лектором, персонально або по телефону.

Мова: - викладання – українська.

Можливе викладання російською.


Предмет:^ Нормоконтроль і метрологічна експертиза технічної документаці

Факультет: АКСУ

Курс 5

Триместр 14 (весна)
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Лекції (год.)

20

2

Практичні заняття (год.)СРС (інд.заняття)

34

6

Всього (год/кредитів)

54/1,5
Диф.залік (трим)

14
КОД:

ВПД.071   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи