Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті icon

Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті
Скачати 95.18 Kb.
НазваПоложення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті
Дата20.07.2013
Розмір95.18 Kb.
ТипДокументи

П О Л О Ж Е Н Н Я


про порядок та методику проведення семестрових (курсових)

екзаменів і заліків в Ужгородському національному університеті


1. Екзамен, залік (диференційований залік) є формами підсумкового контролю знань студентів з конкретної дисципліни в обсязі матеріалу, визначеного навчальною програмою. Екзамени та заліки складають студенти, яких не влаштовує підсумкова позитивна оцінка, виставлена викладачем за результатами модульних контролів, а також ті, хто отримав оцінку "незадовільно".

2. Екзамен - це форма підсумкового контролю рівня і якості засвоєння студентами теоретичних знань та практичних вмінь і навичок з окремої навчальної дисципліни.

3. Залік (диференційований залік) - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів практичних, семінарських або лабораторних занять, а в окремих випадках і з метою перевірки засвоєння студентом теоретичного матеріалу з дисципліни, де не передбачено складання екзамену. Диференційованим заліком оцінюються також результати захисту курсових робіт і проектів та виробничої (навчальної) практики.

4. Залік з навчальної практики виставляється з урахуванням виконаної студентом роботи та на підставі звіту. Залік з виробничої практики виставляється на підставі результатів захисту студентом звіту перед спеціальною комісією, визначеною кафедрою, за участю керівників практики. В комісії повинно бути не менше трьох осіб.

Диференційований залік з курсової роботи (проекту) виставляється на підставі її захисту перед комісією, затвердженою кафедрою, з участю керівника роботи (проекту).

5. До підсумкового контролю з конкретної дисципліни у виді заліку чи екзамену студент денної форми навчання допускається тоді, коли за кожний з модульних контролів він набрав не менше 35 відсотків можливих балів.

Якщо семестровий контроль з дисципліни передбачає проведення і заліку, і екзамену, то студент, який не склав зазначений залік, до екзамену з цієї дисципліни не допускається.

Студенти заочного відділення допускаються до участі в екзаменаційній сесії, якщо вони не мають заборгованості за попередній курс.

6. За результатами відповіді на екзамені та заліку виставляється оцінка. Результати екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за семибальною шкалою ("відмінно", "дуже добре" "добре", "задовільно", "достатньо", "незадовільно", "неприйнятно"), а заліків - за двобальною ("зараховано", "не зараховано") і вносяться у відомість обліку успішності. У залікову книжку заносяться лише позитивні результати. До зазначених документів одночасно вносяться і оцінки згідно з європейською трансферною системою ECTS.

Працівники деканату усі результати заліків та екзаменів кожного студента фіксують у відповідному журналі, а позитивні результати - у навчальній картці студента.

Відомості успішності реєструються у спеціальному журналі і видаються викладачеві під розписку. Після закінчення екзамену чи заліку викладач зобов'язаний у день їх проведення повернути належним чином оформлену відомість у деканат. Передавати відомість через студентів та інших осіб забороняється.

7. Відповідно до положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу студенту, який за результатами усіх модульних рейтингових контролів набрав не менше 50 балів за 100-бальною шкалою (оцінки A,B,C,D,E за шкалою ECTS), виставляється оцінка без складання заліку чи екзамену. Проте такий студент за бажанням може складати залік або екзамен з метою підвищення оцінки (рейтингу). У цьому випадку, незалежно від рівня виявлених студентом знань, залікова чи екзаменаційна оцінка не може бути нижчою за ту, яка була виставлена за результатами модульних контролів.

8. Екзамени проводяться в період екзаменаційної сесії в передбачені навчальним планом терміни згідно з розкладом, який складається з урахуванням пропозицій студентських груп. Розклад затверджується проректором з науково-педагогічної роботи і доводиться до відома студентів та викладачів не пізніше як за місяць до початку сесії.

Розклад складається з таким розрахунком, щоб на підготовку до екзаменів з кожної дисципліни було відведено, як правило, не менше 3-х днів на денному відділенні та принаймні один день на заочному.

Заліки на денному відділенні проводяться, як правило, до початку екзаменаційної сесії згідно з розкладом, затвердженим деканом факультету, а на заочному - під час заліково-екзаменаційної сесії.

Дострокове складання заліків та екзаменів забороняється. У виняткових випадках, при наявності вагомих причин, проректор з науково-педагогічної роботи (на заочному відділенні - декан факультету) може дозволити складати заліки та екзамени достроково.

Якщо студент складає екзамен окремо від групи, то такий контрольний захід проводиться комісією із двох викладачів.

9. На екзаменах і заліках студенти пред'являють екзаменатору залікову книжку. В разі відсутності залікової книжки студент без дозволу декана факультету до складання заліку чи екзамену не допускається.

10. Екзамени проводяться за білетами, які затверджуються перед екзаменаційною сесією не пізніше як за місяць до її початку. Питання, які виносяться на заліки та екзамени не повинні виходити за межі програми; з ними викладач знайомить студентів на початку семестру. Екзамени проводяться в усній або письмовій формі за рішенням кафедри та у погодженні з деканатом. 11. Екзамен приймає викладач, який читає лекційний курс, залік - лектор або викладач, що проводив лабораторні, практичні або семінарські заняття. Для більшої об'єктивності у виставленні оцінки бажано, щоб на екзамені був присутній і викладач, який проводив практичні або семінарські заняття. У разі відсутності лектора з об'єктивних причин завідувач кафедри призначає для приймання заліку або екзамену комісію.

Ректор, проректори з науково-педагогічної роботи, декани факультетів та їх штатні заступники, завідувачі кафедр мають право відвідувати екзамени і заліки та задавати студентам питання, не втручаючись у виставлення оцінок. Контроль за ходом екзаменів (заліків) здійснюють також працівники навчального відділу. Інші особи на екзамени і заліки не допускаються.

12. Під час проведення усного екзамену в аудиторії одночасно повинно знаходитись не більше шести студентів. Письмові екзамени проводяться по академічних групах.

13. При підготовці до усної відповіді або на письмовому екзамені студентам дозволяється користуватись навчальними програмами, а також з дозволу екзаменатора картами, таблицями, схемами, діаграмами і довідковою літературою. Іншими джерелами (підручниками, конспектами, спеціальною літературою) користуватися заборонено. У разі спроби скористатися шпаргалкою чи мобільним зв'язком студент усувається з екзамену (заліку) і йому виставляється незадовільна оцінка.

14. На екзамені повинна бути створена сприятлива морально-психологічна обстановка, яка дала б студентові можливість повністю висловити свою думку і виявити знання. На усному екзамені слід повністю вислухати відповідь студента на задане питання, не перебиваючи його, а потім уточнювати моменти, які студент не розкрив або розкрив не повністю чи неточно. Екзаменатор має право задавати студентові додаткові питання з тим, щоб мати більш повну картину щодо засвоєння ним програмового матеріалу, а також з метою більш об"єктивного оцінювання знань студента. Після відповіді студента на всі питання білета екзаменатор дає її стислий аналіз й обгрунтовує оцінку. Тривалість опитування одного студента, як правило, не повинна перевищувати 20 хвилин.

На виконання екзаменаційного завдання у письмовій формі відводяться дві астрономічні години. Тривалість проведення письмового екзамену у формі тестів визначається рекомендаціями до тестів, але не може перевищувати двох астрономічних годин. На письмові екзамени студентам видаються бланки зі штампом факультету. Письмовий екзамен проводиться у присутності двох викладачів.

15. Перевірка письмових екзаменаційних робіт з коротким їх аналізом повинна бути закінчена в день проведення екзамену, а відомість про його наслідки подана в деканат у той же день або зранку наступного дня. Екзаменатор зобов'язаний провести аналіз екзаменаційних робіт у присутності студентів групи (явка студентів на аналіз - добровільна). Після виставлення оцінок завідувач кафедри перевіряє на вибір не менше 10% робіт. Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом року.

Ліквідація академзаборгованості може проводитись як у письмовій, так і в усній формі.

16. Ключовою проблемою визначення рівня знань студентів є критерії оцінок. При цьому необхідно керуватися таким:

оцінку «відмінно» (≥90 балів, А) заслуговує студент, який

 • всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом;

 • вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою;

 • засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває;

 • вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію;

 • самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи.

оцінку «дуже добре» (80-89 балів, В) – заслуговує студент, який

 • повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях;

 • має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування;

 • під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу;

оцінку «добре» (65-79 балів, С) заслуговує студент, який

 • в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок;

 • вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, контролювати власну діяльність;

 • опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою;

оцінку «задовільно» (55-64 балів, D) – заслуговує студент, який

 • знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії;

 • виконує завдання непогано, але з значною кількістю помилок;

 • ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою;

 • допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення.

оцінку «достатньо» (50-54 балів, Е) – заслуговує студент, який

 • володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер.

оцінку «незадовільно» (35-49 балів, FX) – одержує студент, який

виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань.

оцінку «неприйнятно» (<35 балів, F) – одержує студент, який

 • володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім;

 • допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою;

 • не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни.

При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи студента протягом семестру.

17. Студентам, які не з"явилися на екзамен (залік), у відомість успішності записується "не з'явився". У разі неявки з поважних причин (хвороба, службове відрядження, сімейні обствини тощо), підтверджених документально, деканат факультету встановлює індивідуальні терміни складання. Студенти, які не з'явилися на екзамен (залік) без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

18. Студенти, які одержали під час сесії три незадовільні оцінки, відраховуються з університету. Рапорт щодо відрахування подає декан на ім'я ректора.

Студентам, які під час сесії одержали не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість у терміни, визначені ректоратом. Повторне складання екзаменів та заліків допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий - комісії під головуванням зав.кафедри. Ліквідація академзаборгованості здійснюється згідно з графіком, затвердженим деканом факультету. Студенти, які не ліквідували академзаборгованість у встановлений термін, відраховуються з університету.

Повторне складання екзаменів та заліків з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється. Як виняток, проректор з науково-педагогічної роботи може дозволити перескласти один екзамен чи залік студентові випускного курсу, якщо той претендує на одержання диплома з відзнакою.

19. Студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного курсу, успішно склали всі екзамени й заліки, розпорядженням декана факультету переводяться на наступний курс. Відмітки про переведення студента на наступний курс робляться у навчальній картці та в заліковій книжці студента.

20. Студент, який з поважної причини (хвороба, тривале відрядження) не виконав навчального плану, може бути залишений на тому ж курсі повторно, що оформляється наказом ректора університету.

Студент, залишений на повторне навчання, повинен знову прослухати курс лекцій, виконати лабораторні й практичні роботи і скласти заліки та екзамени. Оцінки "відмінно", "дуже добре" та "добре" з тих дисциплін, з яких навчальна програма не змінювалась, та окремі заліки можуть бути студенту перезараховані деканом факультету.

21. Підсумки екзаменаційних сесій і пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу обговорюються в студентських групах, на засіданнях кафедр, рад факультетів та Вченої ради університету.

22. Порядок проведення державних екзаменів, а також особливості складання заліків та екзаменів студентами, що навчаються в екстернаті, регламентуються окремими положеннями.


Схвалено Науково-методичною радою УжНУ 19 жовтня 2011 р., протокол №4,

та затверджено наказом ректора від 30 грудня 2011 р. №215/01-03

Схожі:

Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПоложення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую
Про затвердження Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПорядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті
«Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної...
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПоложення про організацію І методику проведення семінарського заняття з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Затвердити “Положення про організацію І методику проведення семінарського заняття” (додаток 1)
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПротокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент
Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Тернопільському національному економічному...
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПорядок розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів, для заповнення Додатка до диплома про вищу освіту (diploma supplement)
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, шкалою ects І національною шкалою з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів...
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» Загальна частина
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» (далі – Науоа) відповідно...
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПро організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії
Згідно з діючими навчальними планами, відповідно до чинних законодавчих І нормативних документів, з метою поліпшення організації...
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconНаказ №130 Про затвердження " Положення про організацію і методику проведення семінарського заняття"
З метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи
Положення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті iconПоложення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р
Державних екзаменаційних комісій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр та магістр всіх форм навчання проведена у відповідності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи