European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка9/21
Дата13.08.2012
Розмір2.83 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Кафедра Охорони праці та безпеки життєдіяльності: 21021, м. Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе, 95, корпус 3; Інститут будівництва теплоенергетики та газопостачання, кімн. 3405. Тел. 598 252, 598 639.


^ Мета дисципліни

Забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням і спеціальностей з питань захисту населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та військового характеру.

Программа

Цивільна оборона в сучасних умовах.Значення і місце цивільної оборони в системі безпеки, організаційна структура системи цивільної оборони держави, об’єкт господарської діяльності, сили цивільної оборони. Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій. Стисла характеристика осередків ураження різного походження, біологічна дія іонізуючого випромінювання на живі організми. Основи організації і проведення рятувальних невідкладних робіт в осередках ураження, мета, зміст та умови успішного проведення рятувальних невідкладних робіт промислового об’єкта в умовах дії ударної хвилі, світлового і імпульсного випромінювання.

Бібліографія:


  1. Закони України "Про ЦО України" від 3.02.93 p., "Про Міністерство України з питань НС" від 26.10.96 p., "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8.06.00 p., Постанова кабінету міністрів "Про утворення на території України Єдиної Державної Системи по запобіганню та реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 3.08.98 p. Та ін.

  2. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона. - М.:Высшая школа, 1987 - 207 с.

  3. В.М. Шоботов. Цивільна оборона. Друге видання. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006, - 438с.

  4. Цивільна оборона/під ред. Франчука B.C. - Львів: Афіша, 2001- 336с.

  5. Сакевич В.Ф. Основи розробки питань цивільної оборони в дипломних проектах/ Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2001 - 108 с.

  6. Сакевич В.Ф., М.А. Томчук. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004-110с.

  7. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового пораження/ Справочник. - К.: Высшая школа, 1987 - 256 с.

  8. Стеблюк М. І. Цивільна оборона. – Київ: Знання – 2004. – 490 с.

  9. Міценко І. М., Мезенцева О. М., Цивільна оборона. – Чернівці.: Книги-ХХІ – 2004. – 404 с.
^

Методи оцінювання

Протягом семестру студенти проходять два модульних контролі. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні та практичні питання відповідної частини курсу. Крім вищесказаного необхідно ще виконати розрахункову роботу на тему: “Оцінка стійкості роботи ОГД в умовах дії факторів НС”, а також оцінюються письмово представлені самостійні роботи, на основі триместрових оцінок, студент отримує оцінку за залік, або складає його на загальних засадах.

^

Передумови

Необхідні загальні знання з вищої математики, фізики, хімії, безпеки життєдіяльності, охорони праці.

Методичне забезпечення:

^

1. В.Ф. Сакевич. Основи розробки питань цивільної оборони в дипломних проектах/ Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2001 - 108 с.

2. В.Ф. Сакевич, М.А. Томчук. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004-110с.

^

Індивідуальна робота:


 1. Женевські конвенції про захист населення і цивільних об’єктів.

 2. Фактори ураження у надзвичайних ситуаціях мирного та військового часу.

 3. Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

 4. Вимоги до будівництва захисних споруд. Типові захисні споруди.

 5. Методики оцінки інженерного захисту робітників і службовців об’єкта господарської діяльності.

 6. Заходи по підвищенню стійкості роботи об’єкта господарської діяльності у надзвичайних ситуаціях.

 7. Огранізація і проведення спеціальної обробки.
^

Екзаменаційна методика: письмовий диференційований залік.


Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на залік: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Перелік гуманітарних дисциплін вибору учбового закладу

Дисципліна: Естетика та культурологія

^ Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П'ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

14 (ОС)
Лекції (год)

10

1

Практичні заняття (год)

10

1

Лабораторні заняття (год)Семінарскі заняття (год)КП (КР) тримРГРСРС (інд. заняття)

52

5,2

Всього (год /кредитів)

72/2
Іспит (трим)Залік (трим)

14
КОД:

ВГД.01

Лектор: Буяльська Тамара Болеславівна, професор.

Кафедра культурології, мистецтва та дизайну: 21021 м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, кафедра КМД, ауд. 2360. тел. (380432) 59-80-42, 59-82-70.

^ Мета дисципліни

Інтегральна дисципліна „Естетика та культурологія” поєднує дві самостійні навчальні дисципліни, синтез яких не є механічним, а обумовлений динамізмом та діапазоном тих соціально-культурних і політико-економічних змін та перетворень, що активізують процеси інтеграції в суспільстві і культурі. Окрім того ці дисципліни поєднує один гуманітарний простір, центральними, ключовими словами якого є ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ДУХОВНІСТЬ, МИСТЕЦТВО, ОСВІТА. Саме це визначає загальнокультурну і загально-гуманітарну мету викладання.

Враховуючи те, що в системі вищої технічної освіти навчання здійснюється по окремим предметним галузям знань, виникає потреба завершувати вивчення усього комплексу суспільно-гуманітарних дисциплін введенням дисципліни „Естетика та культурологія”, сформованого на межі соціального і гуманітарного знання про людину і суспільство, що формує цілісне гуманістичне світобачення та дає уявлення про культуру, як специфічну функцію і модальність людського буття. Окрім того, мета і сумарне завдання навчального курсу „Естетика та культурологія” полягає у тому, щоб студенти відчули в просторі культури розмаїття точок зіткнення між соціальним, гуманітарним, технічним, природничим і зрозуміли необхідність пошуку шляхів їх можливої взаємодії і синтезу.

Програма

Загальна характеристика курсу “Естетика і культурологія”.

Предмет культурології. Культурологія як інтелектуальна тенденція сучасності. Культура як метакатегорія. Природа і культура. Суспільство і культура. Особистість і культура. Естетична діяльність. Художня творчість. Художня культура. Культурні та естетичні цінності. Естетичне світосприйняття в культурі і в життєдіяльності людини. Предмет естетики. Естетичне як феномен культури. Проблемне поле естетики. Естетика в структурі гуманітарного знання і її зв’язок з культурологією і філософією.

Основні категорії естетики та культурології.

Зміст і сутність основних категорій естетики. Естетичне, його сутність і основні форми. Гармонія. Міра. Прекрасне. Піднесене. Трагічне. Комічне. Різноманітність естетичних якостей в просторі культури. Естетичні почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Художня творчість. Естетичне, його сутність і основні форми. Гармонія. Міра. Прекрасне. Піднесене. Трагічне. Комічне. Різноманітність естетичних якостей в просторі культури. Естетичні почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Основи категорії культурології. Культурна адаптація. Культурна самоідентифікіція. Культурна ком­петентність. Інкультурація особистості. Функції культури. Культурні норми. Культурні традиції. Освіта. Релігія. Мистецтво. Семіотика культури. Культурна інновація (творчість). Соціокультурний прогрес.

Культура і естетика в контексті історії. Основні етапи розвитку естетичної думки. Естетичні теорії ХХ століття. Психоаналітичний підхід до мистецтва. Вплив теорії підсвідомого на мистецтво ХХ століття. Теорія інтуїції. Теорія символізму. Роль мистецтва у суспільстві. Мистецтво як досвід. Рятівна функція мистецтва.

Мистецтво в системі культурології і людської життєдіяльності. Походження мистецтва Поліфункціональність мистецтва. Художньо-образна система мистецтва Генезис і природа художнього образу. Художня умовність. Художній стиль. Індивідуальність в мистецтві. Зміст і форма в мистецтві.

Естетика і мистецтво в культурі ХХ століття. Мистецтво і науково технічний прогрес. Діалектика універсального і професійного в культурі. Спільне і особливе в науковій і художній творчості. Натхнення і інтуїція. Протиріччя і кризи в сучасній культурі. Маскультура. Апологія насильства. Культ аморалізму. Пошуки духовного.

Технократизм та проблема людини і духовних цінностей в культурі і мистецтві ХХ століття. Гуманістичні погляди західноєвропейських мислителів ХХ сторіччя на світ і людину, на місце, роль і значення людини в сучасному світі, в розвитку культури і цивілізації. Основні художні напрямки мистецтва ХХ століття. Проблеми формування культурної компетентності. Естетична культура особистості. Естетичні джерела культури. Єдність істини добра краси як принцип розвитку культури. Естетичні можливості культури.

Естетичні та соціокультурні прогнози на ХХІ століття.

Бібліографія:

 1. Естетика: Підручник./ п/р Л.Т.Левчук. – К.: 1996

 2. Эстетика: Учеб-пособие./ п/р В.Лозового. – С.: 1999

 3. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб – К.: 2000

 4. История и культурология: Учеб. пособие, Учебник для ХХІ ст., - М.: 2000

 5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М.Семашко. Част. 1 – К.: 2000

 6. Українська художня культура: Навч. посіб. – К.: 1996

 7. Борев Ю.Б. Эстетика. – М.: 1988

 8. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: 1993

 9. Іван Дзюба. Національна культура як чинник майбуття України // Кур’єр Кривбасу – 2000 - №1.

 10. Ліна Костенко. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала // Аудиторія – 31.03 – 6.04. 2000

 11. Іван Дзюба. Україна перед сфінксом майбутнього. - К.: 2001

Методи оцінювання

Дисципліна має один модуль на якому студенти проходять контроль у формі виконання творчих робіт, самостійних завдань та дискусій, та семінарських заняттях. Заключний етап оцінювання – усний диференційний залік.

Всі форми контролю охоплюють як теоретичні, так і практичні питання відповідного курсу.

Передумови

Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Філософія, Історія, Психологія, Українська та зарубіжна культура, Людина та культура, Етика та культура, Практична культурологія.

^ Методичне забезпечення

Робоча навчальна програма, підручники, комплекти відео- та аудіо- матеріалів кафедри, завдання для творчих та самостійних робіт, інтернетресурс.

Індивідуальна робота

Виконання творчих завдань та самостійних робіт, опрацювання та аналіз наукових статей та веб-сайтів Інтернету з проблем естетики та культурології, підготовка рецензій на конкретні явища мистецтва та культури.

^ Теми для самостійного опрацювання

Погляди Сократа, Платона, Аристотеля, Плотіна на красу і мистецтво Естетика аскетизму. Естетика і релігія. Народна магія і церковний ритуал. . Естетичні погляди Леона Баттіста Альберті. Леонардо да Вінчі - ренесансний тип культури. Гуманістичний світогляді його роль в історії естетики і культури. Класична німецька естетика. Кант, Гегель, Гёте, Гумбольд, Шиллер. Спотворена моральність та естетичне виховання. Естетичні погляди Гельмгольца, Дарвіна, Спенсера, Дільтея. Естетичні теорії А.Бергсона, Б.Кроче, Герберта Ріда, Дж.Дьюї , М.Дюфрена.

Художні епохи, художні напрямки, художній прогрес. Незмінний характер художніх цінностей. Естетичний потенціал художньої творчості. Естетика як психологія мистецтва і теорія художнього сприйняття. Психологічні механізми художньої творчості і художнього сприйняття.

Універсалізм великих особистостей. Епохи, що породжують титанів. Філософсько-естетичні погляди С.Кьеркегора, Е.Гуссерля, М.Хайдегера, К.Ясперса, Х.Ортега – і – Гасета, Ж-П.Сартра, А.Камю на людину, мистецтво, культуру.

^ Екзаменаційна методика: усний диференційований залік .

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на залік: з лектором персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Філософія науки і техніки

Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П'ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

15 (ЛС)
Лекції (год)

12

1,0

Практичні заняття (год)

12

1,0

Лабораторні заняття (год)

-
Семінарскі заняття (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

48

4,0

Всього (год /кредитів)

72/2
Іспит (трим)

15
Залік (трим)КОД:

ВГД.02

Лектор: Ратніков Володимир Сазонович, д.ф.н., професор.

^ Кафедра Філософії: 21021, м.Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 9; навчальний корпус 4, кафедра філософії, ауд.4416, тел. (380-432) 59-80-12.

Мета дисципліни

Забезпечити глибоке засвоєння специфіки природи науки і виявлення закономірностей її розвитку, дати можливість магістрантам отримати необхідні знання сучасного рівня розвитку із історії науки і техніки та побудови теорії розвитку науки – теорії, що пояснює і розкриває механізми успішного функціонування науки й ефективного її розвитку; оволодіти вмінням застосовувати методологічні концепції, методологічні стандарти, норми і правила в безпосередній науково-практичній та науково-теоретичній діяльності.

Програма

Філософія, наука, філософія науки. Різноманіття проблем науки і спроби їхньої класифікації. Поняття філософських проблем науки і їхніх типів.Поняття рефлексії. Філософська рефлексія над наукою. Філософія науки як галузь філософського знання. Природа наукового знання. Епістемологія як особлива галузь філософії. Проблема типології знання (проблема Канта). Наука як особливий вид діяльності. Наукове пізнання: його мета, зміст, призначення. Поняття наукового методу. Науковий метод і правило. Наука як соціокультурне явище. Поняття наукового співтовариства. Наука як триєдиність знання, діяльності і соціальних форм її організації. Типологія знань і класифікація наук. Два види орієнтації знання – орієнтація на об'єктивну істинність і орієнтація на цінності. Науки «про природу» і науки «про культуру» (Г.Ріккерт). Співвідношення природничо-наукового і гуманітарного знання. Структура наукового знання. Емпіричний і теоретичний рівні наукового знання. Наукова теорія і науково-дослідна програма. Основні науково-дослідні програми в історії науки. Наукова картина світу як форма наукового знання. Наукова картина світу і наукова теорія. Основні картини світу в історії науки. Основні функції науки: описова, пояснювальна, передбачальна. Динаміка наукового знання. Особливості наукового методу. Метод, методика, методологія. Два рівні методологічного аналізу науки і дві методології. Класифікація наукових методів. Методологічні принципи і їхня роль у науковому пізнанні. Проблема росту наукового знання як одна з фундаментальних проблем філософії науки. Філософські проблеми науки. Проблеми єдності наукового знання. Елементи філософії техніки. Поняття техніки. Техніка як сукупність артефактів. Поняття «techne» і його трансформації. Становлення техніки і рушійні сили її розвитку. Техніка і технологія. Природа й особливості технічного знання. Поняття технічної системи як об'єкта технічного знання. Технічні науки і технологічне знання. Технічні, прикладні і фундаментальні науки. Технологія як особливе знання і як особлива діяльність. Інженерна діяльність і технічна творчість. Технократичне мислення і шляхи подолання його обмеженості. Техніка і наука в соціокультурному контексті. Техніка як соціокультурний феномен. Зміна характеру взаємодії техніки з наукою, а також їхнього соціального стану в ХХ ст. Науково-технічний прогрес і філософське осмислення його суперечливості: сцієнтистська й антисцієнтистська тенденції. Наука, техніка, гуманізм. Наука і техніка в аксіологічному аспекті. Етика науки й етика техніки.

Бібліографія:

 1. Никифоров А.Л. Философия науки : история и методология. – М., 1998.

 2. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. Учебное пособие.– М., 1996.

 3. Философия и методология науки (ред. В.И. Купцов). М., 1996.

 4. Философские проблемы естествознания. Учебное пособие. -М., 1985.

 5. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону, 1999.

 6. Костюк В.Н. Методология научного исследования. – К. – Одесса, 1976.

 7. Фаренік С. Логіка і методологія наукових досліджень. – К., 2000.

 8. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. Учеб. Пособие. – М., 2000.

 9. Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). Учебное пособие. – К., 2001.

 10. Степин В.С Елсуков А.Н. Методы научного познания. - Минск, 1974.

 11. Ратніков В.С. Основи філософії науки. – Вінниця, 1999.

 12. Коммунаров С.Н. Философия естествознания, технических и общественных наук. Конспект лекций. – К., 1998.

 13. Современная западная философия. Словарь. - М., 1991.

 14. Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки. Избранные труды. – М., 1990.

 15. Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. - М., 1994.

 16. Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. – К., 2000.

 17. Ценностные аспекты развития науки. – М., 1990.

 18. Традиционное и революционное в истории науки. - М., 1991.

 19. Методологічні проблеми інженерної діяльності. – Вінниця, 1994.

 20. Жизнь науки. Антология вступлений в классике естествознания. – М., 1973.

 21. Архимед. Сочинения. – М., 1962

 22. да Винчи Л. Избранные естественнонаучные произведения. – М., 1955

 23. Галилей Г. Пробирных дел мастер. – М., 1987

 24. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. – М.,1989.

 25. Максвелл Д. Статьи и речи. – М., 1968

 26. Планк М. Единство физической картины мира. – М., 1965

 27. Планк М. Избранные труды. – М., 1975, с.568-648

 28. Эйнштейн А. Физика и реальность. – М.,1965.

 29. Эйнштейн А.,Инфельд Л. Эволюция физики // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т.4. – М..1967.

 30. Пуанкаре А. О науке. – М., 1990.

 31. Бор Н. Избранные научные труды. Т.2. – М., 1971.

 32. Резерфорд Э. О физике ХХ века. – М., 1971.

 33. Борн М. Физика в жизни моего поколения. – М., 1963.

 34. де Бройль Л. По тропам науки. – М., 1962.

 35. де Бройль Л. Революция в физике. – М., 1965.

 36. Шредингер Э. Новые пути в физике. – М., 1971

 37. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М.,1989.

 38. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. – М., 1987.

 39. Дирак П. Воспоминания о необычной эпохе. Сборник статей. – М., 1990.

 40. Вернадский В.И. Избранные труды по всеобщей истории. – М., 1988.

 41. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М., 1991.

 42. Тимирязев К.А. Наука и демократия. – М., 1963.

Методи оцінювання

Протягом семестру магістранти проходять 1 модульний контроль. На модульному контролі магістрантам проходять колоквіум (декілька варіантів завдань однакової складності), які охоплюють теоретичні і практичні питання модулю, а також захищають реферат з попередньо обраної теми.

Передумови

Курс передбачає наявність знань з суспільних, фізико-математичних та технічних дисциплін вузівської програми.

^ Методичне забезпечення

Курс в необхідній мірі забезпечений підручниками, навчальними посібниками.

Індивідуальна робота:

Написання реферату на обрану із спеціального переліку тему на зразок:

 • Еволюція взаємозв’язку філософії та науки.

 • Наука античності та її особливості.

 • Еволюція поняття науки.

 • Сутність та типи філософських проблем науки.

 • Еволюція взаємозв’язку науки та техніки.

 • Специфіка філософії науки як галузі філософії.

 • Предмет та об’єкт науки.

 • Особливості мови науки тощо

Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Педагогічний практикум

Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П'ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

15 (ЛС)
Лекції (год)

-
Практичні заняття (год)

12

1,0

Лабораторні заняття (год)

-
Семінарскі заняття (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

42

3,5

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Іспит (трим)Залік (трим)

15
КОД:

ВГД.03

Лектор: Кожем’яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор

^ Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23

Мета дисципліни

Розвинути у студентів аналітичні, проектувальні, конструктивні, організаторські вміння педагога, навчити студентів вирішувати педагогічні задачі та застосовувати на практиці засоби педагогічної діагностики.

Програма

Педагогічна практика, основні визначення та поняття: педагогічна діяльність, педагогічна проблема, педагогічна задача, педагогічна ситуація. Види педагогічної діяльності. Учбовий процес та організація його діяльності. Роль викладача у вищій науковій школі та його основні функції. Методика передачі знань. Педагогічні задачі та шляхи їх розв’язання. Педагогічні ситуації. Методики педагогічної діагностики.

Бібліографія:

 1. Гавриловец К.В., Завадская Ж.Е., Шингирей Т.А. Общие основы педагогической профессии. Программно-методический комплекс по базовому курсу. – Мн., 2000.

 2. Введение в педагогическую профессию // Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие. М., 1997. С. 5—71.

 3. Спирин Л. Ф. Теория и технология решения педагогических задач. М., 1997.

 4. Оконь В.Педагогика и психология высшей школы. Ростов-на-Дону, 1998.

 5. Основы вузовской педагогики. / Под ред. П. И. Пидкасистого ЛГУ, 1972.

Методи оцінювання

Дисципліна складається з одного модуля, в якому студент повинен виконати 2 практичні роботи та скласти письмовий колоквіум на 10 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіуму та захисту практичних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

Залік складається письмово. Завдання містять одне теоретичне та два практичних питання.

Письмовий колоквіум та залік розраховано на 45 хвилин роботи.

Індивідуальна робота

Самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни та змісту практичних робіт.

Розв’язання наступних педагогічних задач: задача на підсилення уваги та самоконтролю, задача на виявлення та розвиток творчого оригінального підходу, проблемні задачі.

Розгляд наступних педагогічних ситуацій: ситуація створення успіху та забезпечення росту досягнень, ситуація вибору оптимального варіанту дій[1,2].

Діагностика професійної напрямленості, мотивація професійної діяльності (за методикою А. Реана).

^ Екзаменаційна методика: в кінці 15 триместру студенти складають диференційний залік.

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Основи риторики

Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

14 (ВС)
Лекції (год)

7

0,7

Практичні заняття (год)

10

1,0

Лабораторні заняття (год)Семінарскі заняття (год)КП (КР) тримРГРСРС (інд. заняття)

37

3,7

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Іспит (трим)Залік (трим)

14
КОД:

ВГД.04

Лектор: Залюбівська Оксана Броніславівна, викладач

Кафедра культурології, мистецтва та дизайну: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус2, (8-0432 ) 59-80-42 .

^ Мета дисципліни

Сприяти формуванню риторичної культури студентів-менеджерів, зокрема надання студентам сукупності риторичних знань і умінь, що сприяють успішному здійсненню риторичної діяльності у різних її формах, видах жанрах, стилях таких як усне і письмове мовлення, монолог, діалог.

Програма

Вступне слово про риторику і риторичну культуру. Формування і розвиток риторики як науки і навчальної дисципліни. Теорія риторики. Основні поняття та визначення. Роди і види риторики. Основні етапи риторичної діяльності. Інтенція. Диспозиція. Елокуція. Риторика діалогу. Риторичний ідеал.

Бібліографія:

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка.-К., 1996.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.-К.: Либідь,1991.

 3. Сагач Г. Риторика: Навчальний посібник.-К.: Вид.дім.”ІнЮре”,2000.

 4. Сагач Г., Юніна С. Загальна риторика. Сучасна інтерпретація.-К.,1992.

 5. Сопер П. Основные исскуства речи.-М.,1994.

 6. Хазагеров Г.Г., Корнилова Е.Е. Риторика для делового человека: Учебн. пособие М.:Филинта, 2001.

Методи оцінювання

Дисципліна складається з одного модуля, в якому студент повинен Дисципліна складається з одного модуля, в якому студент повинен виконати практичні роботи та скласти письмовий колоквіум (45 хв) на 10 тижні. Оцінки знань формуються на підставі балів, отриманих протягом триместру за результатами колоквіума, виступів на практичних заняттях та виконання ІЗ. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його письмово на загальних підставах. Завдання містять два теоретичних питання.

Передумови

Ділова українська мова.

^ Методичне забезпечення

Христомаційні матеріали ораторських текстів, методичні рекомендації до виконання творчих завдань та контрольних робіт для заочників.

Індивідуальна робота

Самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

Риторичне вчення Аристотеля – основа сучасної риторики.

Риторична теорія Ф.Прокоповича.

Особливості переконуючої промови. Логіко-мовленнєвий доказ.

Полемічна майстерність.

Психологія спілкування.

Невербальні засоби спілкування.

Декламаційний практикум.

Функціональні стилі мовлення.

Аналіз риторичних текстів.

^ Екзаменаційна методика: Диференційний залік, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Методика педагогічної майстерності

^ Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

14 (ВС)
Лекції (год)

5

0,5

Практичні заняття (год)

10

1,0

Лабораторні заняття (год)Семінарскі заняття (год)КП (КР) тримРГРСРС (інд. заняття)

39

3,9

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Іспит (трим)

14
Залік (трим)КОД:

ВГД.05

Лектор: Залюбівська Оксана Броніславівна , викладач

Кафедра культурології, мистецтва та дизайну: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус2, (8-0432 ) 59-80-42 .

^ Мета дисципліни

Забезпечити глибоке розуміння принципів та методів педмайстерності магістрантами, як майбутніми викладачами, шляхом засвоєння педагогічних знань і пізнання особливостей педагогічної діяльності визначити вимоги до педагогічної професії, до особистості педагога і рівень власної готовності відповідати цим вимогам, а також сприяти формуванню потреб професійно – педагогічного розвитку.

Програма

Педагогіка як наука і мистецтво. Педагогічна майстерність викладача. Викладач – студент: організація педагогічної взаємодії. Навчальний процес як сумісна діяльність викладача та студентів. Педагогічна (освітня) технологія.

Бібліографія:

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – Київ: Лібра, 1996.-224 с.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

 3. Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка: Навчальний посібник. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

 4. Державна національна програма “Освіта”: Україна ХХІ століття”. – К., 1994.

 5. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навчальний посібник. – К.: Вища школа. 1993. – 320 с.

 6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – Вінниця: “Універсум – Вінниця”, 1998.

 7. Педагогічна майстерність: Підручник. / І.А. Зазюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф Кривонос та ін.; за ред І.А. Зазюна. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

Методи оцінювання

Дисципліна складається з одндго модуля, в якому студент повинен виконати практичні роботи та скласти письмовий колоквіум на 9 тижні.

На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах. Оцінки знань формуються на підставі балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіуму, виступів, захисту науково - дослідної робіти. На основі цих оцінок студент отримує оцінку за іспит або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містить два теоретичних питання та одне практичне питання.

Письмовий колоквіум розраховано на 45 хвилин роботи.

Передумови

Вивченню дисципліни передують педагогіка і психологія.

^ Методичне забезпечення

При проведені лекцій використовується добірка наукових статей з проблем педагогіки вищої освіти.

Індивідуальна робота

Пошук, підготовка та аналіз наукової літератури з педагогіки, підготовка творчого завдання, самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни:

 • Становлення і розвиток вищої школи в Україні.

 • Теорія університету за Гессеном С.І..

 • Театральне і педагогічне мистецтво. Порівняльний аналіз.

 • Поняття про педагогіку співробітництва. Педагогічні категорії у світлі педагогіки співробітництва.

 • Поняття про мотивацію, мотиваційну сферу особистості. Мотивація навчальної діяльності студентів. Мотивація діяльності викладача.

 • Поняття про модель навчання.

 • Поняття про рівневу диференціацію навчання.

 • Групове навчання як педагогічна проблема.

Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Зовнішньоекономічна діяльність

^ Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

15 (ЛС)
Лекції (год)

12

1,0

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

-
Семінарскі заняття (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

24

2,0

Всього (год /кредитів)

36/1
Іспит (трим)

15
Залік (трим)КОД:

ВГД.06

Лектор: Козловський Володимир Олександрович, к.е.н., професор

^ Кафедра економіки промисловості і організації виробництва: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, навчальний корпус 2, тел. 59-83-33.

Мета дисципліни

Головне завдання дисципліни полягає у тому, щоб дати студентам сучасні знання з організації зовнішньоекономічної діяльності. Ці знання дозволять студентам в подальшому вільно орієнтуватись в особливостях організації завнішньоекономічної діяльності в будь-якій галузі народного господарства, здійснювати необхідні економічні розрахунки та приймати відповідні висококваліфіковані рішення у сфері ЗЕД, відстоювати інтереси як держави, так і окремих суб’єктів ЗЕД в процесі здійснення зовнішньоекономічних проектів тощо. Одне із завдань дисципліни –навчити слухачів займатися цивілізованим бізнесом у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Програма

Загальні відомості про світове господарство, світовий ринок та його елементи; міжнародні економічні відносини, їх форми, класифікацію, принципи розвитку; загальні відомості про міжнародний розподіл праці, його передумови, форми та їх характеристику; основні економічні теорії зовнішньоекономічної тощо; загальні відомості про зовнішньоекономічну діяльність, форми та правовий режим регулювання ЗЕД, принципи регулювання ЗЕД в Україні та їх характеристику; суб’єкти, види та рівні регулювання ЗЕД в Україні; основні методи (тарифні, нетарифні тощо) регулювання зовнішньоекономічною діяльністю, мету їх застосування та характеристики; загальні відомості про міжнародну торгівлю, її тенденції, методи реалізації товарів на світовому ринку; показники зовнішньої торгівлі та їх визначення; загальні відомості про вільну торгівлю та протекціонізм, їх особливості та економічні наслідки; основи міжнародного регулювання торгівельних відносин; напрямки діяльності міжнародних торгівельних організацій проблеми входження України до системи світого господарства на напрямки їх вирішення; види та характеристику митних тарифів, порядок їх нарахування; механізм визначення митної вартості товарів; класифікацію квот та ліцензій, особливості антидемпінгового регулювання ексторту-імпорту товарів; порядок оподаткування експорту-імпорту товарів тощо; загальні відомості про міжнародні транспортні відносини, схеми, етапи та форми організації міжнародних транспортних перевезень вантажів; особливості застосування в міжнародних перевезеннях водного, автомобільного, залізничного та авиа- транспорту; організацію митного контролю за переміщенням вантажів; зміст та порядок застосування правил “Інкотермс-2000”; загальні відомості про світові валютні системи, основи валютних відносин, форми участі суб'єктів ЗЕД у валютних операціях тощо.

Студент повинен уміти:

Розраховувати економічну ефективність від участі в міжнародному розподілі праці, застосовуючи теорії А.Сміта та Д.Рикардо та інших; визначати формулу торгівельної угоди при обміні товарів, розраховувати лінію виробничої потужності країни до та після обміну товарів, визначати економічні наслідки в країні після застосування торгових бар’єрів; розраховувати економічну вигоду для країни від застосування імпортних та експортних квот, запровадження імпортного або експортного мита тощо; визначати митну вартість товарів, країну походження товару; складати документи для отримання квот та ліцензій на експорт-імпорт товарів; розраховувати величину митних зборів, ввізного та вивізного мита тощо; розраховувати крос-курси валют тощо.

Бібліографія:

 1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 544 с.

 2. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.–216 с.

 3. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172 с.

 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів /І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман; За ред. проф. Багрової І.В. – Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. – 585 с.

 5. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.

 6. Киреев А.П. Международнай экономика. В 2-х ч. – Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 416 с.

 7. Киреев А.П. Международнай экономика. В 2-х ч. – Ч. 2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 488 с.

 8. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2001. –277с.

 9. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навч. посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2001. – 124. с.

 10. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. Сікора та інші; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. - 208 с.

 11. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В.Е.Рыбалкин, Ю.А.Щербанин, Л.В.Балдин и др.: Под ред. проф. В.Е.Рыбалкина. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 503с.

 12. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: Учебник/Под ред. С.И.Долгова, И.И.Кретова. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 784 .

 13. Международные экономические отношения: Учебник для вузов /Е.Ф.Жуков, Т.И.Капаева, Л.Т.Литвиненко и др.: Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, - 485 с.

 14. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник /Научн. ред. д-р эконом. наук, проф. В.В.Круглов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 432 с.

 15. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 504 с.

 16. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник /Під заг. ред. А.І.Кредісова / Пер. з рос. Н.Кіт, К.Серажим. – К., 1997. – 448с.

 17. Козловський В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 208 с.

Методи оцінювання

Для перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу проводяться наступні контрольні заходи:

- контрольні роботи (завдання складаються у вигляді білетів, які містять 4 теоретичних питання та 1 практичне завдання);

- самостійного виконання 14-18 практичних завдань, їх оформлення у вигляді звіту та захист перед викладачем);

- іспит (усний, завдання складаються у вигляді білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу).

^ Методичне забезпечення

Протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань. З теоретичного курсу та практичних завдань лектором написані навчальні посібники. Електронні варіанти навчальних посібників розміщені в Інтернеті.

Індивідуальна робота:

Закріплення навиків застосування системного підходу до вирішення задач організації зовнішньоекономічної діяльності, оволодіння методикою проведення економічних розрахунків тощо.

^ Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Вища освіта і БП

Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П'ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

14 (ВС)
Лекції (год)

10

1,0

Практичні заняття (год)

6

0,6

Лабораторні заняття (год)

-
Семінарскі заняття (год)

2

0,2

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

18

1,8

Всього (год /кредитів)

36/1
Іспит (трим)Залік (трим)

14
КОД:

ВГД.07

Лектор: Лисенко Геннадій Леонідович, к.т.н., доцент.

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23

^ Мета дисципліни

Ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

Програма

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки.

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.

Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти.

Європейська кредитно-трансферна та система накопичення - ECTS.

Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України.

Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.


Бібліографія:

 1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. – 52 с. (www.tspu.edu.ua).

 2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І.. – Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с. ( www.tspu.edu.ua).

 3. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. –2000. – Том XXV.-№ 3.

 4. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению… // Вестник высшей школы: Alma mater. -2000. -№ 6.

 5. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.

 6. Кремень В.Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация//Зеркало недели. - № 48(473). -13-19 декабря 2003.

 7. Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. -2000. -№ 26. -С.13-18.

 8. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”. Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: «Львівська політехніка». – 111 с.

 9. Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в Санкт-Петербурге: http://www.holinst.spb.ru.

 10. Barblan A. The Sorbonne Declaration – Follow-Up and Implications: A Personal View. -Geneva: AEU/CRE, 1999. {Сорбонська декларація – реалізація і значення: особистий погляд}.

 11. From Bologna to Prague – Reform of Study Programmes and Structures in Germany. -Bonn, HRK, 2000. – 63 pp. {від Болоньї до Праги – реформа программ навчання і освітніх структур в Німеччині}.

 12. Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. -Special Edition. -P.22-24. {Під знаком Болоньї}.

 13. Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration / «From Bologna to Prague» – Reform of Study Programmes and Structures in Germany. -Bonn, HRK, 2000.-P.47-56 {Процес виконання Болонської декларації}.

 14. Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. -Bonn, HRK, 2000. – 77 p. {Перспективи і проблеми навчальних закладів вищої освіти Європи}.

 15. News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. -60 pp. {Новини в галузі визнання: базова інформація для семінарів, які проводить ACE в межах 13-ої щорічної конференції Європейської асоціації міжнародної освіти 5-8 грудня 2001 р. в Тампере, Фінляндія}.

 16. Pedrosa J. Notes concerning the preparation of the Bologna meeting (Sorbonne Declaration). - Aveiro: 1999. {Нотатки з приводу підготовки Болонської зустрічі (Сорбонська декларація)}.

 17. Prodi, R. Idea dell’ Europa. -Rome: Il Mulino, 1999. {Європейська ідея}

 18. Quality Assessment and Quality Development in German Universities with Particular Reference to the Assessment of Teaching. -Bonn, HRK, 2000. -41 pp. {Оцінка розвитку якості в німецьких університетах з особливим поглядом на рівень викладання}.

 19. Tauch Christian. Accreditation: a Change of Paradigm in German Higher Education // EAIE Forum. -2000. -Vol. 2. -No. 1. -P.12-14 {Акредитація: зміна парадигми у німецькій вищій освіті}.

 20. Recognition Issues in the Bologna Process: Final Report of the Working Party on Recognition Issues in the Bologna Process / News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. -60 pp. {Визнання, що витікає із Болонського процесу: заключний звіт Робочої групи з процедури визнання документів про освіту за принципами Болонського процесу}.

 21. Trends in Learning Structures in Higher Education (II): Follow-up Report prepared for the Salamanca and Prague Conferences of March/May 2001. – Helsinki: National Board of Education, 2001. - 63 pp. {Перспективи навчальних закладів вищої освіти (II): Повідомлення, підготовлене до конференції в Саламанці і Празі у березні/травні 2001 року}.

 22. www.accreditation-council.de/

 23. www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf/

 24. www.bologna-bergen_2005.no/

 25. www eua.de/

 26. www coe.int/

 27. www enga.net/

 28. www.europa.eu.int/comm/education/recognition/

 29. www.europa.eu.int/comm/socrates/ects.html#cl/

 30. www.jointquality.org/

 31. www.isic.de/

 32. www.wensminster.sc.uk/

 33. www.ia-up.org/papers.html/

 34. www.mon.gov.ua/

 35. www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система

Методи оцінювання.

Дисципліна складається з одного модуля, в який входить поточне тестування; проект; підсумковий письмовий тест.

Передумови

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи МОН України; ілюстративні матеріали щодо структури складових ECTS.

^ Методичне забезпечення

Опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи МОН України; ілюстративні матеріали щодо структури складових ECTS.

Індивідуальна робота

Формування «Інформаційного пакету» (ВНЗ, факультету, спеціальності) – (за вибором). Розробка структурно-логічної схеми підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором). Складання навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором). Формування індивідуального навчального плану студента. Розробка структури залікового кредиту курсу (за вибором). Створення шкали оцінювання навчальної діяльності студента з курсу (за вибором). Створення порівняльних схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання тощо загалом або за спеціальностями і напрямами у ВНЗ різних країн Європи. Вивчення діючих у Європі систем страхування якості освіти. Аналіз діючих в Європі механізмів визнання еквівалентності документів про освіту.

^ Екзаменаційна методика: диференційний залік

Реєстрація на курс: 21021, м. Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК, дирекція ІнМАД, к.213, тел: 8(0432)435-135.

^ Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.


Дисципліна: : Інтелектуальна власність

^ Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий

Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

13(ОС)
Лекції (год)

14

1,0

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

-
Семінари (год)

-
КП (КР) триместр

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

22

1,57

Всього (год/кредитів)

36/1
Екзамен (триместр)Залік (триместр)

13
КОД:

ВГД 08

Лектор: Кожем’яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор.

^ Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи