European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка6/21
Дата13.08.2012
Розмір2.83 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Таблиця 6.1% балів від трудомісткості дисципліни

Оцінка за шкалою

Рекомендований % оцінок за вимогами ECTS

КМС

державна

ECTS

97 ≤ Б ≤100

5+відмінно

А

10

94≤Б<97

5

91≤Б<94

5-

85≤Б<91

4+добре

В

25

80≤Б<85

4

С

30

75≤Б<80

4-

71≤Б<75

3+задовільно

D

25

68≤Б<71

3

Е

10

65≤Б<68

3-

0≤Б<65

*

незадовільно

FX


Таблиця 6.2


Державна атестація


Кредити

Години

Максимальна

кількість

балів

Магістерська підготовка

Магістерський мінімум:

6

216

1080

зі спеціальності

3

108

540

з філософії

1,5

54

270

з іноземної мови

1,5

54

270

Магістерська дисертація

25

900

4500


^ 6.6. Організація вивчення дисциплін

Організація навчального процесу з конкретної дисципліни за КМС здійснюється на підставі положення про КМС з даної дисципліни, яке є складовою її робочої програми і не суперечить Положенню про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в університеті.

Навчальний матеріал дисципліни розподіляється на модулі провідним викладачем і затверджується на засіданні кафедри.

Терміни завершення модулів у дисциплінах та проведення контрольних заходів попередньо визначаються кафедрою і після узгодження з директоратом зазначаються у робочому плані дисципліни і графіку організації навчального процесу.

Графіки організації навчального процесу затверджуються проректором з науково- педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення і доводяться студентам на початку триместру.

У вступній лекції лектор зобов’язаний проінформувати студентів про організацію навчального процесу з дисципліни за КМС.

Зміни у положенні КМС дисципліни впродовж поточного триместру не допускаються.

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики провідним викладачем розробляються критерії оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента з даної дисципліни. Такі критерії забезпечують належну градацію і можуть бути застосовані як для підсумкової оцінки, так і для будь-якої її складової.

Лектор потоку забезпечує розробку методичних матеріалів і контрольних завдань з дисципліни відповідно до критеріїв оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента.


6.7. Організація, проведення та підведення підсумків заліково-екзаменаційної сесії


6.7.1 Підведення підсумків роботи студентів у триместрі за результатами КМС проводиться під час останнього тижня теоретичного навчання.

6.7.2. Триместровий контроль проводиться у формах триместрового екзамену (заліку) з конкретної дисципліни в обсязі матеріалу, визначеному навчальною програмою.

6.7.3. Порядок і методика проведення екзаменів (заліків) визначається лектором згідно з діючими вимогами.

6.7.4. Триместрові екзамени (заліки) проводяться за розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

6.7.5. Директор інституту має право встановлювати студентам індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

6.7.6. Курсовий проект (курсова робота) прирівнюється до іспиту з дисципліни.

6.7.7. Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох - трьох викладачів кафедри за участю керівника КП (КР).

6.7.8. Студенти допускаються до складання екзамену (заліку) з дисципліни незалежно від захисту КП (КР) з цієї дисципліни.

6.7.9. До складання іспитів з кожної дисципліни допускаються всі студенти незалежно від стану їхніх справ з інших дисциплін за умов виконання навчального плану з дисципліни.

6.7.10. Напередодні заліково-екзаменаційної сесії в журналі успішності студентів викладач виставляє бальні оцінки з дисципліни (БОД) кожного студента.

6.7.11. На останньому тижні триместру викладач проставляє до заліково-екзаменаційної відомості БОД і відповідні оцінки, в тому числі F, за 5-бальною шкалою та шкалою ЕСТS. Позитивні оцінки виставляються за згодою студента та вносяться до залікової книжки за 5-бальною шкалою.

Студентам, які отримали оцінку F, викладач визначає обсяг додаткової роботи для вивчення цієї дисципліни і строк складання екзамену.

6.7.12. Студент, який набрав кількість балів в межах FX, вважається таким, що виконав графік навчального процесу з цієї дисципліни і допускається до екзамену з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни. Якщо під час екзамену студенту не вдалося набрати необхідної кількості балів для позитивної оцінки, то йому виставляється оцінка “2” за 5-бальною шкалою і оцінка “FX” за шкалою ЕСТS.

6.7.13. Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, в заліково-екзаменаційну відомість виставляється бальна оцінка та пишеться “недопущений”. Екзамен (залік) ці студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни.

6.7.14. Студент може підвищити оцінку, яку він отримав за результатами КМС, складанням екзамену (заліку) в період сесії. Його абсолютна бальна оцінка при цьому підвищується до нижнього рівня балів екзаменаційної оцінки, так само при складанні диференційованого заліку.

6.7.15. Студентам, які мали оцінки F та FX, складали екзамен (залік) і отримали при цьому позитивну оцінку, вона проставляється в заліково-екзаменаційну відомість, а в графі “БОД після екзамену” виставляється мінімальна БОД, що відповідає отриманій державній оцінці за 5-бальною шкалою.

6.7.16. В тому випадку, коли студент на екзамені (заліку) отримав оцінку нижчу, ніж за результатами КМС, в заліково-екзаменаційну відомість виставляється оцінка за КМС.

6.7.17. В випадку неявки студента на екзамен (залік) в заліково-екзаменаційну відомість проставляється оцінка за КМС.

6.7.18. Не допускається зниження отриманої абсолютної бальної оцінки (зменшення кількості балів) студентам з будь-якої причини (пропуски занять тощо).

6.7.19. З дисциплін, які не мають триместрового контролю (екзамену або заліку), виставляються тільки бальні оцінки з дисципліни, які враховуються в наступному триместрі.

6.7.20. Обмеження кількості перескладань екзаменів (заліків) протягом навчального року негативних оцінок знімається.

6.7.21. Кожне перескладання екзамену (заліку) здійснюється лише за направленням ІнМАД. Викладач повертає направлення в Інститут магістратури, аспірантури, докторантури не пізніше, ніж на другий день після складання екзамену.

6.7.22. 31 жовтня магістранти, які мають академічну заборгованість за поточний навчальний рік, відраховуються з університету, або, в разі виявлення ними бажання, залишаються на повторне навчання за контрактом.

6.7.23. У разі, якщо магістрант не захистив дисертацію до встановленого п. 6.7.22 терміну без поважних причин і навчається на умовах надання платних послуг населенню і тоді термін навчання продовжується на основі підписання додаткової угоди із щомісячною оплатою, але на термін не більший ніж 6 місяців.

6.7.24. Додаткові бали враховуються викладачем в бальній оцінці з дисципліни, якщо виконана студентом додаткова робота сприяє поглибленому вивченню дисципліни.

6.7.25. Якщо виконана додаткова робота студента не пов’язана з дисципліною, то за поданням рішення кафедри, або за пропозицією викладача додаткові бали фіксуються в журналі успішності студентів окремою графою і враховуються в рейтингову оцінку студента.

6.7.26. Бали з додаткових дисциплін, які вивчаються за індивідуальними планами, визначаються на загальних підставах.

Вирішення всіх питань (в тому числі і конфліктних) взаємовідносин між суб’єктами КМС покладається на ІнМАД.


^ Програма навчання – магістр лазерної та оптоелектронної техніки

Повний курс навчання: 93 кредити

Рік 1. Триместр 1

Шифр спец.

Назва предмету

Кредити

ECTS

Загальна кількість годин

Лекцій

Лаб.

Практ./

сем.

СРС

НГД.02

Охорона праці в галузі лазерної та оптоелектронної техніки

1,5

54

14

14

 

26

НГД.03

Цивільна оборона

1,5

54

6

 

22

26

ВГД.08

Інтелектуальна власність

1,0

36

1422

спеціальність 8.05100402 -01

ВСД.01

Оптоелектронні вимірювальні перетворювачі

3,5

126

42

28

 

56

ВСД.02

Оптоелектронні інтелектуальні системи

4,0

144

42

28

14

60

ВСД.03

Нові інформаційні технології обробки, аналізу та розпізнавання зображень

5,0

180

28

28

14

110

ВСД.04

Квантово-розмірні структури і прилади

2,5

90

28
28 

34

ВСД.05

Проектування і конструювання лазерних та оптоелектронних приладів

2,0

72

28

28

 

16

спеціальність 8.05100402-02

ВСД.06

Основи мереж і ліній зв'язку

 3,5

126

42

28

 

56

ВСД.07

Оптичні та електронні компоненти оптичних ліній зв'язку

 6,0

216

56

42

28

90

ВСД.08

Оптичні мережі

 4,5

162

42

28

14

78

ВСД.09

Інформаційне та апаратне забезпечення засобів зв'язку

 3,0

108

28

28

 

52

спеціальність 8.05100402-03

ВСД.10

Взаємодія оптичного випромінювання з біотканиною

3,0

108

28

14

 

66

ВСД.11

Основи біоспектроскопії

2,0

72

28

14

 

30

ВСД.12

Неінвазивний фізіологічний моніторінг

3,0

108

42

28

7

31

ВСД.13

Основи оптичної томографії

2,0

72

28

14

 

30

ВСД.14

Методи обробки та розпізнавання біомедичних зображень

4,0

144

42

28

21

33

ВСД.15

Біологічні основи нейромереж

3,0

108

28

14

 

66

 

Разом:

21

756

 

 

 

 

Рік 1. Триместр 2

НГД.01

Іноземна мова

1,5

54

 

 

20

34

ВГД.01

Естетика та культурологія

2,0

72

10

 

10

52

ВГД.04

Основи риторики

1,5

54

7

 

10

37

ВГД.05

Методика педагогічної майстерності

1,5

54

5

 

10

39

ВГД.07

Вища освіта і БП

1,0

36

10

 

6/2

18

ВФД.03

Моделювання і оптимізація в електронних та оптоелектронних системах (теоретичне підгрунтя)

2,0

72

15

 
57

ВФД.04

Моделювання і оптимізація в електронних та оптоелектронних системах (прикладні аспекти)

1,0

36
 

10

26

ВФД.05

Сучасні нанотехнології (теоретичне підгрунтя)

2,0

72

15

 57

ВФД.06

Сучасні нанотехнології (прикладні аспекти)

1,0

36
 

10

26

ВФД.07

Математичні ідентифікації та оптимізації динамічних процесів

1,5

54

2034

ІІД.01

Оптична та квантова електроніка в комп'ютерних технологіях та теорії образного комп’ютера

2,0

72

40

 32

ІДД.01

Основи теорії образного комп'ютера

1,0

36
 
36

ІДД.03

Біомедичні системи окопроцесорного типу

1,0

36
 
36

ІДД.05

Оптична та квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектувальних технологіях

1,0

36
 
36

 

Разом:

18

648

 

 

 

 

Рік 2. Триместр 3

НГД.01

Іноземна мова

2,0

72

 

 

24

48

ВГД.02

Філософія науки і техніки

2,0

72

12

 

12

48

ВГД.03

Педагогічний практикум

1,5

54

 

 

12

42

ВГД.06

Зовнішньоекономічна діяльність

1,0

36

12

 

 

24

ВФД.01

Теорія і практика наукових досліджень (теоретичне підгрунтя)

1,5

54

18

 
36

ВФД.02

Теорія і практика наукових досліджень (прикладні аспекти)

1,0

36
 

12

24

ВФД.07

Математичні ідентифікації та оптимізації динамічних процесів

1,5

54

2430

ІГД.01

Психологія наукової діяльності

1,5

54

 

 

12

42

ІГД.02

Психологія та педагогіка вищої освіти (науково-практичний аспект)

1,5

54

 

 

12

42

ІНД.01

Теоретичні основи захисту комп’ютерної інформації

1,0

36

12

 

6

18

ІНД.02

Спеціальні розділи створення комп"ютерних систем та мереж

1,0

36

12

 

6

18

ІНД.03

Квантові логіко-часові структури інтелектуальних нейрокомп"ютерних мереж

1,0

36

18

 

6

12

ІНД.04

Синтез квантронних логіко-часових проблемно-орієнтованих перетворювачів зображень

1,5

54

24

 

6

24

ІНД.05

Цифрові сигнальні процесори в електронних апаратах

1,5

54

24

 

6

24

ІІД.02

Волоконно-оптичні технології в системах штучного інтелекту і розпізнавання зображень

2,0

72

4230

ІДД.02

Штучний інтелект і розпізнавання зображень

1,0

36
 
36

ІДД.04

Нанотехнології в біомедичних системах

1,0

36
 
36

ІДД.06

Волоконно-оптичні технології в інформаційниї та енергетичних мережах

1,0

36
 
36

 

Разом:

19,5

702

 

 

 

 

 

Магістерська робота

25

900

 

 

 

 

 

Консультації

2

72

 

 

 

 

 

Державні іспити

6

216

 

 

 

 

 

Сесії

3

108

 

 

 

 

 

^ Всього за рік:

93,0
 

 

 

 


2. Діаграма структури курсу

Структурно-логічна карта підготовки магістрів 8.05100402 “Лазерна та оптоелектронна техніка”

(гуманітарна підготовка)Структурно-логічна карта підготовки магістрів 8.05100402 “Лазерна та оптоелектронна техніка”

(спеціальна підготовка)

Індивідуальні розділи курсу
Перелік гуманітарних дисциплін


Нормативні гуманітарні дисципліни

^ Дисципліна: Англійська мова

Факультет: ІнМАД

Статус : обов’язковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

14(ВС) / 15(ЛС)
Лекції (год)Практичні заняття (год)

20/24

2,0/2,0

Лабораторні заняття (год)КП (КР) тримРГРСРС (інд. заняття)

34/48

3,4/4,0

Всього (год /кредитів)

54/1,5 / 72/2,0
Іспит (трим)Залік (трим)

15
КОД:

НГД.01

Лектор: Степанова Ірина Сергіївна, доцент.

Кафедра іноземних мов: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 3, ауд.3443, телефон (8-0432) 59-84-78.

^ Мета дисципліни

Полягає у закріпленні лексико-граматичного матеріалу вивченого на 1-4 курсах, необхідного для спілкування в найбільш поширених повсякденних ситуаціях і для читання, реферування і анотування наукових текстів профілюючого фаху.

Програма

Основи синтаксису; типи речень, порядок слів у реченні. Активний та пасивний стан дієслів. Узгодження часів. Герундіальні дієприкметникові та інфінітивні звороти. Модальні слова та їх еквіваленти. Складнопідрядні речення з підрядними, які виражають реальну та нереальну умови. Умовний спосіб. Основні принципи анотування та реферування наукової літератури. Для закріплення навичок усного мовлення пропонуються наступні теми “Моя майбутня спеціальність”, “Плани на майбутнє”, “ВНТУ”, “Розвиток галузі та науки, в якій я спеціалізуюся”, “Чому важливо вивчати іноземні мови”, “Запрошення до участі в науковій конференції” тощо

Бібліографія

  1. Журнали “Byte”, “Spectrum” та ін. спеціалізовані видання.

  2. Raymond Murphy/ English Grammar in Use: Cambridge University Press, 1985.

  3. Г.В.Верба, Л.Г.Верба. Довідник з граматики англійської мови.-К.; Вища школа, 2000, 237с.

  4. Гінзбург М.Д. Новий англо-український словник з інформатики. Харків, “Корвін”, 2002.

  5. Л.Ю.Кулиш, Е.А.Друянова, М.Ф.Хачатурова. Английский для общения. – К.; Астрата, 1995.

  6. Англо-український, українсько-англійський словник. Видання довільне.

  7. Англо-русский политехнический словарь под редА.Е.Чернухина. М.; Советская энциклопедия, 1971.

Методи оцінювання

Під час навчання пропонуються лексико-граматичні тексти, контрольні переклади, бесіди по темам усного мовлення. В кінці курсу – іспит, який може бути зарахованим для магістрів, як вступний іспит з Іноземної мови в аспірантуру.

Передумови

Курс передбачає володіння навичками глибокого розуміння оригінального тексту по профілю магістра, побудованому на знайомому лексико-граматичному матеріалі. Знання граматичного матеріалу, який має першочергове значення для розуміння наукових текстів.

^ Методичне забезпечення

При проведенні занять використовуються граматичні таблиці, методичні вказівки з різних граматичних тем.

Індивідуальна робота

Домашні завдання включають лексико-граматичні вправи, виконання перекладів, складання діалогів, повідомлень.

^ Екзаменаційна методика

В кінці курсу для магістрів – державний іспит. Форма проведення – письмово-усна. Письмово: граматичний текст і переклад із словником оригінального тексту з фаху; усно - анотування загальнонаукового тексту і співбесіду по темі.

^ Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи