European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка6/14
Дата13.08.2012
Розмір1.29 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


^ 6.6. Організація вивчення дисциплін

Організація навчального процесу з конкретної дисципліни за КМС здійснюється на підставі положення про КМС з даної дисципліни, яке є складовою її робочої програми і не суперечить Положенню про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в університеті.

Навчальний матеріал дисципліни розподіляється на модулі провідним викладачем і затверджується на засіданні кафедри.

Терміни завершення модулів у дисциплінах та проведення контрольних заходів попередньо визначаються кафедрою і після узгодження з директоратом зазначаються у робочому плані дисципліни і графіку організації навчального процесу.

Графіки організації навчального процесу затверджуються проректором з науково- педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення і доводяться студентам на початку триместру.

У вступній лекції лектор зобов’язаний проінформувати студентів про організацію навчального процесу з дисципліни за КМС.

Зміни у положенні КМС дисципліни впродовж поточного триместру не допускаються.

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики провідним викладачем розробляються критерії оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента з даної дисципліни. Такі критерії забезпечують належну градацію і можуть бути застосовані як для підсумкової оцінки, так і для будь-якої її складової.

Лектор потоку забезпечує розробку методичних матеріалів і контрольних завдань з дисципліни відповідно до критеріїв оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента.


6.7. Організація, проведення та підведення підсумків заліково-екзаменаційної сесії


6.7.1 Підведення підсумків роботи студентів у триместрі за результатами КМС проводиться під час останнього тижня теоретичного навчання.

6.7.2. Триместровий контроль проводиться у формах триместрового екзамену (заліку) з конкретної дисципліни в обсязі матеріалу, визначеному навчальною програмою.

6.7.3. Порядок і методика проведення екзаменів (заліків) визначається лектором згідно з діючими вимогами.

6.7.4. Триместрові екзамени (заліки) проводяться за розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

6.7.5. Директор інституту має право встановлювати студентам індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

6.7.6. Курсовий проект (курсова робота) прирівнюється до іспиту з дисципліни.

6.7.7. Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох - трьох викладачів кафедри за участю керівника КП (КР).

6.7.8. Студенти допускаються до складання екзамену (заліку) з дисципліни незалежно від захисту КП (КР) з цієї дисципліни.

6.7.9. До складання іспитів з кожної дисципліни допускаються всі студенти незалежно від стану їхніх справ з інших дисциплін за умов виконання навчального плану з дисципліни.

6.7.10. Напередодні заліково-екзаменаційної сесії в журналі успішності студентів викладач виставляє бальні оцінки з дисципліни (БОД) кожного студента.

6.7.11. На останньому тижні триместру викладач проставляє до заліково-екзаменаційної відомості БОД і відповідні оцінки, в тому числі F, за 5-бальною шкалою та шкалою ЕСТS. Позитивні оцінки виставляються за згодою студента та вносяться до залікової книжки за 5-бальною шкалою.

Студентам, які отримали оцінку F, викладач визначає обсяг додаткової роботи для вивчення цієї дисципліни і строк складання екзамену.

6.7.12. Студент, який набрав кількість балів в межах FX, вважається таким, що виконав графік навчального процесу з цієї дисципліни і допускається до екзамену з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни. Якщо під час екзамену студенту не вдалося набрати необхідної кількості балів для позитивної оцінки, то йому виставляється оцінка “2” за 5-бальною шкалою і оцінка “FX” за шкалою ЕСТS.

6.7.13. Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, в заліково-екзаменаційну відомість виставляється бальна оцінка та пишеться “недопущений”. Екзамен (залік) ці студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни.

6.7.14. Студент може підвищити оцінку, яку він отримав за результатами КМС, складанням екзамену (заліку) в період сесії. Його абсолютна бальна оцінка при цьому підвищується до нижнього рівня балів екзаменаційної оцінки, так само при складанні диференційованого заліку.

6.7.15. Студентам, які мали оцінки F та FX, складали екзамен (залік) і отримали при цьому позитивну оцінку, вона проставляється в заліково-екзаменаційну відомість, а в графі “БОД після екзамену” виставляється мінімальна БОД, що відповідає отриманій державній оцінці за 5-бальною шкалою.

6.7.16. В тому випадку, коли студент на екзамені (заліку) отримав оцінку нижчу, ніж за результатами КМС, в заліково-екзаменаційну відомість виставляється оцінка за КМС.

6.7.17. В випадку неявки студента на екзамен (залік) в заліково-екзаменаційну відомість проставляється оцінка за КМС.

6.7.18. Не допускається зниження отриманої абсолютної бальної оцінки (зменшення кількості балів) студентам з будь-якої причини (пропуски занять тощо).

6.7.19. З дисциплін, які не мають триместрового контролю (екзамену або заліку), виставляються тільки бальні оцінки з дисципліни, які враховуються в наступному триместрі.

6.7.20. Обмеження кількості перескладань екзаменів (заліків) протягом навчального року негативних оцінок знімається.

6.7.21. Кожне перескладання екзамену (заліку) здійснюється лише за направленням ІнМАД. Викладач повертає направлення в Інститут магістратури, аспірантури, докторантури не пізніше, ніж на другий день після складання екзамену.

6.7.22. 31 жовтня магістранти, які мають академічну заборгованість за поточний навчальний рік, відраховуються з університету, або, в разі виявлення ними бажання, залишаються на повторне навчання за контрактом.

6.7.23. У разі, якщо магістрант не захистив дисертацію до встановленого п. 6.7.22 терміну без поважних причин і навчається на умовах надання платних послуг населенню і тоді термін навчання продовжується на основі підписання додаткової угоди із щомісячною оплатою, але на термін не більший ніж 6 місяців.

6.7.24. Додаткові бали враховуються викладачем в бальній оцінці з дисципліни, якщо виконана студентом додаткова робота сприяє поглибленому вивченню дисципліни.

6.7.25. Якщо виконана додаткова робота студента не пов’язана з дисципліною, то за поданням рішення кафедри, або за пропозицією викладача додаткові бали фіксуються в журналі успішності студентів окремою графою і враховуються в рейтингову оцінку студента.

6.7.26. Бали з додаткових дисциплін, які вивчаються за індивідуальними планами, визначаються на загальних підставах.

Вирішення всіх питань (в тому числі і конфліктних) взаємовідносин між суб’єктами КМС покладається на ІнМАД.


^ Програма навчання – магістра інженерії

Повний курс навчання: 60 кредитів


Програма курсу

рік 5, семестр І, (осінь)


Спеціалізація 1

КодКредити ECTS

Години

НГД.01

1

Охорона праці в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

НГД.04

2
^

Інтелектуальна власність


1,0

36

НГД.05

3

Цивільна оборона

1,5

54

ВПД.02

4

Основи теорії похибок та обробка результатів вимірювання

3,5

126

ВПД.01

5

Контроль та управління якістю продукції

3,0

108

ВПД.03

6

Методи оптимізації та планування експерименту

3,0

108

ВПД.08

7

Метрологічний нагляд за засобами вимірювання

3,0

108

ВПД.06

8

Проектування випробувального обладнання і його метрологічна атестація

4,5

162Разом:

21

756

Спеціалізація 2

НГД.01

1

Охорона праці в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

НГД.04

2
^

Інтелектуальна власність


1,0

36

НГД.05

3

Цивільна оборона

1,5

54

ВПД.02

4

Основи теорії похибок та обробка результатів вимірювання

3,5

126

ВПД.01

5

Контроль та управління якістю продукції

3,0

108

ВПД.03

6

Методи оптимізації та планування експерименту

3,0

108

ВПД.08

7

Метрологічний нагляд за засобами вимірювання

3,0

108

ВПД.10

8

Забезпечення якості

4,5

162Разом:

21

756^ Рік 5. Триместр 2 (весна)
Спеціалізація 1

НГД.01

1

Інженерна психологія

1,5

54

НГД.03

2

Менеджмент і маркетинг в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

ВПД.07

3

Нормоконтроль і метрологічна експертиза технічної документації

1,5

54

ВПД.04

4

Законодавча метрологія

1,5

54

ВПД.05

5

Інформаційно-вимірювальні системи

3,0

108

ВПД.09

6

Технологія засобів вимірювання системи

2,0

72

ВПД.12

7

Системи вимірювального контролю

1,5

54

ВПД.13

8

Системи технічної діагностики

1,5

54Консультації

3,0

108Сесії

2,0

72Практика (переддипломна)

6,0

216Дипломне проектування

12,0

432Державні іспити

2,0

72Разом:

39

1404Всього за період навчання

60,0

2160Спеціалізація 2

НГД.01

1

Інженерна психологія

1,5

54

НГД.03

2

Менеджмент і маркетинг в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

ВПД.07

3

Нормоконтроль і метрологічна експертиза технічної документації

2,0

72

ВПД.04

4

Законодавча метрологія

2,0

72

ВПД.05

5

Інформаційно-вимірювальні системи

4,5

162

ВПД.11

6

Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань

3,0

108

ВПД.12

7

Системи вимірювального контролю

1,5

54

ВПД.13

8

Системи технічної діагностики

1,5

54Консультації

3,0

108Сесії

2,0

72Практика (переддипломна)

6,0

216Дипломне проектування

12,0

432Державні іспити

2,0

72Разом:

39

1404Всього за період навчання

60,0

2160


Структурно-логічна карта підготовки магістра інженерії з напрямку “Метрологія та вимірювальна техніка” за спеціальністю 7.091302 “ Метрологія та вимірювальна техніка ” (гуманітарні та соціально-економічні дисципліни)


Охорона праці в галузі метрології та вимірювальної техніки

НГД.02Інтелектуальна власність

НГД.04

Цивільна оборона

НГД.05

13 семестр

9 семестр

10 семестр

11 семестр

Політологія НГД04

НГД

НГД04

Правознав-ствоНГД06

НГД06

Соціологія НГД08

НГД08


Інженерна психологія

НГД.01
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи