European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка10/14
Дата13.08.2012
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Лектори : Сакевич Володимир Федорович, к.т.н доцент,

Томчук Микола Антонович, к.т.н доцент,

Заїка Володимир Григорович, асистент.

Інститут БТЕГП /Факультет ББМ : 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7; корпус 3; кімната 3320, 3205; тел : 8-0432- 59-83-68.

МЕТА : Забезпечення підготовки оахівців за освітньо-професійними програмами вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням і спеціальностей з питань захисту населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та військового характеру.

ПРОГРАМА: Значення і місце ЦО в системі безпеки, організаційна структура системи ЦО держави, об'єктів господарської діяльності. Надзвичайні ситуації мирного та військового часу. Оцінка обстановки, захист населення у надзвичайних ситуаціях. Заходи по підвищенню стійкості роботи об'єктів господарської діяльності. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, проведення заходів по життєзабезпеченню населення у надзвичайних ситуаціях.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закони України "Про ЦО Украпш'1 від 3.02.93 р., "Про Міністерство України з питань НС" від 26.10.96 р., "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8.06.00 р., Постанова кабінету міністрів "Про утворення на території України Єдиної Державної Системи по запобіганню та реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 3.08.98 р. та ін.

2. Цивільна оборона/під ред. Франчука В.С. -Львів: Афіша, 2001-336 с. •

3. В.Г. Атаманюк и др. Гражданская оборона-М.: Высшая школа, 1987 - 207 с.

4. В.Ф. Сакевич. Основи розробки питань цивільної оборони в дипломних проектах. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2001 - 108 с.

5. В.Ф. Сакевич, М.А. Томчук. Організація і проведення рятувальних та Інших невідкладних робіт в осередках ураження. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004- 110с.

6. Г.П. Демиденко и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. -К.: Высшая школа, 1987 - 256 с.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ :

Протягом семестру студенти проходять два модульних контролі. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні та практичні питання відповідної частини курсу. Завдання з цивільної оборони окремим питанням або розділом включаються в дипломні проекти, змістом яких є проектування об'єктів господарської діяльності або їх елементів (споруд, машин, механізмів, ЕОМ, приладів тощо).

ПЕРЕДУМОВИ :

Необхідні загальні знання з вищої математики, фізики, хімії, безпеки життєдіяльності, охорони праці.

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ :

Використовуються навчальні посібники, інформаційні стенди, макети, тематичні відеоматеріали, довідникові таблиці та методичні вказівки.

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА :

Домашні завдання на тему "Оцінка стійкості роботи об'єктів господарської діяльності (по профілям навчання) в умовах дії різних факторів ураження надзвичайних ситуацій", найбільш важливі питання, які виносяться па самостійну роботу студентів.

^ Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік.

Реєстрація на курс: дирекція ІнАКСУ, ауд. 5308, тел.:8-0432-59-84-58.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською.

Загальні спеціальні дисципліни для спеціалізації 1,2
^

Предмет: Основи теорії похибок та обробка результатів вимірювання


Факультет: АКСУ

Курс 5 (Обов’язкові)

Триместр 13 (осінь)
Стаціонарне навчання

Вид курсу,

год. на тиждень

Лекції (год)

28

2

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

14

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

13
РГРСРС (інд. заняття)

52

3,7

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

13
Залік (трим)КОД:

ВПД.02

Лектор: Кучерук Володимир Юрійович, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5.

^ Кафедра: Метрології та промислової автоматики, кімната 5404; тел.:8-0432-59-86-72.

Мета курсу полягає у вивченні Метою дисципліни є вивчення основних принципів формування та обробки похибок вимірювань, що спрямо­ване на удосконалення процесів розробки, виробництва й експлуатації засобів вимірювальної техніки, які забезпечують створення сучасних ефективних тех­нологій, комп'ютеризованих систем управління і автоматики, впровадження систем автоматизованого проектування і управління виробничими процесами, оцінку і контроль якості готової продукції. Студент повинен знати: наукову, законодавчу, нормативну, технічну і організаційні основи мет­рологічного забезпечення засобів вимірювань; класифікацію вимірювань; основні види похибок вимірювань; статичні і динамічні метрологічні характеристики засобів вимірювань; методики оцінки випадкових похибок прямих і непрямих вимірювань; методики оцінки динамічних похибок; методи вилучення систематичних похибок; методи метрологічної атестації і повірки засобів вимірювальної техніки. Студент повинен уміти: оцінювати похибки вимірювань; нормувати похибки засобів вимірювальної техніки; аналізувати послідовність вимірювальних перетворень у засобах вимі­рювань і отримувати рівняння перетворення; отримувати аналітичні залежності для оцінки основних статичних метрологічних характеристик засобів вимірювань; аналізувати основні динамічні метрологічні характеристики засобів вимірювань; оцінювати вірогідність контролю; здійснювати метрологічну атестацію і повірку засобів вимірювань.

Бібліографія.

1.Володарський Є.Т.., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологіч­не забезпечення вимірювань і контролю. -Вінниця.: ВДТУ, 2001. -219с.

2.Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В. Метрологія та вимірювальна техніка. Навчальний посібник.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.-252с.

3.Бичківський Р.В., Зорій В.І., Столярчук П.Г. Основи метрологічного забезпе­чення: Навчальний посібник.—Львів; Видавництво ДУ "Львівська політехніка", 1999.— 180с.

4.Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Вимірювання і комп'ютерно-вимірювальна техніка.-К.: УМКВО, 1991.-240с.

5.Полішко С.П., Трубенок О.Д. Точність засобів вимірювань. -К.: Вища школа, 1992.-157с.

6. ДСТУ 2682-94. Метрологічне забезпечення. Основні положення. -К.: Держстан­дарт України, 1994.-16с.

7.ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. -К.: Держстандарт України, 1994.- 68с.

Методи оцінювання.

Студент повинен скласти 2 письмові колоквіуми на 7-му та 14-му тижнях.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує на протязі триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт та виконання практичних завдань. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

^ Методичне забезпечення: студенти ведуть конспекти лекцій з актуальної тематики.

Екзаменаційна методика: Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання. Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

ПЕРЕДУМОВИ: Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Метрологія та вимірювання"; "Первинні вимірювальні перетворювачі"; "Метрологічне забезпечення підготовки виробництва"; "Математика", розділи "Випадкові величини", "Диференційні рівняння".

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Метою індивідуальних завдань є вдосконалення знань та вмінь, які студенти набувають при вивчення дисципліни в аудиторії.

Домашня робота: підготовка до практичних занять і опрацювання результатів лабораторного практикуму.

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською мовою.


Предмет: ^ Контроль та управління якістю продукції

Факультет: АКСУ

Курс: 5

Вид курсу: обов`язковий

Триместр: 13(осінь)
Стаціонарне

навчання

Годин

на тиждень

Лекції (год.)

28

2

Практичні заняття (год.)

-

-

Лабораторні заняття (год.)

28

2

КП (КР) (триместр)

-
РГР (триместр)

-
СРС (індивідуальні заняття, год.)

52

3,8

Всього (год,/кредитів)

108/3
Екзамен (триместр)

13
Залік (триместр)

-
КОД: ВПД.01Лектор: Марущак Валерій Юрійович, к.т.н., доцент кафедри МПА;

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра метрології та промислової автоматики, кімната 5401: тел.: 8-0432-4406-72.

МЕТА: Метою вивчення дисципліни ”Контроль та управління якістю продукції„ є набуття студентами знань з основ управління якістю продукції та контролю якості. Задачі вивчення дисципліни полягають у тому, що студенти повинні знати основні напрямки робіт із забезпечення якості на основі систем управління якістю, основні положення Державних стандартів України та міжнародних стандартів серії ISO 9000 щодо забезпечення якості продукції та управління нею. Студенти повинні вміти використовувати вітчизняні та міжнародні стандарти для розробки та організації заходів щодо контролю, забезпечення та управління якістю продукції.

ПРОГРАМА: Основи забезпечення якості. Терміни та визначення в галузі якості: загальні терміни; терміни, що стосуються систем якості; терміни, що стосуються засобів і методів. Етапи розвитку систем якості: ретроспектива зарубіжних методів контролю та забезпечення якості; вітчизняний досвід управління якістю; огляд основних сучасних концепцій управління якістю.

Стандарти в галузі систем якості. Міжнародні організації в галузі систем якості. Склад міжнародних стандартів ISO 9000. Сфера застосування стандартів ISO 9000. Державні стандарти України, управління якістю та елементи системи якості; принципи та умови для поліпшення якості; організація поліпшення якості; планування поліпшення якості; вимірювання показників поліпшення якості; аналіз діяльності поліпшення якості; методологія поліпшення якості.

Система якості та її елементи. Поняття про систему якості, загальна структура системи якості. Елементи системи якості: відповідальність керівництва; якість в рамках маркетингу; якість при проектуванні та розробці продукції; якість закупок; якість процесів; управління процесами; перевірка продукції; управління контрольно-вимірювальною апаратурою та випробувальним обладнанням; управління невідповідною продукцією; коригувальні та запобіжні дії; післявиробнича діяльність; безпечність продукції.

Розробка та впровадження систем якості. Умови та принципи розробки систем якості. Етапи розробки та впровадження систем управління якістю. Ефективність систем управління якістю.

Контроль якості. Види контролю якості. Статистичні методи контролю якості: графіки, гістограма, причинно-наслідкова діаграма, діаграма Парето, контрольний лист, контрольна карта, розшарування, діаграма розкиду. Статистичні методи високого рівня: регресійний, дисперсійний, факторний аналіз; поняття про економіко-математичні методи . Висновки з курсу .

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Бичківський Р. В. Управління якістю : навчальний посібник / МО і Науки України . – Львів : „Львівська політехніка ” . 2000 .- 329 с .

2. Сертифікація в Україні: нормативні акти та інші документи / Держстандарт України . УкрНДУССУ . – К : Основа , Т 1, Т 2, Т 3.- 1998 .

3. „Семь инструментов качества” в японской экономике.- М : Издательство стандартов . 1990 – 88 с .

4. Богатырев А.А., Филиппов Н.М. Стандартизация статистических методов управления качеством – М: Издательство стандартов. 1989 – 108с.

5. Свиткин М. З. , Мацута В. Д. , Рахлин К. М. Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО – СПб. : Издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ . 1999- 403 с.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: пртягом триместру передбачено два модульних контроля відпоаідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу; на модульних контролях пропонуються варіанти завдань однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідної частини курсу.

ПЕРЕДУМОВИ: При вивченні курсу „Контроль та управління якістю продукції„ необхідні знання, одержані студентами з дисциплін „Основи метрології”, „Стандартизація та сертифікація”, „Вища математика”, „Спеціальні розділи математики”.

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (є в науково-технічній бібліотеці університета); виконання лабораторних робіт здійснюється відповідно до методичних вказівок.

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: На позааудиторну роботу виноситься матеріал, зміст якого частково вивчався в пройдених базових дисциплінах і потребує деякого розширення та матеріал, виклад якого на лекціях пов`язаний з поданням громіздкої графічної інформації чи з ознайомленням з і стандартами.

^ ДОМАШНЯ РОБОТА: спрямована на закріплення знань, підготовку до написання контрольних робіт по модулям, підготовку до лабораторного практикуму, захист результатів досліджень.

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: іспит.

РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, кімната 5308, тел.: 8-0432-59-84-58).

^ РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально чи телефлном.

МОВА: мова викладання – українська. Можливе викладання російською мовою.

Примітка: інформація стосується студентів спеціальності 7.091302 „Метрологія та вимірювальна техніка”.


Предмет: ^ Методи оптимізації та планування експерименту.

Факультет: АКСУ

Курс: 5

Вид курсу: (обов’язковий)

Триместр: 13 (осінь)
Стаціонарне навчання

Кількість

годин на тиждень

Лекції (год)

28

2

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

28

2

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

38

2

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

13
Залік (трим)

-
КОД:

ВПД.03
^ Лектор: Присяжнюк Василь Васильович, ст. викладач кафедри МПА.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5,

Кафедра метрології та промислової автоматики, кімната 5410; тел.: 8-0432-59-86-72.

МЕТА: вивчення сучасних математичних методів планування експерименту та розв`язання задач оптимізації систем управління та чисельних методів та алгоритмів їх реалізації на ЕОМ. Знання: сучасних математичних методів оптимізації складних систем, а також вміння виконувати постановку, алгоритмізацію та розв`язок задач оптимізації та використовувати сучасне алгоритмічне та програмне забезпечення.

ПРОГРАМА:

Поняття експерименту. Експеримент як предмет дослідження.

Побудова математичної моделі. Критерії адекватності. Побудова плану одно і багатофакторного експерименту першого та другого порядків.

Класична постановка задачі оптимізації. Класифікація задач оптимізації. Поняття про чисельні методи оптимізації

Чисельні методи гладкої оптимізації: метод градієнтного спуску, пропорційно-градієнтний метод, повнокроковий градієнтний метод. Опукла оптимізація: постановка задачі, простий субградієнтний метод її вирішення, метод розтягу простору. Негладка оптимізація за методом координатного спуску. Негладка оптимізація за методом координатного підйому. Стохастична оптимізація. Комбінаторна оптимізація. Лінійне програмування: постановка задачі лінійного програмування, загальна задача лінійної оптимізації. Симплекс-метод. Сучасні програмні системи та пакети прикладних програм для розв`язання задач оптимізації.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи