European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка14/14
Дата13.08.2012
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Лектор: Марущак Валерій Юрійович, к.т.н., доцент кафедри МПА;

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5;

^ Кафедра метрології та промислової автоматики, кімната 5401: тел.: 8-0432-4406-72.

МЕТА: Метою вивчення дисципліни „Забезпечення якості” є набуття студентами знань з основ забезпечення якості продукції промислових підприємств та управління якістю продукції. Задачі вивчення дисципліни полягають у тому, що студенти повинні знати основні напрямки робіт із забезпечення якості, основні положення Державних стандартів України та міжнародних стандартів серії ISO 9000 щодо забезпечення якості продукції та управління нею. Студенти повинні вміти використовувати вітчизняні та міжнародні стандарти для розробки та організації заходів щодо контролю, забезпечення та управління якістю продукції.

ПРОГРАМА: Основи забезпечення якості. Терміни та визначення в галузі якості: загальні терміни; терміни, що стосуються систем якості; терміни, що стосуються засобів і методів. Етапи розвитку систем якості: ретроспектива зарубіжних методів забезпечення якості; вітчизняний досвід управління якістю; огляд основних сучасних концепцій управління якістю.

Статистичні методи забезпечення якості. Поняття про статистичні методи. Прості статистичні методи: графіки, гістограма, причинно-наслідкова діаграма, діаграма Парето, контрольний лист, контрольна карта, розшарування, діаграма розкиду. Методи високого рівня: регресійний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод порівняння середніх, метод порівняння дисперсій. Поняття про економіко-математичні методи, що використовують, математичне програмування, планування експерименту, імітаційне моделювання, теорію ігор, теорію масового обслуговування, теорію розкладів, функціонально-вартісний аналіз, метод Тагуті, метод розгортання функції якості.

Забезпечення якості продукції на основі систем якості. Структура та функції системи якості. Виконання функцій забезпечення якості на етапах: маркетинг і вивчення ринку, проектування та розроблення продукції, планування та розроблення процесів, закупівля, виробництво (управління процесами виробництва та продукцією, яка не відповідає встановленим вимогам), перевірка, пакування і складування, збут та продаж, монтаж та здавання в експлуатацію, технічна допомога та обслуговування, експлуатація, утилізація або вторинне перероблення після закінчення строку служби. Функції оперативного управління у системі якості (коригувальні та запобіжні дії). Стратегічне управління у системі якості: розроблення, організація та контроль виконання стратегічних планів та програм якості; організація та контроль внутрішньої регламентації робіт із забезпечення якості; збір та систематизація інформації у сфері забезпечення якості. Світові тенденції вдосконалення систем забезпечення якості.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Бичківський Р. В. Управління якістю : навчальний посібник / МО і Науки України . – Львів : „Львівська політехніка ” . 2000 .- 329 с .

  2. Сертифікація в Україні: нормативні акти та інші документи / Держстандарт України . УкрНДУССУ . – К : Основа , Т 1, Т 2, Т 3.- 1998 .

  3. „Семь инструментов качества” в японской экономике.- М : Издательство стандартов . 1990 – 88 с .

  4. Богатырев А.А., Филиппов Н.М. Стандартизация статистических методов управления качеством – М: Издательство стандартов. 1989 – 108с.

  5. Свиткин М. З. , Мацута В. Д. , Рахлин К. М. Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО – СПб. : Издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ . 1999- 403 с.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: протягом триместру передбачено два модульних контролю відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу; на модульних контролях пропонуються варіанти завдань однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідної частини курсу: в 14-му триместрі виконується курсова робота.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін: „Основи метрології”, „Стандартизація та сертифікація”, „Вища математика”, „Спеціальні розділи математики”.

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (є в науково-технічній бібліотеці університету); виконання лабораторних робіт, окремих тем для практичних занять, курсової роботи здійснюється відповідно до методичних вказівок, навчальних посібників.

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: виконується курсова робота, що передбачає виконання комплексного завдання науково-дослідницького, навчально-дослідницького чи аналітично-розрахункового характеру. Мета курсової роботи: засвоєння основних математичних методів аналізу результатів контролю якості продукції з метою локалізації основних джерел виникнення відхилень від нормативних вимог, засвоєння методики розробки коригувальних заходів для комплектації цих відхилень.

Типова структура індивідуального завдання на курсову роботу: за відомим технологічним процесом (задається для кожного студента індивідуально) та заданими статистичними даними (видаються кожному студенту окремо) по рекламаціям чи контролю якості продукції визначити причини та джерела виникнення браку і запропонувати заходи щодо покращення якості продукції. Аналіз виробничого процесу здійснюється за допомогою статистичних методів (контрольна карта, розшарування, множинна регресія, причинно-наслідкова діаграма).

^ ДОМАШНЯ РОБОТА: спрямована на закріплення знань, підготовку до написання контрольних робіт по модулям, підготовку до лабораторного практикуму та практичних занять, захист результатів досліджень, виконання курсової роботи.

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕТОДИКА: іспит.

РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, кімната 5308, тел.: 8-0432-59-84-58).

^ РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ: з лектором, персонально чи телефоном.

МОВА: мова викладання – українська. Можливе викладання російською мовою.

Примітка: інформація стосується студентів спеціальності 7.091302 „Метрологія та вимірювальна техніка”.

^

Предмет: Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань


Факультет: АКСУ

Курс 5 (Обов’язкові)

Триместр 14 (весна)
Стаціонарне навчання

Вид курсу,

год. на тиждень

Лекції (год)

40

4

Практичні заняття (год)

10

1

Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГРСРС (інд. заняття)

58

5,8

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

14
Залік (трим)КОД:

ВПД. 11

Лектор: Кучерук Володимир Юрійович, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5.

^ Кафедра: Метрології та промислової автоматики, кімната 5404; тел.:8-0432-59-86-72.

Мета курсу полягає у вивченні теоретичних положень теорії випробувань, а також набуття практичних навиків випробувань, атестації та перевірки засобів вимірювальної техніки, обробки результатів різноманітних вимірювань та їх метрологічного забезпечення. Після засвоєння дисципліни студент повинен знати: основи теорії випробувань (призначення випробувань, впливаючі фактори, зовнішні впливи, умови експлуатації – кліматичні, біологічні, космічні, механічні, проблеми випробувань, класифікація випробувань та способів їх проведення); організацію, методики випробувань і випробувальне обладнання (складання і узгодження програм випробувань, загальні положення методики випробувань, механічні випробування та випробувальне обладнання, автоматизація випробувань); методики метрологічної атестації і перевірки засобів вимірювальної техніки. Студент повинен уміти: розраховувати похибки вимірювань і засобів вимірювань; володіти методиками випробувань засобів вимірювальної техніки із застосуванням сучасного програмного забезпечення; виводити рівняння перетворення для засобів вимірювання; отримувати в середовищі NUMERI експериментальну статичну характеристику, закони розподілу випадкових похибок експериментальних даних; отримувати в середовищі Maple аналітичні залежності для імпульсної і перехідної характеристик засобів вимірювання; проводити атестацію і перевірку засобів вимірювання.

Програма: Програмою курсу передбачається вивчення студентами основних принципів формування метрологічного забезпечення сертифікаційних випробувань. Курс складається з таких розділів: основні поняття сертифікаційних випробувань; основні методи сертифікаційних випробувань; основи метрологічного забезпечення сертифікаційних випробувань; засоби вимірювальної техніки; похибки першого та другого роду.

Бібліографія.

1.Бичківський Р.В., Зорій В.І., Столярчук П.Г. Основи метрологічного за­безпечення: Навчальний посібник. -Львів: Видавництво ДУ "Львівська політех­ніка", 1999.-180с.

2.Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Ме­трологічне забезпечення вимірювань і контролю. -Вінниця.: ВДТУ, 2001. -210с.

3. ДСТУ 2682-94. Метрологічне забезпечення. Основні положення. -К.: Держстандарт України, 1994.-16с.

4.ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. -К.: Держстандарт України, 1994.-68с.

5.ДСТУ 3651-1,2. Метрологія. Одиниці фізичних величин. -К.: Держста­ндарт України, 1995.

6. ІSО 10012-1: 1992. Вимоги до забезпечення якості вимірювального обладнання. Частина 1: Система метрологічного підтвердження відповідності ви­мірювального обладнання.

Методи Оцінювання.

Студент повинен скласти 2 письмові колоквіуми на 5-му та 10-му тижнях.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує на протязі триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт та виконання практичних завдань. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з диференційованого заліку, або складає його на загальних підставах.

^ Методичне забезпечення: студенти ведуть конспекти лекцій з актуальної тематики.

Екзаменаційна методика: Диференційований залік складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання. Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як "Метрологія та вимірювання", „Математика", "Метрологічне забезпечення засобів вимірювань".

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Метою індивідуальних завдань є вдосконалення знань та вмінь, які студенти набувають при вивчення дисципліни в аудиторії.

Домашня робота: підготовка до практичних занять і опрацювання результатів лабораторного практикуму.

Мова

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською мовою.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи