European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка6/14
Дата13.08.2012
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Таблиця 5.2

Державна атестація

Кредити

Години

Максимальна

кількість

балів

Бакалаврська підготовка

З фундаментальної та загальноінженерної підготовки

1

36

180

З іноземної мови

1

36

180

Бакалаврська робота

1

36

180


^ 5.6. Організація вивчення дисциплін

Організація навчального процесу з конкретної дисципліни за КМС здійснюється на підставі положення про КМС з даної дисципліни, яке є складовою її робочої програми і не суперечить Положенню про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в університеті.

Навчальний матеріал дисципліни розподіляється на модулі провідним викладачем і затверджується на засіданні кафедри.

Терміни завершення модулів у дисциплінах та проведення контрольних заходів попередньо визначаються кафедрою і після узгодження з деканатом зазначаються у робочому плані дисципліни і графіку організації навчального процесу.

Графіки організації навчального процесу затверджуються проректором з навчальної та науково-методичної роботи і доводяться студентам на початку триместру.

У вступній лекції лектор зобов’язаний поінформувати студентів про організацію навчального процесу з дисципліни за КМС.

Зміни у положенні КМС дисципліни впродовж поточного триместру не допускаються.

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики провідним викладачем розробляються критерії оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента з даної дисципліни. Такі критерії забезпечують належну градацію і можуть бути застосовані як для підсумкової оцінки, так і для будь-якої її складової.

Лектор потоку забезпечує розробку методичних матеріалів і контрольних завдань з дисципліни відповідно до критеріїв оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента.


5.7. Організація, проведення та підведення підсумків заліково-Іспитаційної сесії


5.7.1 Підведення підсумків роботи студентів у триместрі за результатами КМС проводиться під час останнього тижня теоретичного навчання.

5.7.2. Триместровий контроль проводиться у формах триместрового Іспиту (заліку) з конкретної дисципліни в обсязі матеріалу, визначеному навчальною програмою.

5.7.3. Порядок і методика проведення Іспитів (заліків) визначається лектором згідно з діючими вимогами.

5.7.4. Триместрові Іспити (заліки) проводяться за розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

5.7.5. Директор інституту має право встановлювати студентам індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

5.7.6. Курсовий проект (курсова робота) прирівнюється до іспиту з дисципліни.

5.7.7. Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох - трьох викладачів кафедри за участю керівника КП (КР).

5.7.8. Студенти допускаються до складання Іспиту (заліку) з дисципліни незалежно від захисту КП (КР) з цієї дисципліни.

5.7.9. До складання іспитів з кожної дисципліни допускаються всі студенти незалежно від стану їхніх справ з інших дисциплін за умов виконання навчального плану з дисципліни.

5.7.10. Напередодні заліково-Іспитаційної сесії в деканатському журналі успішності студентів викладач виставляє бальні оцінки з дисципліни (БОД) кожного студента.

5.7.11. На останньому тижні триместру викладач проставляє до заліково-Іспитаційної відомості БОД і відповідні оцінки, в тому числі F, за 12-бальною шкалою та шкалою ЕСТS. Позитивні оцінки виставляються за згодою студента та вносяться до залікової книжки за 12-бальною шкалою.

Студентам, які отримали оцінку F, викладач визначає обсяг додаткової роботи для вивчення цієї дисципліни і строк складання Іспиту.

5.7.12. Студент, який набрав кількість балів в межах FX, вважається таким, що виконав графік навчального процесу з цієї дисципліни і допускається до Іспиту з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни. Якщо під час Іспиту студенту не вдалося набрати необхідної кількості балів для позитивної оцінки, то йому виставляється оцінка “3” за 12-бальною шкалою і оцінка “FX” за шкалою ЕСТS.

5.7.13. Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, в заліково-Іспитаційну відомість виставляється бальна оцінка та пишеться “недопущений”. Іспит (залік) ці студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни.

5.7.14. Студент може підвищити оцінку, яку він отримав за результатами КМС, складанням Іспиту (заліку) в період сесії. Його абсолютна бальна оцінка при цьому підвищується до нижнього рівня балів Іспитаційної оцінки, так само при складанні диференційованого заліку.

5.7.15. Студентам, які мали оцінки F та FX, складали Іспит (залік) і отримали при цьому позитивну оцінку, вона проставляється в заліково-Іспитаційну відомість, а в графі “БОД після Іспиту” виставляється мінімальна БОД, що відповідає отриманій державній оцінці за 12-бальною шкалою.

5.7.16. В тому випадку, коли студент на Іспиті (заліку) отримав оцінку нижчу, ніж за результатами КМС, в заліково-Іспитаційну відомість виставляється оцінка за КМС.

5.7.17. В випадку неявки студента на Іспит (залік) в заліково-Іспитаційну відомість проставляється оцінка за КМС.

5.7.18. Не допускається зниження отриманої абсолютної бальної оцінки (зменшення кількості балів) студентам з будь-якої причини (пропуски занять тощо).

5.7.19. З дисциплін, які не мають триместрового контролю (Іспиту або заліку), виставляються тільки бальні оцінки з дисципліни, які враховуються в наступному триместрі.

5.7.20. Обмеження кількості перескладань Іспитів (заліків) протягом навчального року негативних оцінок знімається.

5.7.21. Кожне перескладання Іспиту (заліку) здійснюється лише за направленням деканату факультету, на якому навчається студент. Викладач повертає направлення в деканат не пізніше, ніж на другий день після складання Іспиту.

5.7.22. 31 серпня студенти, які мають академічну заборгованість за поточний навчальний рік, відраховуються з університету, або, в разі виявлення ними бажання, залишаються на повторне навчання за контрактом.

5.7.23. Додаткові бали враховуються викладачем в бальній оцінці з дисципліни, якщо виконана студентом додаткова робота сприяє поглибленому вивченню дисципліни.

5.7.24. Якщо виконана додаткова робота студента не пов’язана з дисципліною, то за поданням рішення кафедри, або за пропозицією викладача додаткові бали фіксуються в журналі успішності студентів окремою графою і враховуються в рейтингову оцінку студента.

5.7.25. Бали з додаткових дисциплін, які вивчаються за індивідуальними планами, визначаються на загальних підставах.

Вирішення всіх питань (в тому числі і конфліктних) взаємовідносин між суб’єктами КМС покладається на деканат.


^ IV. Факультет ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНІКИ

А. Загальний опис

1. Координатор ECTS.

Тарновський Микола Геннадійович

Вінницький Національний технічний університет

Хмельницьке шосе 95, корпус 2, ауд.2152

21021, Вінниця

Тел.: (0432)-59-80-23, (0432)-59-84-50,


2. Стислий опис структури й організації факультету.

Декан факультету Функціональної електроніки та лазерної техніки – к.т.н., доцент кафедри Лазерної та оптоелектронної техніки – Заболотна Наталія Іванівна - кабінет.2162, тел. (0432) 59-80-23, (0432) 59-83-37

Заступник декана виховної роботи – ст.викладач кафедри Метрології та промислової автоматики – Ігнатенко Олександр Григор’євич - кабінет.5308,

тел. (0432)-59-86-59.


До складу факультету входять три кафедри:

^ Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки (ЛОТ):

Завідувач кафедри, д.т.н., професор - Кожем'яко Володимир Прокопович - ауд.2156, тел. 0432-59-80-19

Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА):

В.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор – Кучерук Володимир Юрійович - ауд.1415, тел. 0432-59-80-13

^ Кафедра загальної фізики та фотоніки (ЗФФ):

Завідувач кафедри, д.т.н., професор Павлов Сергій Володимирович - ауд.2327, тел 0432-59-84-73

Напрями підготовки спеціалістів на факультеті:

Код спеціальності

Найменування

Випускаюча кафедра

7.05100101

Метрологія та вимірювальна технікаї

МПА

7.05100402

Лазерна та оптоелектронна техніка

ЛОТ


На кафедрі Метрології та промислової автоматики наукові дослідження, пов'язані з розробкою нових та вдосконаленням відомих теоретичних основ побудови засобів вимірювання, систем автоматики і управління технологічними процесами.

На кафедрі ЛОТ наукові дослідження ведуться за напрямами: Око-процесорний образний комп'ютер; KVP - перетворення і їх реалізація на опто-електронних логіко-часових середовищах; Методи та засоби створення високопродуктивних оптоелектронних систем обробки великорозмірних матриць; Елементарні структури оптоелектронних інформаційно-енергетичних систем; Оптикоелектронні біомедичні інформаційні технології; Методи та засоби паралельної обробки даних для обробки та аналізу зображень та сигналів; Оптичні лінії зв’язку.

На кафедрі Загальної фізики та фотоніки наукові дослідження ведуться за напрямками: Біомедичні лазерні та оптико-електронні технології діагностування та терапії людини; Рентгенографія кристалів та фізика металів і сплавів; Фізика сенсорних властивостей гетеро структур; Фізика вибуху; Фізика твердого тіла; Оптичні прилади та системи, оптика  неоднорідних середовищ.

Фахівці спеціальностей факультету сприяють прискоренню науково-технічного прогресу і визначають перспективні напрямки розвитку в галузі створення систем технічного зору та штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень, біомедичних систем, лазерних технологій, волоконно-оптичних технологій в інформаційних та енергетичних мережах, розробки новітніх систем автоматизації і управління складними процесами, створенню оригінальних сенсорів фізичних величин, які працюють на основі нових принципів.

Активно діють філії кафедр факультету на провідних підприємствах міста: „Оптико-механічний завод”, науково-дослідний інститут індикаторних приладів „Гелій”, науково-дослідний інститут „Інфракон”, науково-дослідне об'єднання „Геоприлад”, „Центр планування і репродукції людини”, які приймають на роботу випускників факультету.

На факультеті сформувались та успішно функціонують провідні наукові школи, заснований та зареєстрований Держкомітетом Інформаційної Політики України міжнародний науково-технічний журнал „Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”, раз в два роки на базі кафедри ЛОТ проводиться міжнародна науково-технічна конференція „Фотоніка” та студентська міжнародна конференція такого ж рівня „Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”.

Факультет має давні плідні зв’язки з міжнародними товариствами, зокрема, з Українським відділенням SPIE, студентське відділення якого було зареєстровано в квітні 2001 року, як одне із перших в Україні.

Факультет має плідні міжнародні зв'язки, зокрема на факультеті навчаються студенти з Китайської народної республіки, Малайзії, Еквадору, Росії, Такжикістану.

Наші студенти ставали неодноразовими переможцями олімпіад з фізики, програмування, призерами міжнародної олімпіади з програмування. Студентські і аспірантські досягнення відзначалися на Міжнародних виставках та конкурсах, серед них 6 Соросівських стипендіатів, 2 стипендіати Кабінету Міністрів України, два студента нагороджені грамотами Національної Академії Наук України, троє аспірантів вперше в регіоні були нагороджені 2-золотими та срібною медалями на міжнародній виставці ЮНЕСКО.

Факультет готує фахівців у галузі 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології


бакалаврів:

6.051004 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології


спеціалістів:

7.05100101 – Метрологія та вимірювальна техніка


магістрів:

8.05100101 – Метрологія та вимірювальна техніка


На факультеті є денна та заочна форми навчання. Навчальний процес здійснюється як за держзамовленням, так і за контрактом.

Б. Ступенева структура факультету ФЕЛТ

1. Кваліфікація

Підготовка фахівців зі спеціальності 7.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка» проводиться на основі галузевих стандартів вищої освіти України. Програма затверджена Міністерством Освіти і науки України № 448 від 04 червня 2004 р.

Нормативний термін навчання — 1 рік.

Освітній (кваліфікаційний) рівень — спеціаліст.

^ Ця програма встановлює:

 • обсяг та рівень засвоєння знань у процесі підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка» відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста;

 • перелік навчальних дисциплін підготовки спеціалістів;

 • форму державної атестації;

 • термін навчання.

У даному пакеті використовуються наступні шифри:

 • НГД – нормативні гуманітарні дисципліни;

 • НФД – нормативні фундаментальні дисципліни;

 • НПД – нормативні професійні дисципліни;

 • ВПД – Вибіркові професійні дисципліни;

 • ВГД – Вибіркові гуманітарні дисципліни;

 • ВПЦ – Вільний професійний цикл;

 • ВГЦ – Вільний гуманітарний цикл;

 • НПС – Нормативний професійний цикл.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, що забезпечують певний освітній рівень;

професійної та практичної підготовки. що разом з вищенаведеними забезпечують відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста здійснюється у відповідності до максимального навчального часу, відведеному на підготовку в межах відповідного циклу.

^ Програма навчання – спеціаліст

Повний курс навчання: 60 кредитів

Опис дисциплін

Спеціалізація 1

КодКредити ECTS

Години

НГД.01

1

Охорона праці в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

НГД.04

2
^

Інтелектуальна власність


1,0

36

НГД.05

3

Цивільна оборона

1,5

54

ВПД.02

4

Основи теорії похибок та обробка результатів вимірювання

3,0

108

ВПД.01

5

Контроль та управління якістю продукції

3,0

108

ВПД.03

6

Методи оптимізації та планування експерименту

3,0

108

ВПД.08

7

Метрологічний нагляд за засобами вимірювання

3,0

108

ВПД.06

8

Проектування випробувального обладнання і його метрологічна атестація

4,5

162Разом:

20,5

738

Спеціалізація 2

НГД.01

1

Охорона праці в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

НГД.04

2
^

Інтелектуальна власність


1,0

36

НГД.05

3

Цивільна оборона

1,5

54

ВПД.02

4

Основи теорії похибок та обробка результатів вимірювання

3,0

108

ВПД.01

5

Контроль та управління якістю продукції

3,0

108

ВПД.03

6

Методи оптимізації та планування експерименту

3,0

108

ВПД.08

7

Метрологічний нагляд за засобами вимірювання

3,0

108

ВПД.10

8

Забезпечення якості

4,5

162Разом:

20,5

738^ Рік 5. Триместр 2 (весна)
Спеціалізація 1

НГД.01

1

Інженерна психологія

1,5

54

НГД.03

2

Менеджмент і маркетинг в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

ВПД.07

3

Нормоконтроль і метрологічна експертиза технічної документації

2,0

72

ВПД.04

4

Законодавча метрологія

2,0

72

ВПД.05

5

Інформаційно-вимірювальні системи

4,5

162

ВПД.09

6

Технологія засобів вимірювання системи

3,0

108Консультації

3,0

108Сесії

2,0

72Практика (переддипломна)

6,0

216Дипломне проектування

12,0

432Державні іспити

2,0

72Разом:

39,5

1422Всього за період навчання

60,0

2160Спеціалізація 2

НГД.01

1

Інженерна психологія

1,5

54

НГД.03

2

Менеджмент і маркетинг в галузі метрології та вимірювальної техніки

1,5

54

ВПД.07

3

Нормоконтроль і метрологічна експертиза технічної документації

2,0

72

ВПД.04

4

Законодавча метрологія

2,0

72

ВПД.05

5

Інформаційно-вимірювальні системи

4,5

162

ВПД.11

6

Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань

3,0

108Консультації

3,0

108Сесії

2,0

72Практика (переддипломна)

6,0

216Дипломне проектування

12,0

432Державні іспити

2,0

72Разом:

39,5

1422Всього за період навчання

60,0

2160


^ Структурно-логічна карта підготовки спеціаліста 7.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка»

(гуманітарні та соціально-економічні дисципліни)


Охорона праці в галузі метрології та вимірювальної техніки

НГД.02Інтелектуальна власність

НГД.04

Цивільна оборона

НГД.05

13 семестр

9 семестр

10 семестр

11 семестр

Політологія НГД04

НГД

НГД04

Правознав-ствоНГД06

НГД06

Соціологія НГД08

НГД08


Інженерна психологія

НГД.01
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи