European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка13/14
Дата13.08.2012
Розмір1.29 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Бібліографія


 1. Указ Президента України „Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) ” від 18.03.2003 р. № 255/2003.

 2. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998р. №113/98-ВР.

 3. Декрет Кабінету Міністрів України №46-93 від 10.05.1993р. «Про стандар­тизацію та сертифікацію».

 4. ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

 5. ДСТУ 3231 – 95 „Метрологія. Еталони одиниць фізичних величин. Основні положення, порядок розробки, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування.”

 6. Р50 – 078 – 98 „Рекомендації. Порядок розробки, затвердження та реєстрації методичних документів з метрології.”

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінювання: протягом триместру передбачено два модульних контролю, відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує на протязі триместру за результатами колоквіумів, виконання практичних завдань. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як основи метрології та вимірювальної техніки, основи стандартизації, метрологія і вимірювання, метрологічне забезпечення виробництва.

^ Методичне забезпечення: Лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), виконання практичних завдань здійснюється у відповідності до методичних вказівок (існують у друкованому і електронному вигляді).

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: передбачає поглиблене вивчення окремих розділів курсу загального змісту зокрема, основоположних документів державної системи забезпечення єдності вимірювань, державної метрологічної служби, організація роботи з застосування правових мір, види правових мір та їх застосування.

^ Екзаменаційна методика : Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кімната 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська, можливо також російська.

Примітка: інформація стосується студентів спеціальності 7.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка”.


Предмет: Інформаційно-вимірювальні системи

Факультет: АКСУ

Курс 5

Триместр 14 (весна)
Стаціонарне навчання

Види курсу,

години на тиждень

Лекції (год)

60

6

Практичні заняття (год)

10

1

Лабораторні заняття (год)Курсове проектування

Курсовий проект
СРС (інд. заняття)

38

7

Всього (год /кредитів)

108 / 3,0

18

Екзамен (трим)

Екзамен
Залік (трим)

-
КОД:

ВПД.05

^ Лектор: Кулаков Павло Ігорович, к.т.н., доц.

Інститут/факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління, кафедра “Метрологія та промислова автоматика”, кімната 5408, тел. 8-0432-59-86-72

Мета:

Метою дисципліни є формування у студентів знань про інформаційно-вимірювальні системи, методи їх побудови і проектування.

Програма:

Інформаційні вимірювальні системи. Основні визначення та поняття. Системи автоматичного контролю. Системи розпізнавання образів. Системи технічної діагностики. Вимірювально-обчислювальні комплекси. Узагальнена структурна схема комп’ютеризованої вимірювальної системи. Аналого-цифрові перетворювачі. Коди, що використовуються у АЦП. Основні параметри АЦП. Диференційна і інтегральна нелінійність АЦП. Паралельні АЦП. Структурна схема, принцип дії. АЦП з двотактним інтегруванням. Структурна схема, принцип дії та часові діаграми роботи. АЦП послідовного наближення. Структурна схема, принцип дії та часові діаграми роботи. ЦАП з ваговими резисторами. ЦАП з резистивною матрицею R-2R. АЦП порозрядного зрівноважування. Структурна схема, принцип дії та часові діаграми роботи. АЦП з плаваючою крапкою. Структурна схема, принцип дії та часові діаграми роботи. Багатокаскадні АЦП. Структурна схема, принцип дії та часові діаграми роботи. Порівняльна характеристика способів введення вимірювальної інформації до ПЕОМ через системну магістраль ISA, паралельний порт, послідовний порт. Параметри системної магістралі ISA. Конструктивне виконання роз’єму для ISA, його цокольовка, шини магістралі ISA. Основні сигнали магістралі ISA. Режими введення вимірювальної інформації через системну магістраль ISA : прямий доступ в пам’ять, програмне опитування, за перериванням. Цикл запису даних в пам’ять через магістраль ISA.. Цикл читання даних з пам’яті через магістраль ISA. Цикл запису даних в зовнішній пристрій через магістраль ISA. Цикл читання даних з зовнішнього пристрою через магістраль ISA. Організація прямого доступу в пам’ять через магістраль ISA. Читання даних з пам’яті. Організація прямого доступу в пам’ять через магістраль ISA. Запис даних в пам’ять. Цикл регенерації пам’яті на магістралі ISA. Обслуговування переривань на магістралі ISA. Інтерфейс CENTRONICS. Параметри інтерфейсу, його основні сигнали. Основні сигнали інтерфейсу CENTRONICS. Часові діаграми роботи інтерфейсу CENTRONICS. Інтерфейс RS-232. Параметри інтерфейсу, його основні сигнали. Основні сигнали інтерфейсу RS-232. Часові діаграми роботи інтерфейсу RS-232. Інтерфейс RS-485. Параметри інтерфейсу. Формат передачі даних через інтерфейс RS-232. Чотирьохпровідна лінія інтерфейсу RS-232. Системна магістраль РСІ. Основні параметри. Основні сигнали системної магістралі РСІ. Коротка характеристика шин EISA, NuBus, VLB. Коротка характеристика шин EISA, PCMCIA, SCSI. Коротка характеристика магістралей вимірювальних систем S-100, STD, VME. Коротка характеристика магістралей вимірювальних систем Eurobus, FUTUREBUS, KAMAK. Коротка характеристика магістралей вимірювальних систем IEEE488, MIL STD 1553, VME. Сигнальні процесори. Узагальнена структурна схема сигнального процесору. Сучасні сигнальні процесори фірми Motorola. Основні алгоритми обробки вимірювальної інформації в комп’ютерних системах. Інтерполяція та апроксимація даних. L1 – апроксимація. Апроксимація за методом найменших квадратів. Апроксимація Чебишева. Апроксимація поліномом першого порядку. Інтерполяція поліномом першого порядку. Інтерполяція сплайнами. Апроксимація сплайнами. Апроксимація методом інтерполюючого сплайну за згладженими опорними точками. Апроксимація рядом Фур’є. Інтерполяція та апроксимація експоненційною функцією ехр(А+Вх). Апроксимація експоненційною функцією А(1-ехр(-Вх))+С. Апроксимація експоненційною функцією Аехр(В/х). Методи цифрового диференціювання. Різницевий метод. Цифрове диференціювання з усередненням на всьому інтервалі. Цифрове диференціювання з усередненням на двох інтервалах. Диференціювання апроксимуючої або інтерполюючої функції. Методи цифрового інтегрування. Метод прямокутників. Метод трапецій цифрового інтегрування. Метод Кеплера-Сімпсона цифрового інтегрування. Правило 3/8 цифрового інтегрування. Характерні похибки комп’ютерних вимірювальних систем

Поняття двовимірного закону розподілу. Оцінка достовірності контролю. Помилки першого та другого роду. Розрахунок помилок першого та другого роду. Похибки вимірювання залежностей. Похибки прямих вимірювань. Визначення СКВ загальної похибки вимірювання. Похибки цифрового диференціювання. Похибки цифрового інтегрування. Чисельне інтегрування однорідних диференційних рівнянь. Чисельне інтегрування неоднорідних диференційних рівнянь. Перетворення Фур’є безперервних неперіодичних сигналів. Дискретне перетворення Фур’є. Цифрові фільтри. Кореляційні вимірювання. Комп’ютерна вимірювальна система параметрів асинхронних електродвигунів. Програмне забезпечення комп’ютерних вимірювальних систем. Промислові АЦП.

Бібліографія:

ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. –К.: Держстандарт України, 1994. –68 с.

2. Поджаренко В.А., Кухарчук В.В. Метрологические основы компьютерно-измерительной техники.-К.: УМК ВО, 1989.-216 с.

3. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка.-К.: УМК ВО, 1991.-240 с.

4. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник / За ред. В.П. Бабака –К.:Либідь,1992 - 149 .с

5. Манзон Б.М. Maple V Power Edition. –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998. – 240 с.

6. ДСТУ 3215-95. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. –К.: Держстандарт України, 1995. – 12 с.

7. Основы метрологии и электрические измерения / Под. Ред. Е.М.Душина.-Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 480 с.

8. Полишко С.П., Трубенюк О.В. Точність засобів вимірювань. –К.: Вища школа, 1992. –149 с.

9. Цапенко В.П. Информационно-измерительные системы. - Л.: Энергоатомиздат, 1975, -255 с.

Методи оцінювання: у відповідності з розробленими критеріями оцінювання знань, умінь та навичок студентів

^ Методичне забезпечення: конспект лекцій, інструктивно-методична література.

Індивідуальна робота:

Передбачає роботу студентів з провідними фахівцями кафедри і факультету в напрямку їх наукових інтересів, підготовка протягом курсу до написання статей, рефератів та доповідей на конференції.

^ Домашня робота:

Розробка електричних принципових схем функціональних вузлів мікропроцесорних вимірювальних приладів, написання програмних продуктів для вимірювальних каналів.

^ Екзаменаційна методика: екзамен письмовий

Реєстрація на курс: кімната 5308, тел. 8-0432-59-84-58

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону

Зауваження:

Курс для студентів метрологічних спеціальностей, в яких розглядаються і вивчаються питання забезпечення контролю якості, випробувань, вимірювальне обладнання, інформаційно-вимірювальні системи.

^ Мова викладання – українська

Можливе викладання російською або англійською


Предмет: ^ Cистеми вимірювального контролю

Факультет: АКСУ

Курс 5

Триместр 14 (весна)
Стаціонарне навчання

Види курсу,

години на тиждень

Лекції (год)

10

1

Практичні заняття (год)

10

1

Лабораторні заняття (год)Курсове проектування

Курсовий проект
СРС (інд. заняття)

34

3

Всього (год /кредитів)

54 / 1,5

5

Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

Д. залік
КОД:

ВПД.12

^ Лектор: Поджаренко Володимир Олександрович, д.т.н., проф.

Інститут/факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління, кафедра “Метрологія та промислова автоматика”, кімната 5408, тел. 8-0432-59-86-72

Мета:

Метою дисципліни є формування у студентів знань про системи вимірювального контролю, методи їх побудови і проектування.

Програма:

Класифікація інформаційно-вимірювальних систем. Системи вимірювального контролю, як інформаційно-вимірювальна система. Основні визначення та поняття. Вимірювально-обчислювальні комплекси. Показники вірогідності контролю. Вплив адитивної та мультиплікативної похибок вимірювання на вірогідність контролю. Узагальнена структурна схема системи вимірювального контролю. Аналого-цифрові перетворювачі. Структурна схема, принцип та часові діаграми роботи. ЦАП. Структурна схема, принцип дії та часові діаграми роботи. Порівняльна характеристика способів введення вимірювальної інформації до ПЕОМ через системну магістраль ISA, паралельний порт, послідовний порт. Методи цифрового диференціювання. Контроль технічного стану. Прогнозування технічного стану. Алгоритм контролю технічного стану. Засоби контролю технічного стану. Система контролю технічного стану. Автоматизована система контролю. Автоматична система контролю. Контрольований параметр. Допуски на параметр. Контролепридатність. Характеристики контролепридатності. Аналіз впливу систематичної похибки вимірювання на вірогідність контролю. Адитивна та мультиплікативна корекція вставок. Метод ненормованого впливу. Метод граничних вставок. Аналіз методів підвищення вірогідності контролю.

Бібліографія:

1. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. –К.: Держстандарт України, 1994. –68 с.

2. Поджаренко В.А., Кухарчук В.В. Метрологические основы компьютерно-измерительной техники.-К.: УМК ВО, 1989.-216 с.

3. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка.-К.: УМК ВО, 1991.-240 с.

4. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник / За ред. В.П. Бабака –К.:Либідь,1992 - 149 .с

5. Манзон Б.М. Maple V Power Edition. –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998. – 240 с.

6. ДСТУ 3215-95. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. –К.: Держстандарт України, 1995. – 12 с.

7. Основы метрологии и электрические измерения / Под. Ред. Е.М.Душина.-Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 480 с.

8. Полишко С.П., Трубенюк О.В. Точність засобів вимірювань. –К.: Вища школа, 1992. –149 с.

9. Цапенко В.П. Информационно-измерительные системы. - Л.: Энергоатомиздат, 1975, -255 с.

10. ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1994. – Чинний від 01.01.95 – 24 с.

Методи оцінювання: у відповідності з розробленими критеріями оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Методичне забезпечення: конспект лекцій, інструктивно-методична література.

Індивідуальна робота:

Передбачає роботу студентів з провідними фахівцями кафедри і факультету в напрямку їх наукових інтересів, підготовка протягом курсу до написання статей, рефератів та доповідей на конференції.

^ Домашня робота:

Розробка електричних принципових схем функціональних вузлів мікропроцесорних вимірювальних приладів, написання програмних продуктів для вимірювальних каналів.

^ Екзаменаційна методика: екзамен письмовий

Реєстрація на курс: кімната 5308, тел. 8-0432-59-84-58

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону

Зауваження:

Курс для студентів метрологічних спеціальностей, в яких розглядаються і вивчаються питання забезпечення контролю якості, випробувань, вимірювальне обладнання, інформаційно-вимірювальні системи.

^ Мова викладання – українська

Можливе викладання російською або англійською


Предмет: ^ Cистеми технічної діагностики

Факультет: АКСУ

Курс 5

Триместр 14 (весна)
Стаціонарне навчання

Види курсу,

години на тиждень

Лекції (год)

10

1

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)Курсове проектування

Курсовий проект
СРС (інд. заняття)

44

4

Всього (год /кредитів)

54 / 1,5

5

Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

Д. залік
КОД:

ВПД.12

^ Лектор: Кучерук Володимир Юрійович, к.т.н., доц.

Інститут/факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління, кафедра “Метрологія та промислова автоматика”, кімната 5408, тел. 8-0432-59-86-72

Мета:

Метою дисципліни є формування у студентів знань про системи технічного діагностування, методи їх побудови і проектування.

Програма:

Класифікація інформаційно-вимірювальних систем. Системи технічного діагностування, як інформаційно-вимірювальна система. Основні визначення та поняття. Основи технічної діагностики. Діагностичні моделі технічних виробів. Види та методи технічного діагностування. Фізичні методи діагностування. Апаратне забезпечення методів технічного діагностування. Нова методологія побудови комплексів технічного діагностування. Огляд теорій технічного діагностування. Загальні положення теорії побудови систем технічного діагностування. Методи вимірювального перетворення параметрів діагностування. Ідентифікація параметрів діагностування. Вимірювальне перетворення параметрів діагностування. Аналіз доцільності діагностування. Метрологічні характеристики систем технічного діагностування. Узагальнений підхід до оцінки метрологічних характеристик. Оцінка статичних метрологічних характеристик. Вимірювальний канал діагностичних параметрів. Показники достовірності діагностування. Помилки першого та другого роду. Вибір кількості діагностичних параметрів. Вибір діагностичної моделі. Аналіз діагностичних моделей. Узагальнена структурна схема системи технічного діагностування. Особливості систем технічного діагностування електромеханічних перетворювачів ен6ергії. вірогідності контролю.

Бібліографія:

    1. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. –К.: Держстандарт України, 1994. –68 с.

    2. ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1994. – Чинний від 01.01.95 – 24 с.

    3. Кучерук В.Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 195 с.

4. Поджаренко В.А., Кухарчук В.В. Метрологические основы компьютерно-измерительной техники.-К.: УМК ВО, 1989.-216 с.

5. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка.-К.: УМК ВО, 1991.-240 с.

6. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник / За ред. В.П. Бабака –К.:Либідь,1992 - 149 .с

7. Манзон Б.М. Maple V Power Edition. –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998. – 240 с.

8. Полишко С.П., Трубенюк О.В. Точність засобів вимірювань. –К.: Вища школа, 1992. –149 с.

9. Цапенко В.П. Информационно-измерительные системы. - Л.: Энергоатомиздат, 1975, -255 с.

Методи оцінювання: у відповідності з розробленими критеріями оцінювання знань, умінь та навичок студентів

^ Методичне забезпечення: конспект лекцій, інструктивно-методична література.

Індивідуальна робота:

Передбачає роботу студентів з провідними фахівцями кафедри і факультету в напрямку їх наукових інтересів, підготовка протягом курсу до написання статей, рефератів та доповідей на конференції.

^ Домашня робота:

Розробка електричних принципових схем функціональних вузлів мікропроцесорних вимірювальних приладів, написання програмних продуктів для вимірювальних каналів.

^ Екзаменаційна методика: екзамен письмовий

Реєстрація на курс: кімната 5308, тел. 8-0432-59-84-58

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону

Зауваження:

Курс для студентів метрологічних спеціальностей, в яких розглядаються і вивчаються питання забезпечення контролю якості, випробувань, вимірювальне обладнання, інформаційно-вимірювальні системи.

^ Мова викладання – українська

Можливе викладання російською або англійською

Спеціалізація 1

Предмет: ^ Проектування випробувального обладнання і його метрологічна атестація

Факультет: АКСУ

Курс 5 (за вибором)

Триместр 13 (осінь)
Стаціонарне навчання

Види курсу,

години на тиждень

Лекції (год)

56

4

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

28

2

Курсове проектування

КП
СРС (інд. заняття)

64

4,5

Всього (год /кредитів)

162/4.5
Екзамен (трим)

Екзамен
Залік (трим)

-
КОД:

ВПД.06
^ Лектор: Кулаков Павло Ігорович, к.т.н., доц.

Інститут / факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління, кафедра “Метрологія та промислова автоматика”, кімната 5408, тел. 8-0432-59-86-72

Мета: Формування у студентів знань в галузі принципів побудови сучасного випробувального обладнання, ознайомлення з методами його проектування.

Програма:

Основні завдання випробувань. Випробування, як невід’ємна складова системи контролю якості при промисловому виробництві Класифікація випробувань. Особливості проведення випробувань на різних етапах промислового виробництва. Класифікація випробувального обладнання. Особливості проектування випробувального обладнання. Типові методики випробувань. Прискорені випробування.

Класифікація факторів, які впливають на виріб в процесі його виробництва та експлуатації. Вплив підвищеної температури на вироби та його наслідки. Вплив низької температури на виріб та його наслідки. Вплив вологості навколишнього середовища. Вплив зміни температури на вироби. Біологічні фактори і їх вплив на вироби. Кліматичні фактори і їх вплив на вироби. Вплив сонячного випромінювання на вироби. Вплив космічних факторів на вироби. Вплив вібрації на вироби і його наслідки. Механічний вплив на вироби та його наслідки.

Класифікація випробувального обладнання. Випробувальне обладнання для дослідження впливу підвищеної температури на вироби. Випробувальне обладнання для дослідження впливу низької температури на вироби. Випробувальне обладнання для дослідження впливу вологості на вироби. Випробувальне обладнання для дослідження впливу зміни температури на вироби. Обладнання для дослідження впливу біологічних факторів на вироби. Кліматичні камери. Камери сонячного випромінювання. Вібраційні стенди. Стенди для проведення випробувань на ударні навантаження.

Основні функціональні вузли випробувального обладнання. Схемотехніка засобів випробувань. Електричний розрахунок підсилювальних каскадів на основі біполярних транзисторів. Електричний розрахунок підсилювальних каскадів на основі польових транзисторів. Електричний розрахунок підсилювачів на основі операційних підсилювачів. Електричний розрахунок засобів функціонального перетворення сигналів. Використання мікропроцесорів у випробувальному обладнанні. Використання цифрових сигнальних процесорів у випробувальному обладнанні. Схемотехнічна реалізація динамічної індикації у мікропроцесорних приладах. Схемотехнічна реалізація статичної індикації у мікропроцесорних приладах.

Виріб як об'єкт контролю якості. Контрольовані в процесі випробувань параметри. Похибки вимірювання. Визначення результатів випробувань. Достовірність випробувань. Неідентичність випробувань. Функція розподілу для біноміального закону. Функція розподілу для закону Пуассона. Функція розподілу для нормального закону. Верхня межа функції розподілу. Функція розподілу для -розподілу. Розподіл амплітуд.

Передумови: Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентом з таких дисциплін: математика, теоретичні основи електротехніки, основи електроніки, основи метрології та вимірювальної техніки, мікроконтролери та однокристальні мікроЕОМ в інформаційно-вимірювальній техніці, аналогові та цифрові вимірювальні прилади.

Бібліографія:

1. Поджаренко В.А., Кухарчук В.В. Метрологические основы компьютерно-измерительной техники.-К.: УМК ВО, 1989.-216 с.

2. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка.-К.: УМК ВО, 1991.-240 с.

3. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборры и методы измерений: Пер.с англ. – М.: Мир, 1990. – 535 с.

4. Маликов В.Т., Кветный Р.Н. Вычислительные методы и применение ЭВМ: Учеб.пособие. – К.:Выща шк. Головное изд-во, 1989.-213 с.

5. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів / За ред. В.П.Бабака. -К.: Либідь, 1992. -347с.

6. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. -М.: Мир, 1985. -272с.

7. Новицкий П.В., Зограф Й.А. Оценка погрешностей результатов измерений. -Л.: Энергоатомиздат, 1985. -248с.

8. Полішко С.П., Трубенок О.Д. Точність засобів вимірювання. - К.: Вища школа, 1992. -173с.

Методи оцінювання: питання курсу розглядаються як частина Державного іспиту за спеціальністю.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, інструктивно-методична література.

Індивідуальна робота: передбачає роботу студентів з провідними фахівцями кафедри і факультету в напрямку їх наукових інтересів, підготовка протягом курсу до написання статей, рефератів та доповідей на конференції.

^ Домашня робота: розробка електричних принципових схем функціональних вузлів випробувального обладнання, написання програмних продуктів.

Екзаменаційна методика: Іспит письмовий

Реєстрація на курс: кімната 5308, тел. 8-0432-59-84-58

^ Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону

Зауваження: курс для студентів метрологічних спеціальностей, в яких розглядаються і вивчаються питання забезпечення контролю якості, випробувань, проектування відповідного обладнання.

^ Мова викладання – українська

Можливе викладання російською або англійською

Спеціалізація 2

Предмет: ^ Забезпечення якості

Факультет: АКСУ

Курс: 5

Вид курсу: обов`язковий

Триместр: 13(осінь)
Стаціонарне

навчання

Годин

на тиждень

Лекції (год.)

56

4

Практичні заняття (год.)

14

1

Лабораторні заняття (год.)

28

2

КП (КР) (триместр)

14
РГР (триместр)

-
СРС (індивідуальні заняття, год.)

64

4,5

Всього (год,/кредитів)

162/4,5
Екзамен (триместр)

14
Залік (триместр)

-
КОД: ВПД.10
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи