«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A icon

«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A
Назва«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A
Сторінка1/9
Дата01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


«Класи і номенклатура неорганічних сполук»


1. До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?

A. *Змішаних

B. Середніх

C. Кислих

D. Основних

E. Подвійних


2. Гашеним вапном називають сполуку:

A. *Са(ОН)2

B. СаО2

C. СаО

D. СаCl2

E. СаCO3

3. У косметологічній практиці застосовують гексагідрат гідросульфіду кальцію. Укажіть формулу цієї солі:

A.*Ca(HS)2 · 6H2O

B. CaS · 6H2O

C. CaSO3 · 6H2O

D. Ca(HSO3)2 · 6H2O

E. CaSO4 · 6H2O


4. Який з наступних електролітів при дисоціації утворює іони Н+ і ОН одночасно?

A. *Zn(OH)2

B. Ca(OH)2

C. NaOH

D. H3PO4

E. Sr(OH)2


5. Укажіть речовину, молекула якої складається з двох елементів:

^ A. * Негашене вапно

B. Гашене вапно

C. Питна сода

D. Каустичня сода

E. Бертолетова сіль


6. Укажіть, до якого класу неорганічних сполук належить KMnO4:

A. *Сіль

B. Кислота

C. Основа

D. Оксид

E. Гідроксид


7. Серед наведених оксидів укажіть основний оксид:

A. *MnO

B. MnO2

C. Mn2O7

D. Cr2O3

E. CrO3


8. Серед наведених оксидів укажіть амфотерний оксид:

A. *Cr2O3

B. CrO

C. CrO3

D. MnO

E. Mn2O7

9. Концентрована сульфатна кислота при кімнатній температурі взаємодіє з обома речовинами:

A. *Mg, MgO

B. Al, Al2O3

C. Fe, FeO

D. C, CO2

E. Cr, Cr2O3


10. До якого типу солей належить дигідроксоацетат алюмінію, розчин якого під назвою

“розчин Бурова” використовують у медицині як в’яжучий, протизапальний засіб:

A. *Основні

B. Подвійні

C. Змішані

D. Кислі

E. Середні


11. Два кислотних оксиди можуть зваємодіяти один з одним, якщо:

^ А. *При цьому перебігає окисно-віновна реакція

B. Один із оксидів відповідає сильній кислоті, а другий – слабкій

C. Обидва оксиди відповідають сильним кислотам

D. Реакція перебігає у водному розчині

^ E. Обидва оксиди відповідають слабким кислотам


12. Цинк належить до мікроелементів, а розчин цинку сульфату ZnSO4 використовують у медицині як очні краплі. Укажіть, до якого типу солей належить ця сполука:

А. *Середні

B. Кислі

C. Основні

D. Комплексні

E. Змішані


13. Амфотерні сполуки – це речовини, які реагують з:

А. *Кислотами і лугами

B. Тільки з лугами

C. Тільки з кислотами

D. Тільки з кислотними оксидами

E. Тільки з основними оксидами


«Основні поняття і закони хімії»


^ 1. Що таке стала Авогадро та яке її значення?

A. *6,02 ∙ 1023 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 моль речовини

B. 6,02 ∙ 1022 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини

C. 6,02 ∙ 1020 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини

^ D. 6,02 ∙ 1019 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 кг речовини

E. 6,02 ∙ 1021 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 г аніонів речовини

^ 2. Під нормальними умовами (н.у.) в хімії розуміють такі числові значення тиску та температури:

A. * р=101,3 кПа; Т=273К

B. р=101,3 атм; Т=298К

C. р=760 мм.рт.ст; Т=1000ºС

D. р=1,013 Па; Т=100ºС

E. р=760 мм.рт.ст; Т=250ºС


3. Моль – це:

A. *Одиниця, яка в хімії використовується при виявленні кількості речовини

^ B. Кількість часток, що містяться в 1 г будь-якої речовини

C. 1/12 частина масы атома ізотопу Карбону С

D. Число молекул, що містяться в 22,4 л газу за нормальних умов

^ E. Число часток, що містяться в 1 кг будь-якої речовини


4. Міжмолекулярний водневий зв’язок не впливає на таку фізичну властивість речовини, як:

^ A. *Молекулярна маса

B. Температура кипіння

C. Розчинність у воді

D. Густина розчину

E. Перетворення газу на рідину


5. Моль – це:

A. *Одиниця, яка в хімії використовується при виявленні кількості речовини

B. Кількість часток, що містяться в 1 г будь-якої речовини

^ C. 1/12 частина масы атома ізотопу Карбону С

D. Число молекул, що містяться в 22,4 л газу за нормальних умов

E. Число часток, що містяться в 1 кг будь-якої речовини


6. Міжмолекулярний водневий зв’язок не впливає на таку фізичну властивість речовини, як:

^ A. *Молекулярна маса

B. Температура кипіння

C. Розчинність у воді

D. Густина розчину

E. Перетворення газу на рідину


7. Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15?

A. *30 г/моль

B. 7,5 г/моль

C. 15 г/моль

D. 45 г/моль

E. 60 г/моль


8. Молярна маса еквіваленту сульфатної кислоти (МН24 = 98 г/моль) дорівнює:

A. *49 г/моль

B. 98 г/моль

C. 32 г/моль

D. 196 г/моль

E. 25,5 г/моль


9. За нормальних умов 22,4 л це:

A. *Об’єм 6,02·1023 молекул газу

B. Об’єм 9 г Н2О у вигляді пари

C. Об’єм 3,01·1023 молекул газу

D. Об’єм 22 г СО2

^ E. Об’єм 34 г NH3

10. Який об’єм Гідрогену виділиться при взаємодії 2 моль Цинку з сульфатною кислотою за реакцією: Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

A. *44,8 л

B. 22,4 л

C. 11,2 л

D. 48 л

E. 33,6 л


11. Для синтезу аміаку використували 112 л Нітрогену (н.у.). Який об’єм Гідрогену при цьму використали? N2 + 3H2 = 2NH3

A. *336 л

B. 67,2 л

C. 112 л

D. 224 л

E. 33,6 л


12. Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює

20 г/моль?

А *40 г/моль

B 10 г/моль

C 20 г/моль

D 30 г/моль

E 50 г/моль


13. Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (МСа(ОН)2) = 74 г/моль) дорівнює:

А. *37 г/моль

B. 19 г/моль

C. 32 г/моль

D. 74 г/моль

E. 148 г/моль


Кінетика

1250

Принцип Лє-Шател'є дає можливість контролю протікання хімічної реакції як в лабораторії, так і в промисловості. Вкажіть, який з наведених процесів повинен проводитися при підвищеному тиску:

A *3H2(г) + N2(г)↔ 2NH3(г)

B Fe(т) + H2O(пара) ↔ FeO(т) + H2(г)

C N2(г) + O2(г) ↔ 2NO(г)

D C(т) + О2(г) ↔ CO2(г)

E H2(г) + Cl2(г) ↔ 2HCl(г)


2152

В яких одиницях вимірюється швидкість хімічної реакції в гомогенних системах?

A *Моль · л–1 с–1

B Моль · мл/с–1

C Моль · м3–1

D Моль · л–1/хв–1

E Моль · м2/хв–1


1358

При розчиненні солі у воді температура розчину зменшилась. Це є процес:

A *ендотермічний

B екзотермічний

C ізобарний

D адіабатичний

E ізохоричний


2160

У скільки разів слід підвищити тиск, щоб швидкість утворення NO2 в реакції

2NO + O2 = 2NO2 зросла у 8 раз?

A *2

B 5

C 20

D 50

E100


4458

Який закон лежить в основі визначення швидкості хімічної реакції?

A *Діючих мас

B Вант-Гоффа

C Генрі

D Рауля

E Періодичний закон Менделєєва


1260

Реакція, яка відбувається за рівнянням

2NO2 = N2O4+Q, є:

A *Екзотермічною реакцією сполучення.

B Ендотермічною реакцією розкладу.

C Екзотермічною реакцією розкладу.

D Ендотермічною реакцією обміну.

E Екзотермічною реакцією заміщення


1276

Зміщенню рівноваги в системі 2H2S(г) + 3O2(г) = 2SO2(г) + 2H2O(г); ∆Н0 в сторону утворення продуктів реакції сприяє все, окрім:

A *Підвищення температури.

B Підвищення концентрації H2S.

C Пониження концентрації SO2.

D Підвищення тиску.

EПониження температури


1277

Швидкість реакції Fe2O3(т) + 3H2 =2Fe + H2O при V = const і збільшенні кількості H2 в 2 рази зросте у:

A *8 разів

B 2 рази

C 4 рази

D 16 разів

E 6 разів


1405

Швидкість яких реакцій підвищується із зростанням температури?

A * ендотермічних

B екзотермічних

C будь-яких

D окисно-відновних

E каталітичних


150

Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від:

A * Концентрацій реагуючих речовин

B Площі поверхні стикання реагуючих речовин

C Природи реагуючих речовин

D Температури системи

E Наявності каталізаторів


326

Каталізатори, які сповільнюють швидкість хімічної реакції при підвищенні температури, називають:

A * Інгібітори

B Інсульти

C Інкубатори

D Інтерферометри

E Інградієнти


327

Речовини білкової природи, які виробляються

клітинами живих організмів і значно збільшують швидкість біохімічних реакцій, це -

A * Ферменти (ензими)

B Феромагнетики

C Ферити

D Фулерени

EФерати


328

Як впливає на розчинність газів у рідині

підвищення температури?

A * Зменшується

B Зростає

C Не змінюється

D Становиться необмеженим

E Зростає, а потім не змінюється


1275

Яке співвідношення представляє собою константу рівноваги для хімічної рівноваги, що описується рівнянням реакції: 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г)

A *

B

C

D

E

«Періодичний закон та періодична система Д.І.Менделєєва”; “Будова атома”

34

Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює

A * номеру групи в періодичній системі

B номеру підгрупи в періодичній системі

C номеру періода

D номеру ряду

E різниці між позитивним ступенем окиснення та числом 8


444

Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. У відповідності до неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р- елементів?

A *Cl, S, N

B Ag, Mg, O

C Al, Pt, N

D Na, Ca, Fe

E Fe, Cu, Cr


788

Серед лужних металів величина енергії іонізації найбільша у:

A *Li

B K

C Na

D Rb

E Cs


1359

Вкажіть електронну формулу вуглецю в збудженому стані:

A 1s22s12p3

B 1s22s22p2

C 1s22s22p0

D 1s22s22p4

E 1s22s22p6


1528

Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f- елементи. Які з наведених елементів належать до р-елементів?

A *S, P, Cl

B K, Ca, Sc

C Be, Mg, Al

D Mn, Br, Mo

E P, S, Cr


1529

Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f- елементи. Які з наведених елементів належать до s- елементів?

A *K, Ca, Sr

B S, P, Cl

C Be, Mg, Al

D Mn, Br, Mo

E P, S, Cr


2468

Яка з наведених формул відповідає електронній будові іона Fe3+, якщо електронна формула атому Феруму [Ar]3d6 4s2

A * [Ar] 3d5 4s0

B [Ar] 3d5 4s1 4p1

C [Ar] 3d3 4s2

D [Ar] 3d3 4s1 4p1

E [Ar] 3d4 4s1


2471

Яка з наведених формул відповідає електронній конфігурації атома 29Сu

A * [Ar] 3d10 4s1

B [Ar] 3d9 4s2

C [Ar] 3d6 4s2

D [Ar] 3d8 4s2

E [Ar] 3d7 4s2


2641

Який запис електронної конфігурації валентних електронів відповідає елементу 4-ого періоду VI групи головної підгрупи:

A *4s2 4p4

B 4s1 3d5

C 6s2 6p2

D 6s2 5d2

E 3s2 3p4


2643

Чим відрізняються великі періоди елементів від малих?

A *Наявністю d і f- елементів.

B Наявністю s- елементів.

C Наявністю інертних газів.

D Наявністю металів.

E Наявністю неметалів.


3157

Атомний та йонний радіуси в ряду О – S – Se – Te закономірно

A * збільшуються

B зменшуються

C зменшуються, а потім збільшуються

D збільшуються, а потім зменшуються

E не змінюються


3427

Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f- елементи. Які з наведених елементів належать лише до s-елементів?

A *K, Ca, Ba

B S, P, Cl

C Be, Mg, S

D Mn, Br, Mo

E P, S, Cr


3428

Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до p-елементів?

A *P, О, S

B Na, P, Cl

C Ca, Mg, Fe

D K, Br, Ba

E Be, Ca, S


3675

Один із способів класифікації хімічних елементів грунтується на врахування будови валентних електроних оболонок іх атомів (s-, p-, d- та f- елементи). Вкажіть який з елементів належіть до p-елементів:

A Р

B Сu

C Fe

D Mg

E K


3822

Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f- елементи. Які з наведених елементів належать лише до р- елементів?

A *Br, O, P

B Cl, Ca, O

C N, Al, Cd

D K, Ca, Ni

E Fe, Cu, F


3914

Вкажіть ступінь окиснення Сульфуру, якому відповідає октет електронів на зовнішньому електронному рівні

A *-2

B +2

C +4

D +6

E 0


4227

Атомний номер хімічного елемента характеризує:

A * Кількість протонів у ядрі атома.

B Кількість нейтронів у ядрі атома.

C Кількість нуклонів у ядрі атома.

D Кількість нейтронів і протонів у ядрі атома.

E Масу ядра атома.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconІндивідуальне завдання№1
Особливості високомолекулярних сполук. Склад І будова полімерів. Класифікація І номенклатура полімерів
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconРобоча програма Методи синтезу неорганічних та органічних сполук для студентів за напрямом підготовки
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconТема Домашнє завдання
Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Поширення солей у природі. Практичне значення
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconОрієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр
Будова карбонільної групи (Класи сполук, де вона зустрічається, впливи замісників на прояв її властивостей), механізми реакції за...
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Полімеризація з розкриттям циклів. Ступінчата (міграційна) полімеризація. Полімеризація елементоорганічних І неорганічних мономерів....
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconЛюбомира Мандзий особенности политической элиты в переходных обществах
Номенклатура и общество в России и Украине. Материалы интернет-конференции Номенклатура и общество в России. – Пермь, 2009. – С....
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A icon1. За функцiєю кiсткова тканина належить до
Пiд час якого етапу резорбцiї кiсткової тканини остеокластами спостерiгається механiзм "розгерметизацiї" лакун
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconНаціональний університет «Острозька академія»
...
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж
До якого етапу первіснообщинного ладу належить найдавніше поселення-стоянка на території України
«Класи і номенклатура неорганічних сполук» До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2? A iconЕтіопатогенез
Виразкова хвороба хронічне рецидивне захворювання, найхарактернішим проявом якого є утворення виразкового дефекту на слизовій оболонці....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи